• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Individualizace výuky

 

logo projektu Individualizace výuky

 

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení


Hlavním cílem projektu je vzdělávání pedagogických pracovníků (zapojených partnerských škol a vzorové školy) a šíření příkladů dobré praxe vzorové školy v oblasti využívání digitálních technologií ve výuce za účelem rozvoje digitální gramotnosti dětí a žáků pomocí mobilních technologií. Mezi předávané postupy patří také metody individualizace v běžné třídě pomocí mobilních zařízení a aplikace modelu BYOD. Do projektu jsou zapojeny 4 partnerské školy s finančním příspěvkem.
Projekt bude realizován od ledna 2020 do prosince 2021 a zahrnuje 2 klíčové aktivity. Hlavními výstupy projektu budou profesně podpoření pedagogové partnerských škol i vzorové školy, vzorové hodiny každého zapojeného pedagoga, metodické materiály, videozáznamy příkladů dobré praxe a zlepšení technické vybavenosti škol díky nákupu nových digitálních technologií.

 

CO JE CÍLEM PROJEKTU, HLAVNÍ VÝSTUPY PROJEKTU


Hlavním cílem projektu je profesní podpora pedagogických pracovníků – zvyšování jejich znalostí a dovedností v integraci a využívání mobilních digitálních technologií ve vzdělávacím procesu se sekundárním cílem rozvoje a zvýšení digitální gramotnosti žáků a odstranění nevýhody frontálního způsobu výuky ve směru k individualizaci.
Cíle projektu budou naplněny prostřednictvím realizace KA 2 – Šíření příkladů dobré praxe škol, v rámci které bude vzorová škola realizovat vzdělávací aktivity – poskytovat zapojeným partnerským školám, resp. jejím pedagogům, příklady dobré praxe, které se jí osvědčily při využívání digitálních technologií ve výuce. Cílové skupině bude poskytnuto metodické vedení, technická a individuální podpora, mentorování od lektorů vzorové školy. Budou jim předány zkušenosti s využíváním mobilních zařízení v prostředí běžné výuky. Dalším cílem je pak podpora modelu BYOD ve výuce.
Pro dosažení nastavených cílů bude využito také KA 1 – Řízení projektu, prostřednictvím které bude celý projekt řízen a realizován.


Mezi hlavní výstupy projektu lze zařadit zejména:
⦁    Modelové příklady a postupy integrace mobilních zařízení do výuky.
⦁    Metodické postupy využití nástrojů pro podporu frontální výuky.
⦁    Metodické postupy individualizace pomocí mobilních zařízení v běžné třídě.
⦁    Metodické postupy pro využití modelu BYOD ve výuce.
⦁    Vzájemné návštěvy pedagogů zapojených škol.
⦁    5 organizací, které budou ovlivněny systémovou intervencí.
⦁    Vzorová hodina – výstup každého zapojeného pedagoga.
⦁    Navýšení počtu a zlepšení technologického vybavení v zapojených školách.
⦁  Zvýšení profesních znalostí a dovedností pedagogů partnerských škol i vzorové školy v oblasti integrace digitálních strategií do vzdělávání měřené nástrojem Profil Učitel 21.

 

JAKÉ ZMĚNY JSOU V DŮSLEDKU PROJEKTU OČEKÁVÁNY

 

Rozvoj profesních dovedností pedagogických pracovníků


Dojde k výraznému rozvoji kompetencí pedagogů definovaných rámcem DigCompEdu, zejména v oblasti Výuka, Podpora žáků a Podpora digitálních kompetencí žáka. Pedagogové získají dovednosti užívat elektronické nástroje pro podporu výuky. K měření nárůstu bude použit nástroj Profil Učitel 21 s porovnáním znalostí a dovedností na začátku a konci projektu.

 

Zvýšení efektivity vzdělávání v oblasti měřitelných výsledků


Je prokázáno, že mobilní zařízení zvyšují měřitelnou efektivitu vzdělávání žáků, zejména díky možnosti adaptivity, individualizace, časové optimalizace a okamžité zpětné vazby. Jedná se o podporu fixační fáze výuky. Výsledky těchto výzkumů byly publikovány na mezinárodních konferencích a vzorová škola (žadatel) byla jedním ze subjektů, který se na výzkumu podílel.

 

Vybavení škol


Podpořené školy budou vybaveny mobilní učebnou, díky které bude možné aplikovat získané dovednosti bez větších nároků na změnu organizace výuky a stavební úpravy. Školy také získají základní sadu pro pokrytí vybraných učeben signálem bezdrátové sítě, kterou pak mohou libovolně rozšiřovat.

 

Rozvoj digitální gramotnosti dětí a žáků


Mobilní zařízení jsou běžnou součástí života, ale žáci často nedokáží využít jejich potenciál. Díky vhodně zvoleným strategiím lze dosáhnout rozvoje většiny kompetencí digitální gramotnosti právě využitím mobilních technologií.
Všechny postupy byly zavedeny a otestovány v rámci běžné výuky bez nutnosti organizačních změn. Inovativní je právě přirozená integrace mobilních zařízení do fungující organizace školy a organický rozvoj digitální gramotnosti žáků.
Z pohledu pedagogů došlo ke zjednodušení postupů přípravy na vyučování, aktivnímu začleňování digitálních technologií do výuky a k jednodušší podpoře žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Dochází také k výraznému rozvoji digitálních kompetencí pedagogů.
 

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení