• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

ŠKOLNÍ ROK - 2023/2024

 

 

 

 

Září

     O prázdninách doznalo zázemí školy i vybavení opět zásadních změn. V budově vyššího stupně jsme dokončili rekonstrukci teplovodního potrubí s novými tělesy ústředního topení. Stavebními úpravami prošla místnost před ředitelnou a místnost účetní a p. zástupkyně. Byly vymalovány a relaxačními zónami opatřeny zbývající třídy vyššího stupně. V souvislosti s dalším hledáním energetických úspor i dokončenou rekonstrukcí teplovodního potrubí pak směřovaly nemalé investice do celkové rekonstrukce plynové kotelny s výměnou plynových kotlů za úspornější varianty.  Z bezpečnostních důvodů i důvodu velmi náročné údržby v zimních měsících bylo celkově opraveno vstupní schodiště na budovu nižšího stupně včetně podpěrné zídky. V parku se brzy objeví nové venkovní lampy, a jelikož součástí naší školy je i MŠ určitě stojí za zmínku, že i zde jsme vymalovali a na sklonku minulého školního roku jste do budovy již mohli vstupovat také po novém venkovním schodišti. V aktuálním řešení je také umístění dalších fotovoltaických panelů na střechy našich budov.

     Děkujeme vedení obce Slavkov, především p. starostovi Mgr. Rostislavu Musilovi, za projektové i finanční zajištění všech akcí. Velmi si vážíme nastavené spolupráce a faktu, že škola je pro obec jednou z hlavních priorit.  Je na místě, aby také zaznělo velké poděkování firmě p. Hrušky, který již pátým rokem realizuje naše plány ve škole, a věřte, že vždy s nemalými nečekanými problémy, které ale s přehledem a zodpovědností sobě vlastní překlene a dílo vždy dotáhne do zdárného konce. Všechny tyto rozsáhlé stavební zásahy do školy nesou s sebou zvýšené požadavky na úklid a tady využívám možnosti poděkovat všem správním zaměstnancům v čele s p. školníkem za velké pracovní nasazení a zvládnutí nelehkého úklidu a přípravy školy pro provoz.

 

 

     Obec se nám snaží vytvářet to nejlepší materiální zázemí a našim úkolem je zajistit co nejvyšší úroveň vzdělání a výchovy svěřených dětí. Jednou z cest, jak zajistit vzrůstající trend, je zisk dalších prostředků na vzdělání i další rozvoj. Pokračujeme v realizaci získané dotace v rámci výzvy z Operačního programu Jana Ámose Komenského pro výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 2 186 286 Kč s názvem „Cesta ke kvalitnímu vzdělávání“. Další dobrou zprávou je, že se nám podařilo získat další dotace pro vybudování nových učeben informatiky, robotiky ve výši 8 mil. a cizích jazyků 3 mil., které ale budeme realizovat až v roce 2025.

  

     Nový školní rok jsme zahájili společným dvoudenním výjezdem, tentokrát jsme zvolili ke své práci prostředí penzionu Davidův Mlýn ve Starých Těchanovicích. První den jsme pod vedením p. Rozehnala absolvovali velmi intenzivní školení „Řešení krizových situací“, jehož obsahem byla výuka zdravovědy, podání první pomoci, komunikace s integračním záchranným systémem, řešení stresových situací i praktický nácvik řešení modelových situací s cílem ošetřit raněné a přivolat pomoc. Odpoledne jsme věnovali práci s iPady. Mgr. Lenka Najsrová nás znovu provedla základy práce s některými nejpoužívanějšími aplikacemi, které jsou vhodné pro práci s žáky a seznámila nás s novinkami v této oblasti i propojení s výukou. Náplní druhého pobytového dne byla práce v jednotlivých předmětových komisích i skupinách pedagogů vytvořených za účelem tvorby plánů práce na nový školní rok, nastavení procesu výuky, další revize ŠVP na základě získaných poznatků z výuky v minulém školním roce, diskuze o případných změnách provozu a chodu školy, kritiky vyhodnocovali výroční zprávu školy i kroniky. Volný čas jsme vyplnili společnou vycházkou do okolí Kružberské přehrady i neformálním večerním posezením. Celý pobyt se nesl v příjemné, byť pracovní atmosféře a věřím, že nás pozitivně naladil do další práce.

 

     Slavnostní zahájení nového školního roku proběhlo v sále kulturního domu za přítomnosti pozvaných hostů, rodičů, početného pedagogického sboru a více než tří stovek žáků. Po přivítání p. zástupkyní se sálem rozezněla naše státní hymna v podání krásného sólového zpěvu naší žákyně Terezy Gajduškové. Následoval projev ředitelky školy obracející se k jednotlivým skupinám žáků. U žáků devátých tříd zdůraznila jejich nezastupitelnou úlohu nejstarších, kteří se stávají vzorem pro své okolí a připomněla důležitost tohoto ročníku pro jejich rozhodování a volbu v dalším životě. Nově příchozím děvčatům a chlapcům do šestých tříd popřála vytvoření co nejlepších nových třídních kolektivů a našim nejmenším prvňáčkům šťastné vykročení do nového školního roku. Byl představen tým pedagogů, kteří i letos stojí před nelehkým úkolem zvládnout naučit a vychovat přítomných 302 žáků školy. Všem přítomným popřál úspěšný školní rok také pan starosta Mgr. Rostislav Musila, se svými záměry v oblasti stravování vystoupila ředitelka školní jídelny Zuzana Stojaković. Vrcholem programu na prvním setkání žáků školy je každoročně soutěž o „nejodvážnějšího prvňáčka“. Pro školní rok 2023/2024 se jimi stali Štěpán Vilč, Anička Plchová a Agáta Kuršová, kteří našli odvahu vystoupit před početné publikum. Vystřídaly je děvčata ze sboru s flétničkami i originální interpretaci anglické písně. Za potlesku všech přítomných v sále si pak paní učitelka Mgr. Ivana Potepová odvedla své nejmenší svěřence do pečlivě připravené učebny. Nezbývá než dětem popřát úspěšný vstup do nového školního roku.

 

     Jak už je každoroční tradicí, ani letos v programu na Den Slavkova nechybělo vystoupení žáků naší školy. Přibližně padesát dětí z nižšího i vyššího stupně zpestřilo tuto krásnou akci svým vystoupením – zpěvem, tancem, hrou na flétnu, vystoupením Monteráčků, Rodičů a dětí pod vedením p. Králové i dětí předškolního věku pod vedením Magdy Duroňové se svými pohybovými skladbami. Děti opouštěly pódium s úsměvem a s dobrým pocitem za doprovodu potlesku mnohých diváků.  Součástí bohatého kulturního programu bylo vystoupení dua Evy a Vaška, zábavná soutěž o Slavkovskou metlu – držitelem se stala TJ Sokol Slavkov, koncert Martiny Balogové, vystoupení skupiny Citrón a koncert skupiny Dilated. Doprovodný program zpestřilo bohaté občerstvení, soutěž jednotlivých spolků o nejlepší paštiku (vyhrál ČZS), soutěže a atrakce pro děti. Celé odpoledne plné zábavy, soutěží a dobrot proběhlo přesně podle programu za nádherného slunného počasí a za velmi hojné účasti slavkovských i přespolních občanů. Co si mohou pořadatelé více přát?  

                                                               

    

                 

      Ve dnech od pondělí 11. září do úterý 12. září 2023 se uskutečnil adaptační kurz 6.B třídy v Areálu Dobré Pohody v Žimrovicích u Hradce nad Moravicí. Pobytu se celkem zúčastnilo 17 žáků, třídní učitel Martin Řehulka a paní zástupkyně Kristina Hlásná. Po celou dobu pobytu byl pro žáky připraven bohatý program na utužení třídního kolektivu. Pro žáky byly připraveny různorodé sportovní aktivity, hry zaměřené na intelekt a tvořivé hry, při kterých žáci stavěli například co největší věže z kamenů v řece Moravici. Pondělní večerní program končil u táborového ohně opékáním špekáčků a maršmelounů. Žáci byli z programu tak unavení, že na chodbách a v pokojích byl klid už před stanovením večerky ve 22:00. V úterý dopoledne čekal žáky již o něco klidnější program, a to luštění různých hlavolamů a výroba lodiček, které jsme pouštěli po řece Moravici. Po obědě, na který jsme měli hovězí vývar a tortillu s hranolkami, jsme se vydali autobusem na cestu zpět do Slavkova. Po celý pobyt vládla příjemná pohodová atmosféra a krásné počasí. 

 

      Ve škole je zvykem, že nově utvořené kolektivy 6. tříd jezdí na začátku školního roku na "otrkanou" - brousit sociální vztahy ve třídě - na adaptační kurzy. 6.A nebyla letos 14. a 15.září výjimkou. Osm "slavkovských" a jedenáct "hlavnických" dětí vyjelo budovat nový kolektiv do Areálu dobré pohody v Žimrovicích. Adaptační kurz nabízí vedle řady herních a sportovních aktivit i řadu plánovaných (a neplánovaných 🙁) kritických situací, které přednostně odhalí skutečné charaktery zúčastněných - brodění přes rozvodněnou Moravici (i Čestmír Straka už ví, že spěchat po kluzkých kamenech se nevyplácí), jak na vycházce utéct před všude přítomným deštěm (a zapomenout pláštěnky, deštník, jídlo a pití), jak rozdělat oheň, když je dříví mokré a sekyrkou umí žáci useknout jen prsty spolužáků (to jediné se naštěstí nestalo)... Potkalo nás mnohé, ale ve všem jsme uspěli, všichni. Někteří byli sice mokří, jiní prochladlí a hladoví, všichni ale prokázali, že chtějí vybudovat silný a pevný kolektiv. Snad se jim to povede.

 

Podzimní přírodovědné odpoledne

Měsíc září si pro nás přichystal krásné slunečné dny, čehož jsme využili k našemu pozorování přírody. Podzim je obdobím, kdy mnoho rostlin prochází změnami a připravuje se na zimní klid. Proto jsme přírodovědné odpoledne s našimi dětmi a s dětmi ze spřátelených okolních škol zaměřili na osvětlení těchto změn a jejich příčin. Úvodem jsme s dětmi soutěžili na iPadech ve vědomostech týkajících se právě podzimní přírody. Následně jsme si připomněli, proč jsou pro život na Zemi zelené rostliny důležité. Na papírových modelech listů jsme si vysvětlili, jak probíhá fotosyntéza a jaký biochemický proces se pod tímto pojmem vlastně skrývá, jak v listech proudí živiny, proč se listy na podzim zbarví a opadávají. Dalším připraveným úkolem pro děti bylo najít na školní zahradě schované části vylosovaného obrázku, složit rozstříhané části dohromady a určit název byliny na tomto obrázku. Velkým pomocníkem dětem v tom byly vizualizační tabule bylin instalované v areálu školní zahrady. Na závěr našeho setkání děti podle své fantazie výtvarně dotvářely frotáže nasbíraných listů. Vznikla velice zdařilá a kreativní dílka, která zdobí chodbu před školní družinou. Páteční přírodovědné odpoledne se vydařilo, zajímavé aktivity jistě podnítily zájem dětí o vědu a poznávání podzimní přírody ve všech jejích krásách. 

                                                                                                                                            Mgr. Kateřina Böhmová

                       

  

 

                         

 

    Ve třetím zářijovém týdnu jsme s dětmi ve školní družině  "cestovali" po světě. V pondělí nám děti u zeměpisné mapy vyprávěly o svém prázdninovém cestování po světě, o tom, co zažily a co zajímavého viděly. Donesly si fotky a suvenýry z dovolené a za to byly odměněny sladkostí. Děti byly rozděleny do čtyř družstev (Egypt, Francie, Itálie a Francie). Venku proběhla trochu neobvyklá soutěž "O nejrychlejší vcucnutí špagety", v které jednoznačně vyhrál Mikuláš Cahel (4.třída). V úterý měly děti za úkol nakreslit svůj vlastní transparent o zemi svého družstva. Venku potom soutěžily ve štafetovém běhu (předávání "balíčku těstovin"), poté následovalo namotávání dřevěných lodiček. Ve středu si děti batikovaly "studenou" batikou trička, ubrousky, kapesníky. Dětem se tato technika moc líbila. Dále jsme si povídali o zajímavých místech na světě, o kontinentech, vyhledávali jsme země na glóbusu. 

      Ve čtvrtek si děti míchaly své vlastní drinky - exotické Mojito, drink s ovocem a nakonec na děti čekalo hledání pokladu. Za úspěšné ukončení slunečného, cestovatelského týdne dostaly děti diplom a sladkou odměnu. 

     Ve čtvrtek 21. 9. jsme se zúčastnili přespolního běhu kolem Stříbrného jezera v Opavě. Účast byla opravdu hojná, do této akce se zapojilo dvanáct škol. To znamená, že v každé kategorii bylo přes sedmdesát závodníků. Ani v takto nabité konkurenci jsme se neztratili a naši závodníci za 4. a 5. třídy předvedli skvělý výkon. V děvčatech byla nejlepší Aneta Šenková z 5. třídy, která obsadila krásné 19. místo. Mezi chlapci systémem start - cíl zvítězil Kevin Kubín z 5. třídy.

Celkově za družstvo: děvčata 11. místo, chlapci 10. místo. Všem našim běžcům moc děkuji za vzornou reprezentaci školy.                                                                                                                                                                           Mgr. Michala Holešová  

  

     Ve čtvrtek21. 9. a v pátek 22. 9. proběhly dvě sportovní akce - přespolní běh a MTB Cross. V obou byla obrovská konkurence, kdy na startu každé kategorie stálo asi 80 závodníků. Proto každý výsledek v první desítce je obrovským úspěchem. A že těch výsledků bylo! V běhu se na 3. místě umístila Kačka Režnarová a na 5. Sabka Mašlaňová. Tadeáš Endrych svůj běh vyhrál a Danek Dušek skončil 4. Celkově jsme obsadili dvě šesté, jedno páté a jedno 3. místo v soutěži družstev.

Na kolech se nám taky dařilo. Přestože medaile tentokrát necinkla, těch umístění v TOP10 bylo opravdu hodně! Na závěr chci poděkovat všem, kteří se nezalekli těžkých sportovních disciplín a ochotně (a navíc parádně) reprezentovali naši školu. Zvláštní ocenění zaslouží ti, kteří bojovali o pěkné výsledky na obou akcích: Šarlota Lhotská, Danek Dušek a David Trojančík.

Ing. Tomáš Hodný

 

      Ve 12. ročníku mezinárodní zahrádkářské soutěže, která se konala v Zemědělském muzeu v Ostravě, nás reprezentovali Eliška Zahlová, Kryštof Klein, Veronika Čalová, Anna Gajdušková, Tereza Hradečná a Magdaléna Frýbová. Stali se tak jedněmi z 62 žáků, kteří se potýkali s úkoly z floristiky, poznávání rostlin i zemědělství. Znalosti i dovednosti stačily Magdaléně Frýbové na 24. místo, Kryštofovi Kleinovi na 18. místo a Elišce Zahlové na 14. místo. Děkujeme dětem za vzornou reprezentaci školy a p.uč. Rožnovské za přípravu na tuto soutěž.

 

      Ve čtvrtek 28. 9. se ve slavkovském lese konal první ročník charitativního běhu pro malého Rostíka Vegela s názvem „Les plní sny“. S Monteráčky jsme zde vystoupili se skladbami ZUB, RIO a THE SHOW. Všechna vystoupení se dětem moc povedla a my jim děkujeme za jejich účast. Velmi nás těší, že se této povedené akce zúčastnilo mnoho žáků naší školy a postavili se na start dvou nebo čtyř kilometrové trati. Myslím si, že si to všichni velmi užili, dokonce byly i medailové úspěchy.  Běh na 2 km ovládla Vanda Najsrová, Aneta Šenková skončila na třetím místě. A v “Top 10” se umístily Zona Stojakovič, Kristýna Korbelová, Anna Trojančíková, Aneta Hanelová a Eliška Šnajdrová. Na 4 km trati kraloval David Trojančík, který skončil na druhém místě. V těsném závěsu do cíle přiběhli i Damián Gavenda, Mikoláš Hruška a Michal Němec.

Všem, kteří se běhu zúčastnili, děkujeme, že přispěli na dobrou věc.

                                                                                                            Mgr. Michala Holešová, Mgr. Martina Trojančíková

 

       Běh na počest Svatého Václava a také české státnosti je jedna z nejpěknějších sportovních akcí, pro všechny žáky školy je známá pod názvem Svatováclavská míle nebo také Běh kolem rybníka. Trať vede kolem prvního slavkovského rybníka se startem u hájenky. Žáci nižšího stupně závodili po jednotlivých třídách v pátek 29. září a žáci vyššího stupně pak ve stejném režimu ve středu 27. září. Počasí nám moc přálo, bylo krásně, svítilo slunce, podmínky pro běh tedy byly přímo ideální. Na nižším stupni se spolu utkaly děti v rámci třídy. Starší se rozdělili v každém ročníku na děvčata a chlapce. Letos byla organizátory běhu (Mgr. Lenka Najsrová a Mgr. Martin Řehulka) vyhlášen 4. ročník soutěže tříd „O nejlepší aritmetický průměr časů“. Pravidla soutěže zohledňují zapojenost všech žáků dané třídy a nejlepší třída bude odměněna realizací jednodenního výletu. A jak vše dopadlo? Vítězové jednotlivých kategorií postupně od první třídy: Jakub Bajgar, Anna Plchová, Eliška Šnajdrová, Daniel Šenk, Jan Derich, Kristýna Korbelová, David Hellebrand, Viktorie Korbelová, Oliver Strnadel, Aneta Šenková, Daniel Dušek, Viktorie Pumrová, Tadeáš Endrych, Anna Ryplová, Tomáš Škrabal, Sabina Mašlaňová, Viktorie Mičková a Daniel Plachký. Nejrychlejší čas starších dívek je 5:49 Sabiny Mašlaňové, nejrychlejšího času u starších chlapců dosáhl Tadeáš Endrych 5:09. U mladších žáků dosáhli nejrychlejšího času Kristýna Korbelová 6:49, Oliver Strnadel 6:05.

 

Průměrné výsledky tříd (přepočet na jednoho žáka):

1

7.A

8:48

2

7.B

8:54

3

8.B

8:57

3

9.B

8:57

5

9.A

9:01

6

6.B

9:16

7

6.A

9:31

8

2. třída       

9:41

9

5. třída

9:45

10

4. třída

9:57

11

8.A

10:10

12

1. třída

10:30

13

3. třída

10:44

 

Vítězná třída 7. A si právem zaslouží jednodenní výlet a všechny děti, které běžely s velkým nasazením velké poděkování.

 

 

 

Říjen

 

     Volby do Žákovského parlamentu proběhly v úterý 3. října v sále kulturního domu. Volby považujeme na naší škole právem za svátek demokracie. Třída navrhuje několik vhodných kandidátů. O jejich zvolení do sedmnáctičlenného parlamentu však rozhodují všichni žáci třetí až deváté třídy. Každá třída (čtvrtá až devátá) musí mít alespoň jednoho zástupce, o ostatních rozhoduje počet obdržených hlasů. Z členství neplynou žádné výhody, naopak chování zvolených zástupců je podrobeno větším nárokům. Musejí zvládnout říkat i nepříjemné věci, mít odvahu vystoupit v parlamentu s kritikou, nemyslet jen na sebe, ale udělat něco pro ostatní, strhnout okolí pro svůj nápad, být vytrvalý, dotáhnout uložené úkoly do konce, obhájit svůj názor, schopnost přijmout jiný a v neposlední řadě podílet se na organizaci spousty akcí a aktivit. Také samotné představení a projev ke spolužákům ve zcela zaplněném sále chce dávku odvahy. A kdo bude nakonec v tomto školním roce pracovat v Žákovském parlamentu? Po pečlivém sečtení všech hlasů budou hájit zájmy žáků: Vítek Černý, Matyáš Plch, Kryštof Klein, Christian Kostera, Eliška Zahlová, Tereza Gregořicová, Šimon Čech, Barbara Mazurová, Eliška Mudrychová, Petra Hlávková, Nikol Schwanová, Viktor Kalus, Borč Matěj, David Trojančík, Tereza Gajdušková, Dorota Košárková, Magdaléna Maiwaldová.

 

     K podzimu neodmyslitelně patří v naší školní družině tradiční "DRAKIÁDA", která se konala v pátek 6.10. Počasí nám přálo, bylo krásně slunečno a větrno, ideální podmínky pro pouštění draků. Po příchodu na "Větřák", se nám nad hlavami rozprostřela krásná podívaná barevných draků všech velikostí. Dětem létali draci hodně vysoko, nevzdávaly se ani děti, kterým draci nelétali a nebyli kompletní. Musíme pochválit ochotu a kamarádské chování Šimona Klapetka a Matouše Čecha, kteří obětovali díly ze svého draka, pro děti, kterým drak nelétali. Bylo velice těžké vyhodnotit, který drak létal nejvýše nebo nejdéle. Odměnu si zasloužily všechny děti, které se této akce zúčastnily. Ale ocenění si určitě zaslouží i děti, které si draka vyrobily. A to byla Rozárka Klapetková,  Zónička Stojakovic´ a Kristýnka Korbelová. 

1. místo - Emma Fojtíková a Matteo Rataj

2. místo - Ella Hermína Kuršová a Alžběta Barčová

3. místo - Aneta Hanelová a Štěpán Vilč

Děkujeme rodičům a prarodičům za pomoc na této vydařené akci.

 

 

     Ve středu 4. 10. se naši deváťáci již tradičně zúčastnili soutěží „Bricks Game“ a „Bridge Builder Game“, které pořádá SPŠ stavební v Opavě.  Ve školní tělocvičně proběhlo klání mezi 25 týmy ve stavění z CHEVY.  Téma letošnímu ročníku bylo Adam’s Family House.  Úkol postavit model „strašidelného“ domu z kostek, náš tým výborně zvládl. Druhý tým mezitím vyráběl most o délce jednoho metru ze špejlí. „Bridge Builder Game“ spočívá ve zvážení výsledných modelů mostů a jejich následném maximálním zatížení, které snesou. Vyhrává most s nejlepším poměrem. Náš most vydržel opravdu mnoho, ale nebyl nejlehčí.  Soutěž byla jako vždy napínavá až do konce. I přes veškerou snahu to letos na první místa nestačilo, nicméně oba týmy se umístili v první desítce.  

 

 

 

       V úterý 10. října měli žáci naší školy možnost blíže se seznámit s osobností Leonarda da Vinciho, a to prostřednictvím kulturního vystoupení herců agentury Pernštejni. Leonardo da Vinci byl italský malíř, čelní představitel renesanční malby, mimo jiné autor nejslavnějšího obrazu všech dob, portrétu zvaného Mona Lisa. Proslul také jako sochař, architekt, přírodovědec, hudebník, konstruktér, vynálezce i spisovatel. Součástí vystoupení byla také interaktivní výstava, kde si žáci mohli prohlédnout jeho nejslavnější díla i vyzkoušet použití jeho vynálezů. Dle projeveného zájmu dětí, bylo vystoupení velkým přínosem.

  

 

     Armádní soutěž Wolfram se konala ve vojenském prostoru Libavá. Už účast na velkém finále, o kterou usilovalo více než 120 týmů z celého kraje od Českého Těšína po Bruntál, byla velkým úspěchem. A na Libavé náš tým ve složení Natálie Režnarová, Daniel Plachký, David Trojančík a Marek Kubala zazářil podruhé.

     Mezi nejlepšími 27 družstvy, které na jaře postoupily do republikového finále, si doběhl pro celkové druhé místo. Prokázali tak velmi komplexní znalosti a dovednosti – vždyť se soutěžilo ve střelbě, plavbě na raftu, překážkovém běhu, transportu a ošetření raněného, museli vyřešit průchod minovým polem či přesun těžké vojenské techniky. A to jsou jen některé z atraktivních disciplín, které si pro soutěžící vojáci připravili. Kromě toho jsme si ve volných chvílích mohli zastřílet z luku nebo airsoftu, ulovit pár divočáků na laserové střelnici, prolezli jsme si tank a jiná bojová vozidla a pojedli skvělý vojenský polní guláš. Jako jediní účastníci jsme si taky dali podzimní otužování v přehradě Barnov. Za krásné umístění dostali soutěžící opravdu hodnotné ceny (stany a bluetooth bedničky), což umocnilo už tak pěkný zážitek z parádně prožitého dne s vojáky.                                                                                                                                                           Ing. Tomáš Hodný

 

 

      Celkem 6 060 kg se nasbíralo při sběru papíru žáků základní a mateřské školy. Zvítězila 7. A s celkem 1264,5 kg s průměrem na žáka 52,7 kg, na druhém místě se umístili žáci 5. třídy s 1166,5 kg s průměrem na žáka 38,9 kg, třetí skončila 7. B s 522 kg a průměrem na žáka 29 kg. Další pořadí: 3. tř., 4. tř., 2. tř., 6. B, 1. tř., 9. A, 8. B, 6. A, 8. A, 9. B. K nejlepším sběračům se zařadili Vojtěch Zemek, Barbara Mazurová, Eliška a František Juríkovi, Vanda Najsrová, Šarlota Seidlerová, Tereza Lhotská, Ema Jelínková, Kristýna Korbelová. O úspěch celé akce se zasloužili členové Žákovského parlamentu, děvčata a chlapci obou devátých tříd i 8. A, kteří strávili dvě pracovní odpoledne v dobré náladě a za krásného nezvykle teplého podzimního počasí. Ačkoliv jsme tentokrát naplnili přistavené kontejnery méně, než jsme zvyklí, nic to nemění na tom, že si všichni zúčastnění zaslouží velké poděkování.

      Ve čtvrtek 12. října vyrazily dva týmy z devátých tříd na soutěž zvanou Geošifra. Tuto soutěž pořádala Stavební škola v Opavě. Náplní byly různé matematické výpočty, např. žáci měli vypočítat převýšení, dále je soutěžní úkoly protáhly celou Opavou, takže zde ověřily i fyzické předpoklady a v silových disciplínách je čekala přetahovaná. Dále si žáci vyzkoušeli stavět věž z kostek, mohli si zalétat s dronem a žáci si nemohli vynachválit zdejší občerstvení. A jak to tedy dopadlo? Tým 9. A ve složení David Trojančík, Adam Klepáč, Jakub Salibor a Matěj Borč obsadili 15. místo celkem z 30-ti týmů. Tým 9. B ve složení Viktorie Mičková, Filip Benešl, Metoděj Světlík a Kosta Stojakovič si vedli ještě lépe a umístili se na 8. příčce. Všem gratulujeme za příkladnou reprezentaci školy!

 

       Ve středu 11.10. a čtvrtek 12.10. proběhlo na škole školní kolo soutěže Přírodovědný klokan, které se zúčastnili žáci 8. a 9. tříd. Soutěž je zaměřena na podporu přírodovědných a technických oborů, konkrétně biologie, fyziky, chemie, matematiky a zeměpisu. Celkem žáci řešili 24 úloh, za které mohli získat max. 120 bodů.

Nejlepší řešitelé:

Hlávková Petra (8. A)            74 bodů

Gorčica Daniel (9. B)             70 bodů

Košárková Dorota (9. B)        68 bodů

Všem úspěšným řešitelům gratulujeme.

 

      Do soutěže Logická olympiáda se v kategorii A pro 3. - 5. ročník zapojilo v našem kraji celkem 1879 řešitelů, z toho z naší školy jich bylo 37. Test vyplňovali žáci ze svých domovů a věříme, že to všichni zvládli bez pomoci rodičů. Soutěžní úkoly jsou založeny především na schopnostech samostatného úsudku, pohotového rozhodování, tvůrčího myšlení a logických úvah. Na prvním místě v rámci školy se umístil Noam Zilberman (4. tř.), na druhém místě Beáta Kubánková (5. tř.) a na třetím místě Viktorie Bestová (5. tř.). Ve starší kategorii B se této soutěže zúčastnilo 3 198 žáků šestého až devátého ročníku z celého Moravskoslezského kraje. Hezkého výsledku a první místo v rámci školy obsadil David Trojančík (9.A), na druhém místě pak Petra Hlávková (8.A)  a  třetí místo patří Janu Kurkovi (7.A). V nejmladší kategorii určené pro žáky 1. a 2. ročníků jsme zaznamenali také potěšující výsledky. V kategorii 1. ročníků se na 73. místě v kraji a 1. místě za školu umístila Anička Plchová, následována Mateo Ratajem a Štěpánem Vilčem. V kategorii 2. ročníků se na 34. místě v kraji a prvním místě za školu umístila Diana Gavendová, na druhém místě Daniel Šenk a na 3. místě Adam Bátrla, Antonín Novobilský a Damián Šenk. Blahopřejeme k dosaženým výsledkům.

       Žáci obou šestých tříd se zúčastnili Národního testování SCIO v českém jazyce, matematice a obecně studijních předpokladech. Nejlepších výsledků v testech OSP dosáhli Michal Němec, Tobiáš Lelovský, Šimon Müller, Tereza Gregořicová. V testu z matematiky nejlépe bodovali Michal Němec, Šimon Müller, Čestmír Straka, Markéta Maislová. V testech z českého jazyka si nejlépe vedli Šimon Müller, Tereza Gregořicová, Michal Němec a Čestmír Straka.

 

   Ve středu 18. října a ve čtvrtek 19. října se žáci obou devátých a osmých tříd zúčastnili Veletrhu povolání, který byl organizován Hospodářskou komorou ve Víceúčelové hale v Opavě. Uviděli zde více než 100 zajímavých povolání a oborů, kterým se mohou v okrese Opava nebo v jeho okolí naučit a potom se jim aktivně věnovat v rámci zaměstnání ve firmách, podnicích a institucích v tomto okrese nebo se vydat na dráhu podnikání a pracovat sám na sebe. Na veletrhu měli možnost vyzkoušet si různé činnosti naživo, pobavit se studenty i odborníky z daného oboru o všem, co je zajímalo. Další možností, jak získat podrobnosti o studijních oborech a budoucích povoláních jsou následující dny otevřených dveří na středních školách a exkurze k zaměstnavatelům na Opavsku. Věříme, že tento veletrh byl jednou z možností, jak se seznámit s budoucím povoláním, potažmo školou, kam budou žáci směřovat svůj zájem.

 

 

 

     V pátek 20. 10. proběhla ve školní družině halloweenská párty. Kulturní dům se tak rázem zaplnil více než čtyřiceti všemožnými strašidly, kostlivci, dýněmi, čaroději a čarodějnicemi, duchy a pavouky. Pro děti byly připraveny soutěže a taneční disciplíny, které děti zdárně splnily. Taneční kreace některých dětí byly dech beroucí, proto jsme se spontánně rozhodli ocenit také nejlepšího tanečníka a nejlepší tanečnici. Jako nejlepší tanečník byl vyhodnocen Filip Hlista z 2. třídy a nejlepší tanečnicí se stala Ella Hermína Kuršová z 3. třídy. Kostýmy dětí byly nápadité a originální a proto vyhodnotit ten nejlepší bylo velmi obtížné. Nakonec se porota rozhodla ocenit dvě kategorie: koupený kostým a vyrobený kostým.

      V kategorii koupený kostým se umístily tyto děti: 3. místo obsadil čaroděj Vojta Maršík z 2. třídy. Na druhém místě se usadil duch Kuba Klusoň z 1. třídy a první místo získal se svou děsivou maskou Tomáš Beinhauer z 1. třídy. V kategorii vyrobený kostým si třetí místo vytančila děsivá baletka Zona Stojaković z 3. třídy, jako druhá se umístila strašidelná Kristýnka Hrušková z 2. třídy a absolutní vítězkou celého odpoledne se stala pavouky opředená Alžbětka Barčová z 1. třídy. Všichni ocenění získali věcné odměny a krásné diplomy. Celé strašidelné odpoledne bylo završeno sladkou tečkou, jenž byla upečená buchta, kterou si děti samy pomocí šablon s halloweenskou tématikou nazdobily. Každý také dostal strašidelný balíček s popcornem. Všichni jsme si užili dvě hodiny plné zábavy, tance a dovádění. Věřím, že se příští rok sejdeme na této akci opět v tak hojném počtu. Velkou pochvalu si zaslouží Ondra Fenko z 6. třídy, který celé odpoledne moderoval a zajistil také veškerý hudební doprovod.

Za ŠD Kateřina Kociánová

 

        

  

 

       V úterý 24. 10. jsme se zúčastnili turnaje ve vybíjené školních družin na ZŠ Šrámkova. Naši školu reprezentoval tým složený ze žáků čtvrté, třetí a páté třídy. Chlapci a děvčata se na vybíjenou těšili. V prvním zápase se projevila nervozita, ale pak se všichni rozehráli a předvedli krásné výkony. Jsem moc ráda, že se můžu spolehnout na naše děti, které ctí pravidlo fair play. A když je trefí míč, tak se přihlásí i v případě, že to rozhodčí přehlédne. A to je víc než medaile, kterou jsme ale získali, a to krásné 3. místo. Všem hráčům moc děkuji za vzornou reprezentaci školy. Naše sestava: Anna Trojančíková, Vojtěch Juchelka, David Hellebrand, David Kadaňka, Damián Gavenda, Maxmilián Valeček, Bohdan Mudrych, Noam Zillbermann, Adéla Zahlová, Jakub Holý, Nikolas Düresch, Matyáš Plch.                  

                                                                   Mgr. Michala Holešová                                                                                                           

 


               Letos si připomínáme 105. výročí vzniku samostatného Československa. Na naší škole je datum 28. říjen 1918 spojen s několika fakty – historické připomenutí této významné události ve školním rozhlase, řešením testu a štafetovým během tříd. Řešením otázek testu se děti přesvědčí, jak svou vlast znají – její dějiny, současnost, geografii i nejbližší region, prověří si také znalost svého mateřského jazyka. Test je připraven pro nižší i vyšší stupeň tak, aby otázky odpovídaly znalostem dle věkových kategorií. Určitě si zaslouží ocenění ti, kteří dosáhli v testu maximálního počtu 32 bodů. Letos to byli Jakub Salibor a Adam Klepáč z 9.A. Další krásné výsledky jsme zaznamenali u Petry Hlávkové, Davida Trojančíka, Tobiáše Kostřiby, Doroty Košárkové, Viktorie Mičkové, Leontýny Malchárkové, Kristýny Košárkové. Na nižším stupni se na stupínky vítězů postavili Štěpán Vilč, Dominik Hlista, Alžběta Barčová, Adam Holý, Adam Obludník, Filip Hlista, Karin Juráková, Jan Derich, Zóna Stojakovic´, Noam Zillberman, Jakub Stiborský, Matyáš Oslizlo a Radek Vilč.

 

      Určitým vyvrcholením oslav jsou závody štafet, které staví jednotlivé třídy. Závodí se mezi sousedními ročníky s časovými hendikepy. Atmosféra byla vskutku úžasná, soutěžící týmy dávaly do běhu opravdu plné nasazení. Atmosféra byla podtržená navíc nádherným počasím, povzbuzování a radost z případného vítězství bylo slyšet určitě až na dolním konci obce. Z velkého koláče, díla našich kuchařek, se letos radovali prvňáci, druháci, páťáci, 7. A a 9. A třída. Myslím si, že si všichni závod náležitě užili a společně se radovali z úspěchů.

 

 

 

Listopad

   

    Ve středu 1. listopadu jsme byli s paní vychovatelkou v kině Mír v Opavě. Byli jsme tam za odměnu, protože jsme vyhráli soutěž o nejlepšího čtenáře v jednotlivých třídách. Shlédli jsme film „Mezi živly“. Moc se nám to všem líbilo. Po kině jsme šli na trdelníky. Byl to skvělý den a všichni jsme si ho moc užili.                                                                           Tereza Gregořicová, 6.B

 

    V posledním týdnu se uskutečnily dvě akce florbalové. Své soutěže si odehráli nejprve šesťáci a sedmáci a včera taky hráči čtvrté a páté třídy. Starší kluci měli přetěžkou skupinu se dvěma sportovními školami, přesto s nimi sehráli poměrně vyrovnané zápasy a až ke konci se ukázala síla malých fotbalistů a hokejistů. S dalšími dvěma školami jsme pak už bodovali a v této nejtěžší opavské skupině obsadili dělené třetí místo.

     Mladší kluci si zahráli celorepublikovou soutěž, které se v Opavě účastnilo deset týmů. Hrálo se ve dvou skupinách a my jsme v té naší obsadili 3. místo. Do dalších bojů jsme tedy nepostoupili, přesto jsme si odnesli spoustu zkušeností a hlavně nás hra bavila! Z obou turnajů převládají pozitivní pocity. Na ty nejlepší nám ještě něco chybí, ale víme, na čem zapracovat a kluci jsou myslím na dobré cestě! Děkuji za reprezentaci školy a přeji hodně chuti do dalšího tréninku.                                                                                                                      

                                                                                                                                                                         Ing. Tomáš Hodný

 

     Ve dnech 3. 11. a 7. 11. 2023 proběhlo na naší škole 1. kolo (školní) soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR 2023/2024 pod záštitou SPŠCH Ostrava. Soutěž proběhla formou vědomostního testu, kde žáci museli prokázat nejen vědomosti a znalosti z chemie, ale také logické uvažování. Tohoto kola se zúčastnili všichni žáci devátých tříd. Tři nejlepší žáci postupují do krajského kola v Ostravě. V krajském kole nás budou reprezentovat žáci s nejlepšími výsledky, a to Julie Chmelová, Daniel Gorčica a Metoděj Světlík. Soutěž proběhne 8. prosince 2023 na Střední průmyslové škole chemické akademika Heyrovského v Ostravě.

V jednotlivých třídách nejlépe uspěli tito žáci:

9.A      Julie Chmelová                      9.B       Daniel Gorčica

            David Trojančík                                 Metoděj Světlík

            Tomáš Vítek                                       Viktorie Mičková

Mgr. Tomáš Ryba

 

     Den před státním listopadovým svátkem vysadili prvňáčci svůj strom. Pokračují tak v nové tradici, kterou jsme započali minulý školní rok. Lípu za přítomnosti p. starosty vysadili u nově vzniklého parkoviště u hřbitova. Pod vedením třídní učitelky Mgr. Ivany Potepové stromečku zazpívali a pověsili cedulku se svými jmény. Strom tak bude připomínat důležitý mezník v životě prvňáčků, a to vstup do 1. třídy ve školním roce 2023/2024.   

     

       

      Žáci obou nynějších devátých tříd si pod vedením paní učitelky Kleinové na konci loňského školního roku připravili pro své mladší i starší spolužáky divadelní představení – Konstantin a Metoděj a Něco málo ze starých pověstí českých. Představení bylo bohaté na vtipné dialogy, akční scény a skvělé herecké výkony našich mladých talentů. Se svým nastudováním se pak představili i rodičům na společném zahájení třídních schůzek v kulturním domě 9. listopadu 2023 a měli obrovský úspěch!

                                           

     I tento školní rok pokračuje spolupráce naší školy s Moravskoslezským paktem zaměstnanosti (MSPAKT). Tentokráte jsme zavítali do společnosti Arako spol. s.r.o., která se zabývá výrobou armatur. Exkurze proběhla ve čtvrtek 16. listopadu 2023 a zúčastnilo se jí celkem 23 žáků z 9. A třídy. Žáci byli seznámeni s chodem firmy a jejím zaměřením. Konkrétně se firma zabývá výrobou armatur pro jaderné i tepelné elektrárny. Nejdříve proběhlo teoretické povídání a prezentace firmy, včetně její dlouholeté historie, a poté mohli žáci nahlédnout přímo do výroby. Seznámili se s jednotlivými pracovními pozicemi, které firma nabízí. Exkurze byla pro žáky velmi zajímavá a mohli načerpat nové poznatky a informace o práci na různých pracovních pozicích ve strojírenství při výrobě armatur. Všichni žáci si odnesli i drobnou pozornost v podobě multifunkčního šátku a děvčata i květináčky s bylinkami.

Mgr. Tomáš Ryba, výchovný poradce

 

  

 

     Jako již tradičně, jsme se ŠD po delší pauze navštívili Adventní výstavu na MZeSŠ. Akce byla rozmanitá, plná tvořivých dílniček pro děti, vánočních výrobků, výstavu starých betlémů a vánočních dobrot. Děti si měly možnost vyrobit vánoční přání, ozdobit perníčky, vykreslit vánoční postavičky. V pekle s živými čerty házely uhlí do kotle, skládaly puzzle, lepily čertovský řetěz. Za každý splněný úkol dostaly sladkou odměnu. Také jsme hlasovali v soutěži "O NEJKRÁSNĚJŠÍ DÁREK", kde máme za naši školu hned dva originální výrobky. Děti si  nakoupily drobné dárečky a dobroty.

 

 

     Členové Žákovského parlamentu uspořádali mezitřídní turnaj ve florbalu. Přestože se zápasy hrály ráno před vyučováním, zapojily se do turnaje všechny třídy a týmy bojovaly s velkým nasazením. Velmi oceňujeme fakt, že si vše samostatně organizovali členové parlamentu bez pomoci dospělé osoby. Poděkování si tak zaslouží David Trojančík, Matěj Borč, Tereza Gajdušková a Šimon Čech. A jak vše dopadlo? V nejmladší kategorii se na 2. místě umístili prvňáci a druháci, 1. místo 3. třída. V kategorii 4. - 6. tříd se na 3. místě umístili čtvrťáci, na 2. místě páťáci a 1. místo si vybojoval tým 6.B. V kategorii nejstarších si 3. místo odnáší 8.A, 2. místo 9. B a 1. místo 9. A. Gratulujeme.

 

     Každým rokem, kdy se Advent na zemědělce konal, jsme se s dětmi školní družiny aktivně zapojili do výtvarné soutěže. A jinak tomu nebylo ani letos. Výtvarná soutěž spočívala v originálním nazdobení velkého vánočního dárku. Děti měly spoustu nápadů, ale nakonec jsme se rozhodli realizovat dva z nich. První soutěžní dárek zdobila spousta krásných srdíček, neboť největší dárek je zdraví a láska. Na druhý dárek jsme metodou kašírování vyrobili s dětmi vánočního skřítka. Kdo navštívil Advent na zemědělce, mohl pro jednotlivé vystavené výrobky hlasovat. Soutěž byla rozdělena na dvě kategorie, a to mateřské školy a základní školy, školní družiny. V soutěži bylo více než 100 soutěžních dárků, jeden krásnější než druhý. Všechny výrobky byly nápadité, originální a opravdu krásné. A z těchto všech krásných dárků si naše družina odnesla neuvěřitelné 1. a 2. místo. Dokonce se dárek s vánočním skřítkem stal absolutním vítězem (získal neuvěřitelných 191 hlasů). Děti tak získaly sladké odměny a výtvarné potřeby do školní družiny. Moc děkujeme všem, kteří pro naše výrobky hlasovali a ocenili tak práci našich dětí.

Mgr. Kateřina Kociánová

 

 

Prosinec

    Žáci obou devátých tříd zrealizovali v pátek 1. prosince mikulášskou nadílku pro všechny žáky školy, ale také klienty Seniorcentra ve Slavkově. Mikuláš, andělé a čerti navštívili jednotlivé třídy a předali žákům balíčky dobrot, jejichž obsah zafinancovalo SRPŠ při naší škole. Svého úkolu se Mikuláš se svými pomocníky zhostil dokonale a máme ve škole asi hodné děti, protože žádné z nich se neocitlo v čertově pytli. Také babičky a dědečkové v Seniorcentru byli návštěvou potěšeni a velmi ocenili také kulturní program, který si při této příležitosti připravila děvčata z 9. A. Děkujeme tímto deváťákům za krásné páteční dopoledne prožité v duchu předvánočních tradic.

 

    Děti školní družiny společně s p. vychovatelkami zorganizovali v pátek 1. prosince prodejní Vánoční jarmark výrobků, které samy vyrobily v kroužcích. Akce byla opravdu úspěšná, o čemž svědčí množství návštěvníků z řad žáků a rodičů, ale i fakt, že zbylo minimum neprodaných výrobků.

 

     V prvním prosincovém týdnu proběhlo školní kolo Dějepisné olympiády. Obsahem otázek byIa historie českých dějin od Velké Moravy po Jana Husa. Školního kola se zúčastnilo celkem 25 žáků obou osmých i devátých tříd, z nichž 19 bylo úspěšných řešitelů. Bodové rozestupy byly minimální a o postup do okresního kola se poprali na 3. místě Jakub Gregořica 9.B, na 2. místě Viktorie Mičková 9.B a na 1. místě s přímým postupem do okresního kola si svými znalostmi zajistila Petra Hlávková 8.A. Gratulujeme!

 

    V pondělí 4. prosince se žáci šestých tříd popasovali ve znalostech přírodopisu v rámci školního kola biologické olympiády, jejíž letošním tématem bylo „Jak se žije v lužních lesích“. Celkem 20 stránek textu a poznávačku 30 rostlin a živočichů museli žáci zvládnout, aby odpověděli na záludné otázky. Nejlépe se to podařilo Šimonu Müllerovi z 6. B, který získal 68 bodů z 80 možných a zaslouženě nás bude reprezentovat v okresním kole. Gratulujeme.

 

     Dne 5. a 6. prosince reprezentovaly děti školu v Okresním přeboru škol v šachu, který se konal v klubovně šachového oddílu TJ Slezan Opava. Hrálo se švýcarským systémem na 7 kol tempem 2x 15min. na partii a poté se vyhodnocovalo  družstvo dle výsledků jednotlivých hráčů. Naše družstvo ve složení: David Hellebrand ( 4. třída ), Tomáš Žůrek ( 3.třída ), Mikuláš Špilháček ( 3.třída ), David Resl ( 3. třída) a nejmladší účastník Adam Obludník ( 2.třída) obsadilo krásné 3. místo! Družstvo starších chlapců ve složení: Petr Hellebrand, Michal Němec, Václav Juchelka, Daniel Krivošič, Daniel Plachký vybojovalo hezké 6. místo z jedenácti zúčastněných škol. Výsledky byly velmi těsné, neboť družstvu chybělo pouze 2,5b. k zisku 3. místa. Chlapcům moc gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalších šachových turnajích. 

 

 

                 

        Tradice školní Vánoční besídky už trvá desítky let a stala se přehlídkou toho nejlepšího, čím se děti zabývají v kroužcích školní družiny a klubu. Pečlivě připravená vystoupení vždy spolehlivě navodí slavnostní náladu. Program zahájil sboreček s krásnými písněmi pod taktovkou p.uč. Potepové, následovalo precizně nacvičené a velmi nápadité vystoupení Monteráčků a Zumby. Celý sál roztleskalo a rozesmálo vystoupení pohádkového kroužku, následovaly flétny, kytary pod vedením p. uč. Kociánové a Prejdové. Ve vánočním duchu se nesla také vystoupení nejmladších i starších děti baletu, dětí 3. třídy, svým sólovým zpěvem uchvátily sestry Gajduškovy. Závěr již tradičně patří všem hudebníkům a školnímu sboru pod vedením p. uč. Klapetkové a p. uč. Potepové, kteří svými poetickými písněmi a koledami rozezpívali celý sál. Myslím, že se všichni rozcházeli domů s pocitem, že Vánoce už vlastně začaly a také s tím, že naše děti nám mohou jinde závidět. Určitě si zaslouží naše poděkování za zodpovědný přístup k nácviku a krásně a s velkou chutí předvedená vystoupení. Velké ocenění patří také všem pedagogům a vychovatelkám školní družiny za nespočetné hodiny nácviku a přípravy, organizaci a zajištění technického zázemí celého vystoupení.

 

    „I ty můžeš být hrdinou“, to je hlavní poselství 19. ročníku celorepublikového projektu Dětský čin roku, jejímž cílem je ocenit osobní statečnost dětí a jejich dobré skutky. Do 19. ročníku tohoto projektu přišlo opět spoustu příběhů. Soutěžilo se v sedmi kategoriích – Záchrana lidského života, Pomoc ostatním, Kolektivní pomoc, Pomoc přírodě, Dobrý nápad, Pomoc na netu a Pomoc starším lidem. Za skutky plné odvahy, soucitu a všímavosti vůči okolí byli vítězové oceněni při slavnostním vyhlášení na Staroměstské radnici v Praze. Mezi oceněnými byl také žák 8. A třídy Jakub Montag, který si odnesl vítězství v kategorii „Pomoc n@ netu“ za svůj příběh „Šmejdi a babička“. Ziskem ocenění udělal Jakub radost nejen rodičům, ale také svému vyučujícímu českého jazyka.

 

      Naše škola opět poskytla své prostory pro konání 2. turnaje okresního přeboru mládeže v Rapid šachu Grand Prix 2023/2024, který se konal v sobotu 9. prosince. Turnaje se zúčastnilo bezmála 60 soutěžících z celého okresu i přilehlého okolí a mezi nimi jsme měli i své zástupce. Celkem 4 žáci (Michal Němec, Adam Bátrla, Mikuláš Špilháček, Tomáš Žůrek) našeho šachového kroužku se s velkým úsilím pustili do šachových partií této královské hry se svými soupeři a nevedli si vůbec špatně. Nasbírali cenné zkušenosti i body do dalších soutěží.

 

   V prosinci si 32 žáků (vesměs 8. a 9. tříd) vyzkoušeli jazykové znalosti mateřského jazyka v Olympiádě jazyka českého. Ta se skládá ze dvou částí – v části mluvnické mohli žáci získat 30 bodů, v části slohové dalších 20 (a právě komplikované a co nejobjektivnější posouzení slohové části všemi učiteli českého jazyka je důvodem jisté časové prodlevy, se kterou se výsledky objevily s malinkým zpožděním). A jak olympiáda dopadla? Shodný počet 37 bodů a do okresního kola postupují Viktorie Mičková (9.B) a Antonín Pavlíček (8.A) – v případě rovnosti bodů rozhoduje v takovém případě mluvnická část a tu měla Viktorie lepší a postupuje z 1. místa. Na bronzovém stupni se umístila Tereza Košárková (7.B), mimochodem jediná účastnice ze sedmých tříd mezi samými osmáky a deváťáky a určitě o ní na následujících dvou letech na základní škole ještě uslyšíme, neboť mluvnickou část zvládla ze všech nejlépe.

 

Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR 2023/2024 – krajské kolo

     V krajském kole soutěže naši školu reprezentovali žáci s nejlepšími výsledky, konkrétně Julie Chmelová, Daniel Gorčica a Metoděj Světlík. Soutěž proběhla v pátek 8. prosince 2023 na Střední průmyslové škole chemické akademika Heyrovského v Ostravě. Celkem se krajského kola soutěže zúčastnilo 214 žáků z celého Moravskoslezského kraje. Naši žáci se v obrovské konkurenci ostatních škol rozhodně neztratili. Nejlépe se z našich mladých chemiků umístil Metoděj Světlík na hezkém 78. místě, dále Julie Chmelová na 119. místě a Daniel Gorčica obsadil 131. místo.                                                                                       

                                                                                                                                                            Mgr. Tomáš Ryba

 

 

          Geologické odpoledne s odborníkem

      V pondělí 11. 12. 2023 jsme společně ve školní družině uvítali pana Ing. Schlingera, který se věnuje geologii. Během jeho poutavého vyprávění jsme se společně přenesli do dávných časů, kdy se utvářel povrch naší planety. Objasnili jsme si, jak vznikala pohoří, horniny a nerosty, co vše mělo vliv na vznik života na Zemi. Děti pozorně naslouchaly poutavému výkladu, mnohé z nich aktivně odpovídaly na otázky související s tématem výkladu. Následně si mohly děti prohlédnout sbírku zajímavých minerálů. Setkání proběhlo v přátelské atmosféře a bylo přijato s  nadšením a zájmem dětí, přineslo jim mnoho zajímavých informací. Společně jsme strávili velice příjemné odpoledne.                                                                           

                                                                                                                                                          Mgr. Kateřina Böhmová

 

 

       

 

V pátek 15. 12. uspořádala školní družina MODRO-BÍLÝ PLES, který se konal v kulturním domě. Jak už sám název napoví, děti měly za úkol přijít v modro-bílém oblečení. Ples byl plný soutěží, her, tance a losování z kola štěstí, které si děti velice oblíbily. O krásnou tečku na závěr se postaraly děti svým pěveckým vystoupením.

 

                      

 

    V pátek 15. prosince proběhla na Mendelově gymnáziu přírodovědná soutěž žáků 9. tříd. Naši školu reprezentovaly dva týmy a to z 9. A a 9. B ve složení: Adam Klepáč, Julie Chmelová, Natálie Režnarová, Metoděj Světlík, Jakub Gregořica a Nikolas Dak. Týmy soutěžily v praktických úkolech i testových otázkách z fyziky, chemie, přírodopisu a ekozeměpisu. Našim žákům se dařilo, z celkového počtu 30 družstev se tým 9. B umístil na 14. místě a tým z 9. A obsadil 22. příčku. Všem děkujeme za snahu i vzornou reprezentaci školy. 

 

      Školní parlament vyhlásil u příležitosti Vánoc soutěž ve výzdobě tříd. Hodnotícími kritérii byl celkový estetický vzhled třídy, sladění jednotlivých prvků a celkového dojmu, zvláštním hodnotícím prvkem byl sob. Komise byla pětičlenná – jeden pedagogové a čtyři členové ŽP, zvlášť byl hodnocen nižší stupeň a zvlášť vyšší stupeň. Komise to tentokrát měla velmi těžké, protože výzdoba tříd byla nádherná, nápaditá, rozmanitá a žáci zdobili třídy s opravdu velkým nasazením. Na nižším stupni zvítězila 4. třída a na vyšším stupni si ocenění odnesla 9. A, která měla součástí dekoraci i živého kapra. Hodnotící komise se shodla, že vánoční výzdoba byla vkusná, zajímavá a určitě přispěla k pěkné vánoční atmosféře.

 

    Poslední prosincové pracovní pondělí patřilo realizaci školního kola zeměpisné olympiády. Zájem žáků o účast byl značný, celkem 76 žáků, a proto školní kolo museli psát v prostorách školní jídelny. Žáci druhého stupně se utkali ve třech disciplínách – v práci s mapou, atlasem a geografických znalostech. V nejmladší kategorii šestých tříd nejlépe uspěl Šimon Müller 6.B před Eliškou Zahlovou 6.A a Karolínou Fischerovou 6.A. Sedmáky vyhrála Anna Ryplová, za ní pak Vanda Najsrová a Erik Konečný, všichni ze 7.A. Z osmáků a deváťáků prokázal největší znalosti Jakub Gregořica 9.B a Mikuláš Holuša 8.B následováni Terezou Hozovou 8.B a Konstantinem Stojakovic´ 9.B. Postupujícím do okresního kola držíme palce!

 

           V pondělí 18. prosince jsme si ve školní družině užili krásné odpoledne, konala se adventní besídka. V rámci vystoupení nás účinkující děti seznámily s aktivitami, kterým se věnují ve volném čase. Program besídky byl rozmanitý a pestrý. Svými výkony a nasazením všechny přihlížející nadchli mladí judisté Kristýna Korbelová a Damián Šenk. Mažoretky Rozárka Klapetková a Julie Zahelová předvedly své dovednosti, když velice obratně žonglovaly s hůlkou. O svých tréninkových zkušenostech, dojmech a nadšení pro věc zasvěceně rozhovořili dobrovolní hasiči Šimon Klapetek a Bruno Volný. Děti se také předvedly jako talentovaní hudebníci. Svým uměním okouzlili posluchače klavíristé Noam Zilberman,Tereza Lhotská a Amálie Kubánková, rockovou baladou zahranou na elektrickou kytaru nás potěšila Zonička Stojaković. Na závěr besídky nás rozezpívalo hudební trio ve složení Amálie Kubánková (klavír), Beáta Kubánková (violoncello) a Aneta Šenková (příčná flétna). Všechna vystoupení našich dětí byla velice úspěšná a doprovázená obrovským potleskem. Účinkující si zaslouží velikou pochvalu a uznání za své výkony. Besídka byla pro všechny jistě nezapomenutelným zážitkem, kterým ještě více podpořila kouzelnou atmosféru blížících se Vánoc.

Mgr. Kateřina Böhmová

           Besídka ŠD 1  

 

     Během prosince se žáci 6. B a sedmých tříd zapojili do soutěže Zero Waste Betlém, kterou vyhlásilo Ekocentrum Hubert. Každá ze tříd se pustila do výroby vlastního betlému, který měl splňovat principy zero waste. Při tvorbě betlémů jsme tedy využili korkové zátky, pláta od vajec, zbytky látek nebo vlnu, které by se jinak staly odpadem.  Třída 6. B byla se svým betlémem vybrána mezi trojici oceněných tříd. Za svou snahu a tvůrčí přístup získala volný vstup pro celou třídu na libovolný program v tomto ekologickém centru. Gratulujeme a doufáme, že účast na tomto programu pro ně bude inspirací pro další aktivity spojené s ochranou životního prostředí. 

                                                                       

 

Leden

   

   Žáci 1., 2., 3., 8.A, 8.B, 9.A a 9.B třídy navštívili Pevnost poznání v Olomouci, první interaktivní muzeum vědy na střední Moravě.  Žáci zhlédli čtyři expozice, vybavené více než dvěma stovkami modelů a přístrojů, prošli se modelem mozku a oka, potkali vodní hmyz v nadživotní velikosti, vyřešili obří hlavolamy a vyzkoušeli si jednu z nejoblíbenějších atrakcí muzea. Přístroj, který se používá i na Mezinárodní vesmírné stanici – tzv. gyroskop. Díky jeho rotačním způsobům se děti cítily jako piloti akrobatického letounu! Žáci byli návštěvou Pevnosti poznání nadšeni a odnesli si nejen spoustu zážitků, ale také nové vědomosti, které zužitkují v dalším vzdělávání. Celý projekt se nadmíru vydařil a dětem i pedagogům se velmi líbil.

Ve čtvrtek 21. prosince měli žáci 4. a 5. třídy možnost návštěvy planetária v Ostravě a uvést své znalosti zeměpisu do praxe. Nejprve je totiž čekalo Experimentárium - pět expozicí Za světlem, Na oběžnou dráhu, K planetám, Do hlubin země, Ke hvězdám - v nichž si mohli interaktivní formou vyzkoušet spoustu zajímavých věcí a zároveň najít odpovědi na předem zadané otázky. Poté následoval program v kinosále. Nejprve 25 minutový, živě moderovaný vstup s ukázkou aktuálních souhvězdí na obloze, Velkého a Malého vozu, polohy nejjasnějších hvězd, role Polárky při orientaci na obloze, planet a dalších těles Sluneční soustavy aktuálně pozorovatelná na obloze. Poté následoval půlhodinový sférický film o zrození nejen Sluneční soustavy či naší planety Země, ale i dramatický vznik Měsíce, anebo tajemstvím stále zahalený vznik života.

 

    Žáci šestých a sedmých tříd navštívili v rámci projektového týdne Svět techniky v Ostravě.  Žáci si sami procházeli expozice, kde si nadšeně vyzkoušeli fungování mnoha originálních interaktivních exponátů a pomocí vzdělávacích her si rozšířili znalosti a dovednosti v oblasti technické tvořivosti, matematice, logice, přírodovědě, zeměpise, dějepise, biologii, geografii, IT, robotice, chemii a fyzice.

 

    V sobotu 6. ledna proběhla ve Slavkově již tradiční Tříkrálová sbírka. Za nepříjemného deště se do ulic Slavkova vydalo v bílých pláštích a s korunami na hlavě 76 dětí spolu s 18 vedoucími. Se zpěvem na rtech zvěstovali do každého domu poselství tří mudrců z východu a byli štědře obdarováni slavkovskými občany. Výtěžek této sbírky, který byl v tomto roce opravdu rekordní ve výši 102 007 Kč, opět připadne Charitě Opava, která jej použije na pomoc nejen seniorům. Velké a upřímné díky patří všem obětavým koledníkům i jejich vedoucím.   

              Mgr. Kateřina Zahlová   

                                 

     Slavkovská laťka přinesla hodnotné výkony zejména v kategorii starších žáků: Daniel Krivošič 165 cm, Daniel Plachký 160 cm, David Trojančík 155 cm. Z děvčat se nejvýše vyhouply Natálie Režnarová, Sabina Mašlaňová a Nikola Grabiášová 130 cm. V mladší kategorii vynikli Matyáš Srnka 145 cm, Tadeáš Endrych 140 cm, z děvčat Eliška Mudrychová 135 cm, Barča Mazurová 125 cm a Eliška Zahlová 115 cm. Nejmladší žáci pak pokořili 130 cm – Kevin Kubín, 125 cm Tomáš Petzuch, Eliška Juríková 115 cm, Ema Matýsková 110 cm. Soutěže se zúčastnilo 79 žáků školy a poděkování si zaslouží také pomocníci z devátých tříd i členů ŽP.

    V pátek 12. ledna proběhla ve školní družině akce s názvem „Moje nejoblíbenější hračka". Děti si měly za úkol donést své oblíbené hračky a povykládat o nich.(Proč patří mezi nejoblíbenější? Kdy je děti dostaly? Co umí? Děti, které se do této akce zapojily, si vysloužily sladkou odměnu a velkou pochvalu za aktivitu.

 

 

     V úterý 16. ledna k nám do školy zavítala Česká televize. Přijeli natočit reportáž o hromadné skladbě Fitness, kterou nacvičujeme na všesokolský slet do Prahy. Moc se těšíme, až se v televizi uvidíme, protože jsme si natáčení užili. Všichni se moc snažili. Najednou byly všechny ruce dopnuté a kolena zvednutá tak vysoko, jak jsme zatím ještě nikdy neviděli. Hlavními aktéry byli starší žáci (6. – 9. třída), ale ani ti mladší ( 3. – 6. třída)se nenechali zahanbit. S velkou chutí a radostí předvedli první oddíl, který už stihli natrénovat. Všem moc děkujeme za jejich nasazení a chuť něco dokázat.        

                                                                                                                              Mgr.Michala Holešová, Mgr. Martina Trojančíková

 

    V úterý 16. ledna nás Petra Hlávková z 8. A reprezentovala v okresním kole dějepisné olympiády. Téma okresního kola bylo zaměřeno na historické období od Sámovy říše po období husitství a znalosti Petře tentokrát stačily na krásné 12. místo z celkem 39 zúčastněných žáků. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

 

      Ve středu 17. ledna se v prostorách tělocvičny konalo školní kolo ve šplhu. Za bouřlivé podpory svých kamarádů si pro nejlepší umístění v jednotlivých kategoriích došplhali: Kristýna Korbelová 3.tř., Vojtěch Putík 5.tř., Šimon Stiborský 7.B, Anna Ryplová 7.A, Kateřina Režnarová 8.B a  Tobiáš Kostřiba 9.A. V kategorii družstev si třetí místo odnesla 8.A, na druhém místě 9.A a družstvo nejlepších šplhounů je z 8.B. Gratulujeme a držíme palce v okresním kole.

 

     V úterý 23. ledna jsme se se zástupci nižšího stupně vydali reprezentovat naši školu ve šplhu. A troufám si říct, že se nám to povedlo velice úspěšně. Závod to byl svižný a napínavý. Každý předvedl to nejlepší, co v něm je. Holky byly skvělé, a i když neskočily na stupních vítězů, rozhodně se nemají za co stydět. Naši kluci si přivezli skvělé první místo. Mezi jednotlivci se Kevin Kubín umístil na druhém a Vojta Putík na třetím místě. Všem zúčastněným moc děkuji za předvedené výkony a za vzornou reprezentaci školy.

 

Vojtěch Putík, Kevin Kubín, Valentýna Rychterová 5. třída; Damián Gavenda 4. třída; Kristýna Korbelová Anna Trojančíková 3. třída; Anna Plchová 1. třída                                                    

                                                                                                                             Mgr. Michala Holešová

    Ve středu 24. ledna pokračovalo klání ve šplhu pro vyšší stupeň. Naše škola byla bohužel oslabena o žáky osmých tříd, kteří byli tou dobou na lyžařském kurzu. Proto jsme neutvořili družstva ve všech kategoriích. Šestou a sedmou třídu reprezentoval tým chlapců ve složení Šimon Stiborský, Erik Konečný, Kryštof Klein a František Šťavík. Kluci byli výborní a ve velké konkurenci obsadili krásnou osmou příčku. Děvčata byla pouze dvě, takže bojovala o umístění v jednotlivcích. A ještě, že tak, protože Anička Ryplová suverénně zvítězila. Ale ani Eliška Zahlová se neztratila a předvedla moc pěkný výkon. Velmi očekávaný byl souboj osmých a devátých tříd. I tady jsme měli svá želízka v ohni.  Atmosféra během závadu byla bouřlivá. Kluci se vzájemně hecovali a fandili si. Během chvilky tělocvična praskala ve švech, každý se přišel podívat na tu show, kterou kluci předváděli. A naši závodníci se předvedli opravdu skvěle a vyšplhali si první místo. Vítězný tým tvořil David Trojančík, Daniel Plachký, Tomáš Chodura a Tobiáš Kostřiba, kterému se povedlo zvítězit i mezi jednotlivci. Všem moc a moc gratuluji a děkuji za jejich výkony vzornou reprezentaci školy. 

Mgr. Michala Holešová 

 

 

     Do okresního kola Matematické olympiády v kategorii pátých a devátých tříd jsme vyslali dva zástupce – Viktorii Mičkovou z 9. B a Tomáše Mikolajka z 5. třídy. Oba si vedli velmi dobře a skvěle zúročili své vědomosti, logický úsudek i pohotovost, vlastnosti, které jsou v matematice potřeba. Tomáš se v silné konkurenci umístil na 18.místě a Viktorie dosáhla na zlatou příčku – 1.místo  a bude nás reprezentovat v krajském kole, které se uskuteční 26. března. Oběma gratulujeme a Viki držíme palce v krajském kole.

 

    Jak je již na naší škole tradicí, tak i letos se žáci obou osmých tříd zúčastnili v týdnu od 22. do 26. ledna lyžařského výcviku na Malé Morávce, kde na blízkém kopci Kopřivná zdokonalovali své lyžařské dovednosti a to pod vedením zkušených instruktorů – pana Prejdy, pana Pavlíčka a paní učitelky Najsrové. Celý týden strávili naši lyžaři v příjemném prostředí chaty Sedmikráska. Lyžařský výcvik byl zakončen slalomem, kde se mohli předvést ti nejšikovnější lyžaři. Mezi nejrychlejší chlapce patřili: Václav Liber, Jan Tůma a Sebastián Böhm. Mezi nejrychlejší děvčata: Barbora Lindovská, Sabina Najsrová a Klára Zahlová. Sněhové podmínky byly ideální a věříme, že si nejen žáci, ale i obě paní učitelky třídní – paní Žůrková a paní Juchelková odvezli spoustu úžasných zážitků.

 

 

 

     V průběhu týdne (22. 1. – 26. 1.) jsme ve školní družině prožili eskymácký týden plný her, soutěží, vyrábění a zábavy. Hned v pondělí byly děti rozděleny do 4 týmů, v nichž pak soutěžily po celý týden. Soutěžila tak družstva medvědů, tuleňů, velryb a polárních lišek. Děti musely zvládnout plavbu na kajaku a také si obstarat potravu, kterou také musely pomocí dvou obyčejných klacíků přemístit na požadované místo. Velmi zábavnou disciplínou bylo oblékání „svého“ Eskymáka, kdy měly vybranému jedinci obléci co nejvíce kusů oblečení. Poradit si děti musely také při chůzi po ledových krách. Z kostek pak děti stavěly svá iglú a vyrobily si také kožené náramky. Jednou z disciplín bylo také složení básničky či písničky. S tímto úkolem si děti poradily skvěle a i přes počáteční obavy vznikly krásné, nápadité a originální písničky. V pátek odpoledne vše vyvrcholilo hledáním pokladu, jenž děti našly po rozluštění záhadných šifer a splněním jednoduchých úkolů. Děti došly až do kuchyňky, kde po důsledném hledání našly polárkový sníh a dvě zimní rolády. Radost byla veliká a děti vše s velkou chutí snědly. Součástí této akce bylo také vyrábění zvířátek do naší eskymácké vesničky. Tímto bych chtěla poděkovat všem dětem, které se do této soutěže zapojily a za své krásné výrobky budou odměněny.

                                                                                                                                                    Za ŠD Mgr. Kateřina Kociánová

      V úterý se v Opavě na Tyršově stadionu konala soutěž 4-členných družstev ve skoku vysokém. Soutěž zahájili žáci 8. -9. tříd. Z celkového počtu 16-ti družstev obsadila naše děvčata 11. místo a chlapci 7. místo. Družstva byla ve složení: Natálie Režnarová, Nikola Grabiášová, Sabina Mašlaňová a Nikol Vaňková, u chlapců pak Daniel Krivošič, Daniel Plachký, Matyáš Vícha a David Trojančík. V kategorii 6. -7. tříd se družstvo chlapců i děvčat umístilo shodně na děleném 6. až 7. místě. Za tyto pěkné výkony se zasloužili Eliška Zahlová, Eliška Mudrychová, Anna Ryplová, Barbora Mazurová, Tadeáš Endrych, Matyáš Srnka, Daniel Dušek a Václav Juchelka. Všem účastníkům děkujeme za vzornou reprezentaci školy! 

 

 

ÚNOR

     

 

      V úterý 20. února 2024 se konalo školní kolo recitační soutěže, jíž se zúčastnilo celkem 48 žáků nižšího stupně od 1. do 5. třídy. Soutěž proběhla v odpoledních hodinách za notné podpory žáků školní družiny. Děti přednesly celou řadu krásných básniček známých autorů české poezie a přes jistou nervozitu se všem účastníkům podařilo podat skvělý výkon. Porota, složená z pedagogů nižšího stupně, měla nelehký úkol s výběrem těch nejlepších recitátorů. Nakonec vybrala tyto žáky:

V kategorii 1. třídy se umístili na prvním místě Agátka Batrlová, na druhém místě Štěpán Vilč a na třetím místě Anička Plchová a Jakub Klusoň.

V kategorii 2. a 3. třídy se umístili na prvním místě Zoe Cahelová, Anička Trojančíková a Jakub Derich, na druhém místě Aneta Hanelová a Eliška Doležálková a na třetím místě Damián Šenk, Mikoláš Hruška a David Resl.

V kategorii 4. a 5. třídy se umístili na prvním místě Jakub Holý a Emma Jelínková, na druhém místě Vojtěch Putík a na třetím místě Tomáš Petzuch.

 Všem žákům děkujeme za účast a vítězům gratulujeme.

 

     Dne 22.2.2024 navštívily naší školu zdravotnice ze Slezské nemocnice v Opavě. Připravily si besedu na téma Čisté ruce, která měla za úkol upozornit, jak zásadní je správná hygiena rukou. Zdravotnice s dětmi probraly nebezpečí šíření infekcí z nemytých rukou a naučily žáky správné péči o ruce. Na závěr si děti pod UV lampou vyzkoušely, zda mají ruce opravdu čisté. Celá akce se dětem moc líbila. Žáci si odnesli nejen nové zkušenosti, ale také mnohé upomínkové předměty.

     

  

  

  

 

 

Březen

 

 

 

Duben

   

 

 

Květen

   

 

 

Červen

 

 

 

 

 

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení