• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

ŠKOLNÍ ROK - 2020/2021

 

 

Září

           Nový školní rok jsme tak jako v předchozích letech zahájili společným dvoudenním výjezdem, tentokrát jsme zvolili prostředí hotelu Belária v Hradci nad Moravicí. Ústředním tématem první dne školení byl „Trénink pedagogů k rozvoji týmové spolupráce“. Školitelkami byly p. Kučová a p. Ledvoňová z firmy KPIC – vzdělávání, inovace, VIP s.r.o. poradenství, které nás provedly touto problematikou. Školení bylo pojato prakticky, všichni jsme ocenili možnost vyzkoušet si připravené aktivity mezi sebou. Věříme, že nové znalosti a zkušenosti použijeme k dalšímu zkvalitnění naší společné práce. Aktivity jsou aplikovatelné a použitelné také při formování dětských kolektivů. V rámci pracovních sezení se pak všichni pedagogičtí pracovníci školy věnovali vyhodnocení distanční výuky, vytvoření SWOT analýzy, nastavení podmínek a postupu dalšího vzdělávání žáků, zaujali jednotný přístup k požadavkům kladených na žáky, zamýšleli se nad plány práce jednotlivých komisí na další školní rok, prodiskutovali hygienické podmínky provozu a chodu školy. Celý pobyt se nesl v příjemné, byť pracovní atmosféře a věřím, že nás pozitivně naladil do další práce.

 

       V letošním školním roce jsme zázemí školy a vybavení opět zvelebili a zinovovali. Celkovou II. etapou rekonstrukce prošlo sociální zařízení na nové budově školy. Rekonstrukce, kterou financovala obec Slavkov ze získané dotace, zahrnuje celkovou rekonstrukci sociálních zařízení chlapců a děvčat včetně všech rozvodů vody, elektřiny i odpadů, rekonstrukci umýváren před školní jídelnou. Z rozpočtu školy pak byla hrazena celková oprava kanalizace a chodby v suterénu nové budovy školy, oprava a vybavení šaten před tělocvičnou, terénní úpravy atria a jeho osázení zelení, výmalba prostor školy. Navíc obec Slavkov zafinancovala z dotace i svého rozpočtu vybudování nového parkoviště pro zaměstnance školy, vybudování opěrné zdi, chodníků, terénních úprav parku i přilehlého okolí, výstavby nového plotu, vybudování nové zastávky, přechodů a semaforů, které zvýší bezpečnost přecházení silnice I. třídy. Všechny tyto rozsáhlé stavební zásahy do školy nesou s sebou zvýšené požadavky na úklid a tady využívám možnosti poděkovat všem správním zaměstnancům v čele s p. školníkem za velké pracovní nasazení a zvládnutí nelehkého úklidu a přípravy školy pro provoz. Obec se nám snaží vytvářet to nejlepší materiální zázemí a našim úkolem je zajistit co nejvyšší úroveň vzdělání a výchovy svěřených dětí. Jednou z cest, jak zajistit vzrůstající trend, je zisk dalších prostředků na vzdělání. Pokračujeme v realizaci získané dotace v rámci výzvy Šablony II z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt s názvem Zvyšování kvality školy je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podpora rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráci s rodiči a veřejností. Také pokračujeme v práci na projektu „Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení“. V rámci tohoto projektu jsme získali vybavení mobilní učebny v počtu 35 ks tabletů a příslušenství. Pro zajištění distanční výuky realizujeme zavedení jednotné komunikační platformy Microsoft Teams.

 

       Slavnostní zahájení nového školního roku proběhlo tentokrát v jednotlivých třídách. To, že jsme společně neprožili první chvíle v kulturním domě, mělo dva důvody. Prvním důvodem je fakt, že bychom se do kulturního domu stěží vešli, neboť kapacita školy je naplněna a druhým faktem jsou hygienická opatření minimalizující rizika přenosu infekčních onemocnění. Protože nám ani počasí nepřálo, také prvňáčky jsme improvizovaně přivítali ve stísněných prostorách před školní jídelnou. Po zpěvu písní a za potlesku byly děti svými staršími spolužáky z 5. třídy a paní učitelkou Mgr. Magdalénou Hymlárovou odvedeni do pečlivě připravené učebny. Následoval rozhlasový projev ředitelky školy obracející se k jednotlivým skupinám žáků. U žáků devátých tříd zdůraznila jejich nezastupitelnou úlohu nejstarších, kteří se stávají vzorem pro své okolí a připomněla důležitost tohoto ročníku pro jejich rozhodování a volbu v dalším životě. Nově příchozím děvčatům a chlapcům do šestých tříd popřála vytvoření co nejlepších nových třídních kolektivů a našim nejmenším prvňáčkům šťastné vykročení do nového školního roku. Toto přání bylo sděleno prvňáčkům také při osobní návštěvě v 1. třídě nejen z úst p. ředitelky, ale také vedoucí vychovatelky ŠD, vedoucí ŠJ, paní účetní i nově nastoupivších pracovníků ve ŠD, kteří byli touto cestou rodičům i dětem představeni. Nezbývá než také ostatním žákům i pedagogům popřát úspěšný vstup do nového školního roku.

           

         Ve středu 9. 9. 2020 jsme si s dětmi ve školní družině zkusili hod do dálky. Tuto disciplínu jsme plnili, protože jsme se zapojili do opavské soutěže „Házej jako Bára“, kterou pořádá opavská baseballová asociace. Z důvodu mimořádných opatření spojených s nemocí Covid – 19 se soutěž nemohla uskutečnit přímo v Opavě a každá škola si jí realizovala sama. Zapojilo se celkem 7 škol. Vybrány byly děti s ročníkem narození 2012 a 2013. V našem školním kole si absolutně nejlépe vedl Kevin Kubín s hodem 23,90m!!! Krásný hod měl také Ondra Beck (17,30m), skvělý byl také Matyáš plch s hodem 17,10m. Mezi děvčaty si nejlépe vedla Agátka Fabová s hodem 14,70m, dále pak Lucka Slavíková s výsledkem 11,70m a v neposlední řadě se dařilo také Anetce Šenkové s hodem 11,50m. Výsledky byly odeslány hlavnímu organizátorovi a čekáme na jejich zpracování a celkové vyhodnocení, které by mělo proběhnout někdy začátkem října. Velmi děkuji dětem za jejich snahu a krásné výsledky.

Za ŠD Kateřina Plachká

 

      Od pondělí 14. 9. jsme uspořádali pro děti školní družiny tematický týden nazvaný ,,Vzpomínky na prázdniny“. Děti byly rozděleny do čtyř týmů a každý den, od pondělí do středy, plnily úkoly na čtyřech stanovištích. Celkem se této akce zúčastnilo 66 dětí, z toho 35 dětí mělo splněno všechny disciplíny každý den. Zbytek dětí mělo splněno jeden nebo dva dny. Každý den jsme s dětmi vyráběli – námořníky, chobotničky a rybky z filcu, loď z fotek dětí ŠD. Nechyběly ani sportovní disciplíny – skok do dálky, probíhání nelehkým slalomem a hráli živé Člověče, nezlob se, prolézání obručí a hod na cíl. Nakonec jsme vyhodnocovali nejkrásnějšího námořníka z filcu, nejlepšího střelce v hodu na cíl a nejlepší skupinku v prolézání obručí na čas. Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na příště.

Pavla Urbanská

  

     Nově vzniklé kolektivy šestých tříd se mohly blíže poznat na dvoudenním adaptačním kurzu. Třída 6. A v termínu 14.- 15. září, třída 6. B pak 16. – 17. září. Obě třídy navštívily Areál Dobré Pohody v Žimrovicích, kde se za krásného letního počasí mohly nerušeně věnovat nejrůznějším aktivitám. Počasí nám přálo, děti si užily jak brouzdání v řece, tak večerní táborák. Lépe se všichni poznali u kolektivních her, skupinových činností i v čase osobního volna. Učitelé zase poznali charakterové vlastnosti jednotlivých žáků, týmové zapojení i typické individualisty. Obě třídy zde strávily příjemné chvíle. Věříme, že to byl nejen pěkný začátek školního roku, ale i dobrý start pro oba nové kolektivy.

                               

 

       Den Slavkova bez účasti žáků a dětí naší školy a školky by nebyl tím pravým dnem. Před početné publikum nastoupily děti školní družiny, které vyhrály v soutěži družin zlatá pásma s písněmi Pohádka – zpívali Matyáš Oslizlo a Emma Matýsková a písničkou Pink v podání Natálie Kurkové, Petry Hlávkové a Adély Vlčkové. Obě písně doprovázela na kytaru Karin Malchárková. Pak už se pomyslný tanečně – travnatý parket zaplnil rodiči a dětmi, kteří všechny doslova roztančili skladbičkou „Z nás bude kapela“. Následovalo vystoupení kroužku Zumby, Minimonteráčků se skladbou „Žabičky“ a závěrečnou třešničkou na dortu byla velmi povedená skladba Dance battle děvčat z Monteráčků. Součástí bohatého kulturního programu bylo vystoupení krojované dechové hudby Moravská Veselka, zábavná soutěž o Slavkovskou metlu – držiteli se stal spolek hasičů, koncert gospelové kapely Good Work, vystoupení Moniky Absolonové a koncert skupiny Turbo. Doprovodný program zpestřilo bohaté občerstvení, soutěž jednotlivých spolků o nejchutnější pomazánku (vyhrál ČZS), soutěže a atrakce pro děti. Celé odpoledne plné zábavy, soutěží a dobrot proběhlo přesně podle programu za krásného slunného počasí za hojné účasti slavkovských i přespolních občanů. Co si mohou pořadatelé více přát?

 

Návštěva páté třídy na dopravním hřišti v Malých Hošticích

      V úterý 22. 9. jsme navštívili dopravní hřiště. Na úvod jsme si společně pod vedením paní instruktorky zopakovali dopravní značky a připomněli si, čím nesmíme zapomenout vybavit naše kola, než na nich vyjedeme na silnici. Následně jsme v učebně prošli dopravní situace, které bychom mohli na kolech během jízdy řešit – předjíždění, objíždění, odbočování vlevo na křižovatce,…. Po úvodním proškolení nastal okamžik, na který všechny děti čekaly - jízda na kole na dopravním hřišti. Dříve, než děti nasedly na kola, předcházela instruktáž o tom, co vše má cyklistická přilba obsahovat a jak má být upevněná na hlavě cyklisty, aby plnila svou ochrannou funkci. Teprve potom mohly děti usednout na připravená kola a vyjet. Nejednalo se však o žádnou letní projížďku. Děti během jízdy musely řešit dopravní situace a křižovatky, řídit se semafory i značkami, dávat pozor na chodce, hlídat si odstupy, … Na vše dohlížela paní instruktorka, která bedlivě sledovala dění a dodržování pravidel silničního provozu. Děti poznaly, že být účastníkem silničního provozu vyžaduje nejen dobré znalosti, ale i umění je prakticky využít. 

   Den se vydařil, všichni jsme si domů odnesli spoustu nových a hodnotných informací a užili si krásný slunečný den. Všechny děti si zaslouží pochvalu za to, že celý den byly aktivní a se zájmem vše sledovaly. Věřím, že čas strávený na dopravním hřišti pod dohledem odborníků zanechal v dětech nejen příjemnou vzpomínku, ale i cenné ponaučení, že pohyb v dopravním provozu má svá pravidla, která je nutné dodržovat.

Mgr. Kateřina Böhmová

 

    Běh na počest Svatého Václava a také české státnosti je jedna z nejpěknějších sportovních akcí pro všechny žáky školy známá pod názvem Svatováclavská míle nebo také Běh kolem rybníka. Trať vede kolem prvního slavkovského rybníka se startem u hájenky. Letos byla organizace běhu upravena tak, abychom splnili podmínky daných hygienických opatření. Žáci vyššího stupně závodili po jednotlivých ročnících ve čtvrtek 24. září a žáci nižšího stupně pak ve stejném režimu v pátek 25. září. Počasí nám přálo, podmínky pro běh byly přímo ideální a děti daly do běhu opravdu všechno. Na nižším stupni se spolu utkaly vždy sousední třídy, jen prvňáčci běželi samostatně. Starší se rozdělili v každém ročníku na děvčata a chlapce. Letos byla organizátory běhu (Mgr. Lenka Najsrová a Mgr. Martin Řehulka) vyhlášena soutěž tříd „O nejlepší aritmetický průměr časů“. Pravidla soutěže byla připravená tak, aby zohlednila zapojenost všech žáků dané třídy. Nejlepší třída bude odměněna realizací jednodenního výletu. A jak vše dopadlo? Vítězové jednotlivých kategorií postupně od první třídy: david Hellebrand, Kryštof Klein, Aneta Šenková, Anička Ryplová, Natálie Kurková, Dominik Král, Lukáš Hadámek, Nikol Schwanová, Adam Humpolec, Klára Čechová, Amálie Macolová, Matyáš Slunský, Jan Prejda, Monika Freyová, Karin Malchárková. Nejrychlejší čas dívek je 6:10 (Amálie Macolová), nejrychlejšího času u chlapců dosáhl Jan Prejda 5:18. 

Průměrné výsledky tříd:

1     

9. A     

8:14

2     

7. B

8:15

3     

6. B

8:29

4     

6. A

8:34

5     

9. B

8:49

6     

8. B

8:59

7     

5.tř

9:05

8     

8. A

9:10

9     

4. tř

9:29

10    

3. tř

9:42

11     

7. A

9:48

12     

2. tř

10:10

13     

1. tř

11:22

 

 

 

 

Říjen

     V pátek 2. 10. naší družinu navštívil pan Tatarin, který společně s paní Najsrovou předvedl dětem ukázku bojového umění judo. Ukázal dětem, jak správně padat např. z koloběžky tak, aby se jim nic nestalo. Ukázal dětem nějaké jednoduché chvaty, které si děti mohly vyzkoušet. Na závěr je naučil pozdrav, kterým se s dětmi společně rozloučili. Pro děti to bylo příjemné zpestření páteční družiny. 

                                                                           

   Volby do Žákovského parlamentu proběhly v úterý 6. října tentokrát velmi netradičně. Vzhledem ke stále trvajícím hygienickým opatřením jsme volby realizovali v jednotlivých třídách.  Volby považujeme na naší škole právem za svátek demokracie. Třída navrhuje několik vhodných kandidátů. O jejich zvolení do sedmnáctičlenného parlamentu však rozhodují všichni žáci třetí až deváté třídy. Každá třída (čtvrtá až devátá) musí mít alespoň jednoho zástupce, o ostatních rozhoduje počet obdržených hlasů. Z členství neplynou žádné výhody, naopak chování zvolených zástupců je podrobeno větším nárokům. Musejí zvládnout říkat i nepříjemné věci, mít odvahu vystoupit v parlamentu s kritikou, nemyslet jen na sebe, ale udělat něco pro ostatní, strhnout okolí pro svůj nápad, být vytrvalý, dotáhnout uložené úkoly do konce, obhájit svůj názor, schopnost přijmout jiný a v neposlední řadě podílet se na organizaci spousty akcí a aktivit.  A kdo bude nakonec v tomto školním roce pracovat v Žákovském parlamentu? Po pečlivém sečtení všech hlasů budou hájit zájmy žáků: Václav Juchelka, Šarlota Lhotská, David Trojančík, Jakub Gregořica, David Pustka, Klára Čechová, Lucie Ryžová, Vratislav Pavlíček, Barbora Slavíková, Matouš Gurecký, Jakub Mellar, Matyáš Slunský, Karin Malchárková, Terezie Zahlová, Veronika Janíková, Magdaléna Pavlíčková Tereza Tomášková.

 

     V pátek 9. 10. jsme se s více jak čtyřmi desítkami dětí vydali na Větřák, kde se konala již tradiční Drakiáda ŠD. Počasí nám přálo, sluníčko nás hřálo a modré nebe bylo rázem plné dráčků nejrůznějších barev a tvarů. Letadla, ryby, smajlíci, spidermani, tygři a mnoho dalších dráčků se prohánělo po obloze. Vyhodnocovali jsme nejhezčího draka domácí výroby a nejlépe létajícího draka. A jak to všechno dopadlo?
1. místo za draka domácí výroby získala Viktorka Čechová z 1.třídy
1. místo za nejlépe létajícího draka jednoznačně vybojoval Kubík Stiborský z 2.třídy
Druhá místa byla hned dvě a to pro Tomáška Petzucha z 2.třídy a Sabinku Najsrovou z 5.třídy
O třetí místo se podělili Lucka Slavíková ze 3.třídy a Radek Vilč z 2.třídy
Myslím si, že se nám všem páteční odpoledne s draky moc líbilo a už teď se těšíme na příští rok. Moc děkuji všem rodičům a prarodičům za pomoc při pouštění draků.                                                                                                                               Za ŠD Kateřina Plachká

   

 

 

   Celkem 13 000 kg se vešlo do dvou kontejnerů při sběru papíru žáků základní a mateřské školy. Z ohledem na epidemiologická opatření a především z důvodu velmi nízké výkupní ceny starého papíru nebyla za odevzdaný papír vyplácena hotovost. Finanční hotovost, kterou obdržíme, budeme rozdělovat do tříd podle množství odevzdaného papíru za třídu. Navíc, vedení obce odměnilo nejlepší třídy volným vstupem do kina.  Zvítězili čtvrťáci s celkem 3106 kg, na druhém místě se umístili žáci 8. A třídy s 1612,5 kg, třetí skončila 3. třída s 1430,5 kg. Další pořadí: 2. tř, 7.B, 5. tř., 9. B, 1. tř., 6. B, 9. A, 6. A, 8.B, 7.A. K nejlepším sběračům se zařadili  Vítek Zemek, Vojta Zemek, Tobiáš Lelovský, Eliška Musilová, Barbara Mazurová, Šimon Mazur, Ondra Schmid, Kryštof Klein, František a Eliška Juríkovi, Dominik Borunský, Jirka Duroň. O úspěch celé akce se zasloužili členové Žákovského parlamentu a chlapci z obou devátých tříd, kteří strávili úterní pracovní odpoledne v dobré náladě a za velmi deštivého, studeného a větrného podzimního počasí. Pochvalně se o jejich pracovním nasazení vyjádřil také pan školník. Velké poděkování patří nejen jim, ale také pracovníkům obce, kteří zajistili realizaci této akce ve středu.


Do soutěže Logická olympiáda se v kategorii A pro 3. - 5. ročník zapojilo v našem kraji celkem 1413 řešitelů, z toho z naší školy jich bylo 23. Test vyplňovali žáci ze svých domovů a věříme, že to všichni zvládli bez pomocí rodičů. Soutěžní úkoly jsou založeny především na schopnostech samostatného úsudku, pohotového rozhodování, tvůrčího myšlení a logických úvah. Vynikajícího výsledku dosáhl Jan Kurka (45. místo v kraji) ze 4. třídy, který se stal krajským semifinalistou. Na druhém místě se v rámci školy umístila Klára Zahlová a  na třetím místě Karolína Losertová a Tereza Slavíková - všichni z 5. třídy. Ve starší kategorii B se této soutěže zúčastnilo 16876 žáků šestého až devátého ročníku z celé ČR. Výborného skóre také dosáhli Konstantin Stojaković z 6.B, Jindřich Klein z 7.B, Anna Stojaković z 7.B a Karin Malchárková z 9.A. Hezkého výsledku dosáhli také Filip Benešl, Nikolas Dak a Barbora Kubcová. V nejmladší kategorii určené pro žáky 1. a 2. ročníků jsme zaznamenali také nádherné výsledky. V kategorii 1. ročníků se na 15. místě v kraji a 1. místě za školu umístila Rozálie Klapetková, následována Karolínou Beckovou. Emmou Jelínkovou a Šimonem Klapetkem. V kategorii 2. ročníků se na 33. místě v kraji a prvním místě za školu umístili Matěj Valík a Beáta Kubánková, na druhém místě pak Matyáš Plch a Radek Vilč. Blahopřejeme k dosaženým výsledkům.

 

     K mimořádnému opatření přistoupila vláda z důvodu ochrany obyvatelstva a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID – 19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2. Od 12. října mohli do školy docházet jen žáci osmých a devátých ročníků, žáci sedmých a šestých ročníků byli převedeni na distanční výuku. Od 14. října se zakázala osobní přítomnost všech žáků na základním vzdělávání. Stejné opatření se týkalo všech typů škol. Později byl vyhlášen nouzový stav a celá Česká republika byla dána do karantény s omezením volného pohybu osob. Škola je opět uzavřena do odvolání. Prezenční forma výuky byla změněna na formu distanční. Na tuto situaci jsme ale na rozdíl od jara připraveni. Kompletní výuka byla převedena do online formy v platformě Office 365. Základem výuky se stala aplikace Microsoft Teams. 
 

 

Listopad

     Přestože přetrvává distanční výuka, rozhodli jsme se uspořádat online soutěž Matematický Klokan, která měla být původně realizována na jaře. Matematický KLOKAN prověří logické uvažování, hledání chytrých a netradičních řešení, ve vyšších třídách jsou však již nutné poměrně obsáhlé znalosti královny věd. Žáci musí v průběhu 60 minut (kategorie Cvrček v průběhu 45 minut) vyřešit úlohy různé náročnosti a úrovně obtížnosti. Žáci dosáhli velmi pěkných výsledků, bohužel nedokážeme při této distanční formě řešení posoudit a vyhodnotit podíl samostatné práce žáka a rozsah případné pomoci rodičů. Z jednotlivých kategorií vybíráme nejlepší výsledky: Cvrček (3. – 4.) Barbara Mazurová 85 z 90b., Tereza Gregořicová 84b., Jan Kurka 84b., Václav Juchelka 74b., Michal Němec 72b. Klokánek ( 5. - 6.) Daniel Plachký 116b., Michal Vavrečka 109b., Tereza Slavíková 106b., Natálie Kurková 99b. Benjamín (7. – 8.) Anna Stojaković –89b., Viktor Šnajdr 86b., Dominik Klein 83b., Eliška Lhotská 81b. Kadet ( 9.) Tomáš Adámek 108b., Evelína Kunzová 97b., Petra Koníčková 89b., David Zahel 87b., Magdaléna Pavlíčková 75b.

Děkujeme všem žákům za zapojení se do soutěže a gratulujeme k dosaženým výsledkům.
 

       Každý rok pořádá Nadační fond Dětský čin roku anketu, jejímž cílem je ocenit osobní statečnost dětí a jejich dobré skutky. Soutěžilo se v sedmi kategoriích – Záchrana lidského života, Pomoc ostatním, Kolektivní pomoc, Pomoc přírodě, Dobrý nápad, Pomoc na netu a Pomoc starším lidem. Za skutky plné odvahy, soucitu a všímavosti vůči okolí byli vítězové vždy oceněni při slavnostním vyhlášení na Staroměstské radnici v Praze. Letos je tomu jinak, vzhledem k epidemiologické situaci je slavnostní akt zrušen a ocenění je zasláno vítězům poštou. Mezi oceněnými byl také žák 8. A třídy Martin Kašpárek, který si odnesl speciální cenu odborné poroty za svůj příběh „Stříkačka“. Ziskem ocenění udělal Martin radost nejen rodičům, ale také svému vyučujícímu českého jazyka.

 

     Na základě pozitivního epidemiologického vývoje byla od 11. listopadu spuštěna výuka 1. – 2. ročníku, od 30. listopadu pak výuka celého nižšího stupně a žáků 9. ročníku. Zbývající třídy vyššího stupně docházejí na prezenční výuku střídavě po týdnech.  

 

Prosinec

   Krásnou nadílku, pokud to takto můžeme nazvat, dostaly děti naší školy od obce Slavkov. Ve čtvrtek 3. prosince jim bylo předáno za přítomnosti pana starosty do užívání nově vybudované dětské hřiště. Děti přijaly dárek s obrovským nadšením a ihned se pustily do skotačení. Myslím si, že právě častá vytíženost dětských prvků je pro projektový a realizační tým tou nejlepší odměnou. Moc děkujeme!

   

   V pátek 4. prosince 2020 proběhlo ve druhé třídě projektové vyučování v duchu nadcházejícího svátku svatého Mikuláše. Žáci měli připraveny tematické pracovní listy do českého jazyka a matematiky, přečetli si text o biskupu Mikuláši a jeho dobrých skutcích, naučili se básničku a zhotovili krásné výtvarné práce. Za velkou snahu obdrželi mikulášskou nadílku, na které si náramně pochutnali. Celý den si děti užily a další rok budou samozřejmě hodné, aby je příště neodnesli čerti do pekla.

  

  

       Ve čtvrtek 10. prosince proběhla na Mendelově gymnáziu v Opavě přírodovědná soutěž. Jako každý rok se soutěž skládala ze čtyř částí: natočení videa a testů z chemie, fyziky a přírodopisu. Oproti předešlým ročníkům měla letošní soutěž jednu zvláštnost, realizovala se totiž online. Za naši školu se do soutěžení pustilo družstvo Metlaři ve složení: Adrien Tanekou 9.A, Petra Koníčková 9.B a Bára Kubcová 9.B. Po sečtení výsledků se naše družstvo umístilo na hezkém děleném 10. -12. místě. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

 

     Záslužný čin zrealizovali před vánočními svátky žáci 8. A třídy. Stalo se již tradicí předávat si před vánocemi drobné dárky v rámci kolektivů tříd. Žáci 8. A se tentokrát rozhodli nepředávat si dárky mezi sebou, ale finanční obnos, který by za dárky utratili, věnovat dětem v Africe. Vybrali celkem 900 Kč, který jsme nakonec zaslali na sbírkový účet UNICEF. Peníze poputují na východ Afriky, kde panuje sucho a hlad. Zaslané finance tak najdou své využití mezi potřebnými. Děkujeme za tento čin a vážíme si tohoto solidárního přístupu.

 

Leden

      Vzhledem k neutěšenému stavu epidemiologického vývoje byla od 4. ledna 2021 spuštěna pouze výuka 1. – 2. ročníku, ostatní třídy se opět vzdělávají distanční formou z domova. 

 

      Tematické zaměření letošního ročníku olympiády z dějepisu neslo název „Labyrintem barokního světa (1556 – 1781). Ve školním kole se studenti potýkali nejen s otázkami z barokní literatury, architektury a náboženství, ale zároveň byl kladen důraz i na všední život obyčejného člověka v období baroka. Nedílnou součástí bylo i dílo Jana Amose Komenského, průběh a důsledky třicetileté války, to vše zakončené obdobím vlády Marie Terezie a Josefa II. Tři nejúspěšnější řešitelé – Nina Garšicová (8.A), Jan Beníšek (9.B) a Alžběta Kadaňková (8.A)- postoupili do okresního kola, které se konalo 14. ledna na půdě naší školy, a  to online formou. Z celkového počtu 30 účastníků se na krásném 12. místě umístil Jan Beníšek, jenž se stal i úspěšným řešitelem. Nina Garšicová získala dělené 22.-23. místo, Alžběta Kadaňková se umístila hned v těsném závěsu na pěkném 24. místě. Obě zmíněné dívky z osmé třídy tak v silné konkurenci s deváťáky slušně obstály, a jsou tak nadějným příslibem pro příští rok. 

 

         V družině s dětmi cestujeme celým světem. My jsme se s prvňáčky vypravili na Severní a Jižní pól.  Přečetli jsme si zajímavosti o těchto oblastech, řekli jsme si, jaká zvířata zde žijí, dověděli jsme se spoustu zajímavých informací o ledovcích a také o místních obyvatelích-Inuitech.

Pak jsme si s dětmi vyrobili  krásné tučňáky a také iglú a spoustu Eskymáků. A protože nám počasí přálo, mohli jsme vyběhnout ven a děti postavily velikého sněhuláka, čímž jsme tematicky ukončili naše putování po oblastech pokrytými sněhem a ledem. 

  

      V týdnu 18. -22. 1. jsme s prvňáčky docestovali až do daleké Austrálie. Povídali jsme si o velkých městech, dověděli jsme se zajímavosti o zvířatech, která jsou typická pro Austrálii (klokan, koala, tasmánský čert, ptakopysk). Také jsme si říkali, která nebezpečná zvířata zde žijí (čtyřhranka smrtelná, žralok bílý, krokodýl nebo pakobra). Děti si vyrobily klokana i s mládětem, také masku koaly, hada či klokana. Také jsme se pokusili namalovat australskou vlajku. Myslím, že se nám v Austrálii společně líbilo.

 

 

 

ÚNOR

   V době distanční výuky vyhlásila paní učitelka Najsrová soutěž Chyť sešit. Cílem soutěže bylo natočení krátkých videí se sportovní tématikou, jejich zpracování třídou, zapojení třídního učitele a učitele bez třídnictví. Do soutěže se zapojilo 8 tříd z celé školy. Nejlépe si vedla 3. třída a 6. B třída, jelikož splnili všechny požadavky a z každé třídy se nezapojili pouze dva žáci, takže shodně obsadili první místo. Za nimi skončila třída 8. B, ve které se nezapojilo 8 žáků, 6. A bez 10 žáků a 4. třída bez 11 žáků. Další v pořadí je 7. B třída, která ale nesplnila všechny parametry soutěže a to zapojení třídního a jiného učitele. Po jednom videu natočili žáci z 1. a 5. třídy. Gratulujeme vítězům!

 

   Dne 3. 12. 2020 proběhlo na naší škole 1. kolo soutěže „Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR 2020/2021“ pod záštitou SPŠCH Ostrava. Tohoto kola se zúčastnili všichni žáci devátých tříd. Tři nejlepší žáci postoupili do krajského kola v Ostravě. V krajském kole nás reprezentovali žáci s nejlepšími výsledky, a to Adrien Tanekou, Petra Koníčková a Tomáš Adámek. Vzhledem k letošní pandemické situaci se krajské kolo neodehrálo na Střední průmyslové škole chemické v Ostravě, ale formou on-line testu. Krajské kolo proběhlo 26. 1. 2021. V tomto kole soutěžilo celkem 117 žáků z celého kraje. Prvních 31 žáků pak postoupilo do regionálního kola, které by se mělo konat na SPŠCH v Ostravě. Naši žáci se v konkurenci ostatních škol rozhodně neztratili. Adrien Tanekou obsadil dělené 11. – 12. místo a postupuje do regionálního kola (termín bude upřesněn), Petra Koníčková obsadila 81. – 82. místo a Tomáš Adámek 100. - 101 místo. Všem třem žákům děkuji za vzornou reprezentaci naší školy a Adrienovi hodně štěstí v regionálním kole.                                                         Mgr. Tomáš Ryba
 

    V posledním lednovém týdnu proběhla na naší škole kontrola Českou školní inspekcí, jejíž úkolem bylo zjistit úroveň, průběh, celkovou organizaci distanční výuky i soulad s doporučeními MŠMT. Inspektoři zkontrolovali nejen nastavení rozvrhu, ale především hospitacemi v online hodinách zjišťovali používané metody, formy i aktivizující činnosti. Vše proběhlo bez připomínek, oceněno bylo zapojení všech žáků školy do výuky, množství zapůjčeného technického zařízení, nastavení výuky pomocí aplikace Microsoft Teams i její maximální využití. 
 

    Stejně jako každý rok se letos konala soutěž v anglickém jazyce, kterou pořádalo Středisko volného času v Opavě. V loňském roce tuto soutěž vyhrál Adrien Tanekou z naší školy, epidemiologická situace jej však připravila o účast v krajském kole. To se letos nestane, protože krajské kolo se bude konat online a letošní vítězství si opět odnáší Adrien Tanekou. Je třeba také zmínit, že Adrien získal o 1 bod více, než měl vítěz v kategorii víceletých gymnázií. Blahopřejeme ke krásnému úspěchu a držíme palce do krajského kola!

  

   S dětmi v družině stále něco vyrábíme a pracujeme s různými materiály. Děti si zkusily práci s látkou, přičemž zjistily, že stříhání látky je docela obtížné. Finální výrobek se ale nakonec povedl. Děti si také zkusily uplést jednoduchý náramek z bavlnek. Nejvíce děti zaujala zvířátka vyrobená z CD. Vyrobily si kočky, lvy, hrochy, zajíčky a mnoho dalšího.

 


   Do družiny nám vedení školy pořídilo krásné a zajímavé stavebnice, které rozvíjí dětem jemnou motoriku, ale také podporují jejich představivost a tvořivost. Rovněž stmelují kolektiv při vzájemné spolupráci. Děkujeme.
 

 

 

   Od 15. do 19. 2. jsme si s prvňáčky procestovali Severní Ameriku. Povídali jsme si o zajímavých místech, také o zajímavých stavbách jako je socha Svobody nebo Golden Gate. Rovněž jsme si ukázali přírodní úkazy, které se zde nacházejí.  Podívali jsme se na Niagarské vodopády, Grand Canyon nebo na obrovské sekvoje. Děti se také dověděly, jaká zvířata jsou pro oblast Severní Ameriky typická. Také jsme si povídali o sportech. Děti si pak samotný most Golden Gate zkusily postavit z naší nové stavebnice a v neposlední řadě dostaly kvíz o tom, co si zapamatovaly. Skoro všechny děti získaly plný počet bodů a dostaly tak drobnou odměnu. Jsem ráda, že se dětem cestování po Severní Americe líbilo.

  

 

Březen

    Vzhledem ke zhoršujícímu se stavu epidemiologického vývoje byl od 1. března 2021 do odvolání přerušen provoz MŠ a zakázána přítomnost žáků ZŠ na prezenční formě výuky. Z tohoto důvodu se také výuka 1. – 2. ročníku, která až doposavad probíhala prezenční formou, přesunula do virtuálního světa aplikace Microsoft Teams.

 

    Ministerstvo vnitra vyhlásilo 18. ročník preventivně vzdělávacího projektu – Svět očima dětí. Téma letošního ročníku výtvarné soutěže je Svět v době pandemie a hrdinové v první linii. Přikládám práce našich žákyň, které vznikly během distanční výuky a budou v této soutěži reprezentovat naši školu. V.Juchelková

 

    Vzhledem k délce distančního vzdělávání probíhá v omezené míře také výuka výtvarné a technické výchovy. V delších časových blocích dostávají žáci úkoly rozvíjející fantazii, zručnost, pracovní i výtvarné dovednosti. Zúčastnili jsme se výtvarné soutěže Ministerstva vnitra – Svět očima dětí. Téma letošního ročníku byl Svět v době pandemie a hrdinové v první linii. Kromě soutěžních prací žáci malovali portréty, zvířata i květiny. Do technické výchovy připravovali pokrmy, pracovali s technickým materiálem při výrobě pyramid, rozhleden nebo misek z ledu.

   

  

    V letošním roce se poprvé fyzikální olympiáda konala online formou. Skvělou formu potvrdil náš žák Adrien Tanekou z 9.A, který obsadil se ziskem 35,5 bodu ze 40-ti krásné druhé místo v okresním kole. Účasti v soutěži předcházela domácí příprava, která zahrnovala výpočet čtyř příkladů a provedení jednoho domácího pokusu. V okresním kole pak měli žáci čtyři úlohy, z nichž měl Adrien dvě za plný počet bodů a u dvou příkladů lehce ztratil. Gratulujeme!

 

    V pátek 19. března byla přes aplikaci Microsoft Teams realizována pro všechny žáky školy online soutěž Matematický Klokan, která prověří logické uvažování, hledání netradičních řešení, ale především znalostí matematiky. Žáci musí v průběhu 60 minut (kategorie Cvrček v průběhu 45 minut) vyřešit úlohy různé náročnosti a úrovně obtížnosti. Žáci dosáhli velmi pěkných výsledků, bohužel opět nedokážeme, tak jako na podzim, při této distanční formě řešení posoudit a vyhodnotit podíl samostatné práce žáka a rozsah případné pomoci rodičů. Z jednotlivých kategorií vybíráme nejlepší výsledky:

Cvrček (2. – 3.) Aneta Šenková, Tomáš Petzuch, Kevin Kubín, Tobiáš Lelovský, Tereza Gregořicová všichni získali 85 z 90b. Klokánek ( 4. - 5.) Rádková Viktorie 101b. ze 120 b., Natálie Kurková 95b., Jan Kurka 86b., Petra Hlávková 77b. Benjamín (6. – 7.) Viktor Šnajdr –86b. ze 120 b., David Pustka 82b., Klára Čechová 78b., Vendula Richterová 76b. Kadet ( 8. - 9.) David Zahel 105b. ze 120b., Magdaléna Pavlíčková 96b., Adrien Tanekou 94b., Evelína Kunzová 79b., Petra Koníčková 71b. Děkujeme všem žákům za zapojení se do soutěže a gratulujeme k dosaženým výsledkům.

 

Olympiáda v německém jazyce se letos v březnu po delší době konala za účasti našeho žáka Adriena Tanekou, který po předchozím úspěchu v angličtině (1. místo v okresním kole), osvědčil své nadání pro jazyky také v této soutěži. Umístil se na krásném 2. místě, ke kterému mu srdečně blahopřejeme!

 

     Na konci března byla realizována okresní kola matematické olympiády 6., 7. a 8. ročníku. Naši školu reprezentovali Viktorie Mičková 6. B,  David Pustka 7.A, Vojtěch Hrubý 7. A a Eliška Mičková 8.B. V této náročné soutěži jsme dosáhli krásných výsledků. David Pustka se umístil na 6. místě a Vojtěch Hrubý na 10. místě, oba se stali úspěšnými řešiteli. Eliška Mičková obsadila nádherné 4. místo a ve výsledkové listině tak nechala za sebou mimo jiné také žáky gymnázií.

 

     Od 12. dubna došlo k uvolnění epidemiologických opatření a k prezenční výuce tak mohli nastoupit žáci nižšího stupně v rotacích. Po týdnech se tak střídají v prezenční a distanční výuce žáci 1. – 5. třídy. Byl také obnoven provoz MŠ pro předškolní děti. Podmínkou přítomnosti při výuce je testování antigenními testy s negativním výsledkem, které jsou realizovány dvakrát týdně. Žáci vyššího stupně se nadále vzdělávají distanční formou.

 

Duben

 

       22. duben je věnovaný planetě Zemi. Cílem moderních oslav Dne Země je upozornit na dopady lidského chování na životní prostředí a hledání možných preventivních řešení těchto problémů. Také s dětmi školní družiny jsme si povídali o tom, jak můžeme přírodě pomoci. Řeč byla o tom, jak a proč správně třídit odpad, o rozložitelnosti jednotlivých materiálů ve volné přírodě. Poté si děti vyplnily dva kvízy zaměřené na třídění odpadu. Pro děti byla připravená hra v areálu školy. Děti si vyrobily čelenky s naší planetou a planetu Zemi z papíru. A právě ve čtvrtek 22. 4. jsme se s dětmi vydali sbírat odpadky v okolí naší školy a prošli jsme a vyčistili i malou část naší obce. Musím všechny děti pochválit, jak braly vše zodpovědně a s radostí se do všech aktivit zapojily.

U této příležitosti jsme se s dětmi zapojili do soutěže Den Země – Ze života hmyzu, kterou pořádá Středisko volného času Ostrava – Zábřeh. Soutěž je rozdělena do osmi tematických týdnů a každý týden bude pro děti připraven jeden úkol, jehož splnění budeme realizovat právě v rámci školní družiny.                                                                                                               Za ŠD Kateřina Plachká

 

 

Byli jsme pilní

Během distanční výuky na jaře 2021 získávali žáci 2. třídy medaile za píli, vytrvalost, aktivitu a znalosti při domácím vzdělávání. Žáci se zúčastnili mnoha online soutěží a celkem nasbírali úctyhodných 140 medailí. 

    

  

Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR 2020/2021

Regionální kolo soutěže, které se uskutečnilo ve středu 21. 4. 2021, proběhlo jako předešlá kola, a to distanční formou. Do regionálního kola se letos probojovalo a postoupilo 31 žáků z celého Moravskoslezského kraje. Za naši školu se do tomto kola probojoval a zároveň vzorně reprezentoval žák IX. A třídy Adrien Tanekou. Adrien se neztratil ani v tak silné konkurenci a obstál na výbornou. V celkovém hodnocení obsadil velmi krásné 12. místo.

Letošní nestandartní vyhlášení výsledků a předání věcných cen proběhne ve čtvrtek 27. května 2021 ve Střední průmyslové škole chemické akademika Heyrovského v Ostravě.                                                                                                          

 

Ve středu 21. dubna 2021 se náš žák Adrien Tanekou zúčastnil krajského kola soutěže v anglickém jazyce. Soutěž probíhala online a pro soutěžící bylo překvapením, že neobsahovala písemnou část, nýbrž pouze ústní. Výborným třetím místem Adrien dokázal, jak skvěle ovládá anglický jazyk, k tomuto nádhernému výsledku mu srdečně blahopřejeme.

 

    S ohledem na pozitivní vývoj epidemiologické situace došlo od 10. května k dalšímu uvolnění některých restriktivních opatření a k prezenční výuce tak mohli nastoupit také žáci vyššího stupně v rotacích. Po týdnech se tak střídají v prezenční a distanční výuce žáci 1. – 9. třídy. Podmínkou přítomnosti při výuce je testování antigenními testy s negativním výsledkem, které jsou realizovány dvakrát týdně pro žáky vyššího stupně a jedenkrát týdně pro žáky nižšího stupně. Byl také obnoven provoz MŠ pro všechny děti bez podmínky testování.

    Letos poprvé se naše škola, respektive školní družina zúčastnila projektu Sněhuláci pro Afriku, jehož cílem je pomoci dětem v Africe dostat se ke vzdělání. Akci organizuje nezisková organizace Kola pro Afriku ve spolupráci s Gymnáziem, Ostrava – Hrabůvka. V letošním roce probíhal již 9. ročník této akce, zúčastnilo se jí 1384 dětí, které společně zaplavily Českou republiku 2048 sněhuláky z různých materiálů a celkově se vybrala částka 73 413 Kč.

  

    Během dubna doplul do Gambie kontejner s koly a cyklo materiálem z ČR. Tato kola budou postupně rozdělena do 5-7 partnerských škol, ve vnitrozemí v okolí krajského města Janjangbureh. Zde Kola pro Afriku mají nejvíce aktivit. Tato doručená kola bude potřeba seskládat. Za vybrané finanční dary bylo nakoupeno nářadí na seskládání kol (toto nářadí následně zůstane ve školách), které postupně v květnu a červnu budou školáci využívat spolu s mechaniky. Ti je naučí si kolo poskládat a rozumět mu natolik, aby předcházeli větším opravám na kole a některé dokázali opravit sami. Věříme ve vztah, který si žák při skládání svého kola vytvoří. Díky novým součástkám, které prodlužují životnost kola, také přistupujeme nově k následnému vlastnictví kola. Podmínkou je dokončená školní docházka. 

   Takto probíhá samotný projekt, kterého jsme se s naší družinou zúčastnili. Jsme hrdí na to, že i my jsme mohli pomoci dětem, které nemají tak jednoduchý přístup ke vzdělání jako mají naše děti. V naší družině jsme postavili a vyrobili celkem 16 sněhuláků a celkem se z naší družiny zapojilo 32 dětí. Všem dětem děkujeme za krásné sněhuláky a věřím, že se společně do tohoto projektu zapojíme i v příštím roce.                                                                                                                                                          Za ŠD   Bc. Kateřina Plachká

 

Květen

      V pátek 21. května se prvňáčci zúčastnili preventivního programu Veselé zoubky, který připravili pracovníci firmy dm. Zábavnou formou se dozvěděli, jak pečovat o své zoubky, aby byly vždy veselé a nepotřebovaly zákrok zubního lékaře. Děti práce na úkolech bavila a odměnou jim byl balíček s kartáčkem, zubní pastou a žvýkačkami věnovaný firmou dm.

 

      Od 24. května se uvolnila vládní opatření natolik, že k prezenční výuce bez rotací, ale s povinností antigenního testování jedenkrát týdně nastupují všichni žáci školy. Jsme rádi, že konečně je celá škola v plném provozu.

Skoro po roce jsme se s dětmi školní družiny vydali na společnou vycházku. Zamířili jsme v hojném počtu do našeho krásného lesa, kde jsme prošli část Naučné stezky Hvozdnice. Děti dostávaly úkoly, na které hledaly odpovědi právě na naučných tabulích. Dověděly se tak, jací ptáci zde hnízdí, jaké rostliny se v lese vyskytují nebo jaké stromy náš les tvoří. Dověděly se, co je to šídlo a jaké obojživelníky v lese můžeme spatřit. Myslím si, že jsme si společnou vycházku všichni užili.                                                  Za ŠD Kateřina Plachká

 

                                      

     Život dětem je název sbírky, do které se již léta zapojujeme. Dárci obdrží malý upomínkový předmět – přívěšek, záložku nebo magnetku s obrázkem. Finanční prostředky získané prodejem upomínkových předmětů jsou použity pro nemocné, opuštěné a handicapované děti. Akci zrealizovala děvčata Karin Malchárková, Monika Freyová a Terezie Zahlová, kterým se podařilo prodejem předmětů získat částku 5080 Kč, jež byla zaslána na konto nadačního účtu. Děkujeme všem, kteří přispěli na dobrou věc.

 

 

 

Červen

 

     U příležitosti Dne dětí jsme ve čtvrtek 3. 6. ve školní družině uspořádali námořnicko-pirátské odpoledne, které bylo plné her a soutěží. Některé děti to braly opravdu vážně a měly krásné námořnické a pirátské převleky. Děti musely chytat ryby a žraloky, překonat moře plné žraloků, také si zkusily, jak mají přesnou trefu při shazování plechovek. Dalším úkolem bylo válení sudu s „rumem“. Také se musely běžet zachránit na opuštěný ostrov. Vrcholem celého zábavného odpoledne bylo hledání pokladu, který byl zakopán v písku. Děti byly ale velmi šikovné, a i tento úkol zvládly. K velkému překvapení všech vykopaly truhlu plnou pirátského zlata a sladkostí. Každý si tak odnesl kousek zlata, něco dobrého a také krásnou pirátskou medaili. Všichni jsme si námořnicko-pirátské odpoledne plné soutěží užili.

                                                                                                                                                                                          Za ŠD Kateřina Plachká

   

Projektový den – Vodní ptáci

3. června 2021 jsme se celá čtvrtá třída vydali k rybníku Vrbovec, kde nás čekal RNDr. Rostislav Herrmann. Velice poutavě dětem vyprávěl o životě vodních ptáků. Měli jsme štěstí a mnohé jsme viděli na vlastní oči. Děti měly spoustu otázek, na které vždy dostaly odpověď. Po návratu do školy ještě děti shlédly zajímavou prezentaci, doplnily si další vědomosti a zpracovaly pracovní list. Strávili jsme s vodními ptáky krásné a poučné dopoledne.                                                                                                    Mgr. Hedvika Vašková, tř.uč.

  

       Celkem se přijímacího řízení v tomto školním roce zúčastnilo 51 žáků devátých tříd (26 žáků z 9.A a 25 žáků z 9.B). V prvním kole mohli žáci podat dvě přihlášky na dvě různé školy a obory nebo na jednu školu, ale dva různé obory. Přihlášky musely být podány na středních školách do 1. března 2021. O kritériích přijímacího řízení rozhodoval ředitel příslušné střední školy. Žáci hlásící se na střední školy zakončené maturitní zkouškou museli povinně vykonat jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Vzhledem k pandemii koronaviru se jednotná přijímací zkouška konala v pozdějších termínech, a to 3. a 4. května 2021. O výsledcích přijímacího řízení byli žáci informováni nejdříve 19. května 2021.

 

       Žáci podávali přihlášky jak na střední školy zakončené maturitní zkouškou, tak i na střední školy či střední odborná učiliště zakončené výučním listem. Výběr středních škol i oborů žáci i rodiče měli možnost konzultovat s kterýmkoliv pedagogem školy. Pro lepší orientaci ve středních školách a jejich oborech žáci obdrželi Atlasy středních škol.

 

      Drtivá většina žáků byla přijata na zvolené střední školy a obory v prvním kole přijímacího řízení, z čehož většina z nich uspěla na obou školách případně oborech, kde si podali své přihlášky. Žáci, kteří neuspěli v prvním kole příjímací řízení a nebyli přijati na jimi vybrané obory podali odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí a s tímto odvoláním většinou uspěli. Někteří žáci využili možnosti podání přihlášky ve druhém kole přijímacího řízení. Takže všichni žáci naší školy, kteří si podali přihlášky, jsou umístěni na středních školách.

 

       Z celkového počtu 51 žáků se 34 žáků dostalo a bylo přijato na střední školu zakončenou maturitní zkouškou, což odpovídá 66,67% a 17 žáků bylo přijato na střední školy a střední odborné učiliště zakončené výučním listem, což je 33,33%. Na gymnázia se z 34 přijatých žáků na střední školy zakončené maturitou dostalo celkem 9 žáků z 10, což je 26,47%. Počty přijatých na střední školy v jednotlivých třídách jsou uvedeny v tabulce.

 

 

9.A

9.B

Celkem

%

SŠ s maturitou

19

15

34

66,67

SŠ a SOU s výučním listem

7

10

17

33,33

 

Mgr. Tomáš Ryba, výchovný poradce

 

      Naši prvňáčci se stali opravdovými čtenáři. Vzhledem k opatřením, která, byť v omezené míře stále přetrvávají, proběhlo slavnostní PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE v prostorách školy. Po přivítání třídní učitelkou Magdalénou Hymlárovou se nejdříve děti popasovaly s uloženými čtenářskými úkoly a poté dva zástupci třídy přednesli slib čtenáře, který pak stvrdili svým podpisem. Pan starosta Rostislav Musila v dobovém oblečení postupně všechny pasoval na rytíře „Řádu čtenářského“ a paní ředitelka v roli královny opasovala nové čtenáře šerpou a obdarovala knihou. Za odměnu si pak děti i rodiče pochutnali na sladkém zákusku připravený naši školní jídelnou. Příjemné odpoledne si užili nejen přítomní rodiče, ale především děti.

 

    Dne 11. – 13. 6. 2021 se uskutečnila po dlouhé covidové přestávce republiková soutěž „Medvědí stezkou“, ve které jsme v uplynulých letech sbírali medailová umístění. Tato soutěž se konala v krásném rekreačním středisku „ U Kateřiny“ přímo pod Štramberskou Trúbou v okrese Nový Jičín. Jsme rádi, že nám epidemiologická situace již dovolila konání této akce a my se tak mohli začít připravovat na soutěž. Pod vedením paní Heleny Malčekové, Jardy Iblera, Věrky Ryplové a Stanislava Lomiče jsme se poctivě připravovali a proto naše výsledky byly více než skvělé, posuďte sami.

 

Kategorie mladších žákyň:

1. místo – Beata Uhlářová a Anna Ryplová

7. místo – Vanda Najsrová a Petra Hlávková

 

Kategorie mladších žáků:

1.místo – Dominik Humpolec a Jan Kurka

Nutno podotknout, že tyto děti startovaly v soutěži poprvé.

 

Kategorie starších žákyň:

1.místo – Anna Gorčicová a Eliška Gorčicová

4.místo – Klára Ryžová a Lucka Ryžová

 

Kategorie starších žáků:

1.místo – Jindřich Klein a David Trojančík

Kategorie dorostenek:

2. místo – Drahomíra Světlíková a Alžběta Skřontová

3. místo – Tereza Janků a Vendula Trojančíková

Děkujeme tímto našim sportovcům za skvělou reprezentaci a všem rodičům za zajištění dopravy a psychickou podporu při závodě.                                                                                                                                                                                   Mgr.  Trojančíková Martina

DEN ZEMĚ

Pořádáno Střediskem volného času – Ostrava Zábřeh

Žáci 1. a 2. třídy naší školy se zúčastnili on – line akce, kterou připravilo Středisko volného času Ostrava u příležitosti Dne Země. Od 20. 4. do 13. 6. 2021 bylo připraveno 8 tematických on – line týdnů „ZE ŽIVOTA HMYZU“. Každý týden jsme tak s dětmi plnili nový úkol.

V prvním úkolu měly děti postavit hmyzí domeček. Děti tak mohly uplatnit svou představivost a fantazii. Myslím si, že se dětem domečky velmi povedly. Druhým úkolem bylo zasadit a vypěstovat pažitku. I tento úkol jsme společně zvládli. Třetí úkol byl fyzicky náročnější – na děti totiž čekalo mravenčí fitko. Děti musely zdolat překážkovou dráhu, proběhnout slalom mezi stromy a také přenést těžký náklad. Se čtvrtým úkolem jsme se vydali společně do našeho krásného lesa, kde jsme prošli Přírodní rezervaci Hvozdnice. Děti si měly všímat, jaké stromy se zde vyskytují, jaké vzácné rostliny tady rostou. Zda se v našem lese vyskytují obojživelníci nebo kteří ptáci zde hnízdí. Díky naučným tabulím děti vše zjistily a správně odpověděly na připravené otázky. Pátým úkolem bylo vytvořit včelku tvořivku ze semínek. I tento úkol naše děti krásně zvládly. Se šestým úkolem jsme se opět vydali do přírody, tentokrát procházkou na sv. Annu. Cestou si děti měly sbírat květiny, které si následně lepily do procházkového deníku. Sedmý úkol byl pro děti zábavný, neboť měly vytvořit hmyzáka. Úkol nebyl ničím limitován, a tak mohly nechat pracovat svou fantazii. Zrodila se tak moucha Vilemínka a chundeláč. Osmým a posledním úkolem bylo uklidit si kolem sebe. S dětmi jsme tak uklidili prostranství kolem školy a opakovali jsme si vše, co víme o třídění odpadu.

Všem dětem, které se zúčastnily připravených úkolů, moc děkuji a věřím, že se opět společně zapojíme do další připravované akce.                                                                                                                                                                                 Za ŠD Kateřina Plachká
 

    Dne 17. 6. 2021 se uskutečnila akce ŠKOLÁKEM NANEČISTO pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče. Po uvítání a předání informací si rodiče prohlédli prostory školy a děti si vyzkoušely čtyři školní předměty. V matematice předškoláci spočítali a pomocí čar zapsali různé předměty. V českém jazyce si procvičili ruku na grafomotorickém cvičení. V rámci prvouky poznávali hmatem předměty v pytlíku a výtvarnou výchovu poznali díky míchání potravinových barev v mléce, které vytvářely nejrůznější obrazce. Děti byly velmi šikovné, proto si, mimo zážitek, odnesly i odměnu.

   

   V sobotu 19. 6. se uskutečnila na hřišti TJ akce“ Sportuj s námi“. Již od rána zde byl připraven program pro všechny děti i dospělé. Na své si přišly předškolní děti a pod vedením Magdy Duroňové a Pavly Petrželové se doslova „vyřádily“. Rodiče a děti si zavzpomínali na své společné skladby a už teď se těší na cvičení s Marcelou a Lukášem Královými, které doufejme, začne v měsíci říjnu. Hravé dopoledne měli také malí fotbalisti, pro které připravil pestrý trénink Michal Gavenda. A po více než roce jsme oprášili také gymnastické náčiní. Celé dopoledne vyvrcholilo „Lízátkovým závodem“ kterého se zúčastnilo přes 30 dětí. Odpolední blok byl trochu poznamenán úmorným vedrem, neboť na taneční hrátky zavítalo méně dětí, než jsme doufali, ale i tak jsme si to užili a rozproudili krev. V 15 hod. jsme přivítali naše ženy, které si s námi zacvičily zumbu a daly si do těla při kruhovém tréninku. Náš taneční blok jsme zakončili choreografií Jerusalema. Jde o mezinárodní taneční výzvu, která spojuje lidi po celém světě v tomto nelehkém čase. Tak jako se říká, závěr patří mistrům, jsem ráda, že i v této době se někteří „mistři“ vrátili na trávník a ukázali nám, jak má vypadat pálkovací hra „Brännball“, ve které jsme v minulých letech patřili k nejlepším týmům v republice. Společně s dětmi odehráli tři přátelská utkání a o pěkné momenty ze hry nebyla nouze. Na své si přišli také zájemci o turnaj v ringu. Celý den jsme završili společný zpěvem s pí. Helenou Malčekovou. Díky velmi teplému počasí jsme nepotřebovali ani táborák, spíše jsme využili repelentu proti hmyzu. Ráda bych poděkovala všem zúčastněným a věřím, že se akce povedla a všichni si užili sportu, jak se patří.

 

    Poslední dny školního roku byly vyhrazeny pro konání branného dne. Využili jsme zároveň této příležitosti a pozvali jsme žáky 5. tříd z Litultovic a Dolních Životic, kteří budou po prázdninách navštěvovat naši školu. Byli rozděleni společně s našimi páťáky do nových třídních kolektivů a pod vedením svých budoucích třídních učitelek společně s ostatními třídami obcházeli postupně pečlivě profesionály připravená stanoviště – překonávání lanových překážek, střelba na airsoftové střelnici, boot camp, výuka zdravovědy, imobilizace a transport, resuscitace a obvazové techniky, hod granátem, lukostřelba a protipovodňová příprava. Žáci si veškeré aktivity mohli vyzkoušet a získali tak praktické zkušenosti ve všech jmenovaných oblastech.  

     Dva dny před koncem školního roku je tradiční den pro rozloučení s žáky devátých tříd. Krásná tradice, ze které se stala společenská událost nejen pro žáky a jejich bývalé i současné učitele, ale také pro rodiče, prarodiče a hosty. V letošním roce jsme vzhledem ke stále trvajícím opatřením museli počet osob v hledišti omezit, ale to nic neubralo na slavnostní náladě, která v sále panovala. Postupně byli přihlížejícím představeni žáci i třídní učitelé obou devátých tříd Mgr. Kateřina Zahlová a Mgr. Tomáš Ryba. Padesát jedna slečen a mladých mužů, oděných do společenského úboru nastoupili na pódiu a poskytli rodičům nádherný pohled, v němž se mísila hrdost i dojetí nad právě skončenou životní etapou. Obě deváté třídy v rekordně krátkém čase zvládly připravit velmi nápaditý a bohatý program ukončený nádherně zazpívanou písní, který byl oceněn častým potleskem i smíchem. I přes úmorné vedro bylo předávání vysvědčení nezapomenutelným zážitkem pro všechny zúčastněné. Přejeme všem vycházejícím žákům šťastný vstup do další etapy života.

Poslední den školy je kromě vysvědčení dnem odměňování. Zdaleka není jen za prospěch, ale především za pomoc spolužákům, vytváření příznivé atmosféry ve třídě, kamarádství, úspěchy v soutěžích a reprezentaci školy, v letošním roce také za zodpovědný přístup a pečlivé plnění úkolů v rámci distanční výuky.

 

Pochvala ředitelky školy

1.třída – Julie Zahlová, Jana Malchárková; 2.třída – Beáta Kubánková, Jakub Stiborský, Tomáš Petzuch, Tomáš Mikolajek, Michal Dudík, Nela Montagová; 3.třída – Šimon Müller, Tereza Gregořicová, Tobiáš Lelovský; 4.třída – Aneta Maršálková, Vanda Najsrová, Anna Ryplová, Vít Richter, Barbara Mazurová, Viktorie Rádková; 5.třída – Jakub Zahel, Natálie Kurková, Šarlota Lhotská, Leontýna Malchárková; 6.A – David Trojančík, Natálie Režnarová; 7.A – David Pustka; 7.B – Jindřich Klein, Anna Gorčicová, Eliška Gorčicová; 8.A – Barbora Pavelková, Radka Steinerová; Barbora Slavíková; 9.A – Ondřej Volovský, Vít Vykydal, David Zahel, Kristýna Benešlová, Terezie Zahlová ; 9.B – Bára Černá, Izabela Hoppová, Tereza Otipková, Tereza Tomášková, Jan Prejda, Lukáš Doležel, Jan Beníšek

 

Pochvala ředitelky školy s věcnou odměnou

jako nejvyšší vyjádření ocenění zásluh žáka Základní školy Slavkov

1.třída – Adéla Zahlová; 2.třída – Aneta Šenková; 3.třída – Eliška Zahlová; 4.třída – Daniel Pustka; 5.třída – Petra Hlávková; 6.A – Julie Chmelová; 6.B – Viktorie Mičková; 7.A – Vojtěch Hrubý; 7.B – Zbyněk Drastich; 8.A – Alžběta Kadaňková; 8.B – Eliška Mičková; 9.A – Dominik Borunský, Adrien Tanekou, Evelína Kunzová, Karin Malchárková, Stela Stonišová; 9.B – Tomáš Adámek, Barbora Kubcová, Magdaléna Pavlíčková, Petra Koníčková, Lukáš Plachký

 

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení