• Základní školA Slavkov

   

  CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

ŠKOLSKÁ RADA

Členové školské rady pro období 2019/2022:

Zástupci zřizovatele: Ing. Ladislav Kubín, Petr Glabazňa

Zástupci školy: Mgr. Hedvika Vašková, Mgr. Jiří Mička

Zástupci rodičů: Mudr. Helena Volovská, Martin Malchárek

 

Na prvním zasedání školské rady dne 13. listopadu 2019 byli zvoleni do funkcí:

Předseda: Ing. Ladislav Kubín

Místopředseda: Martin Malchárek

Zapisovatel: Mgr. Jiří Mička

 

Zápis z 1. zasedání Školské rady při Základní a Mateřské škole Slavkov

Místo jednání: Základní škola Slavkov, ředitelna

Datum jednání: 13. listopadu 2019

 

Přítomní: Mgr. Hedvika Vašková

MUDr. Helena Volovská

Petr Glabazňa

Ing. Ladislav Kubín

Martin Malchárek

Mgr. Jiří Mička

Mgr. Eva Starečková (host)

 

 

Program :

 1. náplň práce Školské rady dle §168 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 2. volba předsedy Školské rady
 3. projednání a schválení Jednacího řádu školské rady
 4. další

 

Závěr :

 • členové byli seznámeni s pravomocemi Školské rady
 • předsedou jednomyslně zvolen p. Ing. Ladislav Kubín, místopředsedou Martin Malchárek, zapisovatelem Mgr. Jiří Mička
 • jednomyslně byl schválen Jednací řád školské rady v předložené podobě
 • ředitelka školy seznámila členy ŠR s návrhy rozpočtu na rok 2020 a s připravovanými investičními akcemi. Seznámila členy s problematikou kouření cigaret žáky naší školy a v té souvislosti udělenými kázeňskými opatřeními.