• školní jídelna


 • školní jídelna

Informace pro rodiče

Všeobecné informace
 

Školní jídelna Slavkov zajišťuje:

 • stravování žáků v souladu se školským zákonem -Zákon 561/2004 Sb.
 • a vyhláškou o školním stravování – Vyhláška 107/2005 Sb.
 • závodní stravování vlastních zaměstnanců organizace – Vyhláška 84/2005 Sb.
 • závodní stravování zaměstnanců jiných zaměstnavatelů
 • veřejné stravování

 

Činnost školní jídelny je vykonávána v souladu se Zákonem o ochraně veřejného zdraví, Kodexem hygienických pravidel a nařízením EU pro stravovací provozy.
 

Provoz školní jídelny

 

Provozní doba:


v průběhu školního roku je od 6.00 do 15.00 hod

v době prázdnin bude strávníkům oznámen písemně před prázdninami na nástěnce v prostorách jídelny 
 

Týdenní jídelníček je vyvěšen na nástěnce v jídelně.

 

Kontaktní osoby:

ředitelka školní jídelny: Zuzana Stojaković

účetní: Ivana Kúbánková
 

Veškeré připomínky týkající se provozu školní jídelny přijímá ředitelka Školní jídelny Slavkov, tel: 724 963 929

 

Přihlašování stravy

Dítě přihlašuje ke stravování rodič nebo jeho zákonný zástupce. Přihlášení je nutné provést na každý nový školní rok nebo v průběhu roku na základě podepsané přihlášky ke stravování (obdržíte ji v kanceláři ŠJ) do 13.00 hod.na následující den.
 

Ostatní dospělí strávníci se přihlašují ke stravování v kanceláři ŠJ , rovněž denně do 13.00 hod. na následující den.

Při přihlášení strávník obdrží čipovou kartu, za kterou zaplatí 100,-- Kč , v případě ukončení stravování můžeme tuto kartu odkoupit zpět za předpokladu bezvadného stavu, za možnosti dalšího prodeje.

V případě ztráty je strávník povinen si zakoupit novou kartu v hodnotě 100,--Kč v kanceláři ŠJ


 

Odhlašování stravy

Odhlašování stravy se provádí den předem do 13.00 hod. Výjimkou je pondělí, kdy je možno odhlásit oběd na tentýž den do 7.30 hod pro mateřské školy a do 8.00 pro školy základní .

Všechny prázdniny, ředitelská volna a školní výlety jsou po dohodě s ředitelstvím školy odhlášeny hromadně.

Odhlašování lze provézt i telefonicky na čísle : 724 963 929

Za odhlášené obědy nelze považovat obědy nezaplacené. Za neodebranou a neodhlášenou stravu se náhrada neposkytuje.
 

Platby a vyúčtování stravy

Stravné musí být uhrazeno nejpozději do každého 10. dne v měsíci.

V případě neplacení stravného v souladu s výše uvedenými podmínkami nebo z důvodu opakovaného neplacení, má právo po předchozím písemném upozornění školní jídelna strávníka ze stravování vyřadit.

 

Způsob plateb:

 • platba prostřednictvím vašeho sporožirového účtu u České spořitelny a.s. – uskutečňuje se 15.den v měsíci na účet Školní jídelny Slavkov č.:100011401/0800 Vyúčtování se provádí v následujícím měsíci .
 • platba příkazem z vašeho účtu u banky (popřípadě trvalým příkazem)na účet Školní jídelny Slavkov u ČSOB Opava, číslo účtu:181313929/0300
 • platba složenkou – složenky se vydávají 5. dne v měsíci na daný měsíc (nutno uhradit nejpozději do 10.dne v měsíci ) Při ukončení stravování se vyúčtování provádí v prázdninových měsících tj. v červenci a srpnu každého roku a nebo také v průběhu roku.platba fakturou – vystavuje se pouze organizacím.
 • platba fakturou – vystavuje se pouze organizacím.

 

Ceny stravného

Dle vyhlášky 107/2005 Sb. jsou žáci zařazováni do cenových kategorií podle věku, kterého dosáhli v daném školním roce, tj. od 01.09. - 31.08.

Snížené ceny školního stravování odpovídají výši potravinového limitu určité věkové kategorie .Výše plateb podle kategorí jsou vyvěšeny v jídelně .
 

Stravování v době prázdnin a nemoci

Školská zařízení zabezpečují hmotnou péči o žáky ( stravování ) pouze po dobu jejich pobytu ve škole (Zákon 561/2004 Sb.,§ 122). V době prázdnin a po dobu nemoci (kromě prvního dne nepřítomnosti – Vyhl. 107/2005 , § 4, odst.9) nelze odebírat obědy za sníženou cenu, ale za plnou cenu.
 

Výdej do jídlonosičů

 • pro nemocné dítě od 11.00 – 14.00 hod.
 • pro cizí strávníky od 11.00 - 11.40 hod., 12.10 - 12.30 hod. 
   

Znečištěné jídlonosiče nebudou k výdeji stravy přijaty. Strava musí být spotřebována do 4 hodin od výdeje.
 

Výdej obědů se uskuteční po předložení platné čipové karty. Pokud strávník čipovou kartu zapomene, vyzvedne si v kanceláři ŠJ náhradní doklad.

Výdejní doba: Po – Pá : 11.00. - 14.00 hod. 
 

Ukončení stravování provádí strávník osobně. Podmínkou je finanční vyrovnání obou stran, případně vyúčtování zálohy za čipovou kartu. 
 

Další pravidla pro strávníky

 • žáci se stravují v jídelně, aktovky a svrchní oblečení nechávají v šatně
 • v jídelně se nezdržují osoby, které se nestravují
 • strávníci jsou povinni chovat se při stravování ohleduplně v souladu s hygienickými
 • zásadami a dodržovat společenské pravidla při stolování
 • z jídelny je zakázáno vynášet inventář, tj. talíře, příbory, sklenice, tácky apod.
 • při neúmyslném rozbití nádobí nebo rozlití jídla informuje strávník pracovníka školní
 • jídelny, který zajistí úklid
 • při způsobení úmyslné škody na majetku bude po strávníkovi vyžadována náhrada
 • úrazy strávníků ve školní jídelně se hlásí ředitelce školní jídelny
   

 

Školní jídelna Slavkov, příspěvková organizace,

Slezská 316, 747 57 Slavkov

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení