• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

O škole

    Základní škola a Mateřská škola ve Slavkově je úplná základní škola s pěti součástmi: základní škola, mateřská škola, školní klub, školní družina a výdejna stravy při MŠ. Jsme spádovou školou pro děti druhého stupně z Dolních Životic a Litultovic. Program a výsledky školy lákají děti z dalších obcí - okresního města Opavy, Hertic, Lhotky u Litultovic i z četných relativně vzdálených míst západně od Slavkova. Škola má třináct kmenových tříd, které jsou všechny vybaveny počítačovou technikou s interaktivní tabulí. Dále mají žáci k dispozici odbornou učebnu chemie a fyziky, jazykovou učebnu, počítačovou učebnu, nově vybavenou třídu pro výuku hudební výchovy, studovnu, cvičnou kuchyni, výtvarnou pracovnu s keramickou dílnou a novou keramickou pecí, školní dílnu a tělocvičnu. Žáci využívají k výuce také zázemí přírodovědné učebny s instalovanými informačními výukovými tabulemi. Celá budova je zateplená s nainstalovanými rekuperačními jednotkami pro řízenou ventilaci vzduchu, bezbariérová a pokryta wi-fi připojením. Před školou mají žáci k dispozici park, sportovní a pohybovou činnost umožňují tři hřiště, z nichž jedno je s umělým povrchem, workoutové hřiště a nově vybudované dětské hřiště s herními prvky sloužící a přístupné také široké veřejnosti.

    Všichni účastníci se snaží dodržovat nastavená pravidla soužití na škole. Pravidla, která jsou formulována ve třech rovinách: žák-žák, žák-učitel, učitel-učitel jsou založena na spolupráci, vzájemném respektu a disciplíně, která je prioritním předpokladem úspěšného zmocňování se učiva. Preferujeme způsoby a metody vedoucí k samostatnému zmocňování se poznatků, zpracování projektů, zapojení nadaných žáků do soutěží a olympiád, individuálně přistupujeme k potřebám žáků a způsobům přijímání učiva. Škola se snaží rozšířit obzory znalostí prostřednictvím povinně volitelných předmětů (cvičení z matematiky a českého jazyka, technika administrativy, technické kreslení, tvořivé činnosti), konverzace v anglickém jazyce, nabídkou sborového a přípravného zpěvu, hry na hudební nástroje, výuky tance, výtvarných a sportovních aktivit, nabídkou fotografického, kybernetického, dramatického kroužku a kroužku paličkování pracujících pod hlavičkou školního klubu a školní družiny.

     Na naší škole hodnotíme slovně i známkami, zvýšenou pozornost věnujeme žákům se speciálními vzdělávacími potřebami s přiznanými podpůrnými opatřeními a žákům nadaným. Ve škole pracuje Žákovský parlament, který se nemalou měrou podílí na chodu školy.

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení