• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

ŠKOLNÍ ROK - 2022/2023

 

 

 

 

Září

     Prázdninový provoz školy jsme opět intenzivně využili k tomu, abychom její zázemí a vybavení dále zvelebili a zinovovali. V osmi kmenových třídách jsme opravili sanitární zařízení s novými rozvody vody, v jedné zrekonstruovali teplovodní potrubí s novými tělesy ústředního topení. Ve všech třídách vyššího stupně byly vyměněny okenní žaluzie. Stavebními úpravami také prošla šatna pro žáky 1. třídy včetně nového vybavení šatnovými boxy. Bylo vymalováno a částečně opraveno zázemí školní družiny, spojovací chodby, celkovou rekonstrukcí prošla ředitelna. V souvislosti s hledáním energetických úspor pak směřovaly investice ve výši 740 000 Kč do celkové obměny svítidel ve všech prostorách školy i školky za úspornější varianty. Nejen v souvislosti s řešením stálé vlhkosti v suterénu školy investovala obec Slavkov nemalé prostředky do realizace nové kanalizace pro svod dešťové vody v celém areálu školy včetně izolace budovy z jižní strany, zrekonstruovala chodníky, ale také vybudovala zcela nové. Terénní úpravy parku a osázení okolí dětského hřiště zelení opět zkrášlí okolí školy. Je na místě poděkovat vedení obce Slavkov, především p. starostovi Mgr. Rostislavu Musilovi, za projektové, finanční zajištění všech akcí, ale také osobní spoluúčast při realizaci. Velmi si vážíme nastavené spolupráce a faktu, že škola je pro obec jednou z hlavních priorit. Dále větším estetickým zásahem prošly tři kmenové třídy vyššího stupně a chodby v prvním patře školy, kde se nám podařilo z vlastních prostředků získaných úspěšným ukončením projektu zafinancovat vybudování relaxačních zón pro žáky.

 

  

   Obec se nám snaží vytvářet to nejlepší materiální zázemí a našim úkolem je zajistit co nejvyšší úroveň vzdělání a výchovy svěřených dětí. Jednou z cest, jak zajistit vzrůstající trend, je zisk dalších prostředků na vzdělání i další rozvoj. V pololetí minulého školního roku se nám podařilo úspěšně ukončit dva projekty – „Šablony II“ z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání a projekt „Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení“. V letošním školním roce se nám podařilo opět získat dotaci v rámci výzvy z Operačního programu Jana Ámose Komenského pro výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 2 186 286 Kč. Projekt s názvem „Cesta ke kvalitnímu vzdělávání“ je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podpora rozvojových aktivit i zájmových činností. Dále intenzivně pracujeme na podání projektových žádostí pro vybudování nových učeben informatiky, robotiky a cizích jazyků.

           

     Nový školní rok jsme zahájili společným dvoudenním výjezdem, tentokrát jsme zvolili ke své práci prostředí chaty Kurzovní v Jeseníkách. Obsahem obou prvních dnů byla práce v jednotlivých předmětových komisích i skupinách pedagogů vytvořených napříč prvním i druhým stupněm a školní družinou. V rámci pracovních sezení se všichni pedagogičtí pracovníci školy věnovali tvorbě a přípravě nové koncepce školy na další období, jejíž součástí bylo hodnocení uplynulého období formou dotazníků, nastavení nových vizí napříč všemi oblastmi s přihlédnutím k výsledkům dotazníkového šetření realizované v dubnu 2022 mezi

žáky a jejich rodiči. Zamýšleli se také nad nastavením dalšího procesu výuky s ohledem na spuštění výuky dle nového ŠVP, revidovali plány práce jednotlivých komisí na další školní rok, prodiskutovali podmínky provozu a chodu školy. Volný čas jsme vyplnili společným výšlapem na Praděd i neformálním posezením. Celý pobyt se nesl v příjemné, byť pracovní atmosféře a věřím, že nás pozitivně naladil do další práce.

 

    Slavnostní zahájení nového školního roku proběhlo v sále kulturního domu za přítomnosti pozvaných hostů, rodičů, početného pedagogického sboru a více než tří stovek žáků. Po přivítání p. zástupkyní se sálem rozezněla naše hymna opěvující krásy naší země. Následoval projev ředitelky školy obracející se k jednotlivým skupinám žáků. U žáků devátých tříd zdůraznila jejich nezastupitelnou úlohu nejstarších, kteří se stávají vzorem pro své okolí a připomněla důležitost tohoto ročníku pro jejich rozhodování a volbu v dalším životě. Nově příchozím děvčatům a chlapcům do šestých tříd popřála vytvoření co nejlepších nových třídních kolektivů a našim nejmenším prvňáčkům šťastné vykročení do nového školního roku. Byl představen tým pedagogů, kteří i letos stojí před nelehkým úkolem zvládnout naučit a vychovat přítomných 316 žáků školy. Všem přítomným popřál úspěšný školní rok také pan starosta Mgr. Rostislav Musila, se svými záměry v oblasti stravování vystoupila ředitelka školní jídelny Zuzana Stojaković. Vrcholem programu na prvním setkání žáků školy je každoročně soutěž o „nejodvážnějšího prvňáčka“. Pro školní rok 2022/2023 se jimi staly Ema Fojtíková, Kristýna Hrušková, Zuzana Müllerová, Aneta Hanelová, Nina Černínová a Zoe Cahelová, které našly odvahu vystoupit před početné publikum. Vystřídaly je děvčata ze sboru s písněmi Tři citrónky a Kozel. Za potlesku všech přítomných v sále si pak paní učitelka Mgr. Martina Trojančíková odvedla své nejmenší svěřence do pečlivě připravené učebny. Nezbývá než dětem popřát úspěšný vstup do nového školního roku.

 

   Svůj druhý školní den zakončili prvňáčci velmi netradičně, když u dětského hřiště u školy zasadili společně strom – lípu. Po krásném pěveckém vystoupení sborečku v čele s paní učitelkou Potepovou a přivítání p. ředitelkou se ujal slova p. starosta, který dětem mimo jiné vysvětlil, že zakládají novou tradici. Poté se prvňáci pustili do práce a společnými silami zasadili připravený strom. Krásný počin ukončili veselou písničkou a my všichni věříme, že lípa bude dětem připomínat první důležitý okamžik v jejich životě – vstup do 1. třídy ve Slavkově.

  

       Mezinárodní projekt PIRLS se zaměřuje na zjišťování úrovně čtenářských dovedností žáků 4. ročníku základních škol a na sledování trendů ve vývoji v oblasti čtení. Do hlavního šetření bylo na jaře minulého roku zapojeno 280 základních škol z celé ČR a jednou z nich byla také naše škola. Šetření si klade za cíl pravidelně zjišťovat, jak si žáci dokážou poradit s porozuměním textu a do jaké míry jsou schopni pracovat s vybranými čtenářskými postupy, nově byly testovány i čtenářské dovednosti v online prostředí související s vyhledáváním informací z různých zdrojů na internetu. Žáci byli testováni v květnu 2021 po návratu z distanční výuky. Závěrečnou zprávu jsme obdrželi na začátku září tohoto roku a výsledky nás velmi potěšily. Úspěšností jsme se zařadili mezi nejlepší školy ČR. Za výsledky stojí znalosti a dovednosti žáků, kterých dosáhli především díky zodpovědné práci pedagogů.

 

           Wolfram – magická soutěž, kterou pořádá Armáda ČR v zakázaném vojenském prostoru. Běh, překážková bojová dráha, orientace v terénu, střelba, hledání min, plavba na raftu, silový trojboj… takovou kombinaci zvládne jen sportovec silný, rychlý, vytrvalý se schopností se rychle a správně rozhodnout a improvizovat. Na naší škole takové žáky máme – Klára Čechová, Jindřich Klein, Šimon Mazur a Dominik Klein se utkali s 27 týmy z celého Moravskoslezského kraje. A nevedli si vůbec špatně, obsadili konečné 9. místo. Vím, že chtěli ještě víc a vím, že na to i měli, ale rozhodoval každý detail a ne pokaždé si vše sedne. Přesto všechno moc gratulujeme a děkujeme za čas, který věnovali přípravě i reprezentaci školy.

                                                                                                                                                                           Ing. Tomáš Hodný

Přidávám poděkování učitelům, kteří je na krajské kolo připravovali, a to p uč. Kleinové a p. uč. Hodnému za realizaci i doprovod žáků na jednotlivá kola soutěže.

      Jak už je každoroční tradicí, ani letos v programu na Den Slavkova nechybělo vystoupení žáků naší školy. Přibližně šedesát zpěváků a hudebníku z řad nižšího i vyššího stupně zpestřilo tuto krásnou akci svým vystoupením. Mladší děti zazpívaly písničku o stromech a o velké a nekonečné lásce světové. Starší děti zahřály všechny přítomné u srdce písní „Časy se mění“. Společně si zazpívaly píseň kapely Mirai – „Když nemůžeš, tak přidej víc“ a vystoupení zakončily veselou písničkou „Tři citrónky“. Děti opouštěly pódium s úsměvem a s dobrým pocitem za doprovodu potlesku mnohých diváků. Poté je vystřídaly děti mateřské školky pod vedením Magdy Duroňové a Pavly Petrželové a závěr patřil tanečnímu kroužku Monteráčků. Součástí bohatého kulturního programu bylo vystoupení krojované dechové hudby Vlčnovjanka, zábavná soutěž o Slavkovskou metlu – držitelem se stalo MS Srdečník, koncert Markéty Konvičkové, vystoupení Jany Kirschner a koncert skupiny Showband. Doprovodný program zpestřilo bohaté občerstvení, soutěž jednotlivých spolků o nejlepší pokrm z mletého masa (vyhrál ČSŽ), soutěže a atrakce pro děti. Celé odpoledne plné zábavy, soutěží a dobrot proběhlo přesně podle programu sice za studeného počasí, ale za hojné účasti slavkovských i přespolních občanů. Co si mohou pořadatelé více přát?

     V třetím zářijovém týdnu se jako již každoročně obě šesté třídy zúčastnily adaptačního pobytu v Areálu dobré pohody v Žimrovicích. I přestože slavkovští žáci zde loni rovněž absolvovali svůj adaptační pobyt, byli mile překvapeni, že „nelze dvakrát vstoupit do téže řeky“. Spolu s novými kamarády z Dolních Životic a Litultovic soupeřili celý první den o nejúspěšnějšího hráče všech zajímavých her paní zástupkyně, při nichž byli pokaždé rozděleni do jiných týmů. Nejoblíbenější hrou se stala hra s kelímky a gumičkami, která musela být opakována dokonce třikrát. Milovníci míčových her si obzvláště přišli na své při hře Na starou herku, největší salvu smíchu sklidilo přesedávání hráčů podle čísel hozených kostkou. Nedílnou součástí stmelovacích aktivit byl i prostor pro diskuzi, z níž vyplynulo, že žáci chtějí k sobě být kamarádští, měli by uznat prohru a naslouchat názorům ostatních. V osobním volnu mnozí z nich hráli fotbal, volejbal, houpali se na houpačkách, šplhali na stožár, či přemlouvali kolotočáře, aby jim roztočili kolotoče. 6. A si díky hezčímu počasí i opekla buřty na ohništi a vydala se na stezku odvahy. Do školy se pak vrátily dva nové kolektivy obohacené o spoustu veselých společných zážitků. Mgr. Kateřina Zahlová

 

  

 

Ve čtvrtek 22. září se žáci šesté až deváté třídy zúčastnily přespolního běhu na Stříbrném jezeře v Opavě. Disciplína přespolního běhu patří k těm nejnáročnějším vůbec a navíc se závody konaly až do pozdních odpoledních hodin. Všichni do běhu vložili veškerou svou energii a dosáhli velmi hezkých výsledků:

Kat. III. děvčata (6. - 7. třída), 3. místo z 12 týmů

Složení: Anna Ryplová, Natálie Kurková, Kateřina Režnarová, Sabina Mašlaňová, Vanda Najsrová, Karolína Losertová

Kat. III. chlapci (6. - 7. třída), 7. místo z 11 týmů

Složení: Jakub Zahel, Václav Liber, Tadeáš Endrych, Jan Kurka, Dominik Král, Filip Stypa

Kat. IV. děvčata (8. - 9. třída), 5. místo z 12 týmů

Složení: Natálie Režnarová, Klára Rýžová, Kateřina Dušková, Klára Čechová, Dorota Košárková, Viktorie Mičková

Kat. IV. chlapci (8. -9. třída), 6. místo z 12 týmů

Složení: Ondřej Veleba, Adam Humpolec, Šimon Bajgar, Lukáš Hadámek, Daniel Plachký, Marek Kubala

Individuální úspěchy: Kateřina Režnarová 9. místo, Jakub Zahel 5. místo, Tadeáš Endrych 11. místo, Klára Čechová 18. místo, Lukáš Hadámek 9. místo.

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

 

     V pondělí 20. 9. 2022 jsme se v rámci předmětu tvořivé činnosti zúčastnili s deváťáky virtuální výstavy s názvem V těle brouka Řehoře Samsy. Výstava probíhala v knihovně Petra Bezruče. Žáci po jednom přicházeli do upravené místnosti, kde pomocí brýlí a rukavic vstupovali do virtuálního světa. Zde se stali brouky v Kafkově příběhu. Pro všechny to byl hluboký zážitek.

 

      Ve čtvrtek 22. 9. 2022 jsme se šesťáky navštívili Dům umění v Opavě. Paní lektorka BcA. Amálie Křížová pro nás měla připravený program s názvem Hlava plná barev. Žáci se zajímavým způsobem seznámili se základy teorie barev, užití barev ve výtvarné tvorbě i výtvarném umění a jejich působení na člověka. Součástí programu byla i výtvarná dílna, ve které si žáci vyzkoušeli např. chromatografii.

  

   

 

 

 

      V pátek 23. září se někteří žáci vyššího stupně vydali na kolech do Opavy, kde na Sádráku proběhl další ročník oblíbeného závodu horských kol - MTB Crossu. Akce je to parádní a potvrzuje to i letošní rekordní účast – více než 350 žáků škol z Opavy i okolí. O to více je třeba ocenit každé umístění mezi TOP 20 závodníky, když v jednotlivých rozjížďkách bylo mnohdy i více než 60 bajkerů. Z celkově dobrých výsledků našich reprezentantů bych vyzdvihl krásné 4. místo Kateřiny Duškové z 9. B a 5. místo Honzy Tůmy ze 7. A. Důležité ale je, že všichni bojovali na hranici svých možností a myslím, že jsme si to všichni docela užili. K tomu přispěla i trať, která byla tradičně zajímavá, technická a rychlá, ale zároveň bezpečná. Příští rok očekávám opět velký zájem a nezapomeňte, že příprava a trénink na příští ročník už začala.

                                                                                                                                                                         Ing. Tomáš Hodný

 

     Naše škola se v průběhu září zúčastnila již šestého ročníku soutěže „Házej jako Bára“. Tato soutěž je organizována baseballovým a softballovým oddílem SK HIT Opava, pod záštitou České baseballové asociace, je podporována Českou unií a Magistrátem města Opava. Házelo se tenisovým míčkem a zapisoval se nejlepší pokus jednotlivců. Výsledky soutěže byly vyhodnocovány dle ročníku narození a také dle pohlaví. V letošním ročníku se zúčastnilo rekordních 22 škol (loni to bylo pouze 9) a házelo přes 2100 dětí (loni 900 dětí). Přesto se naší škole dařilo velmi dobře a z 22 škol jsme se umístili na krásném 5. místě s celkovými 1530 naházenými metry. V naší škole se do soutěže zapojilo 84 dětí. V jednotlivých kategoriích jsme získali krásné 4 medaile. Ze všech zúčastněných chlapců ročník 2015 získal úžasné 1. místo Kryštof Šenk z druhé třídy, který hodil 26,5 metrů. Rovněž ze všech zúčastněných chlapců ročník 2014 získal krásné 3. místo David Hellebrand z třetí třídy, který hodil 26,8 metrů. Z chlapců ročník 2012 vybojoval nádherné 2. místo Kevin Kubín ze čtvrté třídy svým hodem 32,9 metrů. A poslední medaile patří rovněž chlapecké kategorii ročníku 2008. Nádherné 2. místo zde vybojoval Daniel Plachký z 8.A třídy, který hodil krásných 48,4 metrů.

Velké poděkování patří oceněným chlapcům za příkladnou reprezentaci školy, ale zároveň všem dětem, které se soutěže zúčastnily.

Za ŠD a ŠK Kateřina Kociánová

 

  

 

 

 

 

 

      Žáci naší školy Klára Rýžová, Eliška Zahlová a Kryštof Klein se zúčastnili 11. ročníku Mezinárodní soutěže v zahradních dovednostech. Soutěž měla 3 disciplíny – aranžování, vědomostní test a poznávání rostlin. Soutěže se účastnilo 59 žáků všech věkových kategorií. Tentokrát jsme si medaile neodvezli, ale věříme, že nabyté poznatky a vědomosti nám pomohou k úspěchu v dalších kolech. Děkujeme žákům za vzornou reprezentaci školy a snahu, za kterou obdrželi od pořadatelů krásné dárky.

 

    Běh na počest Svatého Václava a také české státnosti je jedna z nejpěknějších sportovních akcí, pro všechny žáky školy je známá pod názvem Svatováclavská míle nebo také Běh kolem rybníka. Trať vede kolem prvního slavkovského rybníka se startem u hájenky. Žáci nižšího stupně závodili po jednotlivých třídách v pondělí 26. září a žáci vyššího stupně pak ve stejném režimu v úterý 27. září. Počasí nám moc nepřálo, bylo pod mrakem a místy pršelo, podmínky pro běh tedy nebyly přímo ideální, ale o to více si vážíme toho, že děti daly do běhu opravdu všechno a především deváťáci, že to ani v v docela vytrvalém dešti nevzdali. Na nižším stupni se spolu utkaly děti v rámci třídy. Starší se rozdělili v každém ročníku na děvčata a chlapce. Letos byla organizátory běhu (Mgr. Lenka Najsrová a Mgr. Martin Řehulka) vyhlášen 3. ročník soutěže tříd „O nejlepší aritmetický průměr časů“. Pravidla soutěže zohledňují zapojenost všech žáků dané třídy a nejlepší třída bude odměněna realizací jednodenního výletu. A jak vše dopadlo? Vítězové jednotlivých kategorií postupně od první třídy: Eliška Šnajdrová, Daniel Šenk, Jan Derich, Kristýna Korbelová, Damián Gavenda, Viktorie Čechová, Kevin Kubín, Valentýna Richterová, Kryštof Klein, Lucie Slavíková, Tadeáš Endrych, Anna Ryplová, Jakub Zahel, Kateřina Režnarová, Viktorie Mičková, Daniel Plachký, Matouš Losert a Klára Čechová. Nejrychlejší čas starších dívek je 6:10 Kateřiny Režnarové, nejrychlejšího času u starších chlapců dosáhl Jakub Zahel 5:19. U mladších žáků dosáhli nejrychlejšího času Lucie Slavíková 7:02, Kevin Kubín 6:16.

 

Průměrné výsledky tříd:

1

8. B      

8:20

2

9. B

8:29

3

7. B

9:04

4

8. A

9:08

5

4. tř.

9:09

6

6. A

9:31

7

6. B

9:40

8.

5. tř.

9:50

9. – 10.    

2. tř.    

9:52

9. – 10.

7. A

9:52

11

9. A

10:13

12

3. tř.

10:23

13

1. tř.

10:36

 

Všem běžcům děkujeme za maximální nasazení sil k uběhnutí závodu a gratulujeme.

  

     Poslední zářijový týden jsme se společně s dětmi tradičně loučili s létem a připomněli si změny týkající se tohoto období – BABÍHO – INDIÁNSKÉHO LÉTA. Pro děti byly připraveny aktivity a činnosti týkající se nastávajícího ročního období - podzimu. Jejich plněním se mohly děti seznámit i s životem a kulturou Indiánů. Protože nám počasí moc nepřálo, museli jsme většinu aktivit s drobnými úpravami realizovat ve vnitřních prostorách školní družiny. Během čtyř odpolední si děti z papíru vyrobily indiánskou čelenku, mohly ulovit zuřivého bizona, kreslily plánek indiánských vesnic, vyrobily si lapače snů, vyrobily si indiánský totem, kolem kterého poté tančily indiánské tance. Děti také vyzývaly indiánské duchy a složily slib indiánským duchům, házely podkovou na cíl, projížděli slalom na koni a našly dávno zapomenutý poklad starého Inču čuny. Po celý týden děti za splněné úkoly sbíraly peříčka na svou čelenku a na konci týdne byli vyhlášeni vítězové. Tato akce se setkala s velikým nadšením. Všichni jsme si celý týden užili a společně jsme přivítali blížící se podzim.

                      Mgr. Kateřina Böhmová

   

 

Říjen

 

    Volby do Žákovského parlamentu proběhly v úterý 4. října v sále kulturního domu. Děti si tak zažily okamžiky, které jejich rodiče prožívali zhruba před týdnem, kdy se konaly volby do obecních zastupitelstev. Volby považujeme na naší škole právem za svátek demokracie. Třída navrhuje několik vhodných kandidátů. O jejich zvolení do sedmnáctičlenného parlamentu však rozhodují všichni žáci třetí až deváté třídy. Každá třída (čtvrtá až devátá) musí mít alespoň jednoho zástupce, o ostatních rozhoduje počet obdržených hlasů. Z členství neplynou žádné výhody, naopak chování zvolených zástupců je podrobeno větším nárokům. Musejí zvládnout říkat i nepříjemné věci, mít odvahu vystoupit v parlamentu s kritikou, nemyslet jen na sebe, ale udělat něco pro ostatní, strhnout okolí pro svůj nápad, být vytrvalý, dotáhnout uložené úkoly do konce, obhájit svůj názor, schopnost přijmout jiný a v neposlední řadě podílet se na organizaci spousty akcí a aktivit. Také samotné představení a projev ke spolužákům ve zcela zaplněném sále chce dávku odvahy. A kdo bude nakonec v tomto školním roce pracovat v Žákovském parlamentu? Po pečlivém sečtení všech hlasů budou hájit zájmy žáků: Matyáš Plch, Christian Kostera, Eliška Zahlová, Leona Rychnavská, Šimon Čech, Eliška Mudrychová, Petra Hlávková, Tomáš Škrabal, Šimon Tichý, Viktor Kalus, David Trojančík, Tomáš Chodura, Jakub Mazur, Sebastian Peniaško, Dominik Klein, Anna Gorčicová a Klaudie Stonišová.

 

    Ve středu 5. října a ve čtvrtek 6. října se žáci obou devátých a osmých tříd zúčastnili Veletrhu povolání, který byl organizován Hospodářskou komorou ve Víceúčelové hale v Opavě. Uviděli zde více než 100 zajímavých povolání a oborů, kterým se mohou v okrese Opava nebo v jeho okolí naučit a potom se jim aktivně věnovat v rámci zaměstnání ve firmách, podnicích a institucích v tomto okrese nebo se vydat na dráhu podnikání a pracovat sám na sebe. Na veletrhu měli možnost vyzkoušet si různé činnosti naživo, pobavit se studenty i odborníky z daného oboru o všem, co je zajímalo. Další možností, jak získat podrobnosti o studijních oborech a budoucích povoláních jsou následující dny otevřených dveří na středních školách a exkurze k zaměstnavatelům na Opavsku. Věříme, že tento veletrh byl jednou z možností, jak se seznámit s budoucím povoláním, potažmo školou, kam budou žáci směřovat svůj zájem.

 

       Ve čtvrtek 6. října se na fotbalovém hřišti v Kylešovicích uskutečnilo okrskové kolo v minifotbale chlapců 6. – 7. tříd. Okrskového kola se zúčastnily čtyři týmy: ZŠ Kylešovice, ZŠ Mladecko, ZŠ Skřípov a ZŠ Slavkov. Naši žáci si vedli velmi dobře a ze čtyř týmů skončili na 2. místě, kdy jeden zápas prohráli a dva zápasy vyhráli. Sestava: Tomáš Škrabal, Jakub Zahel, Tadeáš Endrych, Jan, Kurka, Viktor Kalus, Adam Zahel, Antonín Pavlíček, Sebastián Böhm, Erik Konečný, David Toška a Dominik Humpolec. Všem chlapcům děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 

 

      V pátek 7. října proběhla tradiční DRAKIÁDA na "Větřáku". Počasí nám přálo, svítilo sluníčko a foukal příznivý vítr. Akce se zúčastnilo 35 dětí, některým dětem přišli i rodiče nebo prarodiče, kteří se  aktivně zapojili a pomáhali u pouštění draků. Netrvalo dlouho a obloha byla plná krásných a barevných draků. A jak dopadla soutěž o nejhezčího a nejlépe létajícího draka?

1.místo za nejlépe létajícího draka získal: Patrik Hruška (5.třída), Radek Vilč (4. třída),Tomáš Petzuch (4. třída) 

2.místo: Tomáš Žůrek (2.třída), Rozárka Klapetková (3. třída) 

3.místo:  Nikola Grossmannová (4. třída), Amálka Honová (1. třída) 

Všechny děti obdržely účastnický list a sladké odměny. Děkujeme rodičům za účast, pomoc i sponzorské dary ve formě sladkých odměn pro děti. 

 

Přírodovědné odpoledne – společná výuka žáků spolupracujících škol

V letošním roce se na naší škole uskutečnilo již 2. setkání mladých přírodovědců okolních škol. Tentokrát jsme společně hledali odpověď na otázku: Jak rostliny přezimují? První část našeho setkání probíhala v prostorách atria a školní zahrady, kde jsme společně vzpomínali u vizualizačních tabulí na to, jak se různí zástupci rostlinné říše připravují na zimu, jak poznají příchod zimy a jak reagují na podzimní chlad. Následovaly soutěže skupin dětí v poznávání listů stromů, plodů a rostlin. Hodně zábavy dětem přineslo také skládání puzzle podzimní krajiny. Děti ještě před odchodem domů stihly z nasbíraných přírodnin vytvořit krásné obrázky. Po celé odpoledne panovala přátelská atmosféra, děti se aktivně zapojovaly, soutěžily a s nadšením tvořily.                                                                                                             

                                                                                                                                                                      Mgr. Kateřina Böhmová

    

    Dne 18. října 2022 se na Střední průmyslové škole stavební v Opavě konaly velmi oblíbené stavařské soutěže „Bricks Game a Bridge Builder Game“, kterých se zúčastnili také žáci našich 9. tříd.  V soutěži „Bricks Game“ měli žáci za úkol postavit kostel ze stavebnice Cheva. Náš tým ve složení: Klára Čechová, Karolína Pavelková, Viktor Šnajdr a Šimon Mazur se díky skvělé spolupráci a kreativitě umístil na krásném 2. místě z 25 přihlášených družstev.  Celému týmu patří velká gratulace a poděkování za reprezentaci školy. Soutěž „Bridge Builder Game“ je zaměřena na stavbu mostu ze špejlí. Nehodnotí se vzhled, ale poměr mezi váhou mostu a zátěží, kterou snese. Tým: Karel Paš, Šimon Štantejský, Štěpán Žilka a Tomáš Steuer se sice neumístil na stupních vítězů, přesto chlapci předvedli velmi zdařilou konstrukci a také jim patří poděkování.                                                                                                                                                                                                Mgr. Vladimíra Juchelková

   

    Žáci obou šestých tříd se zúčastnili Národního testování SCIO v českém jazyce, matematice a obecně studijních předpokladech. Nejlepších výsledků v testech OSP dosáhli Jan Holub, Šimon Čech, Jan Kurka, Ondřej Majewski. V testu z matematiky nejlépe bodovali Šimon Čech, Ondřej Majewski, Jan Kurka, Šimon Stiborský. V testech z českého jazyka si nejlépe vedli Patricie Kuzníková, Tereza Košárková, Jan Kurka a Eliška Mudrychová.

 

    Již tradiční je naše účast v soutěži „Kreslím, kreslíš, kreslíme“. V tělocvičně Střední školy průmyslové a umělecké v  Opavě se po delší odmlce setkalo více než 90 žáků z 15 škol okresu. Úkolem bylo na velký formát nakreslit či namalovat pózující modelky v kostýmech nebo přichystané zátiší. Soutěžilo se ve třech kategoriích a přesto, že jsme nezískali příčky nejvyšší, pro všechny mladé výtvarníky to byla cenná zkušenost.

  

  

    Ve čtvrtek 20. října žáci 8. B a 8. A třídy navštívili firmu Ostroj Opava. Během exkurze byli provedeni celým rozsáhlým areálem firmy a postupně seznámeni s provozem a výrobou firmy. Žáci procházeli výrobními halami, a mohli tak vidět běžný chod firmy. Všechny ohromila nejen velikost objektu, ale i upravenost okolí hal a všudypřítomná zeleň.

   Do soutěže Logická olympiáda se v kategorii A pro 3. - 5. ročník zapojilo v našem kraji celkem 2 151 řešitelů, z toho z naší školy jich bylo 45. Test vyplňovali žáci ze svých domovů a věříme, že to všichni zvládli bez pomoci rodičů. Soutěžní úkoly jsou založeny především na schopnostech samostatného úsudku, pohotového rozhodování, tvůrčího myšlení a logických úvah. Na prvním místě v rámci školy se umístila Tereza Gregořicová (5. tř.) a Viktorie Losertová (4. tř.), na druhém místě Rozálie Klapetková (3. tř.) a na třetím místě Vojtěch Juchelka (3. tř.). Ve starší kategorii B se této soutěže zúčastnilo 3 596 žáků šestého až devátého ročníku z celého Moravskoslezského kraje. Krásného výsledku a první místo v rámci školy obsadily Magdaléna Frýbová (8.A) a Natálie Kurková (7.B), na druhém místě pak Klára Zahlová (7.B)  a  třetí místo patří Alžbětě Kuchaříkové (8.A) a Anně Stojaković (9.B). V nejmladší kategorii určené pro žáky 1. a 2. ročníků jsme zaznamenali také nádherné výsledky. V kategorii 1. ročníků se na 1. - 11. místě v kraji a 1. místě za školu umístil Vojtěch Maršík, následován Mikolášem Hruškou a Damiánem Šenkem. V kategorii 2. ročníků se na 3. – 7. místě v kraji a prvním místě za školu umístila Zoe Stojakovic´, na druhém místě Jan Derich a na 3. místě Anna Trojančíková.                       Blahopřejeme k dosaženým výsledkům.

 

     V kroužcích "Monteráčků" se pod vedením Mgr. Martiny Trojančíkové a Mgr. Michaely Holešové děti pustily do nácviku dvou sletových skladeb autorky Daniely Kurečkové, nazvaných  Sokolhraní a Fittnes. Byli jsme vybráni jako tzv. "předjezdci'. Dívky i chlapci ve dvou věkových kategoriích nacvičí a pak předvedou obě skladby pro širokou veřejnost v Praze dne 26. 11. 2022. Bude se zde natáčet i videozáznam, který bude sloužit pro ulehčení nácviku cvičencům po celé republice.

  

  

 

       V pátek 21. října proběhlo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky od 6. do 9. třídy. Úkolem soutěžících bylo vyřešit celkem 15 úkolů bez použití kalkulačky i tabulek a úspěšnými řešiteli se stali ti, kteří dosáhli 9 a více bodů za správné řešení. A kdo to zvládl? V 6. A Magdaléna Břemková 11 b., v 6.B Jan Kurka s 9 b., v 7.A Petra Hlávková 10 b., Sebastián Böhm 9 b., v 7.B Jakub Zahel  12 b., Klára Zahlová 11 b., Natálie Kurková, Šimon Tichý a Ella Garšicová 9 b., v 9.A David Pustka 10 b., Terezie Čermínová a Valérie Gregořicová 9b. v 9.B Klára Čechová a Dominik Klein 10b., Daniela Kozáková a Adam Humpolec 9 b.


    Naše škola poskytla své prostory pro konání 1. turnaje okresního přeboru mládeže v Rapid šachu Grand Prix 2022/2023, který se konal v sobotu 22. října. Turnaje se zúčastnilo bezmála 50 soutěžících z celého okresu i přilehlého okolí a mezi nimi jsme měli i své zástupce. Celkem 6 žáků našeho šachového kroužku se s velkým úsilím pustili do šachových partií této královské hry se svými soupeři a nevedli si vůbec špatně. David Hellebrand se umístil na 8. místě, Mikuláš Špilháček na 15. místě a Tomáš Žůrek na 28. místě v kategorii U 10. V kategorii U 12 se na 21. místě umístil Michal Němec a na 24. místě Petr Hellebrand a v kategorii U 14 si 9. místo vybojoval Václav Juchelka. Gratulujeme.

 

 

 

 

     Letos si připomínáme 104. výročí vzniku samostatného Československa. Na naší škole je datum 28. říjen 1918 spojen s několika fakty – historické připomenutí této významné události ve školním rozhlase, řešením testu a štafetovým během tříd. Řešením otázek testu se děti přesvědčí, jak svou vlast znají – její dějiny, současnost, geografii i nejbližší region, prověří si také znalost svého mateřského jazyka. Test je připraven pro nižší i vyšší stupeň tak, aby otázky odpovídaly znalostem dle věkových kategorií. Určitě si zaslouží ocenění ti, kteří dosáhli v testu maximálního počtu 32 bodů. Letos to byla Anna Stojaković z 9.B. Další krásné výsledky jsme zaznamenali u Terezy Košárkové, Petry Hlávkové, Terezy Hozové, Adama Klepáče, Doroty Košárkové, Viktorie Mičkové, Jakuba Gregořici, Davida Pustky a Venduly Richterové. Na nižším stupni se na stupínky vítězů postavili Filip Hlista, Eliška Šnajdrová, Zoe Cahelová, Kristýna Korbelová, Noah Zilberman, Jakub Stiborský, Michal Němec, Christian Kostera a Šimon Müler.

Určitým vyvrcholením oslav jsou závody štafet, které staví jednotlivé třídy. Závodí se mezi sousedními ročníky s časovými hendikepy. Atmosféra byla vskutku úžasná, podtržená navíc nádherným počasím, povzbuzování a radost z případného vítězství bylo slyšet určitě až na dolním konci obce. Z velkého koláče, díla našich kuchařek, se letos radovali prvňáci, páťáci, 6. A, 7. B a 8. A třída. Myslím si, že si všichni závod náležitě užili a společně se radovali z úspěchů.

 

  

  

 

     Dne 24. října proběhlo ve ŠD vyhodnocení soutěže „O NEJORIGINÁLNĚJŠÍ VÝROBEK Z DÝNĚ“. Soutěže se nakonec zúčastnilo 33 dětí. V bodování nám pomohli učitelé, kterým  děkujeme. Bylo velice těžké vybrat jen tři nejoriginálnější výrobky, protože všechny dýně byly nápadité, originální, ze zajímavých materiálů (z perníku, ze dřeva, z plastu, z přírodnin). Na 3. místě se umístila: Kačenka Lenková  (2. třída) se svou Strašidelnou dýní s kloboukem. Se stejným počtem bodů se ještě na 3. místě umístila: Nelinka Stříbná (1. třída) Dýně z krepového papíru. 

Na krásném 2. místě se umístila : Beátka Kubánková (4. třída)  rybička " Nemo" a na 1. místě se umístila : Ninuška Černínová (1. třída) "Dýňáčkovi". Děti dostaly diplomy, sladké odměny a věcné ceny. Výhercům moc gratulujeme a velká pochvala patří všem dětem, které se do soutěže zapojily.                                                                                                   Za ŠD Hela Korbelová. 

 

 

 

Listopad

   

       V pátek 4. listopadu se v kulturním domě uskutečnila akce ŠD s názvem „Helloween párty". Děti se předvedly ve strašidelných maskách a kostýmech, na kterých si opravdu daly záležet, soutěžily, tančily a společné odpoledne si opravdu užily. Proběhla také soutěž “ O NEJLEPŠÍHO TANEČNÍKA“, kde se na 1. místě  umístil ONDŘEJ FENKO (5. třída), 2. místě ŠTĚPÁN OSLIZLO (1. třída) a na 3. místě NOAM ZILBERMAN (3. třída). V kategorii „NEJLEPŠÍ TANEČNICE“ se na 1. místě umístila EMMA JELÍNKOVÁ (3. třída), na krásném  2. místě se umístila NINA ČERNÍNOVÁ  (1. třída) a na 3. místě KRISTÝNA HRUŠKOVÁ  (1. třída). Soutěž „O NEJLEPŠÍ KOSTÝM“: 1. místo ŠTĚPÁN OSLIZLO (1. třída), 2. místo NELA STŘÍBNÁ (1. třída) 3. místo ADAM BÁTRLA (1. třída). Zvláštní cenu získala ŠARLOTA SEIDLEROVÁ (6. třída)  za originalitu své masky a aktivitu na párty. Za „NEJLEPŠÍ TANEČNÍ PÁR“ byla vyhlášena ANETA HANELOVÁ (1. třída) a FILIP HLISTA (1. třída). Děti obdržely krásné diplomy, věcné ceny a sladkosti. Pochvalu si zaslouží všechny děti, které se akce zúčastnily a velké poděkování rovněž patří ELIŠCE ZAHLOVÉ a VIKTORII RÁDKOVÉ za moderování celé akce. 

Za ŠD Helena Korbelová. 

 

 

 

      Volejbalový duch ve Slavkově stále žije! V sobotu 5. listopadu 2022 proběhl již 30. ročník volejbalového turnaje „O pohár starosty obce Slavkova“, jehož se zúčastnilo pět družstev – Dolní konec, Horní konec, Orli, Sokoli a škola. Během odpoledne a večera samotného přicházeli a mohutně povzbuzovali pozvaní hosté,  hráči, kteří s volejbalem ze zdravotních důvodů museli přestat, ale i přesto jim stále v těle koluje volejbalová krev. Stali se tak svědky neskutečně vyrovnaného finále. A výsledky? Po třísetové hodinové bitvě zvítězilo družstvo Dolního konce, vzniklé na platformě bývalých rybářů. S druhým místem odcházelo favorizované družstvo Horního konce (v přepočtu na body by vzájemný zápas vyhrálo o jeden míč, škoda ztraceného setu). Třetí místo svým vyrovnaným výkonem obsadili Orli, čtvrté místo patřilo zaslouženě škole a páté místo vybojovali Sokoli. Letošní pohoštění bylo opravdu velkolepé – skvělý guláš, napečené koláče i zákusky, sýrové a salámové mísy, pečená kolena a pivo.  Pomyslnou třešinkou na dortu byl zpěv za doprovodu kytary, který se linul ze školního klubu až do hluboké noci. Poděkování patří všem hráčům, současným i minulým, organizátorům a panu starostovi, jenž k tomuto výročí pořídil také nový putovní pohár. Volejbalu zdar!                                                                                                             Mgr. Kateřina Zahlová

 

     V sobotu 19. 11. 2022 odpoledne v BH Opava 16 našich kluků předvedlo ukázku z běžného tréninku ve sportovním kroužku basketu.

 

     Letos poprvé se naše školní družina a školní klub účastnili turnaje v piškvorkách. Byl to již druhý ročník turnaje, který pořádá ZŠ Otická. Soutěžila mezi sebou sedmičlenná družstva. Školní družiny tvořily jednu kategorii, školní kluby pak druhou. Hrál každý s každým, za každé vítězství byl jednotlivci přičten bod. Na konci se body všech jednotlivců v družstvu sečetly. V rámci družin se mezi sebou utkaly tyto družiny: Slavkov, Vrchní, Šrámkova, Otická, Boženy Němcové, T. G. Masaryka. Naši školní družinu reprezentovaly tyto děti: Vojta Juchelka, Kuba Stiborský, Matyáš Oslizlo, Viktorka Bestová, Eliška Zahlová, Ondra Hanel a Míša Němec. V kategorii školních klubů soutěžily školy: Slavkov, T. G. Masaryka a Šrámkova. Za školní klub jeli naši školu reprezentovat tito žáci: Markéta Kyliánová, Ema Beinhauerová, Dominik Humpolec, Klára Zahlová, Vojta Šuranský, David Trojančík a Danek Plachký. A jak si naši žáci vedli? Naprosto výborně! V obou kategoriích jsme získali krásná druhá místa. V kategorii družin nám vítězství „uteklo“ o pouhé dva body. Chtěla bych všem žákům poděkovat za příkladnou reprezentaci školy a za kamarádské chování v průběhu celého turnaje.          

         Za ŠD a ŠK Kateřina Kociánová

 

 

      Do okresního kola matematické soutěže Pythagoriáda postupují z každé školy úspěšní řešitelé školního kola s největším počtem bodů. Naší školu v Aule Slezské univerzity reprezentovali Břemková Magdaléna, Zahlová Klára, Zahel Jakub, Hlávková Petra, Klein Dominik, Čechová Klára a David Pustka. Máme úspěšného řešitele, kterým se stal s 11 body David Pustka z 9.A. Gratulujeme ke krásnému výsledku a všem děkujeme za snahu i vzornou reprezentaci školy.

 

 

      V úterý 22. listopadu se žáci páté třídy vydali do Planetária v Ostravě. Výletu předcházelo spaní ve škole, jehož hlavní náplní byla výroba „lapbooku“ – tzv. knihy do klíny na téma Vesmír. Děti čekal v Planetáriu program s názvem „Dobrodružná cesta k planetám“, kde se podívaly do blízké budoucnosti a nahlédly očima astronautů na všechny planety sluneční soustavy. Prohlédly si také podzimní oblohu, rozpoznávaly souhvězdí a další vesmírné objekty. Po programu se děti vydaly prozkoumat všechny zajímavé expozice, které jsou zde k vidění i vyzkoušení. Kromě nových a zajímavých poznatků si děti odvezly i pěkné suvenýry a věřím, že rády navštíví Planetárium i v příštích letech.                                                     Mgr. Ivana Potepová

 

 

 

     O víkendu 25. – 27. 11. vyrazili žáci naší školy do Prahy, kde předvedli sletové skladby Fitness a Sokolhraní, které se během pouhých dvou měsíců museli naučit. Šlo o žáky druhé až deváté třídy. Vyjeli brzy ráno a stihli během pátku navštívit Pražský hrad a pro děti velké lákadlo - trampolínovou arénu v Praze Zličíně. V sobotu na ně čekala dvě vystoupení, na kterých prezentovali naučené skladby pro širokou veřejnost. Tyto skladby můžete za měsíc vidět také na sokolském webu, neboť jsou určeny pro XVII. Všesokolský slet v Praze v roce 2024. Atmosféra v hale byla úžasná a žáci si obě vystoupení řádně užili. Po krátkém odpočinku vyrazili do muzea iluzí a do centra Prahy nasát trochu předvánoční atmosféry. Mohu jen konstatovat, že se naše děti ukázaly v nejlepším světle a svou ukázněností a houževnatostí táhly za jeden provaz a jako vždy byly prostě SKVĚLÉ.

Děkujeme všem rodičům za podporu a spolupráci Trojančíková, Holešová.

 

       Jsme rádi, že jsme opět mohli navázat na dlouholetou tradici a zazpívat u příležitosti rozsvěcení vánočního stromečku v naší obci. Letos nám sice nepřálo počasí, ale i přes dešťové kapky se zpívalo, hrálo i tančilo. Atmosféra byla opravdu vánoční a vystoupení dětí povedené. Akce se zúčastnilo na 50 dětí naší školy a diváci byli nedočkaví a v dobré náladě. Tímto vystoupením děti otevřely dveře adventnímu času a posunuly nás kousek krůček blíž ke štědrému dni.

 

 

Prosinec

   

 

 

 

 

Leden

   

 

 

 

 

ÚNOR

     

 

 

 

Březen

 

   

 

 

 

Duben

   

 

 

 

 

Květen

 

   

 

 

Červen

 

     

 

 

 

 

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov