• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Projekty

Zvyšování kvality školy

 

Operační program

Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

Prioritní osa

2.3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání  

 

Specifický cíl

02.3.68.1 - Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

02.3.68.2 - Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

02.3.68.5 - Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

02.3.61.1 - Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání

 

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012475

 

Výzva

02_18_063 - Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OP

 

Aktivity projektu

2.I/10 - Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v MŠ

2.I/11a - Využití ICT ve vzdělávání v MŠ - 64 hodin/64 týdnů

2.I/12 - Projektový den ve škole

2.I/13 - Projektový den mimo školu

2.I/14 - Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči  dětí v MŠ

2.I/15 - Komunitně osvětová setkávání

2.I/6d - Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj

2.I/6e - Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin – inkluze

2.I/8 - Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

2.II/14 - Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZŠ

2.II/16a - Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 64 hodin/64 týdnů

2.II/18 - Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

2.II/19 - Projektový den ve škole

2.II/20 - Projektový den mimo školu

2.II/21 - Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči  žáků ZŠ

2.II/6a - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská gramotnost

2.II/6c - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - cizí jazyky

2.II/6d - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj

2.II/6h - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin – ICT

2.II/8a - Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ - čtenářská gramotnost

2.II/8b - Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ - matematická gramotnost

2.II/8c - Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ - cizí jazyky

2.II/8g - Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ - polytechnické vzdělávání

2.II/9 - Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

2.V/10a - Využití ICT ve vzdělávání v ŠD/ŠK - 64 hodin/64 týdnů

2.V/12 - Projektový den v ŠD/ŠK

2.V/4d - Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj

2.V/4e - Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin – inkluze

2.V/4g - Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání

2.V/8 - Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v ŠD/ŠK

 

Financování projektu

Zdroj financování projektu

výše podílu v Kč

Celkové výdaje projektu

1 790 333,00

Dotace EU

1 521 783,03

Podíl poskytnuté dotace EU         

85 %

Státní rozpočet

268 549,97

Podíl poskytnuté dotace SR

15 %

 

Doba realizace

8/2019 – 7/2021

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení