• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

ŠKOLNÍ ROK - 2021/2022

 

 

Září

     V uplynulém školním roce jsme využili omezeného režimu provozu školy a ušetřené provozní prostředky jsme investovali do dalšího zvelebení zázemí i vybavení školy. Období uzavření školy jsme tak aktivně využili. Snad již poslední úpravou prošla tělocvična, kde jsme opravili ukotvení basketbalových košů.  Z důvodu větší bezpečnosti byla nainstalována závora zamezující vjezdu aut do prostoru areálu školy. O prázdninách jsme také ve dvou kmenových třídách vyměnili podlahové krytiny a teplovodní rozvody včetně výměny těles ústředního topení. Bezesporu nejnáročnější a největší stavební akce uplynulého období však byla celková rekonstrukce prostor Obecního úřadu pro potřeby MŠ, která je naší součástí. Stavební úpravy, které financovala obec Slavkov ze získané dotace i vlastního rozpočtu, zahrnovaly úpravy prostor pro oddělení mateřské školy, vybudování nového sociálního zařízení i šaten pro nejmenší děti včetně veškerého vybavení nábytkem a zařízením, napojení a celková oprava kanalizačního vedení. V neposlední řadě jsme všechny prostory školky pokryli připojením k internetu. Je na místě poděkovat vedení obce Slavkov za projektové i finanční zajištění této akce. Velmi si vážíme nastavené spolupráce a faktu, že škola je pro obec jednou z hlavních priorit.  Věříme, že všechny investice do vzdělání i materiálního vybavení se promítnou do dalšího zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu na naší škole i školce.

 

   Obec se nám snaží vytvářet to nejlepší materiální zázemí a našim úkolem je zajistit co nejvyšší úroveň vzdělání a výchovy Vás žáků. Pokračujeme v realizaci získané dotace v rámci výzvy Šablony IIOperačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání. Letošní rok se zaměříme na realizaci výjezdů a besed s odborníky. Také pokračujeme v práci na projektu „Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení“. Všichni vyučující se aktivně vzdělávali formou velmi intenzivních školení zaměřených na práci s iPady a výukovými aplikacemi, které jsou využitelné v distanční i prezenční formě výuky. Především však všechny tyto aktivity i zařízení využijeme pro změny v pojetí nové výuky informatiky a celkovým změnám v celém ŠVP, které nás čekají a na kterých jsme v přípravném týdnu začali intenzivně pracovat.

 

    V úterý 31. srpna proběhlo slavnostní otevření nově zrekonstruovaných prostor bývalého obecního úřadu, které takto byly předány do užívání nejmenším dětem mateřské školy. Stavební úpravy, které financovala obec Slavkov ze získané dotace i vlastního rozpočtu, zahrnovaly úpravy prostor pro oddělení mateřské školy, vybudování nového sociálního zařízení i šaten pro nejmenší děti včetně veškerého vybavení nábytkem a zařízením, napojení a celková oprava kanalizačního vedení. V souvislosti s těmito úpravami jsme pak z rozpočtu školy všechny prostory školky nově vymalovali, vyměnili tělesa ústředního topení ve výdejně stravy a sociálního zařízení dětí. V neposlední řadě jsme všechny prostory školky pokryli připojením k internetu. Věříme, že všechny investice do vzdělání i materiálního vybavení se promítnou do dalšího zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu na naší školce. 

  

 


    Nový školní rok jsme zahájili společným dvoudenním výjezdem, tentokrát jsme opět zvolili prostředí hotelu Belária v Hradci nad Moravicí. Obsahem obou prvních dnů byla práce  v jednotlivých předmětových komisí. V rámci pracovních sezení se všichni pedagogičtí pracovníci školy věnovali vyhodnocení distanční výuky, nastavení dalšího procesu výuky, zamýšleli se nad plány práce jednotlivých komisí na další školní rok, prodiskutovali hygienické podmínky provozu a chodu školy. Stěžejním úkolem předmětových komisí však bylo prvotní seznámení se, s řekněme, revolučními změnami a revizemi ŠVP spočívající v novém pojetí výuky informatiky, navýšení hodinové dotace, implementace ICT do všech výukových i výchovných předmětů, redukce učiva v jednotlivých předmětech, tvorba nových ŠVP informatiky. Byl navržen časový harmonogram realizace, zmapovány personální i materiální možnosti školy i nastavena vize dalšího postupu. Intenzivní práce na revizních úpravách byla doplněna školením, které lektorovali naši kolegové ze spolupracující školy ZŠ Štítina.  Zaměřili jsme se na praktické užití dalších aplikací pro práci s iPady, shlédli jsme motivační ukázky revizních úprav ŠVP, společně prodiskutovali jejich použitelnost v rámci naší školy i zakomponování ICT do ostatních předmětů. Celý pobyt se nesl v příjemné, byť pracovní atmosféře a věřím, že nás pozitivně naladil do další práce. 

 

 

     Dne 1. září 2021 jsme ve škole přivítali i naše nejmenší žáčky. Sešli se spolu s žáky nižšího stupně před budovou školy a za znění písničky Není nutno a potlesku odvedli páťáci prvňáčky do své vyzdobené třídy. Zde si noví žáčci vyslechli písničku Tři citrónky, při které si mohli i zatancovat. Následoval projev ředitelky školy a pana starosty, který dětem předal krásný dárek na památku prvního dne školy, perníkové srdce s věnováním. Šťastné vykročení do nového školního roku také popřála vedoucí školní družiny, vedoucí školní jídelny i jejich třídní učitelka Mgr. Eliška Kvarčáková. Poté již byla řada na našich nejmenších, kteří slavnostně odpřisáhli SLIB PRVŇÁČKA a stvrdili tuto přísahu svým otiskem prstu. Na tabuli děti hledaly první písmenko svého jména a na koberci si žáčci vyzradili, na co se do školy nejvíce těšili. Děti byly z prvních školních zážitků nadšení a s nafukovacím balónem, pamětním listem, medailí školáka

a úsměvem na tváři odcházeli domů.

 

 

     

    Také ostatní žáci školy prožili slavnostní zahájení nového školního roku v jednotlivých třídách. To, že jsme společně, opět tak jako v minulém roce, neprožili první chvíle v kulturním domě, mělo své důvody. Jedním z nich bylo zajištění antigenního testování žáků, které je realizováno právě v prostorách kulturního domu, a druhým faktem jsou hygienická opatření minimalizující rizika přenosu infekčních onemocnění. Po osobním přivítání našich nejmenších prvňáčků následoval rozhlasový projev ředitelky školy obracející se k jednotlivým skupinám žáků. U žáků devátých tříd zdůraznila jejich nezastupitelnou úlohu nejstarších, kteří se stávají vzorem pro své okolí, a připomněla důležitost tohoto ročníku pro jejich rozhodování a volbu v dalším životě. Nově příchozím děvčatům a chlapcům do šestých tříd popřála vytvoření co nejlepších nových třídních kolektivů a také všem ostatním žákům i pedagogům popřát úspěšný vstup do nového školního roku. Nezbývá než vyslovit přání, ať jej prožijeme společně, v lavicích, mezi spolužáky a učiteli.

   

   Dne 9. 9. 2021 jsme se třídou 6. B a o 14 dnů později se 6.A navštívili výstavu klenotů s názvem Říšské koruny, kterou pořádá město Hradec nad Moravicí. Na výstavě jsme měli možnost zhlédnout Svatováclavskou, Římskou či Lombardskou korunu, modely hradu Karlštejn, chrámu sv. Víta nebo Karlova mostu. Pro žáky byl připraven animační program, k bližšímu seznámení s vystavenými exponáty.           

 

    14. září tři třídy školy navštívily filmová představení v opavském kině Cinestar. Moc se na to těšily, a to nejen proto, že představení se hrála dopoledne (a tedy místo školy) a že do kina se školou žáci moc nechodí (vlastně vůbec), ale zejména proto, že si filmový titul děti vybraly samy - páťáci zvolili český rodinný film "Gump - pes, který naučil lidi žít", sedmá a devátá třída se společně domluvily na americké dobrodružné komedii "Free Guy". Všechny třídy to dostaly od Obce Slavkov jako odměnu za mezitřídní soutěže organizované školou v minulém školním roce (tehdy nám epidemiologická situace nedovolila kino navštívit) - třídy zvítězily ve sběru papíru, v mezitřídní soutěži "Chyť sešit!". A odměna to nebyla ledajaká - kromě filmového představení každý žák dostal 3l popcornu a nápoj dle vlastního výběru. Filmové dopoledne se všem líbilo. Jedinou kaňkou bylo snad jen chování několika žáků vyššího stupně. Potemnělý sál, anonymita a "stádní" chování některé sváděly k falešnému dojmu, že spolužáci přišli do kina ne kvůli filmu, ale aby poslouchali jejich rádobyvtipné komentáře. A stav nouze musel pedagogický dozor vyhlásit po skončení představení. Bohužel nemají všichni z domu naučené návyky, že si po sobě každý uklidí, a sedačky a prostor pod nimi chvíli vypadaly, že děti ani neví, že se popkorn jí a vysypávaly jej proto na zem. Filmové dopoledne tak najednou dostalo kromě kulturního rozměru i rozměr výchovný a za úsměvu pedagogů (a úsměšků spolužáků) si problémisté snad poprvé vyzkoušeli domácí úklidové práce.

 

     Soutěž Mladý zahrádkář proběhla 15. 9. 2021 v objektu Masarykovy střední školy zemědělské VOŠ Purkyňova 12 v Opavě,  ve spolupráci s odborem školství Magistrátu města Opavy.  Soutěž MZ  probíhá ve dvou kategoriích mladší žáci (4-6. třída) a starší žáci  (7-9. třída). Sestává se z ověření všeobecných znalostí na 40 otázkách písemného  vědomostního testu  a praktického poznávání plodů,  semen a rostlin. Z naší školy se této soutěže zúčastnily dvě žákyně a to v obou kategoriích. V kategorii mladší žáci to byla Eliška Zahlová ze 4. třídy, která se umístila na 2. místě. Je to velký úspěch, protože poznávání rostlin je náročná disciplína a Eliška na takové soutěži byla poprvé a taky patřila mezi nejmladší účastnice. Druhou naší žákyni, která školu reprezentovala v kategorii starší žáci, byla Magdaléna Frýbová. Oběma žákyním patří dík a pochvala za přípravu a reprezentaci naší školy.

 

        

 

     V září se obě šesté třídy zúčastnily  již tradičního adaptačního pobytu, protože ke slavkovským žákům  přistoupili  noví spolužáci  z Dolních Životic, Litultovic, Otic a Opavy.  Třída 6. B v termínu 13. - 14. 9. 2021 a 6. A  v termínu 15. - 16. 9. 2021. Zázemí nám poskytl Areál dobré pohody v Žimrovicích.  Program byl sestaven tak, aby podpořil formování nových třídních kolektivů, posílil týmové prostředí a upevnil vzájemné vztahy mezi dětmi. Během pobytu jsme sestavili třídní pravidla a zvolili starostu třídy. Věříme, že dobrá nálada, ale i nastavená pravidla nám vydrží po celý školní rok. 

     

 

    Jak už je každoroční tradicí, ani letos v programu na Den Slavkova nechybělo vystoupení žáků naší školy. Přestože již více než rok nemohly děti veřejně tančit ani zpívat, připravily si ve velmi krátké době malá vystoupení. Před početné publikum nastoupila děvčata z páté a šesté třídy s ukázkou country tanců. Poté je vystřídali již bývali žáci naší školy Petra Koníčková, Karin Malchárková, Terezie Zahlová a Ondřej Malchárek se skladbou Haleluja, na klavír je doprovodila klavíru a příčné flétny. Následovalo pěvecké vystoupení děvčat 6. třídy s písní „Mám doma kočku a Tři citrónky“. Závěrečnou třešničkou na dortu byl velmi povedený černobílý tanec dívek z obou bývalých devátých tříd. Součástí bohatého kulturního programu bylo vystoupení krojované dechové hudby Boršičanka, zábavná soutěž o Slavkovskou metlu – držitelem se stal SDH, koncert Anny K, vystoupení Daniely Šinkorové a koncert skupiny Showband. Doprovodný program zpestřilo bohaté občerstvení, soutěž jednotlivých spolků o nejlepší pokrm z listového těsta (vyhrál ČSŽ), soutěže a atrakce pro děti. Celé odpoledne plné zábavy, soutěží a dobrot proběhlo přesně podle programu sice za pochmurného počasí, ale za hojné účasti slavkovských i přespolních občanů. Co si mohou pořadatelé více přát?

 

                                  

     Žáci pátého ročníku prožili dvoudenní adaptační pobyt v příjemném prostředí Areálu dobré pohody v Žimrovicích. Po delším odloučení během distanční výuky si užili spousty různorodých aktivit, které byly zaměřeny především na spolupráci a stmelení kolektivu. Zpívali, soutěžili, tvořili a strávili aktivně společné chvíle mimo školu. Pobyt považuji za velmi přínosný nejen pro děti, ale i pro pedagogy z hlediska diagnostiky skupiny. Areál děti opouštěly pozitivně naladěny na další společnou práci, která je čeká v tomto školním roce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Mgr. Ivana Potepová

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ve školní družině je opět živo, děti společně se svými vychovatelkami vyrazili na tradiční páteční vycházku směrem na Sv. Annu. Počasí přálo a děti byly nadšené. Věříme, že takových vycházek bude letos více. 

  

 

 

 

 

     Po roční pauze jsme se opět zúčastnili závodů horských kol na Sádráku. Závod má stále větší prestiž, letos se jej zúčastnilo více než 300! dětí z opavských i okolních škol. Není divu, trasa je více než zajímavá a atmosféra v závodech elektrizující. Také na naší škole mělo zájem závodit daleko více dětí, než jsme pak mohli nominovat. Velmi si toho vážíme a určitě se v dalších letech také dostanou šanci předvést. Ti, co se nakonec zúčastnili, ostudu rozhodně neudělali. Ve všech závodech se naši reprezentanti prali o přední umístění (a to bylo v některých kategoriích i 80 závoďáků). V posledním závodě dne – mezi nejstaršími holkami – nám to i 2x cinklo! Amálie Macolová a Barča Pavelková vybojovaly 2. a 3. místo. Všem zúčastněných děkuji nejen za skvělou reprezentaci, ale taky za pohodovou atmosféru, kterou jsme si společně užili po celou dobu tohoto „sportovního výletu“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Ing. Tomáš Hodný

 

 

   V minulém týdnu jsme v družině vzpomínali na prázdniny, které byly plné sluníčka a zábavy.  Pro děti byly připraveny soutěže, pohybové disciplíny a také vyrábění. Kreslilo se na kamínky, vyráběly se lodičky, také se běhala štafeta nebo jezdil slalom na koloběžkách. Děti za každou splněnou disciplínu získaly razítko. Nakonec dostali ti nejlepší sladkou odměnu. 

 

 

 

 

    Žáci 4. a 5. ročníku navštívili v rámci projektového dne záchrannou stanici v Bartošovicích. Dětem se výlet velmi líbil. Řada z našich žáků se blýskla svými znalostmi o přírodě a živočiších - Kryštof Klein, Eliška Zahlová, Šimon Čech nebo Matyáš Srnka. Žáci byli nadšeni poutavým výkladem lektorů a zajímavostmi o nebezpečí číhající na zvířata ve volné přírodě.                     

                                                                    Mgr. Martina Trojančíková, Mgr. Ivana Potepová

 

    

                                                                                    

     V pondělí 20. 9. 2021 prožili žáci 2. a 3. třídy projektový den v Malých Heralticích – Sosnové ve firmě  Vitaminátor. Projekt nesl název Sadařova naučná stezka a děti se během putování po pozemcích firmy zábavnou formou seznámily s pěstováním ovoce a jeho následným zpracováním. V závěru cesty mohli žáci procvičit svou odvahu v lanovém centru a na dětských průlezkách. Děti si celý den náležitě užily a krásný zážitek jim nezkazilo ani deštivé a chladné počasí.

    

 

 

                                                                                                         

    Běh na počest Svatého Václava a také české státnosti je jedna z nejpěknějších sportovních akcí, pro všechny žáky školy je známá pod názvem Svatováclavská míle nebo také Běh kolem rybníka. Trať vede kolem prvního slavkovského rybníka se startem u hájenky. Letos byla organizace běhu opět upravena tak, abychom splnili podmínky daných hygienických opatření. Žáci vyššího stupně závodili po jednotlivých ročnících v pondělí 27. září a žáci nižšího stupně pak ve stejném režimu v pátek 24. září. Počasí nám přálo, podmínky pro běh byly přímo ideální a děti daly do běhu opravdu všechno. Na nižším stupni se spolu utkaly děti v rámci třídy. Starší se rozdělili v každém ročníku na děvčata a chlapce. Letos byla organizátory běhu (Mgr. Lenka Najsrová a Mgr. Martin Řehulka) vyhlášen 2. ročník soutěže tříd „O nejlepší aritmetický průměr časů“. Pravidla soutěže zohledňují zapojenost všech žáků dané třídy a nejlepší třída bude odměněna realizací jednodenního výletu. A jak vše dopadlo? Vítězové jednotlivých kategorií postupně od první třídy: Špilháček Mikuláš, Korbelová Kristýna, Zilberman Noam, Korbelová Nikola, Kevin Kubín, Aneta Šenková, Tobiáš Lelovský, Eliška Zahlová, Tadeáš Endrych, Anička Ryplová, Zahel Jakub, Režnarová Kateřina, Kubala Marek, Mičková Viktorie, Košárková Dorota, Dušková Kateřina, Veleba Ondřej, Duroň Jiří, Macolová Amálie. Nejrychlejší čas starších dívek je 6:19 Kateřiny Duškové, nejrychlejšího času u starších chlapců dosáhl Jirka Duroň 5:37. U mladších žáků dosáhli nejrychlejšího času Aneta Šenková a Anička Ryplová 7:09, Tadeáš Endrych 6:04.

Průměrné výsledky tříd:

8. B     

8:54

2

6. B

9:06

3

7. B

9:16

4

7. A

9:24

5

9. B

9:28

6

5. tř

9:37

7

6. A

9:46

8. – 9.

8. A

9:56

8. – 9.   

2. tř       

9:56

10

3. tř

10:12

11

4. tř

10:41

12

9. A

10:44

13

1. tř

10:57

Všem běžcům děkujeme za maximální nasazení sil k uběhnutí závodu a gratulujeme. 

 

Říjen

 

Soutěž v hodu do dálky základních škol okresu Opava 2021 - Házej jako Bára.

   Baseballový a softbalový oddíl SK HIT Opava uspořádal za podpory města Opavy, České baseballové asociace a České unie sportu v září soutěž v hodu do dálky pro žáky základních škol okresu Opava. Jednalo se již o pátý ročník, do kterého se zapojilo rekordních 762 dětí z  9 škol. Každá škola si v rámci školní družiny uspořádala hod do dálky, nejlepší pokusy byly zapsány do připravených formulářů a zaslány panu Mateřankovi do baseballového oddílu v Opavě. Z naší školy se zúčastnilo 65 dětí z různých ročníků. Soutěž byla vyhodnocována na úrovni jednotlivců i škol. Oceněny byly nejlepší trojice chlapců a dívek z jednotlivých ročníků 2006-2015 v rámci okresu Opava. Rovněž se hledala nejdéle házející škola okresu, kde se započítávalo deset nejlepších hodů dětí z každého ročníku. Pro všechny děti byla připravena drobná cena a sladkost. Vítězové ročníku navíc dostali medaili a osobní diplom.

 Z naší školy byly oceněny tyto děti: ročník 2007 – 1. místo Štěpán Žilka z 8. A

                                                                                       2. místo Jindřich Klein z 8. B

                                                              ročník 2010 – 1. místo Šimon Čech z 5. třídy

                                                              ročník 2015 – 2. místo Mikuláš Špilháček z 1. třídy

                                                                                       3. místo Štěpán Vlček z 1. třídy

Celkově se naše škola umístila na nádherném 3. místě z 9 zúčastněných škol.

 

Všem dětem, které se do soutěže zapojily, moc děkuji a věřím, že v příštím roce se opět do soutěže „Házej jako Bára“ zapojíme.                                                                                                                                                                                                                  Za ŠD Kateřina Plachká

 

   V pátek 1. října měli možnost všichni žáci nižšího stupně zúčastnit se projektového dne „Tvoříme ze dřeva“. Projektový den byl financován z prostředků MAS Opavsko. Praktickou výuku vedl Mgr. Jan Helis, který byl autorem, výrobcem a zároveň dodavatelem dřevěných polotovarů.  Žáci dostali potřebný materiál, který si nejdříve museli smirkovým papírem obrousit, jednotlivé díly sestavili dohromady a slepili. Hotové výrobky buď ponechali v přírodní podobě, nebo je dle vlastní fantazie dozdobili.  V každé třídě vyráběli jiný výrobek. Všechny výrobky byly nápadité, jednoduché na zpracování a povedly se opravdu každému. S malou pomocí dětem pod rukama vznikl krásný dáreček, který vykouzlí úsměv každé mamince.

  

 

     Volby do Žákovského parlamentu proběhly v úterý 5. října v sále kulturního domu. Volby považujeme na naší škole právem za svátek demokracie. Třída navrhuje několik vhodných kandidátů. O jejich zvolení do sedmnáctičlenného parlamentu však rozhodují všichni žáci třetí až deváté třídy. Každá třída (čtvrtá až devátá) musí mít alespoň jednoho zástupce, o ostatních rozhoduje počet obdržených hlasů. Z členství neplynou žádné výhody, naopak chování zvolených zástupců je podrobeno větším nárokům. Musejí zvládnout říkat i nepříjemné věci, mít odvahu vystoupit v parlamentu s kritikou, nemyslet jen na sebe, ale udělat něco pro ostatní, strhnout okolí pro svůj nápad, být vytrvalý, dotáhnout uložené úkoly do konce, obhájit svůj názor, schopnost přijmout jiný a v neposlední řadě podílet se na organizaci spousty akcí a aktivit. Také samotné představení a projev ke spolužákům ve zcela zaplněném sále chce dávku odvahy. A kdo bude nakonec v tomto školním roce pracovat v Žákovském parlamentu? Po pečlivém sečtení všech hlasů budou hájit zájmy žáků: Eliška Zahlová, Michal Němec, Kryštof Klein, Daniel Pustka, Šarlota Lhotská, Tereza Hozová, David Trojančík, Viktorie Mičková, David Pustka, Aleš Harazin, Barbora Slavíková, Barbora Pavelková, Jiří Duroň, Vratislav Pavlíček, Megan Bernátová, Jakub Vltavský, Matyáš Slunský a Tereza Schwanová.

 

        Ve středu 6. října se žáci osmých tříd zúčastnili geodetické soutěže Geošifra, která se konala na Střední průmyslové škole stavební. Do boje jsme vyslali dva týmy. Tým z 9. A s názvem Anakondy ve složení Martin Kašpárek, Alžběta Kadaňková, Barbora Pavelková a tým z 9. B s názvem Bambus ve složení Amálie Macolová, Kristýna Košárková, Jakub Vltavský. Týmy musely prokázat především znalosti ze zeměpisu a matematiky, po celou dobu soutěže byla nezbytná přesnost, rychlost a spolupráce v týmu. Žáci si s úkoly velmi dobře poradili. Tým z 9. A se umístil na 12. místě a  tým z 9. B na nádherném 2. místě. Blahopřejeme k úspěchu!

 

      V pátek 8. 10. 2021 se konala dětmi dlouho očekávaná podzimní akce – DRAKIÁDA.  Již od rána se začala školní družina plnit draky a děti s nedočkavostí vyhlížely hodinu odchodu na kopec Větřák. Ani velmi chladné říjnové počasí mladé příznivce dračího zápolení neodradilo, na kopci se nás sešlo nad všechna očekávání mnoho.  Děti se na letošní ročník „krocení draků“ velice pečlivě připravily, na kopci jsme mohli vidět draky rozličných barev, tvarů a vzorů. Povětrnostní podmínky byly optimální, zanedlouho po příchodu se nám nad hlavami na modré obloze vznášely desítky draků. Obrovským drakům v letu svou mrštností konkurovali ti drobní. Mezi takovou spoustou draků nebylo snadné určit ty nejúspěšnější. Ocenění nakonec získali Tomáš Petzuch, Radek Vilč, Sabina Najsrová, Lucie Slavíková, Ema Srnková a Matyáš Srnka. Pro originalitu a vlastnoruční výrobu draka byli oceněni Anička Trojančíková a Matouš Čech. Veliké poděkování patří také všem přítomným rodičům a přátelům školy, kteří svými zkušenostmi děti podpořili. Letošní ročník se vydařil, všechny děti byly jistě spokojené a užily si pěkné odpoledne.                                                                                                                 Mgr. Kateřina Böhmová

 

 

 

 

   V úterý 12. října žáci z páté třídy strávili dopoledne na dopravním hřišti v Malých Hošticích. Čekalo na ně nejdříve opakování dopravního značení, dodržovaní bezpečného chování na vozovce z pozice chodce i cyklisty.  Došlo i na řešení situací na křižovatce, které si děti vyzkoušely v praxi na samotném dopravním hřišti jako cyklisté. Na závěr je čekala soutěž skupin o „Nejlepšího cyklistu“, který se nedopustí žádného dopravního přestupku. Úspěšných cyklistů bylo mnoho, takže akce splnila svůj účel.               Mgr. Ivana Potepová

 

  

 

 

  Celkem 12 055 kg se vešlo do tří kontejnerů při sběru papíru žáků základní a mateřské školy. Zvítězili páťáci s celkem 2489 kg s průměrem na žáka 113 kg, na druhém místě se umístili žáci 4. třídy s 1358 kg s průměrem na žáka 67,9 kg, třetí skončila 3. třída s 1734kg a průměrem na žáka 62 kg. Další pořadí: 2. tř, 1. tř., 7. A, 9. A, 6. B, 8. A, 8. B, 6. A, 9.B, 7. B. K nejlepším sběračům se zařadili Jiří Kozák, Tobiáš Lelovský, Vojtěch Zemek, Vítězslav Zemek, Vanda Najsrová, Anna Ryplová, Viktorie Bestová, Teodor Štýbar, Tadeáš Kojetský, Barbara Mazurová a Šimon Mazur. O úspěch celé akce se zasloužili členové Žákovského parlamentu, děvčata a chlapci z 8. B a obou devátých tříd, kteří strávili dvě pracovní odpoledne v dobré náladě a za, především ve středu, velmi nevlídného podzimního počasí. Pochvalně se o jejich pracovním nasazení vyjádřil také pan školník. Poděkování patří všem, kteří se zasloužili o hladký průběh akce.

 

  

      V pátek 15. 10. jsme ve školní družině přivítali žáky okolních spřátelených škol z Dolních Životic a Litultovic. Setkání probíhalo převážně v prostorách nové venkovní přírodovědné učebny a zahrady, kde byly nedávno instalovány nové vzdělávací tabule vizualizované  tématikou naší přírody. Se změnami v přírodě souvisejícími s blížícím se příchodem zimy jsme s dětmi pomocí obrázků rostlin a živočichů na tabulích evokovali, co víme o tomto období, jaké změny nastanou v přírodě, jak se různí zástupci živočišné a rostlinné říše připravují na zimu, jak my lidé bychom mohli přírodě pomoci přečkat toto období. Děti se aktivně zapojovaly do naší společné diskuze, se zájmem si prohlížely tabule, soutěžily v poznávání rostlin a živočichů a s nadšením si z předem připravených surovin zhotovily svou vlastní pakobylku - strašilku. Chladné páteční počasí nás ke konci našeho setkání zahnalo do herny, kde děti skládáním obrázků a textů navázaly na probírané téma. Setkání proběhlo ve velice přátelské atmosféře, děti odcházely domů nejen s novými informacemi, ale i s pocitem příjemně stráveného odpoledne.                                                 Mgr. Kateřina Böhmová

 

   

    Letos si připomínáme 103. výročí vzniku samostatného Československa. Na naší škole je datum 28. říjen 1918 spojen s několika fakty – historické připomenutí této významné události ve školním rozhlase, řešením testu a štafetovým během tříd. Řešením otázek testu se děti přesvědčí, jak svou vlast znají – její dějiny, současnost, geografii i nejbližší region, prověří si také znalost svého mateřského jazyka. Test je připraven pro nižší i vyšší stupeň tak, aby otázky odpovídaly znalostem dle věkových kategorií. Určitě si zaslouží ocenění ti, kteří dosáhli v testu maximálního počtu 32 bodů. Letos to byla Kristýna Košárková z 9.B. Další krásné výsledky jsme zaznamenali u Petry Hlávkové, Terezy Hozové, Magdalény Frýbové, Adama Klepáče, Doroty Košárkové, Viktorie Mičkové, Anety Přibylové, Šimona Štantejského, Aničky Stojakovic´, Radky Steinerové, Elišky Mičkové a Jany Pavelkové. Na nižším stupni se na stupínky vítězů postavili Jan Derich, David Resl, Nicoll Kapitánová, Vojtěch Juchelka, Jakub Stiborský, Eliška Zahlová a Šimon Čech.

Určitým vyvrcholením oslav jsou závody štafet, které staví jednotlivé třídy. Závodí se mezi sousedními ročníky s časovými hendikepy. Atmosféra byla vskutku úžasná, povzbuzování a radost z případného vítězství bylo slyšet určitě až na dolním konci obce. Z velkého koláče, díla našich kuchařek, se letos radovali prvňáci, páťáci, 6. A, 6. B a 8. A třída. Myslím si, že si všichni závod náležitě užili a společně se radovali z úspěchů.

  

   Do soutěže Logická olympiáda se v kategorii A pro 3. - 5. ročník zapojilo v našem kraji celkem 1 503 řešitelů, z toho z naší školy jich bylo 38. Test vyplňovali žáci ze svých domovů a věříme, že to všichni zvládli bez pomoci rodičů. Soutěžní úkoly jsou založeny především na schopnostech samostatného úsudku, pohotového rozhodování, tvůrčího myšlení a logických úvah. Na prvním místě v rámci školy se umístila Eliška Zahlová (4. tř.), na druhém místě Kryštof Klein (4. tř.) a  na třetím místě Tereza Gregořicová, Tobiáš Lelovský oba ze 4. třídy a Radomír Vícha z 3. třídy. Ve starší kategorii B se této soutěže zúčastnilo 3009 žáků šestého až devátého ročníku z celého Moravskoslezského kraje. Vynikajícího skóre dosáhla Anička Stojaković z 8.B, která se umístila na 22. místě v kraji a stala se krajskou semifinalistkou. Hezkého výsledku dosáhl na druhém místě také Konstantin Stojaković z 7.B  a  třetí místo patří Davidovi Pustkovi z 8.A. V nejmladší kategorii určené pro žáky 1. a 2. ročníků jsme zaznamenali také nádherné výsledky. V kategorii 1. ročníků se na 1. - 14. místě v kraji a 1. místě za školu umístila Amálie Kubánková, následována Tomášem Žůrkem a Zónou Stojakovic´. V kategorii 2. ročníků se na 32. místě v kraji a prvním místě za školu umístili Karolína Becková a Nikolas Düresch, na druhém místě pak Rozálie Klapetková. Blahopřejeme k dosaženým výsledkům.

 

Listopad

   Z důvodu zhoršení epidemiologické situace jsme upustili od realizace tradičního plenární zasedání SRPŠ v sále KD, ale v prostorách jednotlivých tříd proběhly za přísných hygienických opatření třídní schůzky. Na programu TS bylo hodnocení prospěchu a chování za 1. čtvrtletí, schválení příspěvku SRPŠ ve výši 200 Kč a především volba nového člena Školské rady zastupujících zákonné zástupce. S kandidaturou souhlasili paní Iva Čechová a pan Vladimír Rádek. Volby zrealizovali ve třídách třídní učitelé, výsledky voleb vyhodnotili třídní důvěrníci a výsledek sdělili na společné schůzce členů SRPŠ ředitelce školy. Po součtu všech platných hlasů bylo konstatováno, že nově zvoleným členem Školské rady se stává pan Vladimír Rádek. Gratulujeme.

     V pátek 5. 11. jsme se s dětmi ŠD vydali na procházku podzimní krajinou kolem slavkovských rybníků. Malíř podzim zanechal v krajině kolem nás mnoho barev. Děti měly za úkol posbírat co nejvíce barviček na své malířské palety. Činnost děti nesmírně zaujala. Domů si děti odnesly hned dvě vytvořené palety plné barev. Při procházce jsme pozorovali typické znaky podzimu v přírodě, poznávali nasbírané přírodniny, zopakovali jsme si základní pravidla správného chování v přírodě, překonávali jsme strach a trénovali rovnováhu při přecházení kmene spadlého stromu. Zahráli jsme si hned tři pohybové hry a s úsměvem na větrem ošlehaných tvářích jsme se vrátili zpět ke škole.                                                             Kateřina Plachká Bc.

     Pythagoriáda je matematická soutěž, kde pro postup do okresního kola musí účastník dosáhnout alespoň deseti bodů v patnácti příkladech. Přestože je soutěž realizována vždy na jaře,tentokrát proběhla soutěž již nyní v listopadu a jednalo se o přeložený ročník z jara školního roku 2020/2021. To byl také důvod, proč došlo k posunu jednotlivých kategorií o ročník výše. U nás se soutěže zúčastnili všichni žáci od šesté do deváté třídy a úspěšnými řešiteli se stali: Hlávková Petra 6. A, Zahel Jakub 6.B, Richterová Vendula 8.A, Čechová Klára a Humpolec Adam oba z 8.B.

 

    Po roční vynucené odmlce proběhl 6. listopadu již 29. ročník volejbalového turnaje O pohár starosty obce Slavkov. Díky vysoké nemocnosti a dané covidové situaci nebyla poprvé v historii striktně dodržena stanovená pravidla – hráč musí žít nebo pracovat ve Slavkově, popř. být členem složky, za kterou hraje. Prostor byl proto nabídnut hráčům, kteří do Slavkova dojíždějí na sobotní tréninky. Přes všechny obtíže se zúčastnila turnaje čtyři šestičlenná mužstva, a to pořádající škola, Orli, ulice Mládežnická a Dolní konec. V příjemné, sportovně naladěné atmosféře sobotního odpoledne se odehrálo šest vzájemných, víceméně vyrovnaných zápasů, z nichž vzešlo vítězně družstvo Orlů (bez ztráty jediného setu).  Druhé místo obsadila škola, na třetím místě se umístila ulice Mládežnická a čtvrté místo získal Dolní konec. Příští ročník, v pořadí již třicátý, bychom rádi odehráli a oslavili ve větším stylu. 

 

    V pondělí 8. listopadu a v pátek 12. listopadu se žáci šestých a sedmých tříd zúčastnili projektového dne, během kterého navštívili planetárium v Ostravě. V kinosále planetária pro nás byla připravena živě moderovaná přednáška o aktuálním souhvězdí na obloze. Jak najít Velký a Malý vůz, polohy nejjasnějších hvězd, role Polárky při orientaci na obloze a další zajímavosti. Následně jsme zhlédli sférický film Bouřlivá planeta. Film nás propracovanými animacemi seznámil s pohybem tektonických desek, které se vůči sobě pohybují. Jejich třením a trháním vznikají exploze sopek, zemětřesení i ničivé vodní stěny známé jako tsunami. Téma programu souvisí s aktuálně probraným učivem zeměpisu a nyní s ním pracujeme ve výtvarné výchově.  

         

       Žáci obou šestých a osmých tříd se na přelomu října a listopadu zúčastnili dobrovolného testování Českou školní inspekcí zjišťující úroveň znalostí z předmětů český jazyk, anglický jazyk a matematika. Testování se účastníme pravidelně a je to jeden z nástrojů zjištění úrovně znalostí, nyní aktuálně i s dopadem distanční výuky a porovnání s žáky ostatních zapojených škol. Nejlepšího výsledku – stoprocentní úspěšnost ze všech tří předmětů dosáhla Natálie Kurková z 6.B. Všechny správné odpovědi zaznamenali také v anglickém jazyce Barbora Glösslová 6.B, v matematice David Pustka 8.A a Dominik Klein 8.B. Téměř stoprocentní úspěšnosti dosáhli v českém jazyce Hlávková Petra 6.B, Glösslová Barbora 6.B, Hozová Tereza 6.B, v matematice Pavlíček Antonín 6.A, Hlávková Petra 6.B, Lhotská Šarlota 6.A a Zahel Jakub 6.B. V osmých třídách téměř stoprocentního výsledků dosáhli v anglickém jazyce Bednaříková Tereza 8.A, Přibylová Aneta 8.A, Lischková Nikola 8.A, v českém jazyce Richterová Vendula 8.A, Rubý Jan 8.B, Rýžová Klára 8.B a v matematice Šnajdr Viktor 8.B.

 

    Koncem listopadu se šesťáci v rámci výuky výtvarné výchovy zúčastnili interaktivní výstavy Malý princ v galerii Eisler. Během galerijní animace lektorka žáky seznámila s příběhem původní knihy a hlavními postavami. Poté jsme se vydali prozkoumat samotnou expozici, která úzce souvisí s nejnovější vydáním Malého prince pro nakladatelství Albatros. Ilustrace ke knize i vystavená díla vytvořila  Eliška Podzimková kombinací fotografií z Islandu a digitální kresby.  Hlavní část výstavy tvoří kulaté plastické obrazy, obsahující přírodní materiály jako mechy, lišejníky nebo lávový písek. Obrazy ožívají prostřednictvím aplikace ARTIVIVE, která je volně ke stažení. Chlapci ocenili hlavně starý „áčko” stan, ve kterém je možné se natáhnout a poslechnout si pohádku. U dívek měla největší úspěch čočka na prosvětleném skleněném stole s projekcí beránků směrem „do nebes“.  Věřím, že záměr autorky vytvořit kouzelný svět, který zapůsobí nejen na oči, ale i další lidské smysly byl naplněn.                                                                                                                                                                                   Mgr. Vladimíra Juchelková 

Prosinec

    Členové Žákovského parlamentu z řad žáků obou devátých tříd zrealizovali v pátek 3. prosince mikulášskou nadílku pro všechny žáky školy. Mikuláš, andělé a čerti navštívili jednotlivé třídy a předali žákům balíčky dobrot, jejichž obsah zafinancovalo SRPŠ při naší škole. Svého úkolu se Mikuláš se svými pomocníky zhostil dokonale a máme ve škole asi hodné děti, protože žádné z nich se neocitlo v čertově pytli. Děkujeme tímto deváťákům za krásné páteční dopoledne prožité v duchu předvánočních tradic.

 

   Na začátku listopadu jsme pro děti školní družiny vyhlásili soutěž „Napiš svou vlastní pohádku“. Soutěž jsme s ohledem na prvňáčky, kteří ještě neumí napsat všechna písmenka, rozdělili na dvě kategorie. Děti první třídy, které mohly svou pohádku namalovat a pak nám jim odvyprávět a děti druhé až páté třídy, které měly pohádku napsat. Děti tak během celého měsíce listopadu mohly nosit svá díla. Někteří pracovali samostatně, jiní pracovali ve skupinkách.

Hodně nás mrzí, že se zapojilo pouze 17 dětí z celé družiny a přečíst jsme si mohli pouze 12 pohádek. Přesto to byly pohádky moc hezké, některé děti nás velmi mile překvapily.

Na stupních vítězů se z první třídy umístily tyto děti:

1. místo Anička Trojančíková s pohádkou „O čertovi Honzovi a Lucince“

2. místoTerezka Schneiderová s pohádkou „Procházka lesem“

3. místoKristýnka Korbelová s pohádkou „O víle Karolínce“

V kategorii 2. – 5. třída se umístily tyto děti:

1. místoEma Srnková z 3. třídy s pohádkou „O bílém zajíci“

2. místoAnetka Šenková, Beátka Kubánková, Viktorka Bestová a Amálka Kubánková z 3. třídy s pohádkou „Tučňáček Kali hledá svojí maminku“

3. místoKuba Holý z 2. třídy s pohádkou „Královské potíže s blechou“

               - David Kadaňka z 2. třídy s pohádkou „Živí - neživí“                                                                                

Především kluky z druhé třídy bych chtěla velmi pochválit! Jejich pohádky byly velmi originální a pěkně zpracované. Oceněné děti si domů odnesli spoustu krásných dárečků, ti nejlepší krásnou pohádkovou knihu.

Děkujeme všem dětem za jejich zdařilá díla a věříme, že příště se zapojí více dětí.

                                                                                                                                                  Za ŠD Kateřina Plachká

 

  

        Krásnou předvánoční tradicí na naší škole jsou tzv. vstupy do škol, v nichž děti slyší souvislosti slavení vánočních svátků s jejich původním křesťanským smyslem. Letos se žáci prvních až třetích tříd vydali na "Putování za hvězdou", v němž se seznámili s příběhem cesty králů do Betléma, přemýšleli o touhách lidí vydat se za něčím, co neznají a chtějí poznat. V příjemně hravé atmosféře děti uslyšely souvislost tohoto putování se slavením křesťanských Vánoc. Ve čtvrté a páté třídě se tentokrát děti zabývaly hudbou - přiřazovaly písňové texty ke konkrétním biblickým událostem, rozpoznávaly ukázky vánočních písní podle země původu i podle stáří. Závěrem se poté i ony samy staly hudebníky. V hodině náboženství pro vyšší stupeň jsme se zabývali tématem "Narodil se bohatý i chudý". Děti vytvářely "sítě solidarity" vyplývající ze slavení Vánoc, učili se nejen respektovat přesvědčení druhých lidí, ale i oceňovat naše tradice a kulturní i historické dědictví.

 

       V technické výchově nás v rámci projektu Šablon EU – odborník z praxe navštívila paní Jitka Weissová, která je součástí malé rodinné firmy Jijínkův svět. Zde nabízí dekorace a vybavení do dětských pokojů, polštářky, zvířátka, vaky, deky, tašky a jiné, šité výrobky. Krok za krokem si sedmáci a osmáci vyrobili stromeček se dřevěným podstavcem. Žáci se naučili obkreslit jednoduchý střih na látku, připravit k sešití, šít na šicím stroji, vyplnit tvar dutým vláknem a připevnit ke stojánku. Většina dětí pracovala se šicím strojem poprvé. Věřím, že ne naposledy, protože škola zakoupila dva kvalitní šicí stroje, které můžeme ve výtvarné a technické dílně využívat. Početná skupina šesťáků si pak vyrobila skřítka, který byl sešit ručně. Ke kompletaci výrobku použili tavnou pistoli. Téma výrobků bylo inspirováno blížícími se Vánocemi. Žáci si své výrobky mohli odnést domů.

 

       Školní parlament vyhlásil u příležitosti Vánoc soutěž ve výzdobě tříd. Hodnotícími kritérii byl celkový estetický vzhled třídy, sladění jednotlivých prvků a celkového dojmu, zvláštním hodnotícím prvkem byl perník. Komise byla pětičlenná – dva pedagogové a tři členové ŽP, zvlášť byl hodnocen nižší stupeň a zvlášť vyšší stupeň, ale s ohledem na fakt, že některé třídy se potýkaly s karanténami a absencemi. Komise se proto rozhodla vyhodnotit nejlepší třídu nižšího stupně a na vyšším stupni vyzvednout to „nejpovedenější napříč třídami“. Na nižším stupni tak zvítězila 5. třída a na vyšším stupni si ocenění za nejlepší atmosféru odnesla 9. B, za společně upečený perník 6.B, za vtip a recesi 8.B a za vkusnou, decentní a přitom rozmanitou výzdobu 7.A. Hodnotící komise se shodla, že vánoční výzdoba byla vkusná, zajímavá a určitě přispěla k pěkné vánoční atmosféře.

       V úterý 21. prosince přišel i do školní družiny Ježíšek, který nechal dětem pod družinovým stromečkem spoustu nových her, kvízů, hraček, ale také vybavení do kuchyňky, sportovní potřeby nebo hračky na písek. Děti měly ze všech nových věcí obrovskou radost, hned jsme všechny hry a hračky vyzkoušeli.   

                                                                                                             Za ŠD Kateřina Plachká


        V technické výchově nás v rámci projektu Šablon EU – odborník z praxe navštívila paní Markéta Martincová, která děti seznámila s lidovým řemeslem drátenictví a samotnou technikou drátování. Žáci měli možnost si pod jejím vedením vyrobit andílky z drátů, zdobené korálky. Také si vyzkoušeli práci s drátovací podložkou. Mnoho dětí překvapila fyzická náročnost ohýbání drátu, která vyžaduje značnou trpělivost. Přesto se s úkolem všichni poprali a odměnou jim byl zdařilý výrobek, který si odnesli domů.                                                                                                                                                   Mgr. Vladimíra Juchelková

 

Leden

    Lednové páteční odpoledne jsme si s dětmi školní družiny zpestřili nejoblíbenějšími hračkami. Děti si měly přinést svou nejoblíbenější, nejkrásnější, neúžasnější hračku. Ve velké převaze to byly hračky plyšové, kluci si pak přinesli NERF pistole, ale vidět jsme také mohli plastová zvířátka, tetovací salón, ježka v kleci nebo autíčka na dálkové ovládání. Každý nám svou hračku krátce představil a také uvedl důvod, proč je zrovna jeho hračka ta nejoblíbenější. Páteční odpoledne s neúžasnějšími hračkami jsme si společně moc užili.

Za ŠD Kateřina Plachká

              
    Po jednoroční odmlce proběhla v sobotu 8. ledna v naší obci opět Tříkrálová sbírka, které se i přes mrazivé počasí zúčastnilo 45 koledníčků a 15 vedoucích. Vybralo se 86 701 Kč, což je o téměř 20 000 Kč více než tomu bylo před dvěma lety. Vybrané finanční prostředky použije Charita Opava na pomoc seniorům a vážně nemocným lidem, o které se stará v domácím prostředí. Nezapomene ani na lidi s mentálním znevýhodněním. Velké a upřímné poděkování patří všem – nejen obětavým koledníčkům a jejich vedoucím, ale také i štědrým slavkovským dárcům, jimž není lhostejný osud druhých lidí.                                        

    Mgr. Kateřina Zahlová

     
    V týdnu od 17. ledna do 21. ledna se žáci 8. A třídy zúčastnili lyžařského kurzu na Malé Morávce. Ubytováni byli na chatě Sedmikráska. Odtud žáci docházeli k dopolednímu a odpolednímu výcviku do lyžařského areálu na Kopřivné. Žáci byli rozděleni do dvou skupin na začátečníky a pokročilé pod vedením pana učitele Martina Řehulky a pana instruktora Josefa Kocháně. Nejprve žáci absolvovali výcvik na vleku „kotva“ a poté na šestisedačkové lanovce. Během lyžařského kurzu žáci taktéž absolvovali přednášky: bezpečnostní pravidla mezinárodní lyžařské federace, mazání a technika běžeckého lyžování, carving a lyžařské zimní sporty. Většina žáků 8. A třídy stála na lyžích poprvé, přesto se naučili všichni lyžovat a ve zdraví se vrátili domů.
Předposlední den lyžařského výcviku proběhl tradiční závod ve slalomu, kde byli vyhodnoceni tři nejrychlejší lyžaři od začátečníků, tři nejrychlejší lyžaři od pokročilých, tří nejrychlejší chlapci a tři nejrychlejší děvčata.
začátečníci:
1. Terezie Bednaříková 31.50 s
2. Tomáš Gebauer 32.48 s
3. Daniel Hymlár 33.27 s
pokročilí:
1. Ondřej Veleba 19.43 s
2. Terezie Čermínová 20.72 s
3. Jakub Mazur 20.79
chlapci:
1. Ondřej Veleba 19.43 s
2. Jakub Mazur 20.79
3. Štěpán Žilka 23.00 s
děvčata:
1. Terezie Čermínová 20.72 s
2. Nikola Lischková 23.64 s
3. Natálie Maiwaldová 24.90 s

  

 

   Školního kola Olympiády z českého jazyka se zúčastnilo celkem 26 žáků osmých a devátých tříd. S testem z gramatiky i slohem si nejlépe poradila Kristýna Košárková z 9.B. Zisk 45 bodů ji zajistil umístění na prvním místě. Druhého nejlepšího výsledku dosáhly Klaudie Stonišová a Klára Rýžová obě z 8. B se stejným počtem 33 bodů. V okresním kole nás bude reprezentovat Kristýna Košárková, které přejeme dosažení co nejlepších výsledků. Všem ostatním děkujeme za snahu i účast ve školním kole.

 

     Lyžařský kurz letošní 8. B byl realizován od 24. – 28. ledna a byl hodnocen velmi kladně. Třída šikovná a hlavně slušně vychovaná, což ocenili i majitelé chaty, kteří kvitovali pozdrav, poděkování za jídlo, úklid na pokojích a jiné věci, pro jedince běžné, ale často se s nimi u školních skupin nesetkávají. Hned první den odpoledne už uměli všichni sjet kopec, takže šlapáním jsme se dlouho netrápili. Postupně žáci zrychlovali a koncem kurzu už byla výkonnost skupin vyrovnaná. V závěrečném slalomu zvítězil Šimon Mazur před Adamem Humpolcem a Alešem Harazínem, u děvčat kralovala Klára Čechová před sestrami Luckou a Klárou Ryžovými.  Na běžky vyrazila celá třída pohromadě a zajeli si společně na Karlov a zpět. Někteří si nenechali ujít běžky ještě jednou, tentokrát se jednalo o odpolední výlet, který se protáhl až do tmy. I tak byli všichni spokojeni, mají spoustu zážitků jak ze svahu, tak ze společných večerů, kdy si každá skupinka připravila nabitý program a dokázala zabavit ostatní. 

 

 
Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR 2021/2022
      Ve dnech 5. a 7. 12. 2021 proběhlo na naší škole 1. kolo soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR 2021/2022 pod záštitou SPŠCH Ostrava. Tohoto kola se zúčastnili téměř všichni žáci devátých tříd. Celkem se tedy do školního kola zapojilo 41 žáků. Tři nejlepší žáci, s největším počtem bodů, postoupili do krajského kola v Ostravě. Největšího bodového zisku ve školním kole získaly žákyně Nina Garšicová, Alžběta Kadaňková a Radka Steinerová. Tato děvčata poté reprezentovala naší školu v krajském kole soutěže. Vzhledem k letošní epidemiologické situaci se krajské kolo neodehrálo na Střední průmyslové škole chemické v Ostravě, ale distanční formou pomocí on-line testu. Krajské kolo proběhlo 27. 1. 2022. V tomto kole soutěžilo celkem 186 žáků z celého kraje. Naši žáci se v konkurenci ostatních škol neztratili a vzorně naši školu reprezentovali. Nejlepšího umístění dosáhla Nina Garšicová, když obsadila 63. místo, Radka Steinerová obsadila 131. místo a Alžběta Kadaňková 175. místo. Všem třem žákyním děkuji za vzornou reprezentaci naší školy.                      

Mgr. Tomáš Ryba

 

    Koncem ledna měli zájemci o historii možnost zúčastnit se školního kola dějepisné olympiády. Letošním tématem byla „Šlechta v proměnách času“. Žáci museli prokázat nejen znalosti raně středověké společnosti, tedy období, kdy se šlechta teprve začínala formovat, ale i pozdějších dob. Nechyběl ani vývoj šlechtických sídel od tvrzí přes hrady po pohodlné zámky a letohrádky.  Či jak to na středověkém hradě vypadalo, jakým radovánkám se šlechta oddávala, jaké byly osudy některých významných mužů z řad šlechty. Nebyla opomenuta ani móda a architektura. Se všemi otázkami si nejlépe poradil žák 7. B třídy – Jakub Gregořica s 46 body, druhé místo zaujala Lucie Rýžová z 8. B s 44 body a o třetí místo se dělí Klára Čechová z 8. B a Dorotka Košárková ze 7. B s 43 body. Věříme, že se všem umístěným bude dařit i v kole okresním!

 


    Máme obrovskou radost z dalšího nově zrekonstruovaného prostoru ve škole, jímž je místnost výchovného poradenství, která je určena pro osobní jednání s rodiči i žáky. Velmi často je také využívána odborem sociálních věcí při pohovorech s dětmi. Jsme přesvědčeni o tom, že esteticky laděný prostor napomáhá ke konstruktivnímu a nekonfliktnímu jednání, zmírní negativní dopady pohovorů se státními orgány na děti. Děkujeme tímto zřizovateli Obci Slavkov za financování této velmi přínosné změny. 


 

 

 

 

 

         V pátek 28. ledna 2022 proběhl na Mendelovu gymnáziu v Opavě již 13. ročník Přírodovědné soutěže. Soutěž ověřila znalosti žáků z fyziky, chemie, přírodopisu a ekologie. Letošní ročník byl spojen se jménem Johanna Gregora Mendela, od jehož narození letos uplyne 200 let. I přes nepříznivou epidemiologickou situaci proběhla soutěž prezenční formou. Tento rok naši školu reprezentovali dvě družstva, a to Anakondy (žáci 9. A) a Bambusy (žáci 9. B). Konkrétně za Anakondy to byli: Steinerová Radka, Pavelková Bára a Kadaňková Bětka a za Bambusy: Košárková Krista, Mikolajková Tereza a Vltavský Kuba. Po sečtení výsledků se lépe umístili Bambusy, a to na děleném 15. - 16. místě a Anakondy obsadili 18. místo. Celkem se soutěže zúčastnilo 24 týmů z různých škol opavského okresu. Děkujeme žákům za vzornou reprezentaci naší školy.                                                                                                                                                                                                             Mgr. Tomáš Ryba

 

      Prvňáčci se učili skládat Rubikovu kostku.  Na chlapcích ze 7. A třídy (David Trojančík a Daniel Plachký) mohli oči nechat a naprosto děti nadchli. David Trojančík dokonce donesl ukázat všechny druhy kostek, které doma skládá (mirror cube, pyraminx, megaminx, kostka 2x2,3x3,5x5,7x7 a další). Kluci si děti rozdělili do 2 skupin, Danek učil děti skládat kostku 2x2, David učil děti skládat kostku 3x3. Musím říci, že děti byly velmi hodné, pozorné a soustředěné. Dokonce i děvčata tato aktivita nadchla. Klukům bych chtěla velmi poděkovat.

                                                                                                                                                                      Za ŠD Kateřina Plachká 

 

                                                                       

 

ÚNOR

      Již 3. 2. jsme v naší školní družině zahájili Olympiádu. Děti byly rozděleny do tří družstev a na jednotlivých stanovištích plnily připravené úkoly. Děti házely na cíl, kde se jim sčítaly body ze tří pokusů, na dalším stanovišti jako tým tvořily olympijské kruhy, pochodeň s ohněm a olympijskou medaili. Na posledním stanovišti prokázaly děti své znalosti ohledně Olympijských her a to také, co se historie týče. V tomto olympijském kvízu si nejlépe vedl Radek Vilč z 3. třídy, který správně odpověděl na 11 ze 13. otázek. Dalšími úspěšnými řešiteli byli Viktorka Rádková (7 bodů), Tobiáš Lelovský a Ondra Beck (shodně 6 bodů). V hodu na cíl si nejlépe vedl opět Radek Vilč, který dohromady naházel 190 bodů, následoval Matyáš Srnka se 185 body a třetí místo obsadila Ema Srnková se 180 body. Výborný výsledek měl také jeden prvňáček, Tomášek Žůrek, který měl krásných 125 bodů.

Během týdne pak děti tvořily olympijské čepice, dokreslovaly také naše slavné olympioniky a malovaly zimní sporty. V pátek 11. 2. jsme pokračovali v naší družinové olympiádě, kdy děti zkoušely slalom na lyžích, zahrály si curling, házely rukavicí do dálky, vyzkoušely si svou stabilitu a obratnost při přenášení lyžařské hůlky na natažených nohách a soutěžily v rychlostních disciplínách. V hodu do dálky vyhrál Kryštof Šenk z 1. třídy, druhé místo obsadila Ella Hermína Kuršová a Kuba Holý a třetí skončila Zonička Stojaković. V curlingu se nejvíce dařilo družstvu – Beátka Kubánková, Amálka Kubánková a Valentýnka Richterová.

      Všechny děti se velmi snažily a zapojily se do všech připravených olympijských disciplín, za což jim patří poděkování a neminula je drobná odměna a také připravené diplomy a medaile. Užili jsme si spoustu zábavy, trochu jsme rozpohybovali naše těla a podpořili jsme sportovního a týmového ducha. Krásnou výstavku k OLYMPIÁDĚ s pracemi našich dětí si můžete prohlédnout u vchodu do školy na nové budově.                                                                      Za ŠD Kateřina Plachká

 

                                  

 

      Ve čtvrtek 17. února se naši prvňáčci stali opravdovými čtenáři. Stejně jako v minulém roce proběhlo slavnostní PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE v prostorách školy. Po přivítání rodičů a malých čtenářů třídní učitelkou Eliškou Kvarčákovou se nejdříve děti předvedly svými čtenářskými dovednostmi. Každý žák přečetl úryvek z pohádky, tím všem na vlastní oči předvedl, že se právem stává čtenářem. Prvňáčci si nacvičili i taneček na píseň „Budu jejich ochráncem“, která byla složena k příležitosti akce „Česko čte dětem“. Poté dvě děvčata přednesla slib čtenáře, který pak všichni stvrdili svým podpisem. Pan starosta Rostislav Musila jako pan král postupně všechny děti pasoval na rytíře a lady „Řádu čtenářského“ a paní ředitelka v roli královny obdarovala děti šerpou a krásnou knihou. Za odměnu si poté spolu s rodiči pochutnali na malém pohoštění.

    

 

Březen

 

   Ve středu 2. března se vybraní žáci osmých a devátých tříd zúčastnili školního kola fyzikální olympiády. V časovém limitu měli za úkol vyřešit celkem 5 příkladů za použití tabulek i kalkulaček. Nejlépe si vedl David Pustka z 8.A třídy, druhého nejlepšího výsledku dosáhl Zdeněk Najser z 9.A a na třetím místě se umístili Anna Stojakovic´z 8.B, Václav Polák a Vojtěch Hrubý z 8.A, Martin Kašpárek z 9.A. Všechny zúčastněné chválíme za snahu o dosažení nejlepších výsledků.

Ve čtvrtek 3. března se konal už tradičně na naší škole Den otevřených dveří, tentokrát s Ferdou Mravencem. Na Ferdu se přišlo podívat 31 dětí z MŠ. Na šesti stanovištích plnily různé úkoly, při kterých jim pomáhali žáci 4. – 9. tříd. Děti stavěly stavby z kostek, šily kabátek, zpívaly a tančily se skladbou „Polámal se mraveneček“, třídily věci, které do lesa patří a které ne. Součástí plnění úkolů bylo i stanoviště v počítačové učebně a výroba dobrůtky v kuchyňce. Mezi dětmi se našlo plno šikovných a odvážných školáčků, kteří se nestyděli a plnili zadané úkoly. Velké poděkování patří našim žákům, kteří si připravili nádherné kostýmy Ferdů a Berušek a hezky se dětem na stanovištích věnovali a povzbuzovali je při plnění úkolů.

    

    

     Dne 4. března proběhla ve školní družině soutěž - " Slož vlastní báseň". Soutěže se zúčastnila především děvčata. Anetka Šenková, Beátka Kubánková - interpretace básně "MAMINKA", Ema Šenková - báseň "PEJSEK", Janička Malcharková a Viktorka Čechová - báseň " O KOCOURKOVI", Vanda Najsrová a Viktorka Řádková - báseň " PÍSNIČKA". Děvčata obdržela diplomy a sladké odměny.

 

    Po dvouleté odmlce pořádal Šachový klub TJ Slezan Opava okresní finále přeboru škol v šachu okresu Opava. Turnaj byl rozdělen do dvou kategorií – kategorie A 1. – 5. třída a kategorie B 6. – 9. třída. Hrál se švýcarským systémem na 7 kol, tempem 2x15 min na každého hráče. Letos jsme vyslali do obou kategorií své zástupce a chlapci bojovali s velkým nasazením, které bylo korunováno velkým úspěchem. Družstvo mladších žáků ve složení Petr Hellebrand a Michal Němec ze 4. třídy a Šimon Čech, Matyáš Srnka a Václav Juchelky z 5. třídy vybojovali 1. místo a postup do krajského kola. Družstvo starších chlapců ve složení Daniel Plachký, Marek Kubala, Štěpán Orbán ze 7. A a Konstantin Stojakovic´ze 7. B obsadili 3. místo. Krásná umístění jsou  dobrým příslibem úspěchu v dalších letech. Některé chlapce tento úspěch motivoval k tomu, aby se opět přihlásili do šachového kroužku na naší škole, kde se mohou dále zlepšovat, což nás velmi potěšilo. Děkujeme chlapcům za vzornou reprezentaci naší školy.                         

Za ŠK Kateřina Plachká

                 

    Naše škola navázala spolupráci s Moravskoslezským paktem zaměstnanosti (MSPAKT), který napomáhá školám v kariérovém poradenství a rozhodování žáků v jejich dalším směřování na střední školy. Jednou z možných aktivit MSPAKTu je zajištění exkurzí pro žáky ZŠ do různých firem a podniků. Exkurze mají za úkol žákům přiblížit rozličné profese a jejich uplatnění v jednotlivých firmách, a tím zároveň i uplatnění na trhu práce.

Jako první podnik měli naši žáci možnost navštívit firmu Hon a.s., která se zabývá výrobou kancelářského nábytku. Exkurze proběhla ve čtvrtek 3. března 2022 a zúčastnilo se jí celkem 15 žáků z 8.A i z 8.B třídy. Žáci byli nejprve seznámeni s historií firmy, jejich výrobky a poté navštívili dvě části podniku, a to dřevovýrobu a kovovýrobu. Žáci si prošli jednotlivá pracoviště a seznámili se s profesemi, které se zde mohou uplatnit. Zároveň měli možnost nahlédnout, jak se vyrábí jednotlivé komponenty např. ke stolům, skříním apod. od počátečního nařezání, přes lepení hran, frézování různých drážek až po zabalení a připravení k exportu. Exkurze byla velice zajímavá a žáci měli možnost se podívat na místa, kde se jen tak nedostanou.

Zároveň se těšíme na další exkurzi a další firmu.                                                               

Mgr. Tomáš Ryba, výchovný poradce

 

    V úterý 8. března 2022 se konala recitační soutěž. Zúčastnili se jí žáci nižšího stupně od 1. do 5. třídy. Soutěž proběhla v odpoledních hodinách za notné podpory žáků školní družiny. Děti přednesly celou řadu krásných básniček známých autorů české poezie. Porota, složená z pedagogů nižšího stupně, měla nelehký úkol s výběrem těch nejlepších recitátorů. Nakonec vybrala tyto žáky. V kategorii 1. třídy se umístili na prvním místě Anička Trojančíková, Amálka Kubánková a Kristýnka Korbelová, na druhém místě Eliška Doležálková a Ella Hermína Kuršová a na třetím místě Mikuláš Špilháček. V kategorii 2. a 3. třídy se umístili na prvním místě Viktorka Korbelová a Matyáš Plch, na druhém místě Jakub Holý, Vítek Černý a Jana Malchárková a na třetím místě Vojtěch Juchelka, Matyáš Oslizlo a Tomáš Petzuch. V kategorii 4. a 5. třídy se umístili na prvním místě Eliška Mudrychová a Tereza Gregořicová, na druhém místě Beáta Uhlářová, Aneta Maršálková a Eliška Zahlová a na třetím místě Ondra Hanel a Kryštof Klein. Všem žákům gratulujeme.

  

 

 

   Ve středu 9. března se v prostorách tělocvičny konala soutěž ve skoku vysokém Slavkovská laťka. Soutěže se zúčastnilo celkem 90 žáků školy napříč všemi ročníky. Výkony byly velmi vyrovnané a při stejných výkonech nakonec rozhodoval počet vydařených a nevydařených pokusů. Nejlepších výsledků dosáhli v jednotlivých kategoriích Anna Ryplová 120 cm, Tadeáš Endrych 130 cm, Natálie Kurková 135 cm, Tobiáš Kostřiba 150 cm, Kristýna Košárková 140 cm a Matyáš Slunský 150 cm. Všem žákům děkujeme za sportovní nasazení a žákům 9. B za organizační zajištění této sportovní akce.                                                        

                                                                                                                                                                                 Mgr. Lenka Najsrová

 

    Život dětem je název sbírky, do které se již léta zapojujeme. Dárci obdrží malý upomínkový předmět – kolíček, náramek, záložku nebo magnetku s obrázkem. Finanční prostředky získané prodejem upomínkových předmětů jsou použity pro nemocné, opuštěné a handicapované děti. Akci zrealizovali členové Žákovského parlamentu Barbora Pavelková, Barbora Slavíková a Aleš Harazin, kterým se podařilo prodejem předmětů získat částku 7730 Kč, jež byla zaslána na konto nadačního účtu. Musíme konstatovat, že je to vůbec nejvyšší částka, kterou jsme na nadační účet odesílali. Děkujeme všem, kteří přispěli na dobrou věc.

 

   Do okresního kola soutěže v anglickém jazyce jsme letos vyslali Nikolu Lischkovou z 8.A a Metoděje Světlíka ze 7. B. v silné konkurenci starších žáků, popř. žáků s certifikáty, se Nikole  podařilo umístit na 23. místě a Metodějovi na 14. místě. Výsledky jsou dobrým příslibem úspěchů v dalším roce.

 

     V úterý 15. 3. proběhl v prostorách tělocvičny DRUŽINOVÝ PLES s tombolou a se soutěží o nejoriginálnější náhrdelník a nejoriginálnější kravatu. Plesu se zúčastnilo 67 dětí, které byly většinou oděny do slavnostního oblečení – děvčátka měla krásné šaty, kluci košile. Na plese si děti zahrály hry, zasoutěžily, zatancovaly a užily si tak odpoledne plné zábavy. Moderování celého plesu se perfektně zhostili žáci školního parlamentu a to Eliška Zahlová a Kryštof Klein. Pomoct přišel také David Trojančík, který měl pro děti dokonce připravené vystoupení, kdy dětem předvedl, jak svou myslí dokáže ovládat UFO. Děti Davida sledovaly s velkým zaujetím a tak není divu, že si David za toto vystoupení vysloužil obrovský potlesk a obdiv. Děti si na družinovém plese rovněž vyzkoušely, jak se losuje tombola a každý si tak z družinového plesu odnesl nějakou drobnou cenu. Pochvalu si zaslouží děvčata z 5. třídy – jmenovitě – Aničku Ryplovou, Vandu Najsrovou, Anetku Maršálkovou, Elišku Mudrychovou a Šarlotu Seidlerovou, které se družinového plesu také zúčastnily a dokonce se zapojily i do soutěže o nejoriginálnější náhrdelník, byť do družiny již skoro nechodí. Všechny nás to potěšilo. A jak dopadlo vyhodnocení soutěže o náhrdelník a kravatu?

  

 

     Ve dnech 9. a 11. 3. proběhla v obou šestých třídách přednáška o kyberšikaně. Téma, myslíme si, více než aktuální. Žákům byla představena nebezpečí, která na ně číhají na internetu, ale také způsoby, jak se případným rizikům vyhnout. Seznámili jsme se s pravidly bezpečného chování v online prostředí. Dotkli jsme se i problémů se závislosti na online hrách a sociálních sítích. Z průzkumu mezi žáky vyplynulo, že někteří se již nyní potýkají s určitou závislostí. Rodiče těchto žáků budou informováni a budou jim dána doporučení, jak v této věci postupovat.                                                                                                          Mgr. Martina Frýbová

 

   V pátek 18. března byla realizována pro všechny žáky školy soutěž Matematický Klokan, která prověřila logické uvažování, hledání netradičních řešení, ale především znalostí matematiky. Žáci museli v průběhu 60 minut (kategorie Cvrček v průběhu 45 minut) vyřešit úlohy různé náročnosti a úrovně obtížnosti. Žáci dosáhli pěkných výsledků a z jednotlivých kategorií vybíráme ty nejlepší: Cvrček (2. – 3.) Beáta Kubánková 75 b., Tomáš Petzuch 68 b., Noam Zilberman 59 b., Damián Gavenda 56 b. Klokánek ( 4. - 5.) Jan Kurka 99 b., Tadeáš Endrych 94 b., Vítek Richter 77 b., Šimon Čech 76 b. Benjamín (6. – 7.) Metoděj Světlík 93 b., Viktorie Mičková 87 b., Natálie Kurková 78 b., Konstantin Stojaković 74 b., Daniel Plachký 73 b. Kadet ( 8. - 9.) Martin Kašpárek 70 b., Eliška Mičková 69 b., Michaela Krivošičová 67 b., Matěj Špiřík 63 b., Tereza Mikolajková 63 b. Děkujeme všem žákům za zapojení se do soutěže a gratulujeme k dosaženým výsledkům.

 

   V úterý 22. března nás naši nejlepší šachisté z řad mladších žáků jeli reprezentovat krajském kole šachového turnaje v Krnově. Družstvo ve složení Michal Němec a Petr Hellebrand ze 4. třídy, Šimon Čech, Matyáš Srnka a Václav Juchelka z 5. třídy se ve veliké konkurenci neztratilo a získali nádherné 5. místo. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

 

  Přes šedesát žáků od první do deváté třídy se zúčastnilo školního kola soutěže Slavkovský skřivánek, v rámci které zazněly lidové písně našeho regionu. Soutěž má vždy vysokou úroveň a krásnou atmosféru vytvořenou soutěžícími i posluchači. Do okresního kola, které se konalo 25. března v sále Střediska volného času v Opavě, jsme vyslali tři připravené zpěváky – Beátu Uhlářovou (5. tř.), Annu Stojaković (8.B) a Jirku Duroně (9.A). V silné konkurenci zpěvaček a zpěváků celého okresu naši zástupci zvítězili a Jirka i Anička se zúčastní soutěžního koncertu za doprovodu cimbálové muziky v Loutkovém divadle v Opavě. Všem postupujícím přejeme hodně úspěchů.

 


Fyzikální olympiáda na Mendelově gymnáziu v Opavě byla příležitostí pro naše reprezentanty ukázat své znalosti. V kategorii F jen osm žáků získalo titul úspěšného řešitele a na šesté příčce to byl náš David Pustka z 8.A. V kategorii E, tedy té nejstarší, se na 9. místě umístil Zdeněk Najser z 9.A. Vzhledem k tomu, že v obou kategoriích bylo jen velmi málo zástupců z celého okresu (12 a 8 žáků) můžeme chlapcům k výsledkům opravdu pogratulovat.

 

   Do okresního kola dějepisné olympiády jsme vyslali sedmáka Jakuba Gregořicu. Svými nemalými znalostmi dokázal, že patří k těm nejlepším v okrese. Okresního kola se zúčastnilo celkem 37 žáků a Jakub se umístil na nádherném 10. místě. Gratulujeme!

 

Spaní ve škole s Robinsonem – 5.třída

    V úterý 22. března páťáci v rámci měsíce knihy uskutečnili spaní ve škole s naší rozečtenou knihou Robinson Crusoe. Děti prozkoumávaly loď, zažily plavbu na voru, či bouřku na moři. Také se naučily základní uzly, které musí každý námořník bezpečně znát. Luštily a signalizovaly vzkaz pomocí Morseovy abecedy. Během přípravy společné večeře se věnovaly tvorbě oděvu z novinového papíru pro Robinsonova přítele Pátka. Pak přišla na řadu slibovaná “černá hodinka“ se záhadnými příběhy a následovala stezka odvahy s hledáním listiny statečných. S Robinsonovým příběhem jsme se takto symbolicky rozloučili a těšíme se na další prožitky a zážitky při čtení dalších knih.                                                                                   

  Mgr.Ivana Potepová

 

   Den učitelů – společně s našimi žáky slavíme narození pedagoga a filosofa J. A. Komenského. Máme na škole pěknou tradici, tento den se za katedru postaví žáci a po předběžné přípravě

s vyučujícím vedou hodinu oni. Ta je pak zhodnocena přítomným kantorem a ty povedené odměněny ředitelkou školy. Ne každá hodina byla zvládnuta, to se ovšem vždy nepodaří ani zkušenému pedagogovi. Mnozí žáci si za katedrou uvědomili důležitou skutečnost – že totiž dobře připravená hodina je jen polovinou úspěchu. Tou druhou je spolupráce se třídou, její aktivita, oboustranná komunikace. Objevily se mimořádně kvalitní výkony, jež dávají tušit pedagogický talent, který se možná někdy objeví za katedrou naší školy.  Ještě delší tradicí je, že se scházíme s našimi důchodci a dalšími hosty letos v sále restaurace Napoleon. Ne jinak tomu bylo i letos. Po projevu p. ředitelky a p. starosty Mgr. Rostislava Musily, bylo vedením obce uděleno ocenění Učitele roku p. Mgr. Vladimíře Juchelkové a p. Mgr. Jiřímu Mičkovi.

 

Mgr. Jiří Mička svůj dosavadní profesní život spojil ze Základní školou ve Slavkově. Je kmenovým zaměstnancem školy již více než 27 let a za tu dobu si vybudoval pevné postavení mezi kolegy i nezpochybnitelnou autoritu u žáků. Ocenění si zaslouží za výchovné i vzdělávací výsledky své práce, náročnost, aktivizující činnosti, kterými nutí děti přemýšlet, důslednou, systematickou a nikdy nekončící práci třídního učitele obzvlášť nyní v deváté třídě, práci s integrovanými dětmi, vyčerpávající přípravu na nejdůležitější výstup vzdělání - přijímací zkoušky na střední školy. Velké množství práce souvisí také s přípravou na olympiády a literární soutěže, redakční vedení a tvorbu školního časopisu. Mnohokrát se podařilo pod jeho vedením prorazit v Dětském činu roku a získat přední umístění. V tomto případě nejde jen o ocenění, ale především o kladný vzor pro ostatní žáky. Oceňujeme také práci, která souvisí s vedením kabinetů a předmětových komisí, správou mobilní počítačové učebny, dlouholetým působením ve Školské radě, s přípravou, zapojením a realizací projektů souvisejících s dalším zkvalitňováním vzdělání i revizí ŠVP. Vážíme si lidského přístupu, ryzího charakteru, důslednosti, zodpovědnosti, schopnosti řešit problémy s nadhledem a názorů, které vždy vedou k zamyšlení.

 

Mgr. Vladimíra Juchelková je kmenovým zaměstnancem školy již od dob svých studií na vysoké škole, má mezi zaměstnanci své pevné místo a těší se autoritě u žáků i rodičů. Ocenění si zaslouží za výchovné i vzdělávací výsledky své práce, důslednou, systematickou a nikdy nekončící práci třídního učitele, vytváření příznivé a motivující atmosféry pro všechny žáky, zajímavé činnosti aktivizující výuku včetně těch digitálních, organizaci návštěv výstav, přípravu dětí na výtvarné a technické soutěže i za nezastupitelnou roli v zaštiťování výuky technické a výtvarné výchovy na škole. Oceňujeme také práci, která souvisí se správou webových stránek, estetickou výzdobou školy i školky při otevření nového oddělení, výrobou dárků pro obecní i školní akce, starostí o výtvarnou učebnu a dílny technické výchovy, prohlubování spolupráce s MŠ formou organizování dílniček, vedením keramického kroužku, práci na školních projektech i projektech souvisejících s dalším zkvalitňováním vzdělání i revizí ŠVP. Vážíme si důslednosti, zodpovědnosti, ztotožnění se s filosofií školy, chutí se nadále vzdělávat a motivovat k další práci, ochoty kdykoliv pomoci a schopnosti řešit problémy s klidem a humorným nadhledem.

 

Setkání s dětmi spolupracujících škol, odpoledne s odborníkem – včela medonosná.

Poslední březnový čtvrtek se uskutečnilo setkání dětí naší školy s žáky okolních spřátelených škol – Otic, Dolních Životic a Litultovic. Děti se už dlouho těšily na další společně strávený den a na v řadě již několikáté družinové pozorování přírody. K veliké radosti nás všech letos přišlo jaro dříve. Už začátkem března se přihlásilo příjemně teplými a slunečnými dny, které lákaly všechny ven, a otevřelo dětem příležitost ke společnému pozorování přírody v rámci venkovního pobytu. Tentokrát jsme se více zaměřili na nejužitečnější hmyz na světě – včelu medonosnou. Setkali jsme se v prostorách venkovní přírodovědné učebny a zahrady, kde jsme si u vzdělávacích tabulí pomocí kvízů a obrázků připomněli význam tohoto hmyzu nejen pro člověka, ale i pro naši přírodu. Děti nás svými znalostmi tématu překvapily, aktivně a s nadšením pracovaly a formou soutěží se zapojovaly do úkolů. Děti také vyplňovaly připravené pracovní listy.

    Na druhou část jsme se přesunuli do prostor školní herny, kde děti čekalo překvapení. Byli jsme velice potěšení, že pozvání mezi nás přijal včelař a chovatel včel pan Josef Kaucký z Lichnova, který děti během svého vstupu informoval o životě včel a péči o ně. Odborný a poutavý výklad pan včelař prokládal ukázkami fotodokumentace, včelařských pomůcek, obleku, … Děti po celou dobu se zájmem naslouchaly výkladu, aktivně spolupracovaly – odpovídaly na otázky a také kladly zvídavé dotazy.  Na závěr měl pan včelař pro všechny děti připraveno sladké překvapení. Z reakcí dětí vyplynulo, že děti toto téma zaujalo, získaly spoustu nových informací. Děti si také vytvořily včely z papíru, rifloviny nebo kinder vajíček. Společně také vytvořily krásné včelí úly.

Setkání proběhlo ve velice přátelské atmosféře, znalosti dětí byly obohaceny o zajímavé informace a to vše v rámci příjemně stráveného dne.                                 

Mgr. Kateřina Böhmová

 

   

 

Duben

    Dne 5. 4. se uskutečnila soutěž ve skládání Rubikovy kostky. Zúčastnilo se jí 12 speedcuberistů. Závodilo se na čas.  Na nižším stupni byl nejlepší Ondra Beck ze 4. třídy s časem 1: 01 min.. Na 2. místě byl Michal Němec ze 4. třídy s časem 1: 06 min. a 3. místo obsadil David Hellebrand z 3. třídy s časem 1: 15 min. Na vyšším stupni se na prvním místě umístil David Trojančík s časem 31: 87 sec.. 2. místo obsadil Daniel Plachký s časem 37: 84 sec. a na 3. místě skončil Lukáš Hadámek s časem 48: 30 sec. všichni ze 7. A třídy.  Těšila nás účast žáků z  1. třídy a také jedné dívky z 8. B třídy a věříme, že se v příštím ročníku zapojí více speedcuberistů.                                                                                                     Za žákovský parlament David Trojančík  

 

   

   

Ve středu 6. dubna proběhl zápis do 1. třídy, který byl pro velký zájem realizován ve dvou časových intervalech, a to od 14.00 a od 15.00 hodin. Po krátkém přivítání p.uč. Herrmannovou předvedli naši prvňáčci, jak už umí krásně číst. Pak si společně zatančili i zazpívali za doprovodu kytary p. uč. Potepové a poté už se pustili pod dohledem paní učitelek nižšího stupně do práce. Rodiče si mezitím měli možnost prohlédnout si školu a vyřešili nezbytné administrativní úkony. Uvědomujeme si, jaké je to pro budoucí prvňáčky náročné odpoledne a můžeme konstatovat, že vše děti zvládly skvěle a 1. září tak přivítáme do lavic celkem 27 školáčků.

   K nadcházejícím Velikonocům jsme pro děti školní družiny připravili „Zajíčkovu cestu“. Počasí nám opravdu přálo a tak jsme si odpoledne venku užili. Děti měly za úkol v areálu školy najít dílky obrázků mláďat a ty následně všechny poskládat.  Dalším úkolem bylo posbírat sladké odměny a to rovněž v celém areálu školy. Dětem se oba úkoly podařilo splnit a sladkou odměnu si tak s chutí snědly. Na závěr byla pro všechny děti připravena pálkovaná, ve které děti projevily sportovního ducha a hrály s nasazením.  

  

    V úterý 12. dubna se naši žáci zúčastnili okresního kola matematické olympiády v kategorii 7. a 8. tříd. V kategorii sedmých tříd nás reprezentovala Viktorie Mičková a Dorota Košárková ze 7.B, v kategorii osmých tříd Klára Čechová z 8.B a David Pustka z 8.A. Krásného umístění 12. místo dosáhl David a stal se úspěšným řešitelem. Gratulujeme.

 

    V týdnu před Velikonocemi proběhly na naší školy pod vedením Mgr. Kateřiny Zahlové křesťanské vstupy do škol, akreditované MŠMT. V programu „Od těžkostí neutíkej“ se děti z první až třetí třídy seznámily s velikonočním příběhem o cestě dvou Ježíšových přátel z Jeruzaléma a o tom, jak během ní získali odvahu vrátit se a pokračovat v započatém díle. Slyšely o souvislostech jejich putování s odhodláním člověka nevzdávat se, neutíkat od těžkostí a žít dál. Nejemotivněji příběh prožili druháčci. Čtvrťáci a páťáci si v programu Velikonoce v hudbě  letos užili „audioputování“ velikonočními písněmi. Děti slyšely ukázky významných skladeb evropského i světového kulturního okruhu týkající se slavení Velikonoc, odlišovaly velikonoční koledy od velikonočních písní a v neposlední řadě si na hudební nástroje zahrály, ba i zatančily. Nejvíce je upoutaly velikonoční skladby z Malawi a černošské spirituály. Za jejich úžasnou bezprostřednost jim patří velký dík.

 

   Den Země, 22. dubna, jsme i letos oslavili s igelitovými pytli, do kterých se přesunoval nepořádek po zimě. Nutno říci, že v samotném Slavkově pokračuje trend kladného přístupu občanů k udržení pořádku. Automobilisty projíždějící silnicemi na Zlatníky, Otice, Hertice a Opavu však pozitivní trend zatím nedostihnul, odpadu zde bylo na výpadovkách i letos opravdu hodně. Velké množství odpadu bylo sesbíráno také podél cesty směřující ke Štáblovskému mlýnku. Klademe si otázku, co vede lidi k tomu, vyhodit odpad v lese nebo u cesty, když může tím stejným vozem ujet pár stovek metrů dál do vesnice a složit odpad do kontejnerů. Snad děti, které v pátek odpad sesbíraly, už k likvidaci odpadu takto přistupovat nebudou.


   Dne 22. dubna se děti školní družiny již tradičně zúčastnili akce – Den mláďat na školním statku. Počasí nám celkem přálo. Děti si užily krásné odpoledne, plné her a soutěží o sladké odměny,  malovaly a tvořily zvířátka z  tvrdého papíru. Sledovaly ukázku agility a  sokolníků. Děti byly nadšené z prohlídky vojenských a hasičských vozů, kde si mohly sednout i za volant těchto aut. Nezklamala ani prohlídka hospodářských zvířat, kde si děti mohly pohladit housátka, telátka, jehňátka a kůzlátka. Děti si odvezly spoustu krásných zážitků. 

 

        

   

    V sobotu 23. 4. se Monteráčci zúčastnili přehlídky pódiových skladeb v Ostravě Pustkovci. Reprezentovat nás jelo 29 dětí z první až osmé třídy. Pro mnohé z nich to byl tzv. křest ohněm, protože to bylo jejich úplně první vystoupení. Trému jsme však nechali doma a vystoupení si všichni náležitě užili. Podpořit nás přijelo velké množství rodičů, z čehož jsme měli velikou radost. Vytvořili nám bouřlivou atmosféru a za to jim patří veliké díky.  Malí Monteráčci předvedli skladbičku s názvem „To je ten den“ a velcí Monteráčci „Dance, dance, dance“. Obě skladby se dětem moc povedly a také jim patří naše velká pochvala a poděkování. Už se těšíme na další vystoupení.                                                  Mgr. Michala Holešová, Mgr. Martina Trojančíková  

 

 

                        

 

   Odpoledne ve čtvrtek 28. dubna si děti v družině užily čarodějnický rej. Do družiny přiletěly tři čarodějnice – Belzuba, Zelvíra a Kačimura. Dětem zapůjčily svá košťata a daly jim úkol, aby slalomem proletěly určenou trasu. Dalším úkolem uloženým našimi čarodějnicemi bylo skákáni v pytli, což děti zvládly s přehledem. Poté děti sbíraly a hledaly ingredience na své originální lektvary, které následně předvedly ostatním. Pak se mohly podívat, jak čarodějnice Zelvíra připravuje opravdový lektvar. Z lexikonu kouzel si spolu s čarodějnicemi zkusily říct pár zaklínadel a kouzel a na závěr děti poznávaly, co je ukryto v tajuplných sklenicích. Z té poslední si dokonce mohly vylovit sladkou odměnu. V samotném závěru našeho čarodějnického odpoledne dostaly děti své čarodějnické vysvědčení za splněné disciplíny. Myslím si, že jsme si všichni společně užili zábavné čarodějnické odpoledne.

 

    Celkem 9 186 kg se nasbíralo při sběru papíru žáků základní a mateřské školy. Zvítězili druháci s celkem 2224 kg s průměrem na žáka 82,4 kg, na druhém místě se umístili žáci 5. třídy s 1320,5 kg s průměrem na žáka 60 kg, třetí skončila 1. třída s 769 kg a průměrem na žáka 42,7 kg. Další pořadí: 3. tř., 7.A, 4. tř., 9. A, 6. B, 8. A, 8. B, 7. B, 6. A, 9. B. K nejlepším sběračům se zařadili Jiří Kozák, Nicol Kapitánová, Antonín Kubánek, Barbora Kubánková, František Jurík, Eliška Juríková, David Kadaňka a Alexandr Kožaný. O úspěch celé akce se zasloužili členové Žákovského parlamentu, děvčata a chlapci z obou osmých a obou devátých tříd, kteří strávili dvě pracovní odpoledne v dobré náladě a za hezkého jarního počasí. Ačkoliv jsme tentokrát naplnili přistavené kontejnery méně, než jsme zvyklí, nic to nemění na tom, že si všichni zúčastnění zaslouží velké poděkování.

    Ve středu 27. dubna 2022 se naši žáci zúčastnili okresního kola soutěže Mladý zahrádkář a Floristika organizovanou ÚS ČZS Opava v prostorách Masarykovy střední školy zemědělské. V soutěži Mladý zahrádkář museli žáci splnit test se 40 otázkami a správně rozeznat 30 druhů rostlin. V kategorii Mladý zahrádkář – mladší žáci se na 3. místě umístila Eliška Zahlová (4. třída) a na 2. místě se ztrátou jednoho bodu od vítěze se umístil Kryštof Klein (4. třída). V kategorii Mladý zahrádkář – starší žáci obsadila 2. místo Klára Ryžová (8. B). Ve floristice obsadila nejvyšší příčku – 1. místo naše žačka Tereza Bednaříková (8. A).

     V pátek 29. dubna se finalisté okresního kola soutěže Opavský skřivánek zúčastnili finálového kola této soutěže v prostorách loutkového divadla v Opavě za doprovodu cimbálové muziky. Naši žáci Jirka Duroň a Anička Stojaković se umístili na nádherném 3. místě. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

 

 

 

Květen

 

   Ve středu 4. května uspořádala armáda České republiky soutěž Wolfram pro žáky 8. tříd základních škol. Zápolení týmů bylo oproti jiným sportovním soutěžím poněkud netradiční a účastníci museli prokázat velmi různorodé dovednosti a znalosti. Posuďte sami: střelba, hod granátem na cíl, zdravověda a první pomoc, silový trojboj, přechod minového pole, bojová dráha, vytrvalostní běh a další. V konkurenci 19-ti týmů se v dobrém světle ukázali i naši osmáci. Tým DVA ve složení Klára Ryžová, Aleš Harazín, Viktor Šnajdr a Dominik Klein uzavíral první desítku a tým JEDNA s velkým náskokem celou soutěž vyhrál! Gratuluji Klárce Čechové, Adamu Humpolcovi, Šimonu Mazurovi a Jindrovi Kleinovi k velkému úspěchu a postupu do krajského kola, které se v září uskuteční přímo ve vojenském prostoru Libavá. Máme přehled o rezervách, a když je odstraníme, můžeme se i tam poprat o velmi cenné a prestižní vítězství. 

Poděkování patří paní učitelce Kleinové za přípravu družstev na teoretickou část soutěže a panu učiteli Hodnému za realizaci i přípravu na její praktickou část. 

 

  

 

 

    V pátek 6. května se čtyři žáci 5. třídy zúčastnili atletického trojboje, který se uskutečnil na ZŠ Englisova. Naše družstvo ve složení Anna Ryplová, Beata Uhlářová, Tadeáš Endrych a Adam Zahel si vedlo skvěle. Z celkového počtu 27 družstev obsadili v celkovém hodnocení krásné 7. místo. Úspěchu ale dosáhli ve štafetě, kde zaběhli třetí nejrychlejší čas. Dále se blýskl Tadeáš Endrych, který byl výkonem 427 cm nejlepší ze všech ve skoku dalekém. Všichni si zaslouží velkou pochvalu za vzornou reprezentaci školy a věříme v další úspěchy páťáků, resp. budoucích šesťáků.

 

     Dne 5. 5. 2022 se naši žáci zúčastnili dopravní soutěže ve škole v  Kylešovicích.  Děti absolvovaly jízdu zručnosti a znalostní písemný test z pravidel silničního provozu, kde nejlepšího výsledku dosáhla Adélka Zahlová z druhé třídy a umístila se na krásném 3. místě. Nejen Adélka, ale také ostatní děti byly odměněny drobnou odměnou a patří jim poděkování za vzornou reprezentaci školy.

           

 

 

      V měsíci dubnu jsme se se školní družinou zúčastnili soutěže „Čarodějnice na plot“, kterou pořádalo Středisko volného času v Opavě. Každá z přihlášených družin či školek, měla vyrobit svou čarodějnici a následně ji vystavit na plotě, parapetě či zahradě školy nebo školky. My jsme s dětmi školní družiny také vyrobili originální čarodějnici, kterou jsme vystavili na stromě v areálu školy. Děti za svůj velmi zdařilý výtvor dostaly sladké odměny a krásný diplom.

               

 

    Ohromným potěšením pro všechny bylo letošní vystoupení našich dětí ke Dni matek. Po dvouleté absenci, kvůli covidové situaci, mohly děti zase veřejně vystoupit. Letos tento významný den připadl na neděli 8. května 2022. Program byl plný písniček, tanečků, divadelních vystoupení, zpěvu a hry na nástroje. K vystoupení se připojily také děti z mateřské školy. Děti byly sice velmi nervózní, protože pro velkou část z nich to byla naprostá premiéra, ale úkolu se zhostily se ctí. Celý, bez mála dvouhodinový program byl podařený, atmosféra v sále byla velmi příjemná. Děti si vystoupení užívaly a byla na nich znát radost z dobře vykonané práce. Tento, byť drobný úspěch, v dětech vyvolal chuť na sobě pracovat a dál se připravovat na budoucí vystoupení. Všem účastníkům patří veliké ,,díky´´.

  

 

 

     V úterý 10. 5. 2022 se na naší škole uskutečnila soutěž spolupracujících škol v anglickém jazyce pro žáky nižšího stupně, které se zúčastnilo celkem 8 tříčlenných družstev složených z žáků třetích, čtvrtých a pátých tříd. Po jednom družstvu vyslaly do soutěže školy z Litultovic, Hlavnice a Dolních Životic, dvě družstva sestavila Slavkovská škola a největší zastoupení měla v celém klání škola Otická se třemi týmy.

V první části soutěže prokazovali malí angličtináři znalosti z gramatiky, slovní zásoby a čtení s otázkami k porozumění textu. Druhou částí byl poslech. V naší vybavené jazykové učebně si děti nasadily sluchátka a nikým nerušeny si mohly užít dvě technicky dokonalá poslechová cvičení. To se projevilo také dokonalým výsledkem, protože v této disciplíně pouze jedno družstvo ztratilo jediný bodík a to jen díky nepřesnému přepisu správně slyšeného slova. Spíše zábavou byla závěrečná část, zaměřená na správné používání předložek v angličtině. Podle popisu děti hledaly obrázky schované v místnosti. Z názvů pak použily daná písmena pro sestavení přísloví „Můj dům, můj hrad“, v angličtině „My house, my castle“.

Vítězem se stalo družstvo páťáků z Dolních Životic, které neztratilo jediný bod, získalo tedy plných 82 bodů (Patricie Kuzníková, Tereza Hradečná, Tereza Košárková).

Druhé místo patří jednomu ze slavkovských družstev, dětí páté třídy, které získalo 80 bodů (Dominika Grossmannová, Daniel Pustka, Vojtěch Zemek).

Třetí místo za zisk 77,5 bodu získalo družstvo Litultovic (Markéta Kyliánová, Erik Konečný, Štěpán Pavlíček).

Čtvrté místo - bramborová medaile - skončilo také v rukou slavkovských páťáků, za zisk 75,5 bodů (Jan Kurka, Aneta Maršálková, Dominik Humpolec).

O páté a šesté místo se díky shodnému počtu bodů 75 podělila dvě otická družstva, jedno složené z žáků čtvrté třídy (Anna Šebestová, Elen Vidláková, Marie Honová) a druhé z žáků páté třídy (Daniel Vajda, Michaela Zezulková, Sára Hanáková).

Sedmé místo obsadili žáci čtvrté třídy hlavnické školy za zisk 73,5 bodů (Matyáš Válek, Karolína Fischerová, Eliška Steinerová)

Osmé místo patří třetímu družstvu Otic, složeném z žáků čtvrté třídy. Získali celkem 68,5 bodů.

Rozdíl mezi bodovým ziskem prvního a posledního družstva byl 13,5 bodů, což není mnoho, vezmeme-li v úvahu, že spolu soutěžili děti tří ročníků. Čtvrťáci i třeťáci se se všemi úkoly poprali moc hezky a v některých disciplínách (např. čtení nebo poslech) se páťákům zcela vyrovnali.

                                                                                                                                Za organizační tým Mgr. Eva Sikorová

 

    Dne 10. května 2022 se na naší škole uskutečnila vlastivědná soutěž spolupracujících škol. Zavítaly k nám děti ze ZŠ Otice, ZŠ Dolní Životice, ZŠ Litultovice a ZŠ Hlavnice. Po přivítání, které proběhlo v kulturním domě, jsme se pustili do samotné soutěže. Celkem 5 tříčlenných družstev tvořených žáky 3., 4. a 5. tříd si mohlo prověřit své vědomosti a znalosti o naší ČR.

Samotná soutěž byla zahájena testem „ Co víš o ČR“. Již od samého počátku se dětem přičítaly body do jejich celkového hodnocení. Jen tuto část soutěže jsme pak vyhodnotili zvlášť. Mezi nejlepší patřili:

1. místo Eliška Zahlová, Tobiáš Lelovský – ZŠ Slavkov,

2. místo – Josef Nowický, Veronika Čalová – ZŠ Litultovice,

3. místo – Vanda Najsrová – ZŠ Slavkov, Vojtěch Pavel Eller – ZŠ Dolní Životice.

Dále pak soutěž pokračovala hravou formou. Na vlastivědném koberci děti ve skupinách přiřazovaly dané pojmy (města, pohoří, řeky) do slepé mapy ČR. Soutěžilo se na čas a správnost.

 

      Také dějepisnou část jsme neopomenuli a díky hře „Riskuj“ si žáci prověřili své znalosti od pravěku až po dobu husitských válek. Některé týmy občas riskovaly, ale jinak v této části soutěže byly výsledky všech družstev téměř vyrovnané.

Na závěr jsme se přesunuli do venkovních prostor parku a přírodovědné učebny, kde soutěžní družstva pracovala s turistickou mapou našeho okresu a buzolou. Žáci vyhledávali různé informace, orientovali se pomocí buzoly, určovali světové strany, poznávali stromy a rostliny, léčivé byliny i hmyz.

Po sečtení všech bodů jsme znali vítěze.

1.místo – ZŠ Slavkov 2 – 147 bodů  (Eliška Zahlová, Tobiáš Lelovský, Christian Kostera)

2.místo – ZŠ Litultovice – 143 bodů (Veronika Čalová, Josef Nowický, Jan Holub)

3.místo – ZŠ Dolní Životice – 131 bodů (Magdaléna Břemková, Ondřej Majewski, Vojtěch Pavel Eller)

4.místo – ZŠ Slavkov 1- 122 bodů (Vanda Najsrová, Šimon Čech, Vítek Richter)

5.místo – ZŠ Otice – 91 bodů (Julie Eva Cipková, Alžběta Bílovská, Filip Němčík)

                                                                                                                       Za realizační tým Mgr. Martina Trojančíková

             

 

 

 

        Další sportovní soutěží, kterou zorganizovali vyučující tělesné výchovy za pomocí členů Žákovského parlamentu, byl šplh. Hojná účast dětí zajistila tu správnou sportovní atmosféru a vzájemné povzbuzování pomáhalo některým účastníkům překonat ve výkonech sami sebe. Mezi nejlepší „šplhouny“ patří Anička Ryplová 5.tř., Tereza Gregořicová 4. tř., Noam Zilberman 2.tř, Kevin Kubín 3.tř.,Tobiáš Kostřiba 7.A, Štěpán Hajduk 6.B, Šarlota Lhotská 6.A, Tereza Slavíková 6. B, Šimon Bajgar 8.B, Adam Humpolec 8. B, Jana Pavelková 9.B, Anna Pavelková 9. B. Jednotlivé třídní kolektivy postavily také své týmy a nejlepšími se stali třeťáci a 8.B. Už se těšíme na další sportovní akci.

 

      Ve čtvrtek 12. 5. se děti školní družiny účastnily májové diskotéky. Účast byla opravdu hojná, na tanečním parketu se sešlo celkem 53 dětí, které se rovněž zapojily do soutěže o nejlepšího tanečníka, tanečnici a nejlepší taneční pár. Pro děti byly připravené pohybové a taneční aktivity, ale zároveň jim byl poskytnut prostor pro nejrůznější taneční kreace. Děvčata přišla v krásných šatech a dokonce hezky nalíčená, chlapci měli krásné košile, někteří dokonce celý oblek. A jak to všechno dopadlo?

Nejlepší tanečník:   1. Ondra Líbal ze 4. třídy

                                  2. Filip Fenko z 2. třídy

                                  3. Noam Zilbermann z 2. třídy

Nejlepší tanečnice:  1. Kristýnka Korbelová z 1. třídy

                                   2. Ella Hermína Kuršová z 1. třídy

                                   3. Adélka Zahlová z 2. třídy

Nejlepší taneční pár:1. Vítek Černý a Lili Klementová z 2. třídy

                                   2. Vojta Juchelka a Julinka Zahelová z 2. třídy

                                   3. Štěpánek Vlček a Kristýnka Korbelová z 1. třídy

Vítězové si losovali vtipné ceny. Všechny děti pak dostaly sladkou odměnu.

Věříme, že prožily zábavné taneční odpoledne. Velké poděkování patří Elišce Zahlové ze 4. třídy, která celé taneční odpoledne moderovala.                                                                                                                      Za ŠD Kateřina Plachká

 

       

     V pátek 13. 5. 2022 se zúčastnila dvě družstva z nižšího stupně a jedno družstvo z vyššího stupně okresní soutěže Hlídek mladých zdravotníků. Po dvouleté pauze byla účast hlídek opravdu rekordní. Pro žáky z obou kategorií, byly připraveny 3 stanoviště s modelovými situacemi, kde si prakticky ověřili znalosti z kroužku. Následovaly stanoviště transportu a obvazové techniky. Družstva musela prokázat také znalosti z volání záchranné služby a následnou komunikaci s dispečerem. Žáci nižšího stupně se umístily na 5. a 8. místě. Družstvo vyššího stupně (složení: Eliška Gorčicová, Anička Gorčicová, Anička Stojaković, Šimon Mazur a Jakub Mellar) se umístilo na nádherném 1. místě a postupuje do republikového kola Mladých zdravotníků v Praze. Všem dětem patří velké poděkování za reprezentaci a žákům z vyššího stupně velká gratulace k úspěchu.

                                                                                                                                                                                          Iva Šašková

                    

  

  

 

 

     V úterý 17. května proběhlo okrskové kolo ve vybíjené 4. a 5. tříd. Naši žáci si vedli skvěle a v turnaji obsadili druhou příčku. Hned na začátku nastoupili proti ZŠ Englišova, kterou v prvním poločase dokázali porazit. Bohužel ve druhém již vedení neudrželi a prohráli těsně o jednoho hráče. S týmy z Háje a Skřipova si již lehce poradili, tady měli naši opravdu návrh. A kdo se o to zasloužil? Ze 4. třídy Ondra Beck a Michal Němec, z 5. třídy Tadeáš Endrych, Šimon Čech, Adam Zahel, Vít Richter, Václav Juchelka, Dominik Humpolec, Jan Kurka a Matyáš Srnka. Všem gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy. 

 

      Odměnou za vítězství ve sběru papíru na naší škole byla pro druháčky návštěva kina Cinestar v Opavě, kterou umožnila dětem a zafinancovala Obec Slavkov. Děti se na tento den velmi těšily, již dopředu si mohly vybrati i film - Ježek Sonic 2. Představení shlédlo 26 dětí. Velkým zpestřením bylo pro děti i občerstvení ve formě coca-coly a popcornu. Tento výlet byl pro všechny výbornou motivací pro sběr papíru i v dalších letech.

 

     Od 16. května – do 20. května se uskutečnil vodácký kurz třídy 9. B na řece Moravě v úseku Šumperk – Litovel. Organizaci kurzu měla na starost vodácká škola a cestovní agentura TYDRA, která se vodáckým kurzům věnuje od roku 1997. Žáci byli ubytováni ve vlastních stanech. Večery se trávily u táborového ohně, ať už opékáním špekáčků, nebo vařením kotlíkového guláše. První den žáci trénovali ovládání kánoe na vodní nádrži Krásné u Šumperka. Druhý den žáci navštívili expozici čarodějnických procesů v Geshaderově domu v Šumperku a také zámek Velké Losiny. Třetí až pátý den žáci pluli po meandrech řeky Moravy do cíle v Litovli. Na řece si žáci vyzkoušeli jízdu v peřejích, sjíždění jezu, záchranu tonoucího a mnoho dalších dovedností. Poslední večer každý žák obdržel vodácké jméno a pamětní list o absolvování kurzu. 

 

 


 

      V rámci DNE ZEMĚ vyhlásila ŠD soutěž " TVOŘÍME Z TŘÍDĚNÉHO MATERIÁLU". V pondělí 16. května proběhlo vyhodnocení soutěže. Byla velká škoda, že se soutěže zúčastnilo tak málo dětí, budeme doufat v lepší účast v příštím roce. Velmi pěkné a nápadité výrobky měly tyto děti: Ema Srnková (PRASÁTKO z pet lahve)

Aneta Šenková + Beáta Kubánková + Viktorie Bestová (společná práce - MLÝN , využití tetra- packu, papíru a plastů) 

Viktorie Korbelová (MYŠI V SÝRŮ, využití složky na vejce) 

Kristýna Korbelová (KVĚTINÁČ, využití pet lahve) 

Julie Zahelová (ZAJÍČEK, využití tenisového míčku a mušlí) 

Vojta Juchelka (CESTOVATEL, využití plastu a papíru) 

Matouš Čech (LOĎ, využití plastu) 

Viktorie Čechová (KRÁLÍČEK, využití skla a papíru) 

Jakub Holý (ZEMÁČEK, využití CD a papíru). 

Všechny děti byly oceněny sladkou odměnou. 

 

 

    V minulém týdnu se prvňáčky ve školní družině věnovali tématu – zdravé zoubky. Povídali jsme si o potravinách, které zoubkům škodí, ale i o těch, které jsou zdravé. Říkali jsme si, jak často a jak správně si máme zoubky čistit, Přečetli jsme si pohádku O princezně Pavlínce, která si nechtěla čistit zoubky, zahráli jsme si společně tematickou hru – Na zoubky a zubaře. Děti také vypracovaly zadané pracovní listy a vyrobily si také krásný obrázek. Všem dětem se projektový týden moc povedl.                                                                                                                                                                 Za ŠD Kateřina Plachká

 

 

 

      Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pořádala 20. května robotickou soutěž Robogames. Soutěžními disciplínami bylo Robosumo a sledování čáry naprogramovaným autíčkem. Naši žáci, pod vedením p. Ing. Grygarčíka, se na soutěž v rámci kroužku kybernetiky pečlivě připravovali. Konkurence byla opravdu veliká a soutěže se účastnili poprvé. O to větší radost měli při vyhlašování výsledků, když zjistili, že v disciplíně Robosumo se David Pustka umístil na 2. místě a v disciplíně Jízda po čáře společně s Klárkou Čechovou vyhráli a získali 1. místo. Davida i Kláru tyto výsledky velmi povzbudily do další práce. Poděkování za vzornou reprezentaci naší školy na vysokoškolské půdě za hranicemi kraje patří nejen oběma žákům, ale také p. Grygarčíkovi, který svým svěřencům věnuje svůj volný čas a posouvá své svěřence v oblasti kybernetiky opravdu k těm nejvyšším příčkám.

 

     Družstvo dívek ve složení Klára Ryžová, Lucie Ryžová, Justýna Volkmerová, Klaudie Stonišová a Natálie Maiwaldová se zúčastnily okresního finále v atletickém čtyřboji. Děvčata absolvovala běh na 60 m, kde Klaudie dosáhla svého osobního rekordu, skok daleký nebo vysoký, hod míčkem nebo vrh koulí a běh na 800 m. Zisk 13. místa v okrese je krásným výsledkem a děkujeme děvčatům za vzornou reprezentaci školy.

 

     Žáci páté třídy se na konci května zúčastnili povinného testování Českou školní inspekcí zjišťující úroveň znalostí z předmětů český jazyk, matematika a dovednosti v učení. Testování se účastníme pravidelně a je to jeden z nástrojů zjištění úrovně znalostí, stále aktuálně i s dopadem distanční výuky a porovnání s žáky ostatních zapojených škol. Nejlepšího výsledku v testu z českého jazyka dosáhla Dominika Grossmanová s úspěšností 82%, následována Danielem Pustkou s 79% a Janem Kurkou s 77%. V testu z matematiky si nejlépe vedl Jan Kurka s úspěšností 79%, dále Šimon Čech, Dominik Humpolec a Vít Richter s úspěšností 74%. Test Dovednosti v učení nejlépe zvládla Dominika Grossmannová s 73%, Jan Kurka s 70% a Daniel Pustka s 68%.

 

     Ve středu 25. května 2022 proběhl školní výlet 2. a 3. třídy do ostravské ZOO. I přes nepříznivé počasí si děti prohlídku užily a viděly spoustu exotických zvířat. Navíc se zoo proměnilo v nádhernou botanickou zahradu, která skýtala úžasné pohledy na kvetoucí flóru. Na závěr si děti nakoupily upomínkové předměty, které jim budou výlet ještě dlouho připomínat.

 

 

     V sobotu 28. 5. 2022 vystoupila starší i mladší děvčata z kroužku zumby při příležitosti setkání občanů Mikroregionu Hvozdnice v Dolních Životicích. Celá akce byla tradičně koncipována jako zahájení turistické, vlakové přepravy na trase Opava – Jakartovice. Vystupovali občané všech zúčastněných obcí. Počasí nám nakonec přálo, atmosféra byla úžasná a děvčata se snažila, aby svým tanečním vystoupením reprezentovala nejen naši školu, ale celou obec. Myslím si, že se jim vystoupení povedlo a zaslouží si velké poděkování. 

Za ŠD Kateřina Plachká

 

             

 

     Sobotní den byl také dnem konání okresního kola soutěže Medvědí stezka, která byla realizována na hřišti TJ Sokol Slavkov a závodní trať v jeho přilehlém okolí. Součástí soutěže není jen orientační běh terénem, ale také prověření znalostí a plnění úkolů ze zdravovědy, topografie, přírodovědy, vázání uzlů aj. Soutěže se zúčastnilo celkem 68 závodníků a naše děti se rozhodně neztratili. Do republikového kola, které se bude konat v Křižanově u Velkého Meziříčí, postupuje celkem 9 dvoučlenných hlídek, a to: Eliška Zahlová a Vanda Najsrová, Lucie Slavíková a Eliška Březinská, Petr Hellebrand a Michal Němec, Nikol Schwanová a Petra Hlávková, Barbora Mazurová a Anička Ryplová, Eliška a Anička Gorčicovy, Lucka a Klára Ryžovy, Jindřich Klein a David Trojančík a také naše bývalé žákyně Vendula Trojančíková a Monika Freyová. Držíme palce a přejeme úspěch v republikovém kole.

 

 

 

 

     Dne 31. května navštívili žáci čtvrté třídy dopravní hřiště v Malých Hošticích. Nejdříve si v učebně zopakovali dopravní značky a základní pravidla silničního provozu. Uvědomili si, jak je důležité mít správně vybavené jízdní kolo a potom již vyrazili na samotné dopravní hřiště. S nadšením projížděli na kolech všemi křižovatkami a dbali na dodržování silničních předpisů. Věřím, že vše dobře natrénovali a v samotné dopravní špičce se neztratí.

Mgr. Martina Trojančíková

 

 

 

Červen

 

     Den Napříč školou, letos s názvem „Olympiáda naruby“, je snad nejoblíbenější akce, kterou organizují dětem učitelé u příležitosti Dne dětí. Losem složená družstva od první do deváté třídy obchází připravená stanoviště a plní uložené úkoly. Strhující zápal do hry, boj o vítězství a úspěch je důležitý pro děti. My si vážíme sounáležitosti, kterou mezi dětmi ve skupinách vidíme a někdy až dojemnou starost a odpovědnost nejstarších členů skupiny o ty nejmladší. A kdo se stal letos vítězem? Vyhrálo družstvo Těrozbiju řízená velitelskou rukou Dominika Kleina, na druhém místě skončily Kluci + III – vedoucí David Pustka a na třetím místě Najeťáci s vedoucím Štěpánem Žilkou a Šílené žáby, kterým velel Vašek Polák. Navíc krásné počasí podtrhlo velmi příjemný dojem z celého dne.

  

      Ve středu 1. června se vydala pátá třída na svůj školní výlet. Odcestovali jsme autobusem do Kružberku, kde byl pro děti připraven adrenalinový zážitek v podobě Horolezecké instruktáže se zkušenými lektory. Pro děti bylo přichystáno celkem 5 horolezeckých cest na Kružberských skalách. Všichni úspěšně absolvovali alespoň jednu z tras a někteří dokonce zvládli vylézt všechny. Poté jsme se vydali na vyhlídku nad skalami, kde si děti zahrály postřehovou hru. Na vyhlídce jsme si pověděli něco o přehradě a oprášili vědomosti z Přírodovědy. Odtud jsme se přesunuli přes hráz do Penzionu Velké sedlo. Než dorazily stany, děti měly k dispozici kurt k hraní her a kuželky. Užily si také blízkost řeky Moravice. Před večerním opékáním špekáčků nás přijela navštívit jednotka HZS z Vítkova, která dětem připravila přednášku k hasičské technice. Celý dlouhý den jsme zakončili zpěvem písní s kytarou. Po deštivé noci jsme opět vyrazili objevovat krásy Kružberského okolí, a to konkrétně na Těchanovickou vyhlídku. Po cestě jsme si zahráli šipkovanou plnou záludných i vtipných úkolů. Věřím, že si děti výlet užily, stejně jako paní učitelky.                                                                                                                 Mgr.Ivana Potepová

 

        Prvňáčci v pondělí 6. června vykročili na svůj první školní výlet na Hlučínský dětský ranč. Již jízda minibusem byla pro ně velkým zážitkem. Radost v jejích očích vydržela i při příjezdu na ranč. Žáčci si nejdříve prohlédli všechny zvířátka a lamu, osly, kozy a ovce si dokonce i sami nakrmili. Poté je čekala jízda na koni či poníkovi. Nechybělo ani velké dětské hřiště na pobavení. Na závěr si opekli na ohni špekáčky a díky přejícímu počasí se vrátili usměvaví a plní zážitků zpátky domů.                                                                                                                                                                                                    Mgr. Eliška Kvarčáková

 

    Celkem 20 dětí ze Slavkova se zúčastnilo republikového finále, které se konalo v kraji Vysočina ve dnech 10. - 12. 6. 2022 v Křižanově u Velkého Meziříčí. Díky pečlivé a intenzívní přípravě jak po běžecké, dovednostní, tak i po znalostní stránce si vedli znamenitě. V kategorii mladší žákyně získaly 1. místo Březinská Eliška a Slavíková Lucie, 2. místo Zahlová Eliška  a Najsrová Vanda. V kategorii mladší žáci 1. místo Němec Michal a Hellebrand Petr. V kategorii starší žákyně 4. místo Ryplová  Anna a Mazurová Barbora, 9. místo Hlávková Petra a Schwanová Nikol. V kategorii starší žáci 12. místo Kurka Jan a Humpolec Dominik. V kategorii starší žákyně 1. místo Gorčicová Anna a Gorčicová Eliška, 4. místo Rýžová Klárka a Rýžová Lucka. V kategorii starší žáci 4. místo Klein Jindřich a Trojančík  David. Všem dětem gratulujeme k dosaženým výsledkům a děkujeme za vzornou reprezentaci školy i obce za hranicemi našeho kraje.

 

     V sobotu 18. června proběhlo republikové kolo Hlídek mladých zdravotníků v Praze na Petříně. Celkem za celou republiku se zúčastnilo 11 týmů z nižšího stupně a 11 týmů ze stupně vyššího. Tým ZŠ Slavkov tvořila Eliška Gorčicová, Anička Gorčicová, Anička Stojakovič, Šimon Mazur a Kuba Mellar. Jejich cílem bylo zdolat 11 stanovišť a to soutěžních i nesoutěžních. U soutěžních stanovišť měli pomocí standartního i improvizovaného zdravotnického materiálu ošetřit, dále transport raněného a zabývaly se také obvazovou technikou. U nesoutěžních si děti vyzkoušely znalosti z historie ČČK, vyrobily si placky s logem soutěže nebo vystoupaly na Petřínskou rozhlednu. Slavnostní vyhlášení celé soutěže probíhalo na parníku. Tomuto týmu se bohužel nepodařilo získat cenný kov, ale velkým úspěchem je, že i při velké konkurenci patří mezi 11 nejlepších týmů z celé české republiky v poskytování první pomoci. Všem dětem velmi děkuji za účast a trpělivost při učení.                                                                                                                                                                                                                           Ivana Šašková

 

Školní výlet 6.B - Praděd 

      Cílem školního výletu 6. B bylo pohoří Hrubého Jeseníku, kde nám vynikající zázemí poskytl horský hotel Figura. Cestou nás potrápily výluky a dešťové přeháňky. Přesto jsme stihli skupinové luštění v geologické expozici i ochutnávku léčivého pramene v Karlově Studánce.  

Druhý den jsme se hned ráno kochali nádhernými výhledy liduprázdnou cestou na Praděd. S písní na rtech se pak šesťáci přesunuli na chatu Švýcárna, kde narazili na další školní skupiny. Odpoledne prošli část stezky Bílá Opava od Ovčárny k vodopádům a zpět přes chatu Barborka, tam měli nanukovou zastávku. Mnohým nestačilo a rozhodli se ještě před večeří vyjít i na Petrovy kameny, které kdysi byly označovány za dějiště čarodějnických sletů. Třetí den byl ve znamení postupného návratu se zastávkou v Karlově Studánce, Bruntále a Opavě.     

V. Juchelková

 

 

V rámci akce žákovského parlamentu „Strom splněných přání“ navštívila třída 6. B CineStar v Opavě, aby zhlédla film Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství. Děti potěšila nejen novinka filmového studia Marvel, ale také poloviční vstupné a speciální školní menu. Tímto žákovskému parlamentu děkujeme.   

   Předposlední červnový týden ve školní družině byl ve znamení oslav příchodu léta – LETNÍHO SLUNOVRATU – nejvýznamnějšího svátku starých Slovanů. A právě s nimi jsme letošní oslavy spojili. Nebylo záměrem pouze uvítat léto, ale také seznámit děti blíže s životem Slovanů žijících před mnoha stovkami let na našem území.  Že to neměli vůbec jednoduché, o tom se mohly děti na vlastní kůži přesvědčit plněním připravených úkolů během celého týdne.  Během pěti odpolední si děti z papíroviny samy vymodelovaly misku, seznámily se s bylinkami - jejich vůní a užitím, mohly si ulovit lukem a šípem divokého kance a následně si ho (špekáček) opéct nad ohněm, musely si postavit jednoduchý přístřešek, také objevovaly barvy přírody – malovaly přírodninami na balicí papír, ozdobily si svá trička barevnými ornamenty a obrázky užitím textilních barev a fixů, vyrobily si šperk z kůže, pochutnaly si na bylinkovém čaji a našly zakopaný a dávno zapomenutý poklad. Velikým překvapením pro všechny byla nečekaná návštěva praotce Čecha a pramáti Libuše, kteří seznámili děti s detaily týkajícími se příchodu Slovanů na naše území v období stěhování národů. Tato akce se setkala s velikým nadšením a zájmem dětí. Počasí nám přálo, všichni jsme si celý týden užili a společně jsme přivítali léto a blížící se prázdniny.                                                                                                                                                                                                                                                     Kateřina Böhmová

 

    V neděli 26. června za velmi slunného a parného počasí se uskutečnilo na hřišti TJ tradiční sportovní odpoledne, kde se v plné parádě představili převážně děti naší mateřské i základní školy. Děkuji tímto všem zhruba 90-ti cvičenců, kteří se na samý závěr dokázali spojit a společně s dospělými monteráčky předvedli parádní skladbičku. Na závěr si sportu-chtivý nadšenci zahráli pálkovací hru brännball. Věřím, že sportu si někteří o víkendu na hřišti TJ užili až, až, neboť přišli i v sobotu. Děkuji všem a příští rok se opět těšíme.   

                                                                                                                                            Martina Trojančíková a Michala Holešová

 

     Poslední dny školního roku byly vyhrazeny pro konání branného dne v letošním roce s názvem „Poznej Slavkov“. Využili jsme této příležitosti a jednotlivá stanoviště jsme rozmístili ke stěžejním budovám a místům v obci tak, aby žáci splnili nejen úkoly na stanovištích, ale také poznali důležitá místa Slavkova. Jednotlivé třídy se svými učiteli obcházeli postupně připravená stanoviště – požární ochrana, střelba vzduchovkou, výuka zdravovědy, imobilizace a transport, resuscitace a obvazové techniky, dopravní výchova, topografie, historie obce s prohlídkou Seniorcentra, prohlídka kostela s výkladem, návštěva stálé expozice malíře Bociana v prostorách požární zbrojnice. Žáci si veškeré aktivity mohli vyzkoušet, získali tak praktické zkušenosti ve všech jmenovaných oblastech, ale také seznámili se důkladněji s prostředím obce Slavkova.  

     

Dva dny před koncem školního roku je tradiční den pro rozloučení s žáky devátých tříd. Krásná tradice, ze které se stala společenská událost nejen pro žáky a jejich bývalé i současné učitele, ale také pro rodiče, prarodiče a hosty. Pečlivě připravený sál byl zaplněn do posledního místečka a umocnil tak slavnostní náladu. Postupně byli přihlížejícím představeni žáci i třídní učitelé obou devátých tříd Mgr. Jiří Mička a Mgr. Martin Řehulka. Čtyřicet sedm slečen a mladých mužů, oděných do společenského úboru, nastoupili na pódium a poskytli rodičům nádherný pohled, v němž se mísila hrdost i dojetí nad právě skončenou životní etapou. Obě deváté třídy zvládly připravit velmi nápaditý a bohatý program – taneční vystoupení chlapců i děvčat bylo doplněno pěveckým sólem Jirky Duroně za doprovodu kytary Elišky Musilové. Vše bylo proloženo mluveným slovem, jehož součástí byly, mimo jiné, autentické vzpomínky žáků na uplynulá léta školní docházky. Je na místě ocenit velmi zřetelný a kultivovaný projev obou moderátorů – Jirky Duroně a Elišky Mičkové i krásně zazpívaná interpretace závěrečné společné písně. I přes úmorné vedro bylo předávání vysvědčení nezapomenutelným zážitkem pro všechny zúčastněné. Je na místě poděkovat třídním učitelům za přípravu i bezchybnou realizaci slavnostního předávání vysvědčení. Do další životní etapy přejeme všem našim absolventům hodně štěstí, úspěchů, pevné vůle a síly při překonávání překážek. 

 

      V souvislosti s koncem školního roku proběhlo vyhodnocení soutěže tříd. Mezi kritérii hodnocení bylo bodování třídění odpadu, pořádek ve třídě, zapojení do soutěží, účast na vystoupeních, aktivita v hodinách, chování v hodinách i ve škole, prospěch, sběr papíru. K hodnocení se vyjádřili všichni vyučující, kteří v daných třídách vyučují. A jak vše dopadlo? Na nižším stupni se na třetím místě umístili druháci (p.uč. Hymlárová), na druhém místě třeťáci (p.uč. Herrmannová) a první příčka patří prvňákům (p.uč. Kvarčáková). Na vyšším stupni si bronzové umístění odnáší 8.A (p.uč. Rožnovská), druhé místo zaujala 7.B (p. uč. Kleinová) a vítězství si odnesla 8.B (p.uč. Hodný).

 

Poslední den školy je kromě vysvědčení dnem odměňování. Zdaleka není jen za prospěch, ale především za pomoc spolužákům, vytváření příznivé atmosféry ve třídě, kamarádství, úspěchy v soutěžích a reprezentaci školy, za zodpovědný přístup a pečlivé plnění úkolů, práci v Žákovském parlamentu.

 

Pochvala ředitelky školy

1.třída – Eliška Doležálková, Amálie Kubánková, Ella Hermína Kuršová, Anička Trojančíková; 2.třída – Noam Zilberman, Viktorka Korbelová, Tereza Lhotská, Jakub Holý, David Kadaňka, Julie Zahelová; 3.třída – Tomáš Mikolajek, Tomáš Petzuch, Beáta Kubánková, Aneta Šenková, Matyáš Plch, Viktorie Bestová; 4.třída – Kryštof Klein, Šimon Müller, Michal Němec, Tereza Gregořicová, Lucie Slavíková; 5.třída – Dominik Humpolec, Aneta Maršálková; 7.A – David Trojančík, Tomáš Vítek, Daniel Plachký; 7.B – Jakub Gregořica; 8.A – Kristýna Leváková, Štěpán Žilka, Tereza Bednaříková, Tereza Čermínová, Valerie Gregořicová, Kamila Matalová; 8.B – Klaudie Stonišová, Anna Gorčicová, Eliška Gorčicová, Jindřich Klein; 9.A – Radka Steinerová, Martin Kašpárek, Barbora Pavelková ; 9.B – Amálie Macolová, Tereza Schwanová, Adriana Lhotská

 

Pochvala ředitelky školy s věcnou odměnou

jako nejvyšší vyjádření ocenění zásluh žáka Základní školy Slavkov

1.třída – Kristýna Korbelová; 2.třída – Adéla Zahlová; 3.třída – Jakub Stiborský; 4.třída – Eliška Zahlová; 5.třída – Daniel Pustka; 6.A – Antonín Pavlíček; 6.B – Leontýna Malchárková; 7.A – Alžběta Pavlíčková; 7.B – Magdaléna Maiwaldová; 8.A – David Pustka; 8.B – Klára Čechová; 9.A – Jiří Duroň, Zdeněk Najser, Alžběta Kadaňková, Barbora Slavíková; 9.B – Eliška Mičková, Kristýna Košárková, Jakub Vltavský, Kamil Jurík, Anna Pavelková, Jana Pavelková

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov