• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

ŠKOLNÍ ROK - 2019/2020

 

Září

    Nový školní rok jsme tak jako v předchozích letech zahájili společným výjezdem, tentokrát jsme zvolili prostředí hotelu Buly aréna v Kravařích. Ústředním tématem dvoudenního školení byla „Komunikace a kooperace ve skupině“. Školitelkou byla Mgr. Vladimíra Kličková, která nás velmi fundovaně provedla touto problematikou. Školení bylo pojato velmi prakticky, všichni jsme ocenili možnost vyzkoušet si připravené aktivity mezi sebou. Věříme, že nové znalosti a zkušenosti použijeme k dalšímu zkvalitnění práce při skupinových činnostech i v náročné práci třídního učitele formující kolektiv třídy. Učitelé se především v předmětových komisích věnovali kontrole a úpravám ŠVP, vytýčili cíle výchovy a vzdělání, zapojení do soutěží, zaujali jednotný přístup k požadavkům kladených na žáky, zamýšleli se nad návrhem nových žákovských knížek, nastínili aktivity a prezentace směřující k 70. výročí založení školy v příštím školním roce a v neposlední řadě připravili podklady a materiály ke školení finanční gramotnosti. Celý pobyt se nesl v příjemné, byť pracovní atmosféře a věřím, že nás pozitivně naladil do další práce.

    V letošním školním roce jsme zázemí školy a vybavení opět zvelebili a zinovovali. Celkovou rekonstrukcí a přestavbou prošlo sociální zařízení na staré budově školy. Je to věc, po které bylo v uvozovkách voláno již několik let nejen žáky a zaměstnanci školy, ale také rodičovskou veřejností. Mimo jiné to bylo zjištění při dotazníkovém šetření, které proběhlo loni na podzim a s jehož výsledky jste byli seznámeni v pololetním zpravodaji. Rekonstrukce v celkové výši 2 580 000 Kč, kterou financovala obec Slavkov v plném rozsahu ze svého rozpočtu, zahrnuje celkovou rekonstrukci sociálních zařízení chlapců a děvčat včetně všech rozvodů vody, elektřiny i odpadů, rekonstrukci sociálního zařízení před tělocvičnou a ve školním klubu, vybudování nového sociálního zařízení pro učitele a rekonstrukci prostor studovny pro žáky. Navíc obec Slavkov zafinancovala úpravu nového prostoru určeného pro převlékání dívek před hodinami tělesné výchovy, dále pak terénní úpravy a částečné dodláždění atria, které bude mimo jiné sloužit jako přírodovědná učebna a zrealizovala přepojení odpadní kanalizace školy na veřejnou síť. Větším estetickým zásahem prošla také tělocvična, kde byla provedena celková obnova omítek a obložení. Všechny tyto rozsáhlé stavební zásahy do školy nesou s sebou zvýšené požadavky na úklid a tady využívám možnosti poděkovat všem správním zaměstnancům v čele s p. školníkem za velké pracovní nasazení a zvládnutí nelehkého úklidu a přípravy školy pro provoz. Obec se nám snaží vytvářet to nejlepší materiální zázemí a našim úkolem je zajistit co nejvyšší úroveň vzdělání a výchovy svěřených dětí. Jednou z cest, jak zajistit vzrůstající trend, je zisk dalších prostředků na vzdělání. Podařilo se nám získat dotaci v rámci výzvy Šablony II z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 1 790 333 Kč. Projekt s názvem Zvyšování kvality školy je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podpora rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráci s rodiči a veřejností. Dále jsme se stali partnerskou školou v projektu „Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení“. V rámci tohoto projektu získáme vybavení mobilní učebny v počtu 35 ks tabletů a příslušenství.

    Slavnostní zahájení nového školního roku proběhlo v sále kulturního domu za přítomnosti pozvaných hostů, rodičů, početného pedagogického sboru a více než tří stovek žáků. Po přivítání p. zástupkyní se sálem rozezněla naše hymna opěvující krásy naší země. Následoval projev ředitelky školy obracející se k jednotlivým skupinám žáků. U žáků devátých tříd zdůraznila jejich nezastupitelnou úlohu nejstarších, kteří se stávají vzorem pro své okolí a připomněla důležitost tohoto ročníku pro jejich rozhodování a volbu v dalším životě. Nově příchozím děvčatům a chlapcům do šestých tříd popřála vytvoření co nejlepších nových třídních kolektivů a našim nejmenším prvňáčkům šťastné vykročení do nového školního roku. Byl představen tým pedagogů, kteří i letos stojí před nelehkým úkolem zvládnout naučit a vychovat přítomných 302 žáků školy. Ve sboru došlo ke změnám. Z mateřské dovolené se nám vrátila Mgr. Jana Žůrková s aprobací matematika – anglický jazyk, novou posilou sboru je Mgr. Anna Maleňáková PhD., která bude vyučovat hudební výchovu po dobu nepřítomnosti p. uč. Malčekové, čtyři hodiny tělesné výchovy v 1. třídě bude učit Mgr. Eliška Kvarčáková a novým členem týmu vychovatelek školní družiny je Marie Šašková, která bude na škole působit také jako asistent pedagoga. Všem přítomným popřál úspěšný školní rok také pan starosta Mgr. Rostislav Musila, se svými záměry v oblasti stravování vystoupila ředitelka školní jídelny Zuzana Stojakovič, pozdrav a šťastný vstup do nového školního roku přidal předseda SRPŠ Vladimír Rádek. Vrcholem programu na prvním setkání žáků školy je každoročně soutěž o „nejodvážnějšího prvňáčka“. Pro školní rok 2019/2020 se jimi stali Matyáš Oslizlo a Samuel Binar, kteří jako jediní našli odvahu vystoupit před početné publikum. Vystřídali je děvčata a chlapci ze sboru s písněmi Tři citrónky a Jedeme za sluncem. Za zpěvu písně Vadí - nevadí si pak paní učitelka Mgr. Martina Herrmannová odvedla své nejmenší svěřence do pečlivě připravené učebny. Nezbývá než dětem popřát úspěšný vstup do nového školního roku.

   

     Dne 12. září se vypravila desítka nejlepších čtenářů naší školy do Wellness centra Bruntál. Tento den si příjemně užili: Sára Mazurová, Eliška Zahlová, Adam Zahel, Honza Kurka, Jakub Montag, Natálka Kurková, Nikolas Dak, Matěj Gebauer, Danielka Kozáková a Klárka Ryžová. Byla to zasloužená odměna za jejich mimočítankovou četbu v minulém školním roce.

  

V pátek 13.9. jsme se s celou první třídou zúčastnili soutěže v hodu do dálky s názvem „Házej jako Bára“. Tuto soutěž, která se konala na baseballovém hřišti, zaštiťovalo město Opava. Soutěže se zúčastnilo 6 škol – ZŠ Boženy Němcové, ZŠ Edvarda Beneše, ZŠ Šrámkova, ZŠ Vrchní, ZŠ Malé Hoštice a naše ZŠ Slavkov. Děti si zkusily samotnou hru baseballu, zkusily si chůzi po laně, v pálkařské kleci si mohly zkusit odpal míčků z nadhazovacího stroje a mnoho dalšího. Nejpodstatnější byl ale hod do dálky kriketovým míčkem. A zde se nám podařilo získat hned dvě druhá místa. Z chlapců ročníku 2012 získal druhé místo Kevin Kubín, který hodil úžasných 20m a z chlapců ročníku 2013 získal druhé místo Matyáš Plch, který hodil krásných 14m. Kluci získali krásné medaile, sladké odměny a poukázky v hodnotě 1500Kč. Kevin ještě navíc o 5m překonal nejlepšího chlapce z baseballového oddílu ve svém ročníku. Oběma chlapcům gratulujeme a děkujeme za krásnou reprezentaci naší školy.       Za ŠD Kateřina Plachká

   

    Přestup z nižšího na vyšší stupeň bývá náročný. Nejenže přibydou další předměty jako třeba Fyzika nebo Dějepis, ale navíc se žáci setkávají s mnoha novými učiteli a zvykají si na rozdílné styly výuky i hodnocení. A v neposlední řadě je to nový kolektiv vytvořený z dětí z různých škol. Proto každoročně jezdíme se šesťáky na adaptační kurzy, kde mají děti šanci seznámit se s novými spolužáky formou různých řízených i spontánních aktivit.

   Adaptační dny 6. A probíhaly ve dnech 11. – 12. září v padesát pět kilometrů vzdáleném Štramberku. Přálo nám krásné slunečné počasí a štramberskou Trúbu šlo vidět již z dálky. Do Štramberku jsme cestovali dopoledne vlakem. Po vystoupení z vlaku jsme si šli prohlédnout krásné starobylé náměstí, kde se následující víkend slavilo 660 let od vzniku tohoto města. Nevynechali jsme ani výstup na věž Trúba, z které byla krásná vyhlídka do okolí a žáci z ní byli nadšeni. Po prohlídce města jsme šli pěšky do campu „U Kateřiny“ vzdáleného 4 km od Štramberku. Po cestě nás obklopovaly krásné roubenky a samozřejmě okouzlující příroda. Po ubytování v campu nás čekalo zábavné odpoledne plné her, které si pro nás připravila paní zástupkyně Mgr. Kristína Hlasná. Hry byly koncipovány tak, aby se žáci navzájem poznali a ikdyž z nich nebudou hned kamarádi, tak se alespoň trochu naučili spolu navzájem spolupracovat a být k sobě tolerantní. Hry žáky bavily a přistupovali k nim s nadšením a radostí, jaká by u dětí jejich věku měla ještě být. Žáci měli také svůj prostor ke komunikaci ve volném čase. Druhý den po snídani jsme vyrazili opět pěšky na cestu zpět a zhlédli ještě ruční výrobu známých štramberských uší. Ve výrobně jsme se dozvěděli něco o historii výroby této cukrovinky. Adaptační dny hodnotím jako velmi zdařilé. Myslím, že splnily svůj účel a žáci i pedagogický dozor se vrátil spokojený domů.

  

    Adaptační pobyt 6. B začal v pondělí ráno výjezdem do kempu v Podhradí. Celá akce byla poznamenaná nepřízní počasí, kdy jsme dokonce museli změnit trasu a čas příchodu do kempu. Asi jsme udivovali cestující na nádraží Opava-Východ, když jsme přímo na peróně jezdili jako mašinky či kdákali jako slepice. Pěší přesun ze zastávky do kempu prověřil naše boty i pláštěnky a na málokom zůstala suchá nit. Nic to ale neubralo na dobré náladě, podpořené velkým řízkem k obědu. Odpoledne jsme v různých aktivitách běhali, zpívali, dělali pantomimu a došlo i na rychlokurz vodáckých dovedností na loďkách. Čas daný k volné zábavě jsme pak trávili hlavně na kolotoči. Druhý den po snídani jsme vyrazili směr Melč. Do cesty se nám ovšem postavila po silných deštích rozbouřená řeka Moravice. S odhodláním jsme si vyhrnuli kalhoty a pustili se do dravého proudu ledové vody. Někteří to zvládli pouze s výskáním, jiní mírně zakolísali a někteří se nebojácně vrhali do vody ve snaze zachránit uplavavší boty. Všichni ale nakonec statečně došli či doplavali na druhý břeh, za což zaslouží obdiv! Zoceleni ledovou koupelí jsme pak v rychlém tempu zvládli přesun na autobus do Melče, který nás bezpečně dovezl domů. Poznali jsme se, stmelili jsme se, překonali jsme své limity. A o tom má přece „Adapťák“ být!

 

     Páteční vycházka dětí školní družiny byla tentokrát i s velkým dobrodružstvím. Když jsme přišli k prvnímu rybníku, přijeli za námi hasiči z Opavy. Dostali hlášený požár v rybářské chatce. Naštěstí o žádný požár nešlo, takže jsme si všichni oddychli! Vedoucím hasičů byl pan Najser, tatínek našich žáků Sabinky a Zdeňka a ten nám nabídl prohlídku hasičského auta. Dozvěděli jsme se o celém záchranném vybavení, ale třeba i o tom, proč vozí hasiči v autě plyšové hračky - Hasíky. Poděkovali jsme alespoň zatleskáním za zajímavou prohlídku i s výkladem a za houkání hasičské sirény jsme pokračovali za cílem naší cesty a tím byly labutě na posledním rybníku. Byly tam a opravdu za námi připluly i se svými čtyřmi mladými labuťkami. Na zpáteční cestě jsme plnili úkoly s přírodní tématikou. První naše velká páteční vycházka se nám všem moc líbila.

  

 

Říjen

     Volby do Žákovského parlamentu proběhly v úterý 1. října v sále kulturního domu. Volby považujeme na naší škole právem za svátek demokracie. Třída navrhuje několik vhodných kandidátů. O jejich zvolení do sedmnáctičlenného parlamentu však rozhodují všichni žáci třetí až deváté třídy. Každá třída (čtvrtá až devátá) musí mít alespoň jednoho zástupce, o ostatních rozhoduje počet obdržených hlasů. Z členství neplynou žádné výhody, naopak chování zvolených zástupců je podrobeno větším nárokům. Musejí zvládnout říkat i nepříjemné věci, mít odvahu vystoupit v parlamentu s kritikou, nemyslet jen na sebe, ale udělat něco pro ostatní, strhnout okolí pro svůj nápad, být vytrvalý, dotáhnout uložené úkoly do konce, obhájit svůj názor, schopnost přijmout jiný a v neposlední řadě podílet se na organizaci spousty akcí a aktivit. Také samotné představení a projev ke spolužákům ve zcela zaplněném sále chce dávku odvahy. A kdo bude nakonec v tomto školním roce pracovat v Žákovském parlamentu? Po pečlivém sečtení všech hlasů budou hájit zájmy žáků: Natálie Kurková, David Trojančík, Karel Paš, Eliška Gorčicová, Barbora Slavíková, Alžběta Kadaňková, Jiří Duroň, Jakub Mellar, Jan Chudý, Karin Malchárková, Matyáš Volkmer, Tereza Tomášková, Veronika Janíková, Luděk Klein, Filip Kunc, Vendula Trojančíková, Tereza Janků.

Ve středu 2. 10. se pětice dívek z vyššího stupně zúčastnila oblíbené okresní soutěže v kresbě „Kreslíš, kreslím, kreslíme…“, kterou pořádá Střední uměleckoprůmyslová škola v Opavě. Jako každý rok se sešlo mnoho talentů a porota bude mít nelehký úkol. Naše žačky se  nenechaly zahanbi a dílka se jim vydařila.

     Zamračené páteční nebe na Větřáku se rozveselilo poletujícími barevnými draky. Děti školní družiny měly již tradiční Drakiádu. Sešlo se 45 dětí se svými dráčky a netrpělivě čekaly, jestli se zrovna tomu jejich drakovi podaří vzlétnout. Většině se to opravdu podařilo a jen jsme obdivovali, jak vysoko létají. Nad svými hlavami jsme mohli sledovat letadýlka, rogala, motýly, dravé ptáky, barevné rybičky i chobotnici, draky různých tvarů a velikostí. Nejvýše poletujícím byl Troll Davida Trojančíka z 5. třídy, který si náš obdiv zasloužil také tím, že byl, jako jediný, vyroben doma. Myslím si, že se drakiáda líbila nejen dětem, ale také všem přítomným rodičům a prarodičům, kteří přišli podpořit své děti a vnuky, a také velkou měrou pomáhali. Za to jim patří naše poděkování, my si jejich pomoci velice vážíme.

Návštěva dopravního hřiště v Malých Hošticích

     V pátek navštívili naši páťáci spolu s dětmi z Mateřské školy dopravní hřiště v Malých Hošticích. Nejdříve si společně v učebně zopakovali znalost dopravních předpisů a pak už přišla ta dlouho očekávaná chvíle – možnost jezdit na dopravním hřišti. Malé děti dostaly koloběžky a odrážedla a páťáci měli možnost jezdit na kolech.

Všichni se snažili dodržovat dopravní předpisy a někteří páťáci zaslouží také pochvalu za toleranci a pomoc malým dětem při pohybu na dopravním hřišti. Také počasí se umoudřilo, přestalo pršet a vysvitlo sluníčko. Všem se hezké dopoledne na dopravním hřišti líbilo a už se těší na další návštěvu. Věřím, že se všechny děti budou snažit dodržovat tyto předpisy i na opravdové silnici.                                                                                                                                                                                                                                  Mgr. Magdaléna Hymlárová

 

   Ve čtvrtek 3. 10. se žáci osmých tříd zúčastnili geodetické soutěže Geošifra, která se konala na Střední průmyslové škole stavební. Do boje jsme vyslali dva týmy. Tým z 8.A s názvem Eska ve složení Stela Stonišová, Evelína Kunzová, Karin Malchárková, Adrien Tanekou a tým z 8.B s názvem Fretka ve složení Bára Kubcová, Petra Koníčková, Jan Válek a Matyáš Volkmer. Týmy musely prokázat především znalosti ze zeměpisu a matematiky, po celou dobu soutěže byla nezbytná přesnost, rychlost a spolupráce v týmu. Oba naše týmy zvládly vše na výbornou, neboť z celkového počtu 20 týmů se tým z 8. B umístil na krásném 5. místě a tým z 8. A dokonce na nádherném 3. místě. Blahopřejeme k úspěchu!

 

     Považujeme za důležité, aby mladá generace měla zdravé finanční návyky, chápala rizika související se zadlužováním, rozpoznávala investiční příležitosti, chápala hodnotu financí, měla správné postoje i osobní zodpovědnost v této oblasti. Výuce finanční gramotnosti proto věnujeme velkou pozornost a jednotlivé oblasti máme zakomponovány v našem ŠVP Zdravá škola. Okruhy učiva o finanční gramotnosti se promítají do učiva nižšího i vyššího stupně v oblasti matematiky, fyziky, občanské výchovy, výchovy ke zdraví, anglického jazyka aj. V rámci klasických hodin a projektových dnů jsou probírána témata rodinného rozpočtu, provozu domácnosti, nakupování v obchodech, porovnávání cen, hospodaření, fungování trhu, fungování bank, poskytování půjček a úvěrů, otázka platebních karet, hospodaření státu, tvorby státního rozpočtu, daně atd. Ve výuce jsou využívány učebnice, pracovní listy, zážitkové hry, praktické pomůcky, informace z internetu, ke kterým učíme žáky kriticky přistupovat.

     Abychom ještě více prohloubili zdravé finanční návyky našich žáků, rozhodli jsme se uskutečnit výuku finanční gramotnosti pro žáky naší školy vedenou zkušenými lektory z praxe, kterou jsme realizovali v rámci celosvětového týdne o finančním vzdělávání Global Money Week 2019. Akce s názvem „Uč se, šetři, vydělávej!“ byla určena pro žáky páté třídy a dvou sedmých tříd. Postupně byla v rámci výuky otevřena a prodiskutována následující témata a pojmy – finančně gramotný člověk, definice finanční gramotnosti, dějiny peněz, výdaje rodiny, finanční návyky, základní pojmy v rozpočtu se zaměřením na rodinný rozpočet, konkrétní praktické sestavení rozpočtu rodiny za předem určených a daných podmínek. Jednotlivé teoretické i praktické bloky byly proloženy instruktážními videi, kterými byla celá problematika více přiblížena dětem. Na základě všech těchto realizovaných aktivit a vyhodnocení znalostí žáků jsme byli pozváni na odbornou konferenci Škola základ života do Prahy, kde nám byl slavnostně předán a stali jsme se držiteli stříbrného certifikátu Finančně gramotná škola.

       V druhém říjnovém týdnu jsme zorganizovali pro žáky sedmých, osmých a devátých tříd přednášku na téma Východní Kanada a víkend s indiány. Přednášející manželé Poulíkovi, kteří k nám dorazili z Jižní Moravy, nám  odprezentovali své autentické zážitky z cest po Východní Kanadě. V prezentaci se objevily nádherné přírodní scenérie, monumentální stavby měst, život zdejších obyvatel, jejich kultura, zvyky a způsob života. Obohacením byly praktické cestovatelské rady. Věřím a doufám, že tato přednáška byla motivací pro naše žáky.
      Teplejší počasí vylákalo děti školní družiny na delší procházku. V pátek jsme se šli podívat na koně. I když jsme všichni měli pro koníky nějakou dobrotu, respektovali jsme zákaz krmení, který jsme viděli na ohradě hned při příchodu. Děti jsme ještě u školy nalákaly na to, aby byly celou cestu pozorné a všímaly si všeho kolem sebe, protože na závěr procházky jsme měly připraveno 19 otázek, na které děti odpovídaly. Přišli jsme všichni unavení, ale s příjemným pocitem pěkně stráveného odpoledne. Ušli jsme téměř 6 km a bylo to 9965 kroků.                                                                                                                                                                                             Zuzana Bendíková

 

     Do soutěže Logická olympiáda se v kategorii A pro 3. - 5. ročník zapojilo v našem kraji celkem 1491 řešitelů, z toho z naší školy jich bylo 17. Test vyplňovali žáci ze svých domovů a věříme, že to všichni zvládli bez pomocí rodičů. Soutěžní úkoly jsou založeny především na schopnostech samostatného úsudku, pohotového rozhodování, tvůrčího myšlení a logických úvah. Vynikajícího výsledku dosáhli Daniel Gorčica (33. místo v kraji) a Konstantin Stojakovic´ oba z 5. třídy, kteří se stali krajskými semifinalisty. Na třetím místě v rámci školy se umístil Jan Kurka z 3. třídy. Pěkného výsledku dosáhli Natálie Kurková z 4. třídy a Matěj Gebauer z 5. třídy. Ve starší kategorii B se této soutěže zúčastnilo více než 20 tisíc žáků šestého až devátého ročníku z celé ČR. Výborného skóre také dosáhli Viktor Šnajdr z 6.B, Adrien Tanekou z 8.A, Vendula Trojančíková z 9.B a Terezie Zahlová z 8.A. Hezkého výsledku dosáhli také Anna Stojakovic´, Petra Koníčková a Vendula Richterová. V nejmladší kategorii určené pro žáky 2. ročníků jsme zaznamenali také nádherné výsledky. Na 11. místě v kraji a 1. místě za školu se umístil Kryštof Klein, následován Tobiášem Lelovským, Ondrou Beckem a Lucií Slavíkovou. Blahopřejeme k dosaženým výsledkům.

 

    Celkem 14 943,5 kg se vešlo do čtyř kontejnerů při sběru papíru žáků základní a mateřské školy. Zvítězili druháci s celkem 2875,5 kg, na druhém místě se umístili žáci 7. A třídy s 2004 kg, třetí skončila 5. třída s 1238,5kg. Další pořadí : 2. tř, 1. tř., 6. B, 9. B, 4. tř., 6. A, 8. B, 9. A, 7.B, 8.A. K nejlepším sběračům se zařadili Viktorie Radková, Vítek Zemek, Vojta Zemek, Šimon Bajgar,Tobiáš Lelovský, Eliška Musilová, Kamila Matalová, Adéla Vlčková, Veronika Janíková, Alžběta Kadaňková. O úspěch celé akce se zasloužili členové Žákovského parlamentu a chlapci z 8. B a obou devátých tříd, kteří strávili dvě pracovní odpoledne v dobré náladě a za krásného podzimního počasí. Pochvalně se o jejich pracovním nasazení vyjádřil také pan školník. Poděkování patří všem, kteří se zasloužili o hladký průběh akce.

Soutěže Přírodovědného Klokana se zúčastnilo celkem 80 žáků osmých a devátých tříd. Kromě logických úvah a zdravého selského rozumu vyžadují odpovědi také poměrně velkou sumu znalostí všech přírodovědných oborů. Nejlepšího výsledku dosáhli Filip Kunc 9.A 77 bodů, Magdaléna Pavlíčková 8.B 68 bodů, Evelína Kunzová 8.A 62 bodů, Adam Žilka 8.A 60 bodů, Adéla Malíková 9.A 59 bodů, Ondřej Volovský 8.A 58 bodů.

 

    V úterý 22. 10. jsme se  děti školní družiny zúčastnily turnaje ve vybíjené na ZŠ Šrámková v Opavě. Turnaje se zúčastnilo celkem 8 škol – Slavkov, Mladecko, Otice, B. Němcové, Šrámková, Vrchní, Kylešovice a I. Hurníka. Nejdříve se hrálo ve dvou skupinách a poté první dvě družstva bojovala o první příčky. Bohužel, nedařilo se nám u prvního zápasu, ale další družstva jsme s přehledem porazili a domů děti přivezly krásné třetí místo. Složení družstva: Marek Kubala, Danek Plachký, Jakub Zahel, Dominik Král, Tomáš Škrabal, Jan Tůma, Jakub Montag, Štěpán Hajduk, Filip Stypa, Natálie Kurková a Šarlota Lhotská.                                              Za ŠD Pavla Urbanská

      Vítězové běhu kolem rybníku, žáci 9. A, si v tělocvičně TJ Slezan Opava užili projektový den. Pod vedením trenéra 1. třídy v judu Daniela Tatarina si vyzkoušeli různá koordinační cvičení, cvičení pro poznání vlastního těla, různé druhy lokomocí (zvláštní přesuny z místa na místo), gymnastické prvky i jejich netradiční formy, úpolové hry a relaxační cviky.

      V říjnu nás děti nižšího stupně krásně překvapily svými výrobky, které jsme mohli obdivovat na naší výstavce nazvané “Kouzelník podzim”. Ježci ze šišek, sovy z pařezů, dýňové lucerničky, zvířátka z kaštanů, žaludů i sušených listů, chaloupky z mechu a kapradí, ptáčci z jablek i v hnízdě, krásný koník. K vidění bylo 38 soutěžních prací. Po vyhodnocení, které ani letos nebylo vůbec jednoduché, se porotci shodli na tomto pořadí:

5. místo - Matyáš Srnka 3. tř.
4. místo - Dominik Humpolec 3. tř.
3. místo - Adéla Vlčková 4. tř.
2. místo - Vítek Richter 3. tř.
1. místo - Sára Mazurová 2. tř.

  
    Všechny děti získaly diplom a účastnický list, také je neminula sladká odměna. Gratulujeme všem dětem a děkujeme jim za krásné, přírodní výrobky. Poděkování patří rovněž jejich rodičům.

V rámci hodin tělesné výchovy jsme pro žáky osmých a devátých tříd zorganizovali přednášku o netradičním sportu -  kitingu. Do školy jsme pozvali odborníka na slovo vzatého, našeho bývalého žáka Radka Prejdu, který se tomuto sportu věnuje od 15 let. Po úvodním seznámení a představení kitingu jako sportu následovala ukázka videí z nejznámějších lokalit určených pro tento druh sportu, byly vysvětleny specifika jednotlivých druhů kitingu – voda, sníh, písek. Žáci byli seznámeni s podmínkami a kritérii organizovaných soutěží i finanční náročností pořízení nezbytného vybavení a pomůcek pro tento sport. Přednáška byla ukončena názornou ukázkou vybavení v tělocvičně včetně nafouknutí draka, připásání trapézem, vypnutí draka a poučení o bezpečnosti. Beseda sklidila velký úspěch a byla velmi pozitivně přijata jak žáky, tak přítomnými pedagogy. Děkujeme p. Prejdovi za ochotu, vzornou přípravu i vyčerpávající obsah přednášek.

     Letos si připomínáme 101. výročí vzniku samostatného Československa. Na naší škole je datum 28. říjen 1918 spojen s několika fakty – historické připomenutí této významné události ve školním rozhlase, řešení testu, štafetový běh tříd a společné setkání celé školy s vyhlášením nejlepších výsledků. Řešením otázek testu se děti přesvědčí, jak svou vlast znají – její dějiny, současnost, geografii i nejbližší region, prověří si také znalost svého mateřského jazyka. Test je připraven pro nižší i vyšší stupeň tak, aby otázky odpovídaly znalostem dle věkových kategorií. Určitě si zaslouží ocenění ti, kteří dosáhli v testu maximálního počtu 32 bodů. Letos to byl Filip Kunc. Další krásné výsledky jsme zaznamenali u Luďka Kleina, Terezy Anny Králové, Karin Malchárkové, Evelíny Kunzové, Adriena Tanekou, Kristýny Košárkové. Na nižším stupni se na stupínky vítězů postavili Matyáš Plch, Radek Vícha, Patrik Hruška, Kryštof Klein, Šimon Čech, Petra Hlávková a Filip Benešl.

      Určitým vyvrcholením oslav jsou závody štafet, které staví jednotlivé třídy. Závodí se mezi sousedními ročníky s časovými hendikepy. Atmosféra byla vskutku úžasná, povzbuzování a radost z případného vítězství bylo slyšet určitě až na dolním konci obce. Z velkého koláče, díla našich kuchařek, se letos radovali prvňáci, třeťáci, šestá B a osmá B třída. Na slavnostním společném setkání v kulturním domě jsme ocenili výsledky soutěží, členové Žákovského parlamentu složili slib a celý prožitek umocnil zpěv naši státní hymny.

  

Listopad

     Žáci osmých a devátých tříd navštívili Veletrh povolání, který se tentokrát uskutečnil ve sportovní hale v Opavě. Měli tak jedinečnou možnost seznámit se nejen s nabídkou studijních a učebních oborů všech středních škol Opavska a přilehlého okolí, ale také s prezentacemi firem působících v Opavě, které jsou pak potencionálními zaměstnavateli absolventů škol. Celá akce měla pozitivní ohlas nejen mezi žáky, ale také mezi doprovázejícími pedagogy.

 

      

V úterý 5. 11. 2019 se  děti čtvrté a páté třídy zúčastnily prvního kola turnaje v miniházené. Celkem se do opavské ligy přihlásilo pět družstev: Slavkov, Šrámková, Otická, Mařádková a Vrchní. Na turnaji panovala skvělá nálada. První zápas se ZŠ Mařádková byl úspěšný a dařilo se nám i v druhém zápase, který také s přehledem vyhráli nad ZŠ Šrámková. Bohužel poslední zápas se ZŠ Vrchní nedopadl dobře a na opravdu silného soupeře naši žáci nestačili.

Hráči: Danek Plachký, David Trojančík, Tobiáš Kostřiba, Matyáš Vícha, Jakub Zahel a Dominik Král

    

           Zaměstnanci školy se aktivně zapojili do jednodenní stávky zorganizované školskými odbory, která se konala 6. listopadu. Tento den zůstala pro žáky škola uzavřena. Důvodem stávky byl nesouhlas s rozdělením desetiprocentního navýšení platů, jak bylo prezentováno médii. My jsme ale tímto způsobem dali najevo také nesouhlas s celkovými podmínkami našeho školství. Problémy vidíme v celkovém financování školství ze státního rozpočtu, předražené nastavení inkluzivního vzdělávání, postavení pedagoga ve společnosti, snižování úrovně vzdělání i nesouhlas s novým regionálním financováním školství.

 

         V úterý 12. 11. navštívil školní dužinu muzikant Marek Soldán s besedou „O vzniku a vývoji populární hudby a elektrické kytary“. Besedy se zúčastnilo celkem 62 dětí školní družiny. Pan Soldán předvedl dětem, jak se hraje na elektrickou kytaru s pedály a pokládal zajímavé otázky. Ty z nich, které správně odpověděly, daroval za odměnu trsátko. Všechny přítomné v sále zaujal svým nádherným zpěvem. Děti ŠD tak prožily krásné a poučné hudební odpoledne.

 

    Základního kola soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR, pod záštitou SPŠCH Ostrava se zúčastnili všichni žáci obou devátých tříd. Z testu mohli žáci získat maximálně 66 bodů. Nejlepších výsledků dosáhli v 9. A Filip Kunc (58,5b.), Adéla Malíková, Denisa Schneidrová a v 9. B Vendula Trojančíková, Vojtěch Šenk a Matěj Škrobánek. V krajském kole v Ostravě, které proběhne 5. 12. nás budou reprezentovat tři nejlepší – Filip, Vendula, Vojta a náhradníkem bude Matěj.

 

        Výběr našich chlapců šachového kroužku reprezentoval školu na šachovém turnaji v Opavě. Letos se turnaje zúčastnilo 32 dětí, které byly rozděleny do tří kategorií. 1.-2. třída,3.-5. třída a 6.-9. třída. Všichni chlapci bojovali se zápalem, ale bohužel na ty nejlepší soupeře nestačili. Poděkování za vzornou reprezentaci školy náleží Vaškovi Juchelkovi a Šimonu Čechovi ze 3.třídy,Dankovi Plachkému, Markovi Kubalovi, Dankovi Krivošičovi, Matěji Gebauerovi, Kosťovi Stojaković z 5.třídy a Davidovi Pustkovi z 6.A třídy.

                         

       Žáci obou šestých tříd se zúčastnili Národního testování SCIO v českém jazyce, matematice a obecně studijních předpokladech. Porovnáním výsledků testů z ČJ a M s výsledky testu OSP bylo zjištěno, že studijní potenciál žáků je využíván velmi dobře. Výsledky našich žáků v matematice jsou lepší než u 70% zúčastněných škol, v českém jazyce než u 60% škol. Nejlepších výsledků ve všech třech testech dosáhli Vojtěch Hrubý, David Pustka, Tereza Bednaříková a Vendula Richterová.

 

Děvčata a chlapci šestých a sedmých tříd zařazených do dvou družstev se zúčastnili okresního finále v plavání v Opavě. Závodů se účastníme jako jediná vesnická škola. V této soutěži nečekáme nějaké výrazné úspěchy, soutěžíme s opavskými žáky, kteří většinou navštěvují sportovní oddíly plavání. Jde nám o to, aby děti prožily odpoledne plné pohybu v jedné z nejzdravějších pohybových aktivit. Letos jsme si nevedli vůbec špatně. Družstvo chlapců ve složení: Jakub Vltavský, Matouš Gurecký, Viktor Šnajdr, Dominik Klein, Ivo Pavelek a Jiří Duroň vybojovali šesté místo, družstvo děvčat ve složení: Barbora Slavíková, Zuzana Palyzová, Klára Rýžová, Lucie Rýžová, Eliška Gorčicová a Klára Čechová skončila na pátém místě. Vynikající výkon předvedl Jakub Vltavský, který mezi jednotlivci skončil na 1. místě. Všem našim plavcům patří poděkování za vzornou reprezentaci školy.

 

Letošní 28. ročník Poháru starosty obce Slavkov ve volejbale se konal v sobotu 9. listopadu. Oproti minulému roku se jej opět zúčastnilo 5 družstev – „Rybáři, Orli, Škola, Mládežnická a Sokoli“, kteří postavili zcela nové družstvo. Samotný turnaj byl plný zvratů a herních překvapení, výkony všech mužstev byly víceméně vyrovnané. Na pátém místě se umístilo družstvo sokolů, kteří se letos teprve sehrávali. Na čtvrtém místě, po lítém boji, stanulo družstvo rybářů. Velkým překvapením turnaje bylo třetí místo kantorů, kteří dokázali ve vzájemném zápase pokořit i vítězné mužstvo. Druhé místo zaslouženě vybojovali orli a první místo si odnesla Mládežnická. Následovalo společné posezení u vynikajícího guláše, při němž byly probrány klíčové okamžiky samotného turnaje i taktika na příští rok.

 

Olympiády z českého jazyka se zúčastnilo 31 žáků osmých a devátých tříd. S počátečním testem z gramatiky si nejlépe poradili Filip Kunz (21 bodů z celkových 30 bodů) z 9.A a Adrien Tanekou z 8. A se stejným počtem bodů. V těsném závěsu za nimi se umístila Lenka Drastichová s 20 body. Rozhodovala tedy kvalita slohové práce na téma „Tomu říkám překvapení“. V ní se hodnotila nejen stylistická pohotovost, originalita námětu, ale i gramatické provedení. Milým překvapením bylo vítězství osmáka - Adriho Tanekou (38 bodů), jenž dosáhl nejlepšího výsledku v gramatické části a v jehož slohové práci nebyla ani jedna mluvnická či stylistická chyba. O první místo se tak podělil s Lenkou Drastichovou z 9. B třídy, na třetím místě skončil s nepatrnou ztrátou bodů 3 bodů Filip Kunc. Všem vítězům upřímně blahopřejeme a přejeme hodně štěstí v okresním kole.

 

        Tématem olympiády z dějepisu bylo „Dlouhé století se loučí 1880-1920“, a proto se jí zúčastnili jen vybraní žáci obou devátých tříd, kteří mají dané učivo již probrané. Na záludné otázky ohledně technických vymožeností dané doby, záminky první světové války, zahraničního odboje či doplnění známého Haškova románu o Švejkovi nejlépe odpovídal Filip Kunc, který se stal se ziskem 62 bodů (z 65 možných bodů) jasným favoritem školního kola dějepisné olympiády. Krásného výsledku pak dosáhl druhý Luděk Klein (51 bodů) a Denisa Schneidrová  s Adélou Malíkovou (50 bodů), všichni z 9. A třídy. Do okresního finále postupují první tři místa, záleží však na organizátorech soutěže, kolik medailistů pozvou.

        V pátek 29. 11. se děti ŠD vydaly do Opavy na Advent na zemědělce.  Jako každý rok bylo opravdu na co koukat a nejen to, děti si vyrobily přáníčka, svíčky ze včelích pláství, mohly si vybarvit omalovánky a získat tak nějakou dobrotu. Některé děti si vyrobily krásné a originální baňky. Samozřejmě děti navštívily i místní peklo, kde strašili opravdu hrůzostrašní čerti, ale naše statečné děti splnily úkoly a ještě dostaly sladkou odměnu. Samozřejmě všichni hlasovali pro soutěžní vánoční přání, které společně děti do soutěže vyráběly. Kdo měl nějaký drobný penízek na útratu, koupil alespoň nějaký malinký dáreček domů rodičům, sourozencům, či prarodičům. Účastníci načerpali spoustu nových inspirací k tvoření a strávili krásné odpoledne, které navnadilo na nastávající adventní období.

        Vánoční laťka přinesla hodnotné výkony zejména v kategorii starších žáků: Jan Chudý 155 cm, Adam Haas 151 cm, Adam Žilka, Luděk Klein a Vojta Šenk 148 cm. Z děvčat se nejvýše vyhouply Tereza Janků 138 cm, Vendula Trojančíková a Amálie Bartáková 135 cm. V mladší kategorii vynikli Matyáš Slunský 138 cm, Ondřej Veleba, Šimon Bajgar a Štěpán Žilka 125 cm, z děvčat Tereza Šenková 138 cm, Kristýna Košárková 125 cm a Tereza Mikolajková 120 cm. Nejmladší žáci pak pokořili 123 cm – Daniel Plachký a Natálie Kurková 120 cm. Soutěže se zúčastnilo rekordních 79 žáků školy, z toho 35 z nižšího stupně.

            Hezká tradice slavnostního rozsvícení vánočního stromečku se ve Slavkově plně ujala. I letos přilákala spoustu slavkovských občanů. Po přivítání a slovech pana starosty a pana faráře byl slavnostně rozsvícen vánoční stromek. Poté se park u hasičské zbrojnice rozezněl koledami a vánočními písněmi, které zazpívaly děti základní školy a Scholy. Připravené občerstvení, prodej vánočních dekorací, zabijačkových specialit, možnost svezení se na velbloudovi a oslovi, pro děti připravené zdobení perníčků, baněk a svíček navodilo pravou adventní náladu.

 

Prosinec

         Na základě výborných sportovních výsledků žáků naší školy jsme dostali pozvání na slavnostní vyhlášení výsledků Ligy sportu základních škol. Letos se vyhlášení konalo v pondělí 2. 12. v KD Na Rybníčku. Vždy se vyhlašuje 10 nejlepších škol z okresu Opava, zvlášť nižší a vyšší stupeň. Žáci nižšího stupně se umístili na krásném 7. místě ze 47 škol. Vybraní žáci, kteří jej reprezentovali, byli Tadeáš Endrych, Dominik Humpolec a Barbara Mazurová, všichni ze třetí třídy. Žáci vyššího stupně se umístili na 10. místě ze 47 škol. Na slavnostním vyhlášení nás reprezentovali Jakub Vltavský, Vendula Trojančíková, Tereza Janků, Monika Freyová a Karin Malchárková. Všichni reprezentanti se představili plnému sálu, obdrželi pohár, sportovní čelenku a s sebou si odnáší krásný zážitek.

Členové ŽP poprvé uspořádali netradiční soutěž ve vytváření účesů. Přihlásilo se celkem 13 dvojic (soutěžící a model). Úkolem soutěžících bylo během daného časového limitu vytvořit účes s použitím vlastních pomůcek a ozdob. Před hodnotící komisí složenou ze členů ŽP a pedagogů vyvstal pak nelehký úkol vyhodnotit a vybrat nejkrásnější a nejnápaditější výtvory. Účesy byly vyhodnoceny ve dvou kategoriích. Za nižší stupeň si prvenství odnesla dvojice Klára Valíková a Nikol Schwanová IMG_6988 (1)z 5. tř., druhé místo Valentýna Richterová a Emma Matýsková a třetí místo Viktorie Bestová a Ema Srnková, všechny z 1. třídy. Na vyšším stupni nejvíce zaujaly svými účesy dvojice Karin Malchárková (8.A), Leontýna Malchárková (4. tř.) a Anička Gorčicová s Karolínou Pavelkovou z 6. B, na druhém místě skončila Tereza Tomášková a Magdaléna Pavlíčková z 8. B. Můžeme říci, že si všichni užili krásné a netradiční činností naplněné odpoledne.

      Dne 3. 12. jsme se zúčastnili druhého kola turnaje v miniházené na ZŠ Šrámková v Opavě. Turnaje se zúčastnilo celkem 5 družstev - Šrámková, Otická, Vrchní, Mařádková a Slavkov. Musím říci, že jsme tentokrát neměli konkurenta! Nad Šrámkovou jsme vyhráli 12:3, nad Otickou 8:3, nad Mařádkovou 14:1 a nad Vrchní 8:7. Kluci ze sebe vydali mnoho sil, ale vyplatilo se. Výhra byla naše! Velkou pochvalu si zaslouží – Danek Plachký, Marek Kubala, Tobiáš Kostřiba, David Vincker a David Trojančík z páté třídy.

    I letos se naše družina zapojila do tradiční soutěže Adventu na Masarykově střední zemědělské škole tentokrát na téma "VÁNOČNÍ PŘÁNÍ". Za naši družinu jsme poslali dvě přání, jedno v podobě vánočního stromu tvořeného baňkami, druhé zdobené vázou s větvemi obklopenými ledovými listy a květy. Obě naše přání získala krásná umístění. Strom z baněk, vyrobený pod vedením p. vychovatelky Bendíkové, získal 2. místo. Druhé přání, vytvořené pod vedením p. vychovatelek  Plachké a Urbanské, získalo 3. místo. Gratulujeme!

 

 

       Ve středu 4. 12. si děti ŠD zažily atmosféru Vánočního plesu, na kterém byla vyhlášena soutěž o nejoriginálnější klobouk. Na plese se sešlo celkem 68 dětí a z toho mělo 42 dětí klobouk! Jeden byl krásnější než druhý a bylo opravdu pro porotu těžké rozhodnout, který je nejlepší. Pro děti bylo připraveno zábavné odpoledne plné her a tance. Vyvrcholením celého odpoledne, byla tombola. Děti si tak vyzkoušely, jak funguje opravdová tombola na plese. Nakonec porota vyhlásila deset nejlepších klobouků a všechny ostatní děti, které měly klobouk, také dostaly malou odměnu.

Mezi deset nejlepších patřily tyto děti: Barča Maislová, Markéta Maislová, Matyáš Oslizlo, Julie Grohová, Tobiáš Lelovský, Ema Beinhauerová, Patrik Hruška, Radek Vícha a Kubík z první třídy a jako nejlepší a nejoriginálnější klobouk  byl vybrán klobouk Vítka Richtera, který byl propracován do úplného detailu.  Všechny děti si užily krásné odpoledne.

   

      Pátého prosince 2019 proběhlo v první třídě projektové vyučování na téma „Přišel k nám Mikuláš“. Děti se zábavnou formou dozvěděly, kdo to byl Mikuláš a odkud vznikla tradice nadělování mikulášských balíčků. Celý den děti plnily různé úkoly související s Mikulášem, čertem a andělem. Měly za úkol složit, ilustrovat a naučit se zpaměti básničky, které pak recitovaly Mikuláši, počítaly a vyráběly čertovi řetěz, poslední hodinu vytvořili andělský obrázek a portrét Mikuláše. Celý den si děti náležitě užily a nikoho neodnesl čert v pytli do pekla.

 

 

 

       Šachový klub TJ Slezan Opava pořádal okresní finále přeboru škol v šachu okresu Opava. Turnaj byl rozdělen do dvou kategorií – kategorie A 1. – 5. třída a kategorie B 6. – 9. třída. Letos jsme vyslali do obou kategorií své zástupce, kteří vyhráli školní kolo této královské hry. V kategorii A nás reprezentovali Daniel Plachký, Marek Kubala, Kosťa Stojakovic´, Matěj Gebauer a Daniel Krivošič, v kategorii B Benjamín Kunc, Martin Kašpárek, David Pustka, Jirka Duroň a Zdeněk Najser. Chlapci bojovali s velkým nasazením, které bylo korunováno krásným úspěchem v podobě 3. místa v kategorii A. Myslíme si, že umístění je  dobrým příslibem úspěchu v dalších letech. Děkujeme za reprezentaci školy.

            Tradice školní Vánoční besídky už trvá desítky let, stala se přehlídkou toho nejlepšího, čím se děti zabývají v kroužcích školní družiny a klubu. Pečlivě připravená vystoupení vždy spolehlivě navodí slavnostní náladu. Program zahájil sboreček s krásnými písněmi pod taktovkou p.uč. Hymlárové, následovalo rytmické vystoupení baletního kroužku a zumby. Celý sál roztleskalo vystoupení pohádkového kroužku s nápaditým vystoupením „Československo hledá talent“ a závěr první části programu patřil Minimonteráčkům pod vedením p.uč. Klapetkové. Ve vánočním duchu se nesla také vystoupení druhé části programu. Na pódium nastoupily nejmladší děti zumby, následovalo dokonale pohybově zvládnuté vystoupení nejstarších děvčat Monteráčků, okouzlující a hravá skladba Monteráčků středních. Závěr již tradičně patří velkým hudebníkům a školnímu sboru pod vedením p. uč. Klapetkové a p. uč. Maleňákové, kteří svými poetickými písněmi a koledami rozezpívali celý sál. Myslím, že se všichni rozcházeli domů s pocitem, že Vánoce už vlastně začaly a také s tím, že naše děti nám mohou jinde závidět. Určitě si zaslouží naše poděkování za zodpovědný přístup k nácviku a krásně a s chutí předvedená vystoupení. Velké ocenění patří také všem pedagogům a vychovatelkám školní družiny za nespočetné hodiny nácviku a přípravy, organizaci a zajištění technického zázemí celého vystoupení.

    Vánoce bez M+M (Magda Duroňová + Marcela Králová) si nedokážeme představit. Akce „Bílé vánoce“ se konala letos již po devatenácté. Scházíme se v prostředí Lesanky, kde po přivítání všech účastníků vyrážíme do lesa najít si tzv.“svůj stromeček“.  Z domova si neseme samé dobrůtky pro zvířátka, kterými doslova zasypeme celý strom. Poté vyrábíme vždy něco zajímavého z netradičního materiálu, letos to byla bílá vata. Uvnitř pak na nás čeká další stromeček, který zdobíme různými ozdobami z papíru. Voňavá vánočka na stolech a teplý čaj, vždy navodí tu pravou vánoční atmosféru, která byla umocněna zpěvem koled a vánočních písní dětí ZŠ v čele s paní učitelkou Martinou Trojančíkovou.
       Páteční družinu se snažíme dětem zpestřit vždy něčím jiným. Vycházkou, návštěvou Opavy, sportovními a jinými aktivitami nebo pozváním nějaké zajímavé osobnosti. Tentokrát jsme si naplánovali výlet do Opavy s návštěvou Slezského zemského muzea. Pro děti byl připraven edukační program zaměřený na pohádku, marionety a papírové loutky. Tu si každé z dětí vyrobilo. Postavičky byly z pohádky O Červené Karkulce. Děti si měly možnost prohlédnout muzejní prostory, ve kterých byly u vytržení z jeskyně, obdivovaly krápníky, zajímavá byla expozice zvířat, která žila a žije v našich lesích, loukách i stráních. Prohlédli jsme si také výstavu Vánoce celého světa umístěnou v nových prostorách Müllerova domu. Mohli jsme vidět, jak vypadá anglická vánoční dobrota - puding, který je opravdu úplně jiný, než jak ho známe my. Viděli jsme strašidelného krampuse z Rakouska, také matrjošky z Ruska. V jiných prostorách muzea jsme mohli obdivovat svatební šaty typické pro módu v různém období. Zaujala nás expozice loutek, ať už to byly marionety na drátkách, maňásci, prstové loutky, loutky ze dřeva, látky, keramické nebo papírové. Všechny byly něčím zajímavé a krásné. Konec tohoto našeho odpoledne jsme završili návštěvou Vánočních trhů na Dolním náměstí. Tam si mohly děti nakoupit dobroty, ale některé myslely i na dáreček pro své blízké. Děti si odpoledne moc užily.   Zuzana Bendíková

V pátek 13. 12. se chlapci 6. – 7. třídy zúčastnili okrskového kola v sálovém fotbale. Akce se uskutečnila v hale SFC Opava za účasti: ZŠ Slavkov, ZŠ Stěbořice, ZŠ Englišova, ZŠ Vrchní a ZŠ Budišov nad Budišovkou. Chlapcům se dařilo a skončili na krásném 2. místě.

Výsledky: Slavkov – Englišova                             5:10

                  Slavkov – Vrchní                                   8:5

                  Slavkov – Budišov nad Budišovkou   9:1

                  Slavkov – Stěbořice                              6:3

Sestava: Daniel Tůma, Jakub Mellar, Matyáš Slunský, Dominik Šenk, Rudolf Zakoutský, Samuel Obrusník, Martin Kašpárek, Viktor Šnajdr, Adam Indrák, Ondřej Veleba, Štěpán Žilka. Děkujeme chlapcům za vzornou reprezentaci naší školy.

          Na půdě Mendelova gymnázia v Opavě se konala tradiční přírodovědná soutěž určená pro žáky 9. tříd, která je postavena na znalostech chemie, fyziky, biologie a ekologie. Soutěžící musí vypracovat písemný test a poté následuje praktická část v laboratořích. Naši školu reprezentovaly dvě družstva. Tým devátých tříd ve složení Filip Kunc, Luděk Klein, Vendula Trojančíková a tým osmých tříd ve složení Adrien Tanekou, Petra Koníčková a Barbora Kubcová. Družstvo deváté třídy dosáhlo skvělého úspěchu, získali 1. místo! Také družstvo osmáků se mezi týmy z devátých tříd neztratilo a zisk 12. místa z 23 družstev je dobrým příslibem do dalšího ročníků této soutěže.

        Každý rok pořádá Nadační fond Dětský čin roku anketu, jejímž cílem je ocenit osobní statečnost dětí a jejich dobré skutky. Do 15. ročníku tohoto projektu přišlo přes 580 příběhů. Soutěžilo se v sedmi kategoriích – Záchrana lidského života, Pomoc ostatním, Kolektivní pomoc, Pomoc přírodě, Dobrý nápad, Pomoc na netu a Pomoc starším lidem. Za skutky plné odvahy, soucitu a všímavosti vůči okolí byli vítězové oceněni při slavnostním vyhlášení na Staroměstské radnici v Praze. Mezi oceněnými byla také žákyně 9.A třídy Amálie Bartáková, která si odnesla speciální cenu odborné poroty za svůj příběh „I obejmutí může mít cenu zlata“. Ziskem ocenění udělala Amálie radost nejen rodičům, ale také svému vyučujícímu českého jazyka.

         Školní parlament vyhlásil u příležitosti Vánoc soutěž ve výzdobě tříd. Hodnotícími kritérii byl celkový estetický vzhled třídy, sladění jednotlivých prvků a celkového dojmu, zvláštním hodnotícím prvkem byl originální vzhled baňky. Komise byla šestičlenná – dva pedagogové a čtyři členové ŽP, zvlášť byl hodnocen nižší stupeň a zvlášť vyšší stupeň. Na nižším stupni zvítězila 3. třída s 52 body, na druhém místě skončila 5. třída se 49 body a na třetím místě  se umístila 4. třída se 43 body.  A jak to dopadlo na vyšším stupni? Zisk prvního místa putuje do 9. B třídy (53 b.), druhé místo do 8. B třídy (52 b.) a bronz si odnášejí 6. B, 8.A. 9.A třída (47b.)  Komisi zaujal vzhled baňky z fotek, drátků, ve tvaru ryby, z bambulí a dokonce se posuzovala baňka s živou rybičkou. Hodnotící komise se shodla, že vánoční výzdoba byla vkusná, zajímavá a určitě přispěla k pěkné vánoční atmosféře.

   V letošních předvánočních vstupech do škol jsme společně s nejmenšími ročníky zavítali do Betléma, domu chleba. Děti se pomocí dramatizace seznámili s biblickým příběhem o narození Ježíše z Nazareta a jeho poselstvím o pokoji, o který usilují všichni lidé dobré vůle. Děti si uvědomily jeho aktuálnost i v dnešní době a na jeho základě upevňovaly vztahy mezi sebou. Jejich hravost a nadšení neznaly mezí, krásně se s nimi spolupracovalo.

Žáci čtvrté až šestých tříd se pomocí powerpointové prezentace seznamovaly s příběhem narození Ježíše jako s inspirací pro výtvarné umělce – rozvíjeli schopnost pozorování výtvarných děl, všímali si detailů, symbolů i odlišností v zobrazení stejného námětu různých autorů z různých dob. Obdivuhodný byl jejich zápal pro věc a smysl pro detail. Kateřina Zahlová

 

Leden

    V sobotu 11. ledna proběhla tradiční tříkrálová sbírka, jíž se letos zúčastnilo rekordních 51 koledníků a 13 vedoucích. Se zpěvem na rtech a přáním pokoje zvěstovali do každého domu poselství třech mudrců z východu a byli štědře obdarováni našimi slavkovskými občany. Výtěžek této sbírky ve výši 74 689 Kč je věnován na nemocné seniory, chráněná bydlení a pro lidi nacházející se v krizových situacích. Vážíme si každého, kdo se zapojil a upřímně děkujeme.

      Dne 11. ledna se ve školním klubu uskutečnilo soustředění kroužku "Mladý zdravotník". Děti měly možnost vidět služební auto Českého červeného kříže a vyzkoušely si složit výstražný trojúhelník, obléct si výstražnou vestu a hlavně jak se chovat při autonehodě. Součástí soustředění byly samozřejmě i hry, jednou z nich bylo i zkoušení zdravotnických uniforem. Děti si na památku vybarvily účastnické listy a dostaly sladkou odměnu.

 

 

     V okresním kole dějepisné olympiády nás reprezentoval Filip Kunc z 9. A třídy. Filipovy znalosti historického období 1880 – 1920 byly zúročeny nádherným 4. místem. K zisku bronzové příčky scházel Filipovi jediný bod. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

     Ples SRPŠ se konal tradičně v KD ve Slavkově, k zábavě hrála skupina Chakali. Tradiční vysokou společenskou úroveň zpestřil bohatý kulturní program. Ples zahájily svým vystoupením děvčata z tanečního kroužku Monteráčci. Poté hudební překvapení v podání skupiny AB Banda. Krásná výzdoba sálu i výborné občerstvení přispělo k dobré náladě návštěvníků. Výbor SRPŠ i vedení školy děkuje všem účinkujícím, sponzorům i rodičům, kteří si zakoupili vstupenky a přispěli darem do tomboly. Výtěžek plesu jde zpět dětem naší školy na podporu četných aktivit, odměny za úspěchy v soutěžích.

    Po loňském úspěchu v okresním kole byl i letos zájem žáků o zeměpisnou olympiádu značný. Žáci druhého stupně se utkali ve třech disciplínách – v práci s mapou, atlasem a geografických znalostech. V nejmladší kategorii šestých tříd nejlépe uspěla Vendula Richterová před Šimonem Štantejským, Valérii Gregořicovou, Václavem Polákem a Jakubem Mazurem. Sedmáky vyhrál Jakub Vltavský, za ním pak Nina Garšicová, Anna Pavelková, Tereza Mikolajková, Radka Steinerová, Víťa Zemek a Adriana Lhotská. Z osmáků a deváťáků prokázal největší znalosti Filip Kunz následován Matějem Soškou, Adrienem Tanekou, Adélou Malíkovou, Vendulou Trojančíkovou, Luďkem Kleinem a Barborou Kubcovou. Postupujícím do okresního kola držíme palce!

 

   V druhém lednovém týdnu se žáci 8. A zúčastnili lyžařského kurzu na Malé Morávce. Ubytováni byli na chatě Sedmikráska, kde naše škola byla již čtvrtým rokem po sobě. Odtud žáci docházeli k dopolednímu a odpolednímu výcviku do lyžařského areálu na Kopřivné. Žáci byli rozděleni do dvou skupin na začátečníky a pokročilé pod vedením pana učitele Martina Řehulky a pana instruktora Radka Prejdy. Nejprve žáci absolvovali výcvik na vleku „kotva“ a poté přešli na šesti sedačkovou lanovku. Odtud sjížděli modrou a červenou sjezdovku. Během lyžařského kurzu žáci taktéž absolvovali přednášky: bezpečnostní pravidla mezinárodní lyžařské federace, mazání a technika běžeckého lyžování, carving a extrémní zimní sporty. Všichni žáci se naučili lyžovat a ve zdraví se vrátili domů.

Předposlední den lyžařské výcviku proběhl tradiční závod ve slalomu, kde byli vyhodnoceni tři nejlepší lyžaři od začátečníků a tři nejlepší lyžaři od pokročilých

začátečníci:

1. Jan Chudý 40.52

2. Jonáš Montag 40.75

3. Adam Kostřiba 44.50

pokročilí:

1. Adrien Tanekou 26.55

2. Evelína Kunzová 28.13

3. Monika Freyová 29.16

    Před chřipkovými prázdninami se žáci 8. B zúčastnili lyžařského kurzu na Malé Morávce. Ubytováni byli na chatě Sedmikráska. Odtud žáci docházeli k dopolednímu a odpolednímu výcviku do lyžařského areálu na Kopřivné. Žáci byli rozděleni do dvou skupin na začátečníky pod vedením paní učitelky Najsrové a pokročilé pod vedením pana učitele Řehulky. Nejprve žáci absolvovali výcvik na vleku „kotva“ a poté přešli na šesti sedačkovou lanovku. Odtud sjížděli modrou a červenou sjezdovku. Během lyžařského kurzu žáci taktéž absolvovali přednášky: bezpečnostní pravidla mezinárodní lyžařské federace, mazání a technika běžeckého lyžování, carving a extrémní zimní sporty. Během lyžařského kurzu nám tentokráte více přálo počasí a žáci mohli absolvovat i výcvik běžeckého lyžování. Předposlední den lyžařského výcviku proběhl tradiční závod ve slalomu s těmito výsledky:

začátečníci:

1. Magdaléna Pavlíčková 31.09

2. Jakub Janečka 32.96

3. Ondřej Dobrocký 38.36

pokročilí:

1. Ondřej Schmid 19.48

2. Tomáš Adámek 21.24

3. Jan Prejda 22.79

 

V okresním kole fyzikální olympiády kategorie F nás reprezentoval Adrien Tanekou z 8. A třídy. S nelehkými fyzikálními úlohami se velmi úspěšně popasoval a umístil se jako nejlepší v okrese. Nechal tak za sebou studenty gymnázií i matematické třídy. Gratulujeme k zisku 1. místa a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

 

ÚNOR

     Již na začátku ledna jsme v ŠD a ŠK vyhlásili soutěž o nejpěknější černobílý obrázek. Sešlo se celkem na čtyři desítky obrázků. Ve středu 12.2. proběhlo vyhlášení vítězů. V kategorii 1. – 2. třída zvítězil Tobík Lelovský z 2. třídy, druhá místa byla hned dvě a to pro Valentýnu Richterovou z 1. třídy a Ondru Hanela z 2. třídy. Třetí místo pak obsadila Beátka Kubánková z 1. třídy.

V kategorii 3. – 5. třída bylo nejtěžší rozhodnout, kdo by měl být mezi nejlepšími. Nakonec se porota rozhodla pro dvě první místa a to pro obrázek Danka Plachkého z 5. třídy a Káji Kubicové z 3. třídy. Druhé místo pak patřilo Vaškovi Juchelkovi z 3. třídy a třetí příčku obsadila Leontýnka Malchárková ze 4. třídy.

V kategorii 6. – 9. třída bylo pouze 6 obrázků, což nás trochu mrzí. Právě proto jsme se rozhodli ohodnotit všechny zúčastněné. V této kategorii se o první místo podělily Anička Gorčicová a Klárka Ryžová z 6.B, druhé místo patří Vendě Richterové z 6. A a Elišce Gorčicové z 6. B. Třetí příčku pak obsadili Lucka Ryžová a Šimon Mazur z 6. B.

Všem vítězům gratulujeme a děkujeme všem dětem, které se naší soutěže zúčastnily.

Za ŠD Kateřina Plachká

  

    Do okresní soutěže ve šplhu, která se konala na ZŠ Šrámkova v Opavě, jsme vyslali naše nejlepší šplhouny. V kategorii 4. -5. třídy nás reprezentovali David Trojančík, Tobiáš Kostřiba, Štěpán Hajduk, Dominik Král, Tereza Slavíková, Barbora Lindovská, Leontýna Malchárková a Šarlota Lhotská. Družstvo chlapců si vedlo výborně. Z 13 zúčastněných škol se umístili na 6. místě a družstvo dívek na 12. místě. V kategorii 6. – 7. tříd skončilo družstvo mladších žákyň ve složení Barbora Pavelková, Tereza Machovská, Adriana Lhotská a Eliška Lhotská na 14. místě. V nejstarší kategorii jsme měli zastoupení chlapců i dívek v následujícím složení. Starší žáci - Jan Prejda, Lukáš Plachký, Radim Fajmon a Filip Lhotský skončili na 11. místě. Starší žákyně ve složení: Vendula Trojančíková, Tereza Janků, Monika Freyová a Karin Malchárková skončila na 5. místě.

     V pátek 14.2. jsme ve školní družině přivítali příslušníky státní policie ČR. Pan Vít Maršálek a Dalibor Potepa přišli dětem udělat přednášku na téma „bezpečné chování“. Děti se zábavnou formou dověděly, jak bezpečně přecházet silnici a jak se chodec na silnici chová a co je povinný mít, aby byl na silnici dobře viditelný. Dověděli jsme se, co vše je nutné mít při jízdě na kole. Také jsme byli poučeni, jak se správně zachovat, když najdeme pohozenou injekční stříkačku. Prakticky si děti vyzkoušely dýchání do alkohol testru, mohly si zkusit test na drogy, vyzkoušely si, jak těžká je neprůstřelná vesta a přilba, někteří si zkusili, jak může být bolestivé mít nasazená pouta. Vše bylo dětem vysvětleno velmi zábavnou formou. Děti samotné měly na policisty spoustu všetečných otázek, které jim byly vstřícně zodpovězeny. Všechny děti dostaly od policistů malou odměnu – pexeso, omalovánky, reflexní pásky…. Nakonec měly děti možnost prohlédnout si policejní auto. Z toho byly děti opravdu nadšené. Pan Maršálek dětem ukázal interiér vozu, vysvětlil, co k čemu slouží. Na závěr pustil i houkačku s majáky, což byl pro děti největší zážitek.

Chtěla bych touto cestou velmi poděkovat panu Maršálkovi a Potepovi za poutavou a poučnou přednášku plnou praktických ukázek.                                                                                                                                                                                           Za ŠD Kateřina Plachká

 

 

  

    Pythagoriáda je matematická soutěž, kde pro postup do okresního kola musí účastník dosáhnout alespoň deseti bodů v patnácti příkladech. U nás se zúčastnili všichni žáci od páté do osmé třídy a úspěšnými řešiteli se stali: 5. třída - Plachký Daniel, Dak Nikolas, Trojančík David, 6.A - Hrubý Vojtěch, 8. A – Tanekou Adrien (15 bodů), Kunzová Evelína, Zahel David, Čech Lukáš, 8. B – Koníčková Petra, Pavlíčková Magdaléna.

V únoru proběhlo školní kolo chemické olympiády. Celkem se do tohoto kola zapojili čtyři žáci devátých ročníků. Školní kolo se skládá ze tří částí: teoretická část, praktická část a test. Celkový počet bodů i zisk bodů z jednotlivých částí chemické olympiády, včetně pořadí jsou uvedeny v tabulce.

Poř.

Jméno a příjmení

Teorie

Praxe

Test

Celkem

1.

Filip Kunc

49 b.

27,75 b.

40,5 b.

117,25 b.

2.

Vendula Trojančíková

54 b.

22,25 b.

30 b.

106,25 b.

3.

Vojtěch Šenk

45,5 b.

22,25 b.

29,5 b.

97,25 b.

4.

Matěj Škrobánek

45 b.

22 b.

27 b.

94 b.

 

     Nejlepšího bodového zisku v chemické olympiádě získal žák IX. A třídy Filip Kunc, který zároveň postupuje do okresního kola.

Školní družina navštívila v pátek 21. 2. Hasičský záchranný sbor v Opavě. Celým odpolednem nás provázel pan Přemysl Ptášník, který s dětmi zopakoval všechna důležitá telefonní čísla (155, 158 a 150). Pak si s dětmi povídal o tom, co vše je náplní práce hasiče. Uvedl dětem nespočet příkladů, k čemu všemu jsou dnes hasiči přivoláváni. Nejsou to jen požáry a autonehody, ale pomáhají při povodních, vyprošťují lidi z různých objektů, zasahují u chemických katastrof, jezdí k popadaným stromům, k utrženým střechám silným větrem atd. Dověděli jsme se, že hasiči slouží 24 hodinové služby, přičemž nesmí opustit budovu zbrojnice, pokud nemají hlášený výjezd. Pan Ptášník nás provedl celým zázemím hasičů, děti tak mohly nahlédnout do posilovny s horolezeckou stěnou, do nově otevřené tělocvičny, nahlédly do pokojů hasičů, viděli jsme spoustu pohárů, které hasiči vyhráli na různých soutěžích. Co ale děti zajímalo nejvíce, byl vozový park a veškerá technika. Viděli jsme auto s plošinou, hasičský jeřáb, sloužící k vyprošťování vozidel. Bylo nám detailně popsáno veškeré vybavení vozidel. Dověděli jsme se, že ne každé vozidlo může vyjíždět k oznámenému případu, že vše je pečlivě rozděleno. Děti měly nespočet otázek, na které pan Ptášník trpělivě a plnohodnotně odpovídal. Tímto bych mu chtěla velmi poděkovat za trpělivost a vyčerpávající informace.

Společně s dětmi jsme si páteční odpoledne opravdu užili.                                                                          Za ŠD Kateřina Plachká

 

 

  

   

 

     Z pátku 21. února na sobotu se uskutečnilo spaní ve škole tanečního klubu Monteráčci. Pracovali jsme na přípravě nových skladbiček, ale také o zábavu bylo postaráno. Nejstarší děvčata si připravila jako vždy hrůzostrašnou stezku odvahy, u které jsme se všichni náramně pobavili. Ráno jsme se protáhli pořádnou rozcvičkou a znovu se vrhli do práce. Věříme, že naše  soustředění a snažení, se nám nakonec vyplatí a nové skladby se budou líbit. Dětem se líbí moc.

        

 

V okresním kole soutěže v anglickém jazyce naši školu reprezentoval Adrien Tanekou z 8. A třídy. Nemalé znalosti tohoto jazyka byly v Adrienově případě korunovány obrovským úspěchem. Se značným bodovým rozdílem nad svými soupeři zvítězil, stal se držitelem 1. místa a postupuje do krajského kola. Gratulujeme!

         Život dětem je název sbírky, do které se již léta zapojujeme. Dárci obdrží malý upomínkový předmět – kolíček, náramek, balíček kávy, CD nebo magnetku s obrázkem. Finanční prostředky získané prodejem upomínkových předmětů jsou použity pro nemocné, opuštěné a handicapované děti. Akci zorganizoval Žákovský parlament, podařilo se prodat všechny předměty a na konto nadačního účtu byla letos zaslána rekordní částka 6 160 Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli na dobrou věc.

 

       V úterý 25. 2. 2020 proběhla recitační soutěž dětí z 1. – 5. třídy. Přednášet přišlo 41 dětí.  Soutěžilo se ve třech kategoriích. Děti prví třídy soutěžily v samostatné kategorii, další kategorií byla 2. a 3. třída a poslední kategorii tvořili čtvrťáci a páťáci. Všechny děti se velice snažily a porota měla těžkou práci vybrat ty, kterým se přednes nejvíce vydařil.

 

      V kategorii první třídy udělila porota 5 ocenění: Viktorce Bestové, Beatce Kubánkové, Tomáškovi Mikolajkovi, Matyáškovi Oslizlovi a Matyáškovi Plchovi. V kategorii 2.a3.třídy již porota udělovala pořadí. Na 3. místě se umístila děvčata ze 3.třídy Dominika Grassmannová, Anička Ryplová a Beata Uhlářová. 2.místo obsadily děti ze druhé třídy Lucka Slavíková a Šimon Mὕller. První místo získala Bára Mazurová ze třetí třídy. V kategorii nejstarších zvítězil Kuba Zahel ze čtvrté třídy a druhé místo obsadila Šarlota Lhotská ze čtvrté třídy a Daniel Plachký z páté třídy. Třetí místo porota neudělila.

Všem dětem děkujeme za velkou snahu a pěkný přednes a oceněným gratulujeme.  Děkujeme také dětem školní družiny, které nám každoročně vytváří pěknou diváckou kulisu. 

Za porotu Hedvika Vašková

 

     Obecní knihovna je již tradičním místem, kde probíhá slavnostní PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE žáčků prvních tříd. Po přivítání třídní učitelkou Martinou Herrmannovou se nejdříve děti popasovaly s uloženými čtenářskými úkoly a poté dva zástupci třídy přednesli slib čtenáře, který děti stvrdily hlasitým „slibuji“ a podpisem. Pan starosta Rostislav Musila v dobovém oblečení postupně všechny pasoval na rytíře „Řádu čtenářského“ a paní ředitelka v roli královny opasovala nové čtenáře šerpou. Od paní knihovnice Sylvy Chovancové dostaly děti svou průkazku a hned si mohly vybrat knihu ke čtení. Příjemné odpoledne si užili nejen přítomní rodiče, ale především děti.

 

 

  Žáci naší školy se zúčastnili soutěže družin ve zpěvu, konané na ZŠ I. Hurníka v Opavě. Letošním tématem soutěže se staly barvy. V nejmladší kategorii nás reprezentovala dvojice prvňáčků, zastoupená Radkem Víchou  a Emmou Matýskovou s písní Pohádka, která si vyzpívala zlaté pásmo. Ve starší kategorii zazářila děvčata ze 4. třídy Klára Zahlová, Petra Hlávková a z 5. třídy Magdaléna Maiwaldová. I tato děvčata získala v soutěži zlaté pásmo. Velké poděkování patří také děvčatům z 8. třídy Karin Malchárkové a Tereze Zahlové za kytarový doprovod soutěžní písně. Tato soutěž je našimi žáky velmi oblíbená a jsme rádi, že i v letošním ročníku si děti vyzpívaly tak krásné výsledky.

 

    

Do okresního kola zeměpisné olympiády jsme vyslali tři zástupce, kteří s ostatními účastníky na Mendelově gymnáziu řešili písemný test geografických znalostí, pracovali s atlasem a celá soutěž byla završena praktickou částí. A jak se našim žákům dařilo? V kategorii A (šesté třídy) skončila Vendula Richterová na 4. místě, v kategorii B (sedmé třídy) nás reprezentoval Jakub Vltavský a umístil se na 20. místě a v kategorii C (osmé třídy) máme postupujícího do krajského kola v osobě Filipa Kunce, který se umístil na nádherném 1. místě. Blahopřejeme!

    Nově vyhlášenou soutěží byla soutěž „Šplháme na Praděd“. Do této soutěže se zapojili všichni žáci školy. Cílem bylo součtem našplhaných metrů jednotlivců pokořit výšku Pradědu, tedy 1491 metrů.  S radostí konstatujeme, že jsme to dokázali a Praděd pokořili. Nejvíce metrů našplhala třída 6. B a to konkrétně 150,5 metru. Nejlepší průměr na žáka a tedy i celkové vítězství patří ale třídě, která je sice nejméně početná, zato nejšplhavější a to je 9. A s průměrem 7,55 metrů na žáka. Nejlepší umístění na vyšším stupni  - 3. místo 7. B, 2. místo 6. B a 1. místo 9. A. Pořadí tříd nižšího stupně – 3. místo 2. třída, 2. místo 4. třída a 1. místo 5. třída. Poděkování patří p. uč. Najsrové za organizaci i realizaci celé soutěže.

     V duchu zdravého stravování uspořádal Žákovský parlament netradiční soutěž mezi třídami ve sběru obalů müsli tyčinek. Vítězem byla třída, která nasbírala nejvíce obalů. Po pečlivém sečtení a vyhodnocení členy ŽP se vítěznou třídou stala 6. B, druhé místo obsadila 8. B a třetí místo zaujala 7.A.

    V týdnu od 24. do 28. 2. proběhla v páté a obou šestých třídách přednáška o Bezpečném internetu. Pod vedením paní učitelky Frýbové se tak žáci seznámili se zápornými stránkami, které vyplývají z využívání moderních technologií. Důraz byl kladen nejen na uvědomění si rizik spojených s anonymním prostředím internetu, ať už jedná o online komunikaci s neznámými lidmi, sdílení či zveřejňování fotografií a videí, ale i na problematiku kyberšikany a závislosti.

 

Březen

     Ve čtvrtek 5. 3. 2020 proběhl na naší škole Den otevřených dveří pro děti od 3 do 6 let. O půl třetí se škola proměnila v mraveniště, ve kterém své malé kamarády uvítal Ferda Mravenec. Hned u vstupu dostaly děti papírovou loutku Ferdy s jeho typickým šátkem, na který dostávaly na jednotlivých stanovištích za splněné úkoly tečku. V 1. třídě děti šily a zdobily housence kabátek, ve 2. třídě je čekalo házení lasem, ve 3. třídě stavěly Ferdovi dům a ve 4. třídě si po práci za doprovodu hudebních nástrojů zazpívaly a zatancovaly. Ve školní kuchyni si spolu s mravenci připravili chutnou a zdravou pochoutku. V počítačové učebně si děti přišly na své a Ferda jim byl dobrým rádcem při práci s počítačem. Při odchodu si děti odnášely sladkou odměnu za splnění všech úkolů. Celkem se za Ferdou Mravencem přišlo podívat 46 dětí, z nichž mnozí přijdou v dubnu k zápisu.

    Poděkování si zaslouží všechny děti, které přispěly ke zdárnému průběhu akce, za pomoc a oceňujeme jejich zodpovědnost při přípravě a dochvilnosti nástupu na své stanoviště. Jejich zásluhou se škola proměnila v opravdové mraveniště. Poděkování patří také ŠD za přípravu papírových loutek, všem učitelkám nižšího stupně i p.uč. Rožnovské, která se postarala o počítačovou učebnu a p.uč. Zahlové, která vypomohla v 1. třídě. Myslíme si, že odpoledne se vydařilo a děti strávily v mraveništi pár pěkných chvil.

 

     V týdnu od 24. do 28. 2. proběhla v páté a obou šestých třídách přednáška o Bezpečném internetu. Pod vedením paní učitelky Frýbové se tak žáci seznámili se zápornými stránkami, které vyplývají z využívání moderních technologií. Důraz byl kladen nejen na uvědomění si rizik spojených s anonymním prostředím internetu, ať už jedná o online komunikaci s neznámými lidmi, sdílení či zveřejňování fotografií a videí, ale i na problematiku kyberšikany a závislosti.

 

     Dne 2. a 3. března se uskutečnily okresní závody ve sportovní gymnastice na ZŠ Šrámkova. Soutěžilo se v trojboji, což je přeskok, hrazda a akrobatická sestava na koberci.

A jak jsme si vedli? Družstvo mladších žákyň I. skončilo na krásném 4. místě z 8 družstev. Zasloužily se o to: Anička Ryplová, Beata Uhlářová, Eliška Mudrychová a Barča Mazurová. Mladší žákyně II. Terezka Slavíková, Barča Lindovská, Kája Losertová a Šarlotka Lhotská skončily na 5. místě. Největšího úspěchu v dívčí kategorii si odneslo družstvo ve složení Anička Gorčicová, Eliška Gorčicová, Katka Dušková a Klárka Ryžová. Podařilo se jim získat bronzové medaile, ze kterých měly obrovskou radost. Velkou snahu a uznání si zaslouží také naše nejstarší dívky, které bohužel díky velkým bodovým ztrátám na hrazdě v silné konkurenci příliš neuspěly. I přesto jejich výkony byly úžasné. Velkou pochvalu si zaslouží Tereza Janků, Vendula Trojančíková, Monika Freyová a Karin Malchárková. Ovšem doslova medailové žně jsme zažili hned následující den, kdy o své umístění bojovali chlapci. Družstvo mladších žáků I. dosáhlo na bronzové medaile. Složení družstva: Tadeáš Endrych, Dominik Humpolec a dokonce dva prvňáci Tomáš Kubala a Kevin Kubín. Také družstvo starších žáků ve složení Adam Humpolec, Šimon Mazur, Šimon Bajgar a Viktor Šnajdr obsadilo krásné třetí místo. V této kategorii soutěžilo dokonce 7 družstev. I když v kategorii mladších žáků II. (4 . – 5. třída) soutěžila jen tři družstva, nikdo z nás nečekal, že se nám podaří porazit tak silnou konkurenci jakou je ZŠ Vrchní a Englišova. A ono se podařilo. S velkým bodovým rozdílem jsme vyhráli zlaté medaile a opět se můžeme těšit na krajské kolo, které se koná ve Frýdku –Místku. Naši zlatí hoši jsou: Jakub Zahel, David Trojančík, Dominik Král a Daniel Plachký. Děkujeme všem dětem za velké úsilí a snahu, kterou věnovali přípravě na tuto soutěž.

 

   V úterý 10. 3. Žákovský parlament uspořádal pro děti školní družiny tradiční Maškarní karneval. Zúčastnilo se celkem 54 dětí, z toho bylo 33 dokonalých masek. Mohli jsme obdivovat například pračku, kávovar, kontejner na sklo, kovboje, princezny, čarodějnice, čerty, piráty, květináče, fotbalisty, indiány, policisty, víly a spoustu dalších krásných námětů. Děti si zahrály židličkovanou, tancovaly Makarénu, jely vláčkem, hrály si s balónky, ale také nás navštívil kouzelník, který předvedl několik druhů úžasných kouzel. Kouzelníkem se na pár minut proměnil David Trojančík z 5. třídy a získal tak obdiv nejen od svých spolužáků. V průběhu celého odpoledne měly děti nakreslit malý obrázek, který šel do náhodného slosování a vítěz získal odměnu. Tuto výhru získala Nikolka Grossmannová z první třídy. Nakonec nás čekalo vyhodnocení těch nejhezčích kostýmů: - Za originální masku získala první místo Anička Ryplová s květináčem - Za masku domácí výroby získala třetí místo Petra Hlávková s kontejnerem na sklo, druhé místo Barča Lindovská s pračkou a první místo získala Klárka Zahlová s kávovarem Děkujeme moc Žákovskému parlamentu za krásně strávené odpoledne a doufáme, že už nyní se můžeme těšit na příští rok. Pavla Urbanská

Dílna šití - projektový den. Dvě čtvrteční dopoledne 20. 2. 2020 (8.B) a 5. 3. 2020 (8.A) strávily žákyně osmých tříd v dílně paní M. Monincové v Opavě. Toto vyučování proběhlo v rámci Šablon EU - Projektový den. Pod vedením lektorky si zde dívky samostatně ušily velikonočního zajíce. Samy si zvolily z nabídky střih a látku, se kterou budou pracovat. Zajíčci měli být součástí velikonoční výstavy naší školy, která byla vzhledem k okolnostem bohužel přesunuta na příští rok. Zajíce vyplnily molitanovou drtí a dutým vláknem, dozdobily dřevěnými ozdobami, mašlemi a korálky. Dívky si vedly skvěle, ačkoli mnohé šily na šicím stroji poprvé. Zajíčci jsou vskutku vyvedení a děvčata z nich měla právem radost. Vladimíra Juchelková

 

      K mimořádnému opatření přistoupila vláda z důvodu ochrany obyvatelstva a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID – 19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2. Od 11. března se zakázal osobní přítomnost žáků a studentů na základním středním a vyšším odborném vzdělávání. Stejné opatření se týkalo i vysokých škol. Později byl vyhlášen nouzový stav a celá Česká republika byla dána do karantény s omezením volného pohybu osob. V historii nemají takováto opatření obdoby. Škola je uzavřena do odvolání.

Duben

 

 

 

 

 

Květen

    Od 11. května byla umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Zorganizovali jsme vzdělávací aktivity a výuka českého jazyka a matematiky probíhá v šedesáti minutových blocích třikrát týdně do doby konání přijímacích zkoušek. Termín přijímacích zkoušek je stanoven na pondělí 8. června a na zkoušky mají jen jediný pokus.

     Od 25. května byla za přísných hygienických podmínek spuštěna výuka žáků nižšího stupně. Na základě dobrovolnosti a zájmu rodičů nastoupilo k výuce celkem 45 dětí, kteří byli rozděleni do jednotlivých skupin dle ročníků. Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední části je zajištění vzdělávání žáků v obsahu, který realizujeme v rámci stále probíhající distanční výuky. Cílem odpolední části je zajištění zájmové činnosti dětí ve školní družině. Děti se pohybují po celý den v neměnných skupinách.

  

 

Červen

     V souladu s další etapou uvolňování opatření ve školách jsme od 8. 6. zrealizovali vzdělávací aktivity pro žáky 6. – 8. tříd se zaměřením na český jazyk, matematiku a anglický jazyk. Přestože účast byla i zde dobrovolná o výuku byl velký zájem. Při organizaci této výuky jsme již byli velmi omezeni prostorem školy, neboť jsme jednotlivé ročníky museli rozdělit i do čtyř skupin.

 

       Celkem se přijímacího řízení v tomto školním roce zúčastnilo 29 žáků devátých tříd (13 žáků z 9.A a 16 žáků z 9.B), dva žáci z osmých tříd (jeden z 8.A a jeden z 8.B) a jeden žák z 5. třídy. V prvním kole mohli žáci podat dvě přihlášky na dvě různé školy a obory nebo na jednu školu, ale dva různé obory. Přihlášky musely být podány na středních školách do 1. března 2020. O kritériích přijímacího řízení rozhodoval ředitel příslušné střední školy. Žáci hlásící se na střední školy zakončené maturitní zkouškou museli povinně vykonat jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Vzhledem k pandemii koronaviru se konala pouze jedna jednotná přijímací zkouška, a to 8. června 2020. O výsledcích přijímacího řízení byli žáci informováni nejdříve 16. června 2020. Drtivá většina žáků byla přijata na zvolené střední školy a obory v prvním kole přijímacího řízení, z čehož většina z nich uspěla na obou školách případně oborech, kde si podali své přihlášky.

            Z celkového počtu 32 žáků se 24 žáků dostalo a bylo přijato na střední školu zakončenou maturitní zkouškou, což odpovídá 75% a 8 žáků bylo přijato na střední školy a střední odborné učiliště zakončené výučním listem, což je 25%. Na gymnázia se z 24 přijatých žáků na střední školy zakončené maturitou dostalo celkem 7 žáků, což je 29%, ale nakonec si tento typ školy vybralo 6 žáků (25%). Počty přijatých na střední školy v jednotlivých třídách jsou uvedeny v tabulce.

     Krásná tradice, rozloučení s žáky devátých tříd, ze které se stala společenská událost nejen pro žáky a jejich bývalé i současné učitele, ale také pro rodiče, prarodiče a hosty proběhla v tomto školním roce komornějším způsobem. Vzhledem ke stále přetrvávajícím hygienickým opatřením, bylo slavnostní předávání vysvědčení realizováno ve třídě za účasti všech pedagogů. Celkem 29 slečen a mladých mužů si z rukou třídních učitelů Mgr. Vladimíry Juchelkové a Mgr. Evy Sikorové převzali závěrečné vysvědčení. Ředitelka školy poděkovala vycházejícím žákům za práci, kterou vykonali pro třídu, za reprezentaci školy i aktivitu v Žákovském parlamentu a v neposlední řadě blahopřání za úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek. Ty nejaktivnější ocenila pochvalou a věcnou odměnou. Ve výrazech mnohých přítomných se objevily známky dojetí nad právě skončenou životní etapou. Také my, pedagogové si vždy u této příležitosti uvědomíme, že nejdůležitějším výstupem naší školy je žák připravený vstoupit do dalšího života. Přejeme všem vycházejícím žákům hodně štěstí, sil při překonávání překážek, ať svůj budoucí život prožijí tak, jak si jej ve svých představách vysnili – šťastně a spokojeně a našli své uplatnění v profesním i osobním životě.

Poslední den školy je kromě vysvědčení dnem odměňování. Zdaleka není jen za prospěch, ale především za pomoc spolužákům, vytváření příznivé atmosféry ve třídě, kamarádství, úspěchy v soutěžích, reprezentaci školy a práci pro školu v Žákovském parlamentu, v letošním roce také za zodpovědný přístup a pečlivé plnění úkolů v rámci distanční výuky.

 

Pochvala ředitele školy

1.třída – Aneta Šenková, Beáta Kubánková; 2.třída – Tobiáš Lelovský; 3.třída – Václav Juchelka, Jan Kurka, Barbora Kubánková, Dominik Humpolec; 4.třída – Jakub Zahel, Leontýna Malchárková; 5.třída – Filip Benešl, Matěj Gebauer, Tomáš Chodura, Marek Kubala, Daniel Plachký, Konstantin Stojaković, David Trojančík, Magdaléna Maiwaldová; 6.A – Valérie Grogořicová, Aneta Přibylová;  6.B – Ivo Pavelek; 7.A – Martin Kašpárek, Vojtěch Steiner; 7.B – Tereza Mikolajková, Kristýna Košárková, Eliška Mičková; 8.B – Petra Koníčková, Barbora Kubcová; 9.A – Denisa Schneidrová, Filip Lhotský; 9.B – Natálie Gurecká, Nela Tichá

 

Pochvala ředitele školy s věcnou odměnou

jako nejvyšší vyjádření ocenění zásluh žáka Základní školy Slavkov

2.třída – Tereza Gregořicová; 3.třída – Aneta Maršálková; 4.třída – Natálie Kurková; 5.třída – Daniel Gorčica; 6.A – David Pustka, Ondřej Veleba; 6.B – Klára Čechová; 7.A – Nina Garšicová; 7.B – Amálie Macolová; 8.A – Adrien Tanekou; 8.B – Tomáš Adámek; 9.A – Filip Kunc, Luděk Klein, Tereza Anna Králová; 9.B – Vendula Trojančíková, Tereza Janků, Matěj Škrobánek

Nouzový stav skončil. Jeho stopy nás budou ještě nějakou dobu ovlivňovat. Všichni si přejeme, abychom v září úspěšně nastartovali nový školní rok. Rádi se vrátíme do časů, kdy chodit bez omezení do školy je samozřejmé.

 

 

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov