• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

ŠKOLNÍ ROK - 2018/2019

 

Září

    Nádherný týden plný sluníčka si užilo plnými doušky 18 starších žáků a žákyň naší základní školy, kteří po celoroční přípravě zavítali do Prahy na XVI. Všesokolský slet.

V rámci doprovodného programu se v neděli 1. 7. uskutečnil velkolepý sletový průvod za účasti Sokolů z různých států. Během týdne jsme pak zavítali do O2 Arény, kde sokolové předvedli vystoupení těch nejlepších sportovců a akrobatů ČR. Již před začátkem vystoupení byla atmosféra v hledišti úžasná. Celou Arénou totiž projížděla tzv. Mexická vlna.

Ubytovali jsme se v zrcadlové tělocvičně městské části Velká Ohrada, která byla opravdovým rájem zvláště pro gymnasticky založené děti. Dojíždění do pražského Edenu na každodenní nácviky (mnohdy i v nočních hodinách) bylo sice zdlouhavé a únavné, ale po cestě jsme zvládli navštívit mnoho zajímavých míst. Samozřejmostí byla návštěva Petřínské rozhledny, Zrcadlového bludiště, Pražského hradu a Zoo (někdy i v doprovodu našich maminek, pozn. cvičily v jiné skladbě). Krásně jsme si užili i okružní plavbu po Vltavě. Ovšem nejvíce nás zaujala návštěva Laser arény a Jumparku, kde se všichni dostatečně vyřádili. Tou pravou třešničkou na dortu byla naše dvě vystoupení. Vybíhali jsme na zcela zaplněnou plochu Edenu (1440 cvičenců a cvičenek) a předvedli se v plné parádě. Troufám si říci, že skladba Cirkus, měla u publika největší ohlas. Některé z nás jste mohli zahlédnout i v televizi.

V měsíci září předvedeme skladbu naposledy na Dni Slavkova (15. 9.) a o týden později vyrazíme za našimi novými sletovými kamarády do Nové Bělé u Ostravy, kde se bude konat posletové odpoledne.

Za zmínku stojí také děti, které do Prahy přijely jen na jeden den. Předvedly nádherné vystoupení ve skladbě Noty s paní cvičitelkou Magdou. Po té společně s početným zástupem rodičů, vytvořily úžasnou atmosféru ve „slavkovském“ hledišti. Některé z dětí dnes právě prožívají svůj první školní den. 

Věřím, že právě s těmito dětmi, ale i jinými se za 6 let do Prahy vydáme znova.

Děkuji všem dětem, rodičům i všem ostatním, kteří nám s přípravou sletu pomáhali.

Mgr. Martina Trojančíková

 

    Stalo se již tradicí, že učitelský sbor první dva dny přípravného týdne tráví na společném výjezdu, tentokrát jsme zvolili prostředí penzionu Bílá Holubice v Mokřinkách. V rámci prvního dne jsme absolvovali dvě školení různého obsahu. Ústředním tématem dopoledního školení byla zdravověda zaměřená na schopnosti umět poskytnout první pomoc. Školitelem byl Mgr. Tomáš Rozehnal, který nás velmi fundovaně provedl touto problematikou, jak po stránce teorie, tak především praxe. Osobně jsme si mohli v malých skupinkách prakticky vyzkoušet umělé dýchání a masáž srdce, různé obvazové techniky a uložení do stabilizované polohy. Na závěr jsme si nabyté vědomosti a dovednosti vyzkoušeli při připravených praktických simulačních situacích. Odpoledním školením nás provedla Mgr. Milena Mikulková, která se dlouhá léta zabývá vztahovými problémy v třídních kolektivech. Zadané téma „Práce s třídním kolektivem v rámci třídnických hodin“ pojala čistě prakticky. Byly popsány spousty aktivit, které by měly třídnímu učiteli lépe pomoci při mapování vztahů ve třídě a dále s nimi pracovat tak, aby došlo pokud možno k harmonizaci případných negativních vztahů. Všichni jsme ocenili možnost vyzkoušet si některé aktivity prakticky mezi sebou. Věříme, že nové znalosti použijeme k dalšímu zkvalitnění práce třídního učitele. Druhý den jsme na první pracovní poradě nastínili plán práce pro nový školní rok s rozdělením úkolů, které pak byly probrány v jednotlivých předmětových komisích. Učitelé se věnovali kontrole a úpravám ŠVP, vytyčili cíle výchovy a vzdělání, zapojení do soutěží, zaujali jednotný přístup k požadavkům kladených na žáky. Celý pobyt, pomineme-li jeho pracovní stránku, směřuje k upevnění kolektivu /novočesky teambuilding/. Myslím si, že také v tomto směru byl cíl splněn. Naše první setkání po dvou měsících prázdnin se neslo v příjemné atmosféře, která byla umocněna nádherným počasím v krásném prostředí penzionu.

 

    Letošní školní rok jsme zahájili v roce, který je protkán výročími významných zlomových událostí pro naši republiku. Ať už je to 100. výročí vzniku republiky, rok 1938 – 80 let Mnichovské zrady či 50. leté výročí vpádu okupačních vojsk Varšavské smlouvy do naši země. Jak zaznívá často v médiích – převratné osmičkové roky. V souvislosti s těmito výročími jsem si uvědomila, že i pro naši školu byl tento rok převratný. Po několika desítkách profesních let prožitých na slavkovské škole se s námi před prázdninami rozloučili p. zástupkyně Mgr.Sylva Chovancová a p. ředitel Mgr. František Hodný. Oba se odebrali na zasloužený důchodový odpočinek. Vážíme si jejich celoživotní práce, vybudování pozitivního obrazu na veřejnosti, správné nastavení vizí a chodu školy. Budeme se snažit pokračovat v jejich šlépějích tak, aby škola ve Slavkově zůstala nadále centrem vzdělanosti a výchovy nejen pro občany Slavkova, ale také přilehlého okolí. Jednou z oblastí, kde pokračujeme v započaté práci, jsou investice do další inovace učeben a zvelebení zázemí školy. Ještě na konci minulého školního roku jsme získali z programu Integrovaného regionálního operačního programu dotaci na realizaci projektu „Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov“ ve výši 4 065 270 Kč, kde 3 658 743 Kč je částka financována ze státního rozpočtu a spoluúčast obce je ve výši 406 527 Kč. Cílem projektu je zabezpečit fyzickou dostupnost vchodu do budovy a sociálního zařízení na nové budově školy pro osoby se sníženou schopností pohybu či orientace. Dalším cílem je vybavit dvě odborné učebny tak, aby byla žákům zajištěna efektivní a kvalitní výuka. Jedná se o zcela nové vybavení jazykové učebny počítačovou technikou i nábytkem a nové technické vybavení stávající počítačové učebny. V rámci projektu bude řešena vnitřní konektivita školy s cílem zvýšení rychlosti připojení, oddělení sítě pro učitele a žáky školy a zároveň zajištění bezpečnosti datového provozu. Neméně důležitým cílem jsou úpravy venkovního prostranství a zeleně, které budou ale realizovány jako vedlejší aktivita projektu a tedy financovány z vlastních prostředků. Jedná se o vybudování přírodovědné venkovní učebny určené pro praktickou část výuky přírodovědných předmětů. V současné době probíhají výběrová řízení na dodavatele a fyzicky začínáme se stavebními úpravami, které by měly v minimální míře narušit provoz školy. V průběhu prázdnin byl vybudován nový chodník k posilovně a provedeny terénní úpravy, včetně osetí trávou. V areálu školy se také začalo s budováním tolik očekávaného workoutového hřiště. Využíváním posilovacích prvků obohatíme nejen náplň hodin tělesné výchovy, ale také zájmových kroužků. Je na místě poděkovat vedení obce Slavkov za projektové i finanční zajištění zmíněných akcí. Velmi si vážíme nastavené spolupráce a faktu, že škola je pro zastupitelstvo jednou z hlavních priorit.

Ve škole byly v průběhu prázdnin provedeny úpravy podlah v prostoru šaten, vymalovány některé prostory a provedeny drobné opravy zařízení. Pro pana školníka a všechny provozní zaměstnance jedno z nejnáročnějších období. Úkol uklidit školu a připravit ji pro provoz v novém školním roce byl splněn a za to si zaslouží upřímné poděkování.

 

    Slavnostní zahájení nového školního roku proběhlo v sále kulturního domu za přítomnosti pozvaných hostů, rodičů, početného pedagogického sboru a téměř tří stovek žáků. Po přivítání p. zástupkyní se sálem rozezněla naše hymna opěvující krásy naší země. Následoval projev ředitelky školy obracející se k jednotlivým skupinám žáků. U žáků devátých tříd zdůraznila jejich nezastupitelnou úlohu nejstarších, kteří se stávají vzorem pro své okolí a připomněla důležitost tohoto ročníku pro jejich rozhodování a volbu v dalším životě. Nově příchozím děvčatům a chlapcům do šestých tříd popřála vytvoření co nejlepších nových třídních kolektivů a našim nejmenším prvňáčkům šťastné vykročení do nového školního roku. Byl představen tým pedagogů, kteří i letos stojí před nelehkým úkolem zvládnout naučit a vychovat přítomných 287 žáků školy. Ve sboru došlo ke změnám. Třetí třídu převzala po paní učitelce Mgr. Daně Jarošové Mgr. Eliška Kvarčáková, z mateřské dovolené se nám vrátila Mgr. Lenka Najsrová s aprobací fyzika – tělesná výchova a zcela novou posilou sboru je Mgr. Iva Rožnovská, která bude vyučovat matematiku, informatiku a základy administrativy. Všem přítomným popřál úspěšný školní rok také pan starosta Vladimír Chovanec, se svými záměry v oblasti stravování vystoupila ředitelka školní jídelny Zuzana Stojakovič, pozdrav a šťastný vstup do nového školního roku přidal předseda SRPŠ Jan Rádek. Vrcholem programu na prvním setkání žáků školy je každoročně soutěž o „nejodvážnějšího prvňáčka“. Pro školní rok 2018/2019 se jimi stali Terezka Gregořicová, Christian Kostera, Ondra Hanel, Sarah Mazurová a Šimon Müller. Oceňujeme odvahu, s jakou vystoupili na jeviště a před zcela zaplněným sálem zazpívali známé písničky. Vystřídali je děvčata a chlapci ze sboru s písněmi Okoř, Vadí – nevadí a vzpomínkou na Všesokolský slet, kterého se naše děti na začátku prázdnin zúčastnily, byla sokolská hymna na nápěv písně Okoř. Za potlesku celého sálu si pak paní učitelka Mgr. Martina Trojančíková odvedla své nejmenší svěřence do pečlivě připravené učebny. Nezbývá než dětem popřát úspěšný vstup do nového školního roku.

 

    V prvním školním týdnu se 30 dětí ze sedmých, osmých a devátých tříd, pod vedením p. uč. Juchelkové, zúčastnilo výtvarné dílny s názvem „Vesnice v obrazech“. Tématem byla kresba současné podoby naší obce a 12 nejlepších obrázků bude otištěno v kalendáři obce pro příští rok 2019. Děkujeme dětem i paní učitelce za aktivní přístup.

 

Adaptační kurz šestých tříd

    Přechod na novou školu se obecně pojí s problémem adaptace. Se změnou školy se mění množství požadavků, které jsou na žáka kladeny, ale především sociální prostředí - noví učitelé a kolektiv spolužáků. Na naší škole je tradicí, že nově složené kolektivy šestých tříd jezdí na adaptační kurz, aby nastartovaly proces, jak tyto obtíže překonat.

Začátkem druhého zářijového týdne strávily obě tříd (každá zvlášť) dva dny v Autokempu Vítkov-Podhradí. Podstatou bylo, aby se noví spolužáci poznali jinak (a rychleji) než jim nabízí školní třída, aby se naučili spolupracovat a lépe rozumět jeden druhému. Počasí přálo, příroda okolí řeky Moravice, kterou jsme procházeli, byla kouzelná, žáci zapálení a nadšení, jídla dostatek a ve velmi dobré kvalitě. Když pomineme drobnosti (jako že od řeky šel k ránu chlad a některým snad mohla být v chatkách zima, nebo že 12-13 km denně pěší túry je pro leckteré děti dnes již nadprůměrný pěší výkon), můžeme říct, že adaptační kurz vyšel. Jen čas ale ukáže, kolik pozitivního si z kurzu jednotlivci i celé třídy vzaly.

 

Jako každoročně nemohla naše škola chybět na oslavách Dne Slavkova. Před početné publikum nastoupily děti ze sboru a školní kapely pod vedením p. uč. Malčekové a za houslového doprovodu p. uč. Vaškové, program pokračoval pohybovými sletovými skladbami nacvičené pod vedením p. uč. Trojančíkové a vystoupením rodičů a dětí pod taktovkou p. uč. Králové a svěřenců p. Duroňové se skladbou Noty. Součástí bohatého kulturního programu byla také sletová skladba žen, vystoupení krojované dechové hudby Frajárečka, zábavná soutěž o Slavkovskou metlu – držiteli se stalo SDH, vystoupení skupiny ELAN REVIVAL a skupiny REALITA. Doprovodný program zpestřilo bohaté občerstvení, soutěž jednotlivých spolků o nejchutnější zelnou polévku (vyhrál ČSŽ), soutěže a atrakce pro děti. Novinkou letošního programu byl start štafetového běhu na 100 km u příležitosti 100. výročí vzniku republiky, kterého se ve velkém počtu zúčastnily také naše děti i jejich pedagogové. V sále KD současně probíhala výstava historických obrazů a pohlednic Slavkova pod názvem „Kouzlo starých časů“. Návštěvníci měli také možnost si zakoupit jednotlivé fotografie, publikace a kalendář s vyobrazenými historickými obrazy. Celé odpoledne plné zábavy, soutěží a dobrot proběhlo přesně podle programu za krásného slunného počasí za hojné účasti slavkovských i přespolních občanů. Co si mohou pořadatelé více přát?

 

    V úterý 18. září 2018 se uskutečnily v Opavě na Tyršově stadionu závody okresního finále v atletickém čtyřboji 8. – 9. tříd.

Závodu se zúčastnilo celkem 15 škol z okresu Opavu. Naše dívky ve složení: Elen Malchárková, Nikola Kosterová, Tereza Janků, Vendula Trojančíková a Denisa Schneidrová skončily na 10. místě. Velkého úspěchu dosáhlo družstvo chlapců ve složení: Matěj Jaroš, Dominik Kubala, Filip Šenk, Filip Lhotský a Dominik Vícha, kteří skončili na nádherném 2. místě a postoupili do krajského finále, nestačili pouze na základní školu z Hlučína. Nejlepších výkonů dosáhli: Matěj Jaroš – celkové 2. místo mezi jednotlivci, Dominik Kubala – celkové 7. místo mezi jednotlivci. Velká pochvala všem našim žákům a žákyním za vzornou reprezentaci ZŠ a MŠ Slavkov.

 

    Ve čtvrtek 20. září se děti čtvrté až deváté třídy zúčastnily přespolního běhu na Stříbrném jezeře v Opavě. Disciplína přespolního běhu patří k těm nejnáročnějším vůbec a navíc se závody konaly až do pozdních odpoledních hodin. Všichni do běhu vložili veškerou svou energii, v jednom případě až na hranici sebezničení. Nejlepších výsledků dosáhli Anna Stojaković, Eliška a Anna Gorčicovy, Viktor Šnajdr, Jindra Klein, Monika Freyová, Dominik Kubala a Honza Prejda. Poděkování patří všem dětem, které se náročného běhu v horkém slunečném dni zúčastnily.

 

    Posletové odpoledne v NOVÉ BĚLÉ u OSTRAVY. V neděli 23. září jsme si zavzpomínali společně s kamarády z Nové Bělé a oprášili naše sletové skladby z Prahy. Celkem 16 starších žáků a žákyň naší školy si „možná“ naposledy zacvičilo skladbu Cirkus. Dalších 7 dětí se poté předvedlo ve skladbách „Méďové“ a „Noty“. Velký dík a pochvala patří všem těmto dětem za jejich krásné předvedení skladeb a výbornou atmosféru, kterou jsme si všichni náležitě užili, i když nám chvílemi byla opravdu zima. Děkuje Martina Trojančíková, Marcela Králová, Magda Duroňová.

 

Návštěva nejpilnějších čtenářů zámku v Hradci nad Moravicí.

Ve středu 26. 9. navštívilo deset dětí 2. - 6. ročníku zámek v Hradci nad Moravicí. Děti si prohlédly prostory zámku s poutavým vyprávěním paní průvodkyně, která zodpověděla všechny dotazy a vždy přidala ještě něco navíc. Děti zaujala zámecká knihovna se spoustou knih. Obdivovaly jejich velikost, krásné písmo, obrázky a udivilo je, kolik taková kniha váží. Prohlídka se všem líbila a zanechala v dětech hluboký zážitek.

 

    Ve středu 26. září v Opavě na Tyršově stadionu se konalo krajské finále v atletickém čtyřboji, kde postupovaly dva nejlepší týmy z každého okresu. Našim chlapcům se v okresním finále dařilo a povedlo se jim postoupit do krajského finále. Za krásného počasí padaly nádherné sportovní výkony. Výtečným výkonem se blýskl Matěj Jaroš v hodu míčkem, který hodem 66,39 m předvedl druhý nejdelší výkon dne. Z devíti týmů obsadili naši kluci v krajském finále nádherné 7. místo, přičemž mezi 5. – 7. místem byly naprosto minimální rozdíly. Chlapcům ve složení: Matěj Jaroš, Dominik Kubala, Filip Šenk, Filip Lhotský a Dominik Vícha děkujeme za vzornou reprezentaci ZŠ a MŠ Slavkov.

 

   Běh na počest Svatého Václava a také české státnosti je jedna z nejpěknějších sportovních akcí pro všechny žáky školy známá pod názvem Svatováclavská míle nebo také Běh kolem rybníka. Trať vede kolem prvního slavkovského rybníka se startem u hájenky. Ještě před závodem jsme si řekli, že omluvenky neakceptujeme, tu jednu míli, tedy 1500 m, může každý žák projít. Počasí nám přálo, byl krásný teplý podzimní den. Podmínky pro běh přímo ideální a děti daly do běhu opravdu všechno. Na nižším stupni se spolu utkaly vždy sousední třídy, jen prvňáčci běželi samostatně. Starší se rozdělili v každém ročníku na děvčata a chlapce. Vítězové jednotlivých kategorií postupně od první třídy:Kryštof Klein, Eliška Zahlová, Šarlota Lhotská, Dominik Král, Anna Stojaković, Viktor Šnajdr, Eliška Lhotská, Jiří Duroň, Karin Malchárková, Monika Freyová, Jan Prejda, Vendula Trojančíková, Filip Lhotský, Elen Malchárková a Dominik Kubala. Nejrychlejší čas dívek je 6:27 (Karin Malchárková a Monika Freyová), nejrychlejšího času u chlapců dosáhl Dominik Kubala 5:06. Gratulujeme!

 

    Ve čtvrtek 27. září se příznivci závodů na horských kolech z celého okresu Opava sešli u Stříbrného jezera, kde pro ně byla připravena technicky náročnější trať v rámci MTB Cross a reprezentanti naší školy se s ní poprali se ctí. Nejhodnotnějšího výsledku dosáhla Bára Pavelková, která nedala nikomu šanci a svou kategorii ovládla. Velkým úspěchem je taky 4. místo Lukáše Včelky v nejnabitější kategorii starších žáků, kdy před ním skončili pouze kluci jezdící za profesionální týmy český pohár horských kol! Ve stejné kategorii navíc skončili všichni naši v první desítce! A stejně si vedly i starší děvčata. V mladších dívkách pak skončila Amálka Macolová s bramborovou medailí. Byla pro mě radost s tak dobrou partou strávit pěkný a úspěšný den v přírodě, za který děkuji: Báře Pavelkové, Amálii Macolové, Michalu Švanovi, Elišce Rottrové, Veronice Hymlárové, Lukáši Včelkovi, Janu Bittnerovi a Danku Vavrečkovi. Už se těším na příští rok a nové tváře do týmu. Ing. Tomáš Hodný

 

Říjen

    Volby do Žákovského parlamentu proběhly v pondělí 1. října v sále kulturního domu. Děti si tak zažily okamžiky, které budou jejich rodiče prožívat v závěru týdne, kdy se budou konat volby do obecních zastupitelstev a senátu. Volby považujeme na naší škole právem za svátek demokracie. Třída navrhuje několik vhodných kandidátů. O jejich zvolení do sedmnáctičlenného parlamentu však rozhodují všichni žáci třetí až deváté třídy. Každá třída (čtvrtá až devátá) musí mít alespoň jednoho zástupce, o ostatních rozhoduje počet obdržených hlasů. Z členství neplynou žádné výhody, naopak chování zvolených zástupců je podrobeno větším nárokům. Musejí zvládnout říkat i nepříjemné věci, mít odvahu vystoupit v parlamentu s kritikou, nemyslet jen na sebe, ale udělat něco pro ostatní, strhnout okolí pro svůj nápad, být vytrvalý, dotáhnout uložené úkoly do konce, obhájit svůj názor, schopnost přijmout jiný a v neposlední řadě podílet se na organizaci spousty akcí a aktivit. Také samotné představení a projev ke spolužákům ve zcela zaplněném sále chce dávku odvahy. A kdo bude nakonec v tomto školním roce pracovat v Žákovském parlamentu? Po pečlivém sečtení všech hlasů budou hájit zájmy žáků: David Trojančík, David Pustka, Barbora Slavíková, Vojtěch Steiner, Kristýna Košárková, Terezie Zahlová, Ondřej Volovský, Magdaléna Pavlíčková, Luděk Klein, Filip Kunc, Vendula Trojančíková, Tereza Janků, Dominik Vícha, Markéta Volovská, Pavla Hrazdilová, Simona Harazínová, Klára Bradáčová.

    Děti dětem. Žáci 5. třídy navštívili v úterý 2. října 2018 mateřskou školku, aby přečetli dětem pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Akce proběhla s oboustranným nadšením. Návštěvy budou organizovány pravidelně, vždy jedenkrát v měsíci. Postupně se vystřídají žáci všech ročníků.

                                                                                                

    V pátek 5. 10. jsme s dětmi školní družiny vyrazili na Větřák, kde se konala naše každoroční Drakiáda. Rázem bylo nebe plné barev a neposedných dráčků všemožných tvarů a velikostí. Mohli jsme vidět kobru, broučka, rogalo, krtečka, supermana, šestihlavého draka, padák, sovu, letadla, racka a jediného draka domácí výroby se jménem „Tomaveda“.  Počasí nám přálo a tak bylo na Větřáku opravdu rušno. Bezmála čtyřicet dětí, které se radovaly ze svých krásně létajících dráčků a rodiče, prarodiče nebo starší sourozenci, kteří se přišli podívat a zároveň pomoct, když se nějaký ten dráček zamotal. Za pomoc všem přítomným děkujeme. Všechny děti dostaly účastnický list a sladkou odměnu a věcnou odměnou pak byl obdarován vítěz za nejlépe létajícího draka a za draka domácí výroby. Všichni jsme si krásné, prosluněné páteční odpoledne užili a už se těšíme na další drakiádu.

 

    Děti ze sportovního kroužku basketu mají svůj sport rády. Na zápase našeho A týmu BK Opava ve sportovní hale dostaly příležitost ukázat, jaké jsou jejich tréninkové metody a co se již naučily. Poté fandily „opavskému áčku“ tak, že nakonec tým basketbalistů vyhrál. Paní vychovatelka Malčeková velmi ocenila pomoc starších dětí při organizaci a děkuje všem zúčastněným za reprezentaci školy i obce.

Soutěže Přírodovědného Klokana se zúčastnilo celkem 73 žáků osmých a devátých tříd. Kromě logických úvah a zdravého selského rozumu vyžadují odpovědi také poměrně velkou sumu znalostí všech přírodovědných oborů. Nejlepšího výsledku dosáhli Jirka Rypl 9.B 69 bodů, Martin Schnürch 9.A 58 bodů, Matěj Jaroš 9.B 57 bodů, Vendula Trojančíková 8.B 56 bodů, Matěj Škrobánek 8.B 55 bodů, Filip Kunc 8.A 55 bodů.

 

    Do soutěže Logická olympiáda se v kategorii A pro 2. - 5. ročník se zapojilo v našem kraji celkem 1191 řešitelů, z toho z naší školy jich bylo 26. Test vyplňovali žáci ze svých domovů a věříme, že to všichni zvládli bez pomocí rodičů. Soutěžní úkoly jsou založeny především na schopnostech samostatného úsudku, pohotového rozhodování, tvůrčího myšlení a logických úvah. Vynikajícího výsledku dosáhli Anna Stojaković (23. místo v kraji) a Viktor Šnajdr oba z 5. třídy, kteří se stali krajskými semifinalisty. Na třetím místě v rámci školy se umístil Jindra Klein z 5. třídy. Pěkného výsledku dosáhl Jakub Zahel z 3. třídy a David Trojančík ze 4. třídy. Ve starší kategorii B se této soutěže zúčastnilo více než 17 tisíc žáků šestého až devátého ročníku z celé ČR. Vynikajícího skóre dosáhl Matěj Jaroš z 9.B, který se v Moravskoslezském kraji umístil na krásném 42. místě a stal se taktéž krajským semifinalistou. Pěkného umístění dosáhli ještě Samuel Svoboda z 9.A, Martin Kašpárek z 6.A, Adrien Tanekou z 7.A, Eliška Mičková z 6.B, Karin Malchárková 7.A, Jiří Rypl a Štěpán Rychlý 9.B. Blahopřejeme k dosaženým výsledkům.

 

    Celkem 17 138 kg se vešlo do čtyř kontejnerů při sběru papíru žáků základní a mateřské školy. Zvítězili druháci s celkem 2472kg, na druhém místě se umístili žáci páté třídy s 2178kg, třetí skončila 6. A s 1902kg. Další pořadí : 8.B, 1. třída, 3. třída, 4.třída, 7.B, 8.A, 7.A, 9.B, 9,A, 6.B. K nejlepším sběračům se zařadili Vítek Zemek, Vojta Zemek, Šarlota Lhotská, Markéta Maislová, Šimon Bajgar, Viktor Šnajdr. O úspěch celé akce se zasloužili členové Žákovského parlamentu a chlapci z devátých tříd, kteří strávili dvě pracovní odpoledne v dobré náladě a za krásného podzimního počasí. Pochvalně se o jejich pracovním nasazení vyjádřil také pan školník. Poděkování patří všem, kteří se zasloužili o hladký průběh akce včetně pedagogického dozoru, který dohlížel na bezpečnost dětí.

 

    V úterý 16. října 2018 se děti třetí třídy zúčastnily televizního natáčení České televize. Přijeli za námi Jana a Ivo z oblíbeného dětského pořadu Šikulové. Jelikož se díly musí předtáčet dopředu, vyšel na naší školu již čas adventní. Společně si vytvořili adventní věnec na stůl, adventní kalendář, vyšívanou pohlednici a nakonec také skládanou papírovou hvězdu na výzdobu oken. Za šikovné tvoření třeťáku, byli ocenění nálepkou na vchodových dveřích "ověřeno šikulové" a kartičkou s podpisy. A teď už jen všichni čekají až 2. prosince zasednou před televizní obrazovky a připomenou si své velké nezapomenutelné zážitky z natáčení.

 

   V úterý 23.10. oslavily děti školní družiny krásné 100. výročí naší vlasti. Tři družstva v barvách trikolory soutěžila ve správném pojmenování státních symbolů, vybarvovala vlajky ČR a trikolory, skládala vlaječky z částí, které byly rozstříhány a umístěny ve všech místnostech ŠD. Hodnotil se počet a správnost vlajek. Každé z dětí napsalo své přání k výročí. Snažili jsme se vytvořit živý obraz naší vlajky. Celé soutěživé odpoledne jsme zakončili zpěvem písně “ Červená se line záře”. Přání, které děti napsaly a zavěsily u naší lípy, jsou vtipná, krásná, ale i k zamyšlení.

 

                                                                                 

 

   Dne 25.10.2018 jsme se se školní družinou zúčastnili turnaje ve vybíjené, který se uskutečnil na ZŠ Šrámková v Opavě. Soutěžily děti od 2. – 5. třídy, přičemž v družstvu mohli být jen dva páťáci a minimálně jedna dívka. Soutěže se zúčastnilo celkem 10 družstev (Šrámková, Mladecko, Otice, Otická, Englišova, T.G.M., Vrchní, E.Beneše, Kylešovice a Slavkov). Soutěžilo se ve třech skupinách, ze kterých se postupovalo do finále. My jsme trénovali celý měsíc a vyplatilo se, jelikož jsme se dostali až do samotného finále. Nejdříve jsme ve finále hráli proti ZŠ Kylešovice, které jsme porazili. Tohle děti nabudilo natolik, že jsme porazili i druhý tým ZŠ E. Beneše a v závěru už nám nezbývalo nic jiného, než porazit i poslední školu – ZŠ T.G.M.! Tvrdý trénink nás dovedl na to nejlepší první místo! Radost dětí a báječná atmosféra vítězství snad ani nejde popsat. Všem dětem patří velká pochvala za pravidelnou docházku na tréninky a krásný výsledek! O výsledek se zasloužily tyto děti : 2. třída – Honza Kurka, Šimon Čech, 3. třída – Jakub Zahel, Dominik Král, 4. třída – Marek Kubala, Danek Plachký, Konstantin Stojaković, Nikol Schwanová, David Trojančík, 5. třída – Šimon Mazur, Jindřich Klein.

                                                                                

 

 

    Poslední říjnový týden jsme mohli s úžasem obdivovat nádherné výtvory, které vyrobily děti naší školy společně se svými rodiči, prarodiči či staršími sourozenci. Hned v pondělí se přišla na naši úžasnou výstavu podívat celá mateřská škola a děti i paní učitelky žasly, co krásného opět letos děti vytvořily. Jak už je zvykem hlasovat mohli opravdu všichni žáci naší školy, učitelé, ale také hosté naší školy. A opět jsme od všech mohli slyšet, jak moc těžké je hlasovat pro jednotlivá díla, když vše je tak krásné. Na letošní výstavě jsme mohli vidět například krásnou podzimní mozaiku, pirátskou loď, Ivanovu chaloupku, srnečka, indiány, hady, sovy, jeleny, lesní královnu, pařezovou chaloupku, dračí tvrz, ježky, skřítky a mnoho dalšího. Opravdu nebylo vůbec jednoduché vybrat a dát hlas jednotlivým výrobkům. Všechny děti, které se výstavy zúčastnily, dostaly sladkou odměnu a výherci i věcné odměny. Na páté místo „doskákal“ SRNEČEK Karolínky Losertové z 3. třídy. Pro čtvrté místo si přiletěla SOVA Emičky Beinhauerové z 2. třídy, třetí místo obsadila DRAČÍ TVRZ Ondráška Becka z 1. třídy. Pro druhé místo si „přijel“ TRAKTOR NA LESNÍ CESTĚ Danka Plachkého z 4. třídy a letošním absolutním vítězem se stala IVANOVA CHALOUPKA Adélky Vlčkové z 3. třídy. Všem výhercům gratulujeme a už teď se těšíme na příští výstavu a opět úžasné výrobky našich šikovných dětí.

  

 

    Ve čtvrtek 25. října si žáci obou devátých tříd připravili pro své mladší spolužáky prezentaci svých výstupů v rámci projektového dne. Co předcházelo tomuto dni, popisují ve svých komentářích obě třídní učitelky.

Žáci 9. A si pod vedením p.uč.Frýbové připravili „Rande s fyzikou“. Cílem bylo seznámit ostatní přihlížející s životem a prací fyziků Archimeda, Newtona a Pascala. Tomu předcházela náročná příprava. Nejprve bylo třeba nastudovat zajímavosti ze života jednotlivých vědců a vymyslet pokusy, které by bylo možné předvést ve škole. A pak bylo potřeba vše spojit do jednoho celku. V následujících dnech a týdne se pak už jen pilovalo a cvičilo. Musely se také namalovat kulisy, připravit pomůcky. Vše vyvrcholilo v předvečer, kdy bylo nutné na toto připravit i třídy. Každá ze tří skupin si s tím poradila jinak. Někteří vsadili spíše na divadlo, jiní zas na pokusy. V každém případě si s tím všichni popravili skvěle a objevili v sobě skryté vědce, herce či režiséry. Dopoledne s fyzikou se vydařilo.

 

   Námět jsme čerpali z historie, popisuje p.uč. Kleinová, zvolili jsme si významnou osobnost našich dějin, jedinou vládnoucí ženu na českém trůně – Marii Terezii. Z počátku byli žáci k tématu kritičtí, báli se, že to bude nudně poučné. Společně jsme si tedy dali cíl, že podáme tuto část naší historie vtipně a zábavnou formou, proto jsme se rozhodli, že z projektu uděláme divadelní představení. Celá třída se podílela na psaní scénáře, výrobě kulis, výběru hudby, choreografii. Projektu žáci věnovali hodně ze svého volného času, kdy zkoušeli a pilovali své výstupy. Zkoušky se staly skvěle stráveným časem se spolužáky. Jejich úsilí a nadšení pro společnou věc vyvrcholilo prezentací před celou školou. Žáci odehráli skvělé představení. Jsem na svou třídu pyšná. Zvlášť si vážím toho, že řada dětí musela nejprve překonat sama sebe. Že dokázali vystoupit na pódium, mluvit hlasitě a zřetelně, naučit se poměrně náročný text, brát svou roli vážně a zodpovědně.  Za to si určitě všichni zaslouží velký potlesk!

    Střední škola průmyslová a umělecká v Opavě pořádala ve dnech 23. a 24. 10. 2018 již tradiční výtvarný workshop ,,Život ve městě“ pro žáky 2. stupně ZŠ. Téma letošního ročníku bylo: „Pelíšky“. Mezi padesátku talentů z celého okresu se úspěšně zařadili také naši žáci z 8. a 9. ročníku.  Všichni po oba dny tvořili pod vedením zkušených pedagogů v 6 ateliérech: hračka, kresba, socha, design, fotografie, malba.

 

    Letos si připomínáme 100. výročí vzniku samostatného Československa. Na naší škole je datum 28. říjen 1918 spojen s několika fakty – historické připomenutí této významné události ve školním rozhlase, řešení testu, štafetový běh tříd a společné setkání celé školy s vyhlášením nejlepších výsledků. Řešením otázek testu se děti přesvědčí, jak svou vlast znají – její dějiny, současnost, geografii i nejbližší region, prověří si také znalost svého mateřského jazyka. Letos jsme poprvé připravili testy zvlášť pro nižší a zvlášť pro vyšší stupeň tak, aby se mohli zapojit také děti první i druhé třídy. Určitě si zaslouží ocenění ti, kteří dosáhli v testu maximálního počtu 32 bodů. Letos to byli Filip Kunc a Štěpán Rychlý. Další krásné výsledky jsme zaznamenali u Giuliana Šolce, Matěje Jaroše, Jirky Rypla, Štěpánky Kořínkové, Ondry Zahla, Adriena Tanekou, Terezie Zahlové, Kláry Bradáčové, Simony Harazinové  Adama Otipky. Na nižším stupni se na stupínky vítězů postavili Kryštof Klein, Šimon Čech, Petra Hlávková, Anna Stojakovic´, David Trojančík, Adam Humpolec a Vendula Richterová.

 

Určitým vyvrcholením oslav jsou závody štafet, které staví jednotlivé třídy. Závodí se mezi sousedními ročníky s časovými hendikepy. Atmosféra byla vskutku úžasná, povzbuzování a radost z případného vítězství bylo slyšet určitě až na dolním konci obce. Z velkého koláče, díla našich kuchařek, se letos radovali druháci, třeťáci, sedmá B a devátá B třída. Na slavnostním společném setkání v tělocvičně jsme ocenili výsledky soutěží, členové Žákovského parlamentu složili slib a celý prožitek umocnil zpěv naši státní hymny.

                

                          

         Halloween je svátek připadající na 31. října, přišel k nám z anglosaských zemí. Je spojen se strašidelnou výzdobou a kostýmy. Žákovský parlament na tento den zorganizoval pro děti školní družiny Halloweenský karneval. Organizátoři připravili pro děti spoustu her, soutěží a zábavy. Hlavním vrcholem karnevalu bylo vyhodnocení a vyhlášení nejděsivější a zároveň neoriginálnější masky. Pořadatelé zvládli organizaci na výbornou. Celá akce měla pozitivní ohlas jak mezi dětmi, tak vychovatelkami školní družiny.

 

Listopad

    Úžasný kulturní zážitek připravil našim žákům z 5. - 9. třídy pěvecký sbor Amabilky ze Střední pedagogické školy Nová Paka, který v pátek 9. 11. 2018 dopoledne přijel do Slavkova. Sbormistryně Alena Matějovská skvěle vedla celý koncert. O bezchybný klavírní doprovod se postarala výborná klavíristka Monika Chmelařová. Bylo přímo cítit, s jakou radostí a s jakým prožitkem zpívají, jak silné pouto váže studentky a jednoho studenta k hudbě, ke zpěvu a k sobě navzájem.  Vyslechli jsme si nádherné, vícehlasé písně, a to některé zpívané i a capella. Letos udělené zlaté pásmo za mimořádnou interpretaci písně Justina Biebera Love Yourself a účast na přehlídce Opava Cantat 2018 vypovídá samo o sobě vše o kvalitách tohoto hudebního tělesa. Nejvíce nás snad zaujaly tyto písně: Jan Campanus Vodňanský – Rorando coeli a úpravy lidových písní, které známe například Černé oči. Tento koncert byl inspirací i pro naše žáky.

 

     Turnaj s nepřerušenou tradicí ve Slavkově je Pohár starosty ve volejbale. Na jeho dvacátém šestém ročníku se sešla čtyři družstva, která se po odpoledním klání seřadila do pořadí: Mládežnická ulice, Rybáři, Orel a ZŠ Slavkov. Turnaj má neměnná pravidla, zúčastnit se mohou pouze hráči pořádající obce, kteří ve Slavkově žijí, pracují, popř. jsou členy některé ze složek.

 

     Mezi dvacítku nejrychlejších řešitelů sudoku se dostali naši žáci – Karin Malchárková a Adrien Tanekou, oba žáci sedmé A třídy. Pěkné umístění mezi řešiteli opavských škol je povzbuzující pro další zlepšování v této hře tříbící logické myšlení.

      Základního kola soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR, pod záštitou SPŠCH Ostrava se zúčastnili všichni žáci obou devátých tříd. Nejlepších výsledků dosáhli v 9.A Štěpánka Kořínková, Samuel Svoboda a Elen Malchárková a v 9.B Štěpán Rychlý, Jiří Rypl, Matěj Jaroš a Filip Šenk. V regionálním kole v Ostravě nás budou reprezentovat tři nejlepší – Štěpán, Jirka, Matěj a náhradnicí bude Štěpánka.

      Téměř dvacítka chlapců a děvčat školy zařazených do tří družstev se zúčastnilo okresního finále v plavání v Opavě. V této soutěži nečekáme nějaké výrazné úspěchy, soutěžíme s opavskými žáky, kteří většinou navštěvují sportovní oddíly plavání. Jde nám o to, aby děti prožily odpoledne plné pohybu v jedné z nejzdravějších pohybových aktivit. Letos jsme ale zaznamenali výrazný úspěch, neboť družstvo chlapců ve složení Jakub Vltavský, Matouš Gurecký, Ondřej Malchárek, Jonáš Montag, Rudolf Zákoutský a Tomáš Adámek vybojovali nádherné třetí místo! Všem našim plavcům patří poděkování za vzornou reprezentaci školy.

 

     Školního kola dějepisné olympiády se zúčastnilo na tři desítky nejšikovnějších školních dějepisců, kteří se zdařile „poprali“ s tématem „Za poznáním, za obchodem i za prací neb Cesty jako tepny civilizace“. Přestože téma bylo až moc obšírné a jakoby nic neříkající (letošní olympiáda byla dost všeobecná a žáci se na ni nemohli připravit ani podle tématu), dopadlo letošní školní kolo nad očekávání dobře. 15 žáků se stalo úspěšnými řešiteli, tj. dosáhli minimálně 60% z celkových 70 bodů. Vítězem školního kola a postupujícím do okresního finále se stal s fantastickými 68 body (maximum bylo 70 bodů) Filip Kunc z 8.A třídy. Teoreticky do okresního finále postupují i žáci, kteří skončili na stříbrném – Luděk Klein (8.A) -  a bronzovém – Štěpán Rychlý (9.B) – stupni. Praxe je ale taková, že do okresního kola postupují automaticky vítězové a do maximálního počtu 40 účastníků okresního kola jsou z dalších míst pozváni žáci podle pořadí v bodové úspěšnosti. Luděk a Štěpán si tedy na případnou pozvánku do okresního kola konaného v polovině ledna příštího roku musí ještě počkat.

 

     Obec Slavkov společně s místní farností uspořádala v neděli 25. listopadu v kostele sv. Anny  Benefiční koncert, na kterém vystoupily děti pěveckého sboru naší školy, Schola a hostující soubor ze Slavkova u Brna Collegium musicale bonum s varhaníkem Davidem Postráneckým. Náročný koncert duchovní hudby byl tak doplněn ukázkami skladeb Mravenčí ukolébavka, Chtíc aby spal, Růžička a Babylon´s falling nacvičenými pod taktovkami našich sbormistryní a o závěr se postarala děvčata slavkovské Scholy, u vystoupení kterých jsme ocenili citlivou vyváženost hlasů i nástrojů. Potlesk ve zcela zaplněném kostele byl odměnou za náročnou přípravu a zodpovědný přístup k nácviku. Nádherný kulturní zážitek umocněný krásným prostředím kostela ocenili také hosté ze Slavkova u Brna. Bylo velmi příjemné slyšet slova chvály a vyslovení úžasu nad tím, kolik dětí ve sboru vystoupilo. Jsme rádi, že jsme mohli svým vystoupením přispět dobré věci, neboť výtěžek koncertu bude věnován na opravu střechy kostela.

 

     Nejlepší jazykoví odborníci z řad žáků se setkali při příležitosti školního kola Olympiády jazyka českého. Olympiáda se skládala ze dvou částí. Tradičně náročná mluvnická část dala šanci nejlepším připsat si prvých 30 bodů. Soutěžící si museli s jazykem hodně pohrát, experimentovat, než dosáhli slušných výsledků. Slohová část na téma „Co všechno umí světlo“ byla už hodně v časovém stresu. I tak se ale několika žákům podařilo napsat velice zajímavé slohy. Veliké vítězství ve školním kole olympiády slaví 8. A třída. Všechny tři drahé kovy na stupních vítězů totiž bere ona. Absolutním vítězem se stal Filip Kunc z 8. třídy s 28,5 body. Filip napsal suverénně nejlepší mluvnickou část a pátou nejlepší slohovou práci.

 

     Na druhém – do okresního kola taky postupujícím – místě skončila Tereza Anna Králová s 25,5 bodem. Terka napsala druhou nejlepší mluvnickou a druhou nejlepší slohovou práci a druhé místo si taky statečně vybojovala. Na třetím nepostupovém místě skončila Adéla Malíková ze stejné 8. třídy.

 

     V sobotu 24. 11. se žáci 1-3 třídy, kteří docházejí do kroužku Mladý zdravotník, zúčastnili soustředění. Náplní programu byla první pomoc ve formě her, kreslení, vyrábění, opakování témat z první pomoci a v neposlední řadě i hry na spolupráci. Sobotní soustředění se vydařilo, děti byly velmi šikovné.

 

    Po celý listopad probíhal tradiční školní turnaj ve florbalu organizovaný žákovským parlamentem. Hrálo se v ranních hodinách ještě před vyučováním, ocenění patří zejména rozhodčím z řad členů ŽP. V kategorii sedmých až devátých tříd si nejlépe vedli chlapci z 9. A, druhá skončila 9. B, bronzové místo patří 7.A. V kategorii nejmladších zvítězila 6.B před týmem 4. třídy a na třetím místě skončila 6.A. Nejlepší střelci Marek Kubala, Dominik Šenk, Dominik Kubala, Dominik Vícha a Erik Nádeníček.

 

    V letošním školním roce jsme se konečně dočkali prvního kola v miniházené, které se uskutečnilo na ZŠ Šrámková v Opavě. Soutěž probíhala stejně jako v minulém školním roce. Byly dvě skupiny – mladší (1.-3.tř) a starší (4.+5.tř). Jak je zvykem, tak v této soutěži nejde o výhru, ale o to užít si sportovní odpoledne s vrstevníky jiných škol. Hrálo se 1x8 minut a při střelení gólu se koulelo kostkou – kolik hodil, tolik se připsalo danému týmu bodů. Letos byla hojná účast zejména v mladší kategorii, kde se zúčastnilo celkem 6 družstev – Šrámková, Slavkov, Mařádková, E.Beneše, Vrchní, Otická. Našim nejmenším se povedlo přijet domů pouze s jednou prohrou. Na to, že někteří byli na soutěži poprvé, to zaslouží obdiv a velkou pochvalu za pravidelnou docházku na tréninky.  Ve starší kategorii byly celkem tři družstva – Slavkov, Vrchní a Šrámková. Starším se povedlo domácí ZŠ Šrámkovou porazit, ale silnému soupeři ZŠ Vrchní jsme bohužel podlehli. Nejlepším střelcem v mladší i starší kategorii byla Jakub Zahel ze třetí třídy, který po hodnu kostkami měl v součtu neuvěřitelných 75 bodů!

 

    Tradiční šachový turnaj přilákal na dvě desítky chlapců a děvčat vyznavačů královské hry. Hlavním rozhodčím celého turnaje byl p.Vilášek, který od tohoto školního roku vede na naší škole šachový kroužek. Nemilosrdné boje s prvky šachové teorie a herní systém uspořádal účastníky do následujícího pořadí. V kategorii 1. - 5. třída Daniel Plachký, David Pustka, Matěj Gebauer, Tomáš Chodura, Marek Kubala. V kategorii 6. – 9. třída Jiří Rypl, Filip Lhotský, David Zahel, Adam Otipka a Antonín David.

 

    Dne 28. listopadu se na Střední škole hotelnictví a služeb v Opavě konal Den otevřených dveří. V jeho rámci proběhla dopoledne akce pro žáky základních škol pod názvem Den jazyků, kterého se zúčastnili vybraní žáci devátých tříd. Jak už název napovídá, celé dopoledne bylo věnováno cizím jazykům. Žáci se dozvěděli v jakém rozsahu a jaké jazyky je možno na hotelové škole studovat. Poslechli si zajímavé prezentace zaměřené na výuku jazyků a zahraniční praxe. Každý jazyk byl prezentován zemí, pro kterou je daný jazyk charakteristický. Mohli jsme tak navštívit Rusko, Francii, Nový Zéland, Švýcarsko. Prezentace probíhaly interaktivní formou, děti se aktivně zapojily a plnily zajímavé úkoly a kvízy a kladnou odezvu měla samozřejmě ochutnávka jídel pro danou zemi charakteristických. Velice pěkná byla například prezentace dívky, která byla vybrána pro účast na zahraniční praxi ve Švýcarsku a své zážitky předávala studentům velice zajímavou a bezprostřední formou. Jako součást Dne jazyků proběhly také neméně zajímavé praktické ukázky, při kterých studenti předvedli přípravu pokrmů a míchaných nápojů, což se opět neobešlo bez oblíbené ochutnávky. Dopoledne strávené na hotelové škole bylo velmi příjemné a především přínosné. Žáci odcházeli spokojeni a je možné, že někteří z nich začali uvažovat o tom, že studium na této škole by pro ně mohlo být zajímavou alternativou při výběru povolání.

 

    V pátek 30. 11. se děti ŠD vydaly do Opavy na Advent na zemědělce.  Jako každý rok bylo opravdu na co koukat a nejen to, děti si vyrobily přáníčka, stromečky, mohly si vybarvit omalovánky a získat tak nějakou dobrotu. Některé děti si vyrobily krásné a originální baňky. Nejvíce byly děti nadšené z živých pejsků a koťátek, také kuřátek a králíčků, které si mohly i pohladit. Samozřejmě děti navštívily i místní peklo, kde strašili opravdu hrůzostrašní čerti, ale naše statečné děti splnily úkoly a ještě dostaly sladkou odměnu. Vyfotili se s živým betlémem a samozřejmě všichni hlasovali pro dva zvonečky, které společně děti do soutěže vyráběly. Kdo měl nějaký drobný penízek na útratu, koupil alespoň nějaký malinký dáreček domů rodičům, sourozencům, či prarodičům. Účastníci načerpali spoustu nových inspirací k tvoření a strávili krásné odpoledne, které navnadilo na nastávající adventní období.

 

    Vánoční laťka přinesla hodnotné výkony zejména v kategorii starších žáků: Dominik Kubala 150 cm, Filip Šenk a Jirka Rypl 145 cm. Z děvčat se nejvýše vyhouply Vendula Trojančíková 130 cm, Amálie Bartáková a Terezy Malčeková 125 cm. V mladší kategorii vynikli Jan Chudý 135 cm, Vít Vykydal a Jan Prejda 130 cm, z děvčat Magdaléna Pavlíčková, Monika Freyová a Kristýna Košárková 120 cm. Nejmladší žáci pak pokořili 125 cm – Adam Humpolec a Aneta Přibylová, 115 cm Anna Stojaković, 110 cm Jindra Klein a Šimon Mazur.

 

Prosinec

    Hezká tradice slavnostního rozsvícení vánočního stromečku se ve Slavkově plně ujala. I letos přilákala spoustu slavkovských občanů. Po přivítání a slovech pana starosty a pana faráře se park u hasičské zbrojnice rozezněl koledami a vánočními písněmi, které zazpívaly děti základní školy a Scholy. Za doprovodu trubačů se pak slavnostně rozsvítil vánoční strom. Připravené občerstvení, prodej vánočních dekorací, zabijačkových specialit a pro děti připravené zdobení perníčků navodilo pravou adventní náladu. 

 

    V úterý 4. 12. proběhl Den otevřených dveří pro žáky budoucích šestých tříd, jejich rodiče a případné další návštěvníky. Prostory školy v průběhu odpoledne navštívilo několik desítek rodičů a dětí. Měli možnost navštívit všechny třídy, odborné učebny, divadelní představení v anglickém jazyce, představení projektu žáků 9. A třídy. Shlédli aktivity kroužků – sportovních, tanečních, hudebních, šikulky, paličkování, šachy, fotografický, kybernetický. Rodiče i děti si mohli vyzkoušet řešení matematických hádanek a rébusů, vyzkoušet pokusy. Nakonec při promítání prezentace školy se občerstvili výrobky kroužků vaření a školní jídelny. Pozitivní ohlasy návštěvníků byly odměnou pedagogům i aktivně zapojeným dětem. 

 

  Žáci vyššího stupně se stali „Ježíškovými vnoučaty“. Napsali a namalovali krásná vánoční přáníčka, která Český rozhlas rozešle společně s malým dárkem účastníkům projektu. Nezapomněli jsme ani na naše seniory ze Slavkova. Mikulášská výprava jim donesla nejen výslužku, ale také keramické anděly našich dětí. Věříme, že jim zpříjemní adventní čas.

    Vánoce bez M+M (Magda Duroňová + Marcela Králová) si nedokážeme představit. Akce „Kouzlo vánoc“ se konala letos již po osmnácté. Scházíme se v prostředí Lesanky, kde po přivítání všech účastníků vyrážíme do lesa najít si tzv.“svůj stromeček“.  Z domova si neseme samé dobrůtky pro zvířátka, kterými doslova zasypeme celý strom. Poté vyrábíme vždy něco zajímavého z netradičního materiálu na terase před Lesankou.  Uvnitř pak na nás čeká další stromeček, který zdobíme různými ozdobami z papíru. Voňavá vánočka na stolech a teplý čaj, vždy navodí tu pravou vánoční atmosféru. Ovšem třešničkou na dortu bývá zpívání koled společně s kapelou naší ZŠ v čele s paní učitelkou Helenou Malčekovou. Při horkém čaji se zpívaly koledy a další písničky se zimními motivy, nakonec si (nejen)děti i zatancovaly. Drobný dáreček byl jen maličkostí ve srovnání se zážitkem předvánočního sobotního odpoledne a podvečera.

    I letos naše děti pod vedením p. vychovatelek – a to zejména p. Plachké – vyrobily 2 nádherné „obří zvonečky“ a odvezly do Opavy na Střední zemědělskou školu, aby se tak zúčastnily okresní soutěže. Jeden zvoneček je zdobený šiškami, které děti barvily částečně bílou barvou. Druhý a vítězný zvoneček je zdoben růžičkami, které jsme dělali z riflových proužků a z proužků bílé látky. Nebylo jednoduché tyto růžičky udělat a bylo jich potřeba opravdu velké množství. Růžičky jsme pak posypali třpytkami, aby dodaly zvonečku větší šmrnc.  Poctivá práce se podařila a odměnou p. vychovatelce i dětem je zisk nádherného prvního místa! Mezi silnou a velmi početnou konkurencí se tak stali absolutními vítězi. Gratulujeme. Vítězný zvoneček bude součástí výzdoby v kulturním domě u příležitosti Vánoční besídky.  

   Šachový klub TJ Slezan Opava pořádal okresní finále přeboru škol v šachu okresu Opava. Turnaj byl rozdělen do dvou kategorií – kategorie A 1. – 5. třída a kategorie B 6. – 9. třída. Letos jsme vyslali do obou kategorií své zástupce, kteří vyhráli školní kolo této královské hry a chlapci bojovali s nasazením, byť to stačilo jen na 6. a 7. místo. Myslíme si, že umístění je  dobrým příslibem úspěchu v dalších letech. Děkujeme za reprezentaci školy.

 

    Tradice školní Vánoční besídky už trvá desítky let, stala se přehlídkou toho nejlepšího, čím se děti zabývají v kroužcích školní družiny a klubu. Pečlivě připravená vystoupení vždy spolehlivě navodí slavnostní náladu. Program zahájila pohádka O pejskovi a kočičce, následovalo rytmické vystoupení baletního kroužku – Ledové království a Rytmická gymnastika. Celý sál roztleskalo vystoupení našich nejmenších dětí z MŠ, které pod vedením p.uč. Kudelové a p.uč.Glöslové nacvičily poutavé ukázky z Večerníčků s nádhernou kostýmní výpravou. Ve vánočním duchu vystoupil Sboreček  s oblíbenými písničkami pod taktovkou p. uč Hymlárové a první část programu uzavřelo vystoupení Zumby se Skotačivou zábavou a Veselým rejem. Po přestávce se celý sál s jevištěm ponořil do tmy a na pódium nastoupila děvčata z Monteráčků. Všechny přítomné okouzlila svým nápaditým vystoupením s lampióny s názvem Hra se světly. Následovalo dokonale pohybově zvládnuté skladby Budík a My chceme žít nonstop v podání nejmladších Monteráčků. Závěr již tradičně patří velkým hudebníkům a školní kapele pod vedením p. uč. Malčekové, kteří svými poetickými písněmi a koledami rozezpívali celá sál. Myslím, že se všichni rozcházeli domů s pocitem, že Vánoce už vlastně začaly a také s tím, že naše děti nám mohou jinde závidět. Určitě si zaslouží naše poděkování za zodpovědný přístup k nácviku a krásně a s chutí předvedená vystoupení. Velké ocenění patří také všem pedagogům a vychovatelkám školní družiny za nespočetné hodiny nácviku a přípravy, organizaci a zajištění technického zázemí celého vystoupení, které si nedovedeme představit bez pomoci chlapců z 9. B třídy.

    Dne 18. 12. jsme se zúčastnili turnaje ve florbalu školních klubů na ZŠ Šrámková v Opavě. Turnaje se zúčastnilo celkem 6 družstev. Hrálo se 3+1. Naši chlapci se vedli velmi dobře, neboť nebylo družstvo, které by je dokázalo porazit. Vybojovali jsme po nelehkých bojích nádherné první místo! 

 

    Školní parlament vyhlásil u příležitosti Vánoc soutěž ve výzdobě tříd. Hodnotícími kritérii byl celkový estetický vzhled třídy, sladění jednotlivých prvků a celkového dojmu, zvláštním hodnotícím prvkem byl originální vzhled komety. Komise byla šestičlenná – tři pedagogové a tři členové ŽP, zvlášť byl hodnocen nižší stupeň a zvlášť vyšší stupeň. Na nižším stupni zvítězila 5. třída se 116 body, na druhém místě skončila 1. třída se 108 body a o třetí místo se podělily 2. a 4. třída se 101 body.  A jak to dopadlo na vyšším stupni? Zisk prvního místa putuje do 7. B třídy (86 b.), druhé místo do paralelní 7. A třídy (81b.) a bronz si odnáší 6. B třída (75b.) Zvláštní ocenění za originální provedení komety si odnáší 5. třída a 6. B třída. Komisi zaujal vzhled komety v 1. třídě, jablkový ježek v 4. třídě, originální kalendář páťáků, krásný betlém 7. B, v 7. A mapa s vyznačenými místy nositeli vánočních dárků. Hodnotící komise se shodla, že vánoční výzdoba byla vesměs vkusná, zajímavá a určitě přispěla k pěkné vánoční atmosféře. 

    Na půdě Slezského gymnázia v Opavě se konal již 13. ročník Vánoční matematické soutěže organizované Matematickým ústavem v Opavě a výše jmenovaným gymnáziem. Soutěž je určena zejména pro žáky devátých tříd, kteří reprezentují školu jako tříčlenné družstvo. Tato trojice řeší různé matematické úlohy, rébusy, ale i konkrétní situace, při nichž využijí svých matematických znalostí, schopnosti logicky myslet a také umění volit vhodnou taktiku. Každá základní škola může nominovat pouze jedno družstvo. Naše škola vyslala do boje žáky 9. B třídy - Štěpána Rychlého, Jirku Rypla a Matěje Jaroše. V silné konkurenci matematicky nadaných žáků se naše družstvo umístilo na nádherném 2. místě, za což jim patří upřímné poděkování za vzornou reprezentaci slavkovské školy. 

    Krásnou předvánoční tradicí na naší škole jsou tzv. vstupy do škol, v nichž děti slyší souvislosti slavení vánočních svátků s jejich původním křesťanským smyslem. Letos se žáci prvních až třetích tříd pod vedením paní učitelky Zahlové hravou formou seznámily s biblickým příběhem o narození Ježíše z Nazareta a jeho poselstvím, uvědomily si jeho aktuálnost i v dnešní době a společně pak svými hvězdičkami rozzářily nebe nad Betlémem. Ve čtvrté až šestých třídách se naopak děti s pomocí powerpointové prezentace seznamovaly s reáliemi vánočního příběhu, naučily se v něm rozlišovat historické skutečnosti od skutečností, které vyjadřují křesťanské poselství Vánoc. U menších dětí panovala velmi příjemná, uvolněná atmosféra s prvky hravosti, u těch starších pak převládaly zvídavé dotazy, ba dokonce i diskuze.

 

Leden

    Tříkrálová sbírka se ve Slavkově těší mimořádné přízni dárců, nemalý podíl na jejím úspěchu mělo také 33 žáků školy tvořících jednotlivé skupiny koledníků. Celkem vybrali na podporu nemocným seniorům, lidem v hmotné nouzi, osobám s mentálním nebo duševním postižením a na činnost chráněných dílen 69 812 Kč. Za odměnu mohli koledníci navštívit filmové představení a zúčastnit se zajímavých soutěží. Poděkování patří všem, kteří se této charitativní akce zúčastnili.

                                                                                 

   První „malý“ úspěch kroužku kybernetiky je účast v soutěži Students4Automotive. Koncem roku 2018 byla definitivně potvrzena účast na robotické soutěži, kterou pořádá Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava pro žáky středních škol. Proč malý “úspěch“ – jsme první ZŠ, která se této soutěže účastní. Soutěž se uskuteční koncem dubna v prostorách Vysoké školy báňské. Každé družstvo obdrželo stavebnici autíčka a Aduino řídící jednotku s různými čidly. Úkolem je sestavit a oživit robotické autíčko, tak aby dokázalo kopírovat čáru a projet bludištěm. Rozhodující je samozřejmě čas přejezdu. Autíčko je možno designově upravit, nesmí to však zvýšit jeho výkon a kvalitu. Závěrečným úkolem je prezentace v PowerPointu, která popíše celý průběh práce – sestavení autíčka, řešení problémů, programování a oživování. Hodnotit se budou také reakce a odpovědi na kladené otázky z řad žáků (soupeřů). Je to pro nás velká výzva a především získáme spoustu vědomostí a zkušenosti. Držte nám palce!

                                           

                           

    Ve čtvrtek 10. ledna se uskutečnilo okrskové kolo ve florbale chlapců 8. - 9. tříd na základní škole Englišova. Okrskového kola se zúčastnila ZŠ Englišova, ZŠ Slavkov a Mendelovo gymnázium Opava. Našim klukům se vedlo velice dobře a oba soupeře porazili a postoupili tak do okresního finále, které se uskuteční v pátek 18. ledna. Výsledky: Slavkov - Englišova 7:6, Slavkov - MGO 4:3. Složení družstva: Jakub Matýsek, Erik Nádeníček, Lukáš Včelka, Ondřej Zahel, Dominik Vícha, Martin Kupka, Jan Bitner, Antonín David. Chlapcům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů v okresním finále.

    Po loňském úspěchu v okresním kole byl i letos zájem žáků o zeměpisnou olympiádu značný. Žáci druhého stupně se utkali ve třech disciplínách – v práci s mapou, atlasem a geografických znalostech. V nejmladší kategorii šestých tříd nejlépe uspěla Eliška Mičková před Barborou Pavelkovou, Kristýnou Košárkovou, Zdeňkem Najsrem a Alžbětou Kadaňkovou. Sedmáky vyhrál Adrien Tanekou, za ním pak Barbora Kubcová, Ondřej Volovský, Petra Koníčková, Evelína Kunzová a Adam Žilka. Z osmáků a deváťáků prokázal největší znalosti dle očekávání loňský vítěz okresního kola Filip Kunz následován Jirkou Ryplem, Matějem Jarošem, Adélou Malíkovou a Vendulou Trojančíkovou. Postupujícím do okresního kola držíme palce!

      Ve třetím lednovém týdnu se žáci osmých tříd za ideálních sněhových podmínek zúčastnili lyžařského kurzu na Malé Morávce. Ubytováni byli již třetím rokem po sobě na chatě Sedmikráska, ze které docházeli k dopolednímu a odpolednímu výcviku do lyžařského areálu na Kopřivné. Žáci byli rozděleni do dvou skupin na začátečníky a pokročilé pod vedením pana učitele Martina Řehulky a paní učitelky Lenky Najsrové. Nejprve žáci absolvovali výcvik na vleku „kotva“ a poté přešli na šesti sedačkovou lanovku. Odtud sjížděli modrou a červenou sjezdovku. Během lyžařského kurzu žáci taktéž absolvovali běžkařský výcvik. Předposlední den lyžařské výcviku proběhl tradiční závod ve slalomu. Tentokráte byli vyhodnoceni tři nejlepší lyžaři od začátečníků a tři nejlepší lyžaři od pokročilých.

začátečníci:

1. Veronika Žembová 30:47

2. Daniel Borč 32:63

3. Martin Bokiš 32:76

pokročilí:

1. Filip Lhotský 21:36

2. Adam Haas 22:49

3. Denisa Schneidrová 25:32

Všichni žáci se naučili lyžovat a ve zdraví se vrátili domů.

     V pátek 18. ledna jsme se s družstvem 11 chlapců z 9. třídy zúčastnili okresního finále ve floorbalu. Již samotný postup mezi 8 nejlepších týmů z okresu Opava byl obrovským úspěchem, protože o stejnou poctu usilovalo asi 35 týmů! Kluci si v pátek přivezli do haly na ZŠ Mařádkovu skvělou formu. Výborně zahrála obrana a bylo těžké nám vstřelit gól. A když už se to soupeři povedlo, celá naše pětka zamknula protivníky před jejich bránou a po vzoru ruské sborné rozpoutali takové peklo, až soupeř několikrát inkasoval. Nakonec jsme vybojovali nádherné třetí místo, za což patří všem reprezentantům poděkování.

 

 

 

      Do okresního kola Dějepisné olympiády jsme nakonec vyslali jediného zástupce Štěpána Rychlého z 9. B třídy, který se stal úspěšným řešitelem. Krásný úspěch, neboť z celkového počtu 37 zúčastněných žáků jen 17 se stalo úspěšnými řešiteli.

S nadšením se děti školní družiny zapojily do soutěže „O nejkrásnější sněhovou vločku“. Vločky měly všelijaké tvary a různé velikosti. Všechny vločky byly originální a byly vyrobeny z různých materiálů, a tak jsme mohli vidět vločku vyrobenou z čajových lžiček, ze skořápek pistáciových ořechů, upečenou z bílkového těsta, ale také vločky papírové nebo vyrobené pomocí tavné pistole. Děti, učitelé, ale také veřejnost mohla hlasovat a ovlivnit tak, která sněhová vločka se stane právě tou vítěznou. A jak to všechno dopadlo? Třetí místo se svou krásnou skládanou papírovou vločkou obsadila Anička Ryplová z 2. třídy. Druhým místem se mohou chlubit Anička a Eliška Gorčicovy z 5. třídy. A nejvyšší počet hlasů a tedy první místo, získal Ondrášek Beck z 1. třídy.

      Soutěž ve šplhu přilákala do tělocvičny několik desítek žáků jak vyššího, tak i nižšího stupně. Každá třída sestavila čtyřčlenné družstvo, mohli ale šplhat i jednotlivci. Účastníci měli tři pokusy. Časy celého družstva se sečetly a vyhrálo družstvo s nejnižším součtem. A že máme ve škole výborné „šplhouny“ dokazují výsledky. Na nižším stupni zvítězila Klára Rýžová a Tobiáš Kostřiba, v kategorii 6. – 7. tříd se na prvních místech umístili Jan Prejda a Karin Malchárková, v kategorii 8. – 9. tříd Vendula Trojančíková a Jirka Rypl s vůbec nejkratším časem 3,55s. A jak dopadla družstva? Na třetím místě se umístilo družstvo 8.A třídy ve složení Filip Kunc, Denisa Schneidrová, Tereza Králová a Filip Kostera s celkovým časem 30,35s. Stříbrnou příčku obsadilo družstvo 8.B - Vendula Trojančíková, Tereza Janků, Anna Rýžová a Radim Fajmon s časem 27,27 a vítězství si odneslo družstvo 9.B třídy ve složení Jirka Rypl, Giuliano Šolc, Dalibor Pavelek a Štěpán Vystrk s nádherným časem 18,82. Vítězové nás budou reprezentovat v okresním kole v Opavě.

       Nejlepší matematici páté a deváté třídy nás reprezentovali v okresním kole Matematické olympiády pořádané na ZŠ Otická. Mladší žáci - Adam Humpolec, Anička Stojaković a Jindra Klein měli za úkol vypočítat tři úkoly s časovou dotací 90 minut a zástupci 9.B třídy – Jiří Rypl, Matěj Jaroš a Štěpán Rychlý čtyři náročné úlohy v čase 4 hodin. Máme tři úspěšné řešitele v rámci okresu Opava – Adama Humpolce (20. místo), Jirku Rypla (nádherné 12. místo) a Matěje Jaroše (23. místo). Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

    V den, kdy děti obdržely vysvědčení, byl uspořádán Žákovským parlamentem Maškarní karneval. Členové si připravili, pro žáky školní družiny, krásné čtvrteční odpoledne. Děti soutěžily, tančily, malovaly a dováděly na parketu kulturního domu. Sešlo se přes 45 masek, které byly opravdu pohádkové. Viděli jsme masky zvířátek, kovbojů, pirátů a námořníků, hasičů, klaunů, samozřejmě princezny, černokněžníky, ale také vtipně vyrobenou masku knihovny, kontejneru na plasty, pastelky nebo čajového sáčku. Porota, složená z žáků parlamentu, neměla vůbec jednoduchý úkol s vybráním těch nejoriginálnějších masek a masek vyrobených doma vlastními silami. Nakonec vybrala Popcorn Šarloty Lhotské z 3. třídy, Kontejner na plasty Terezy Slavíkové z 3. třídy a masku Pastelky Natálky a Honzy Kurkových (2. a 3. třída). Velké poděkování patří všem organizátorům této již tradiční a velmi pěkné akce. Dali si s tímto, pro družinu, krásným odpolednem, velkou práci a zvládli ji na výbornou! Za to jim děti školní družiny hlasitě zatleskaly.

Únor

    Obecní knihovna je již tradičním místem, kde probíhá slavnostní PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE žáčků prvních tříd. Po přivítání třídní učitelkou Martinou Trojančíkovou se nejdříve  děti popasovaly s uloženými hádankami, vyslechly si  příběh „Jak Ferda naučil zvířátka číst“. Následoval průzkum prostor knihovny, při kterém hledaly zatoulané myšky s písmenky a poskládaly text, který byl názvem knihy obdržené jako upomínku na tento den. Poté dva zástupci třídy přednesli slib čtenáře, který děti stvrdily hlasitým „slibuji“ a podpisem. Pan starosta Rostislav Musila v dobovém oblečení postupně všechny pasoval na rytíře „Řádu čtenářského“ a paní ředitelka v roli královny pasovala nové čtenáře šerpou. Od paní knihovnice Sylvy Chovancové dostaly děti svou průkazku a hned si mohly vybrat knihu ke čtení. Příjemné odpoledne všem přítomným osladily maminky upečenými dobrotami, při kterých se dobře povídalo a dětem se vybíraly první knihy ke čtení.

 

 

    Nádherného výsledku dosáhli naši žáci v okresním kole olympiády v anglickém jazyce. V kategorii 8. - 9. tříd skončil Samuel Svoboda z 9. A třídy na 13. místě a v kategorii 6. – 7. tříd se Adrien Tanekou ze 7.A třídy umístil na 3. místě.  Děkujeme za zodpovědnou přípravu na tuto soutěž a vzornou reprezentaci školy.

    V úterý 19. 2. 2019 proběhlo školní kolo recitační soutěže, které se zúčastnilo 38 žáků nižšího stupně. Soutěžilo se ve třech kategoriích. 11 dětí z první třídy soutěžilo mezi sebou. Všem se přednes básniček povedl, přesto porota vybrala a ocenila tři z nich. Kryštofa Kleina, Péťu Hellebranta a Agátu Fabovou. Ve druhé kategorii druhé a třetí třídy recitovalo 15 dětí. Na třetím místě se umístila Anička Ryplová ze druhé třídy a Šarlota Lhotská ze třetí třídy. Druhé místo vybojovala Aneta Maršálková a Beata Uhlářová, obě z druhé třídy, a na nejvyšší stupínek dosáhla Natálka Kurková ze třetí třídy. V kategorii nejstarších čtvrté a páté třídy jsme slyšeli 12 recitátorů. Na třetím místě se umístila Aneta Přibylová z páté třídy, o druhé místo se podělili dva chlapci ze čtvrté třídy – David Trojančík a Danek Gorčica. Zvítězila Eliška Gorčicová z páté třídy. Blahopřejeme. Pěknou atmosféru jako každý rok vytvořily děti školní družiny, které přišly podpořit své spolužáky a ocenily potleskem jejich vystoupení. Společně jsme si také zazpívali a uvolnili tak napětí soutěžících. Pochvalu zaslouží všechny děti, které se nebály předstoupit před porotu a spolužáky a přednesly připravenou báseň. 

 

 

      Dne 21. 2. se v rámci preventivního programu „Veselé zoubky“ žáci první třídy zaměřili na zoubky. Nejdříve se seznámili se stavbou zubu, jeho funkcí a v neposlední řadě také všeobecným strašákem každé ústní dutiny – zubním kazem. Po zhlédnutí motivační pohádky s Hurvínkem, se děti s chutí pustily do vyplňování různých křížovek a doplňovaček. Také hodina tělesné výchovy byla zpestřena o závodivé hry se zubními kartáčky. Na závěr si pomocí metodického videa připomněly základní techniku čištění zubů. Odměnou jim byly dárečky z drogerie DM, která celý projekt sponzorovala.  

    Naši nejlepší řešitelé sudoku se ve čtvrtek 21. 2. utkali se svými soupeři z jiných škol na ZŠ Riegrova v okresním kole. Soutěž byla tříkolová. V prvním kole museli za jednu hodinu vyřešit 36 sudoku, ve druhém měli velkou složenou sudoku a v posledním, nejtěžším kole pak z různých ústřižků poskládat a vyřešit další čtyři. V konkurenci osmých a devátých tříd se naše tříčlenné družstvo sedmáků ve složení Evelína Kunzová, Elen Malchárková a Adrien Tanekou umístilo na krásném 15. místě. Vzhledem k věkové kategorii je získaný výsledek dobrým příslibem úspěchu v soutěži v příštím roce.

    Život dětem je název sbírky, do které se již léta zapojujeme. Dárci obdrží malý upomínkový předmět – přívěšek na klíč, náramek, balíček kávy nebo magnetku s obrázkem. Finanční prostředky získané prodejem upomínkových předmětů jsou použity pro nemocné, opuštěné a handicapované děti. Akci zorganizoval Žákovský parlament a na konto nadačního účtu byla letos zaslána rekordní částka 4700 Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli na dobrou věc.

    Školní družina, na návrh žačky 1. třídy Sáry Mazurové, vyhlásila výtvarnou soutěž „Zvířátka v ZOO“. Zvířátka mohla být namalována jakoukoliv technikou nebo vyrobena z různých materiálů. Do soutěže se přihlásilo 20 dětí, které dodaly krásné a nápadité výrobky z papíru, hlíny, špejlí, kartónu, papírových talířků, cédéček, vlnité lepenky. Za žraloka a hada si první místo odnesl Christián Kostera z 1. třídy a za koalu a lva Eliška a Anička Gorčicovy. Všechny děti byly odměněny věcnými cenami a výrobky vystaveny u vchodu do školní jídelny.

     Do okresního kola zeměpisné olympiády jsme vyslali tři zástupce, kteří s ostatními účastníky na Mendelově gymnáziu řešili písemný test geografických znalostí, pracovali s atlasem a celá soutěž byla završena praktickou částí. A jak se našim žákům dařilo? V kategorii A (šesté třídy) skončila Eliška Mičková na 16. místě, v kategorii B (sedmé třídy) máme postupujícího do krajského kola v osobě Adriena Tanekou, který se umístil na nádherném 2. místě a v kategorii C (osmé třídy) se Filip Kunc umístil na 4. místě jen půl bodu za postupovým místem do krajského kola. Blahopřejeme!

       V úterý 26. 2. jsme se zúčastnili turnaje ve florbalu ŠD. Na turnaji mělo být celkem 6 družstev, nakonec se však zúčastnila jen 3 družstva – ZŠ Slavkov, ZŠ Otická, kde se turnaj konal a ZŠ Nový Svět. První zápas s Otickou jsme remízovali 2:2 a druhý zápas jsme vyhráli 7:4. Bohužel, ZŠ Otická však měla větší součet bodů, takže jsme se nakonec umístili na druhém místě.  

                Školního kola pěvecké soutěže Slavkovský skřivánek se zúčastnilo celkem 45 dětí nižšího i vyššího stupně. Soutěž měla tradičně vysokou úroveň a porota měla těžkou práci vybrat ty nejlepší zpěváčky. V kategorii 1. třídy získala ocenění Eliška Zahlová, Tereza Gregořicová, Agáta Fábová a 1. místo - Markéta Maislová. V kategorii 2. – 3. tříd si 1. místo vyzpívala Leontýna Malchárková, 2. místo Klára Zahlová a Adéla Vlčková a 3. místo Beáta Uhlářová a Petra Hlávková. V kategorii 4. – 5. tříd zajali svým zpěvem chlapci David Trojančík a Daniel Gorčica, kteří se umístili na 2. místě a zlatou příčku získala Aneta Přibylová. V nejobsazenější kategorii 6. - 7. tříd si 3. místo odnesli Ondřej Malchárek, Ondřej Volovský, Jiří Duroň a Dominik Borunský, 2. místo Karin Malchárková, Anna Pavelková, Kristýna Košárková, Adriana Lhotská a Eliška Lhotská a 1. místo vybojovala Jana Pavelková a Terezie Zahlová. V kategorii 8. - 9. tříd si zasloužila ocenění Pavla Hrazdilová, Vendula Trojančíková a Nikola Kosterová a 1. místo Elen Malchárková a Tereza Anna Králová. Všichni tak prožili odpoledne plné úsměvů a radosti ze zpěvu.

                Ples SRPŠ se konal tradičně v KD ve Slavkově, k zábavě hrála skupina Merkur. Tradiční vysokou společenskou úroveň zpestřil bohatý kulturní program. Ples zahájili svým vystoupením žáci ZUŠ Václava Kálika v Opavě hrou na dechové nástroje. Poté vystoupila děvčata s ukázkami disko tanců taneční školy Dance4life a taneční pár předvedl společenské tance. Krásná výzdoba sálu i výborné občerstvení přispělo k dobré náladě návštěvníků. Výbor SRPŠ i vedení školy děkuje všem účinkujícím, sponzorům i rodičům, kteří si zakoupili vstupenky a přispěli darem do tomboly. Výtěžek plesu jde zpět dětem naší školy na podporu četných aktivit, odměny za úspěchy v soutěžích.

            Jen 22 chemických nadějí okresu bylo úspěšných v Chemické olympiádě konané na ZŠ Edvarda Beneše. Jirka Rypl skončil na 17. a Štěpán Rychlý na 21. místě a stali se tak úspěšnými řešiteli okresního kola.

 

Březen

       V úterý 5. 3. 2019 proběhl na naší škole Den otevřených dveří pro děti, které ještě nechodí do školy. U vstupu je přivítali Křemílek a Vochomůrka, kteří je provázeli celou dobu a pomáhali jim plnit lehčí či obtížnější úkoly. Spolu postavili chaloupku, zazpívali si u klavíru, v kuchyňce si vyrobili ježečka z perníku a ovoce, hledali poklad v pohádkovém lese a vozili kameny. V počítačové učebně si zkusili pracovat na počítači. Plněním úkolů si všichni vysloužili bonbon a razítko na kartičku. Při odchodu si děti ještě odnášely medaili na památku. Letos se přišlo na Křemílka a Vochomůrku podívat 28 dětí. Poděkování patří všem žákům, kteří učitelkám nižšího stupně velmi pomohli a svého úkolu průvodců školou se zhostili skvěle. Jsou to: Kuba Matýsek, Martin Špilháček, Venda Trojančíková, Klára Bradáčová, Pavla Hrazdilová, Nikola Hajduková, Terka Janků, Honza Bitner, Filip Šenk, Dominik Kubala, Anička Ryplová, Aneta Maršálková, Elen Malchárková, Markéta Volovská, Eliška Musilová, Nina Garšicová, Mája Klímková, Barča Rubeyová, Matouš Gurecký, Michal Švan. Poděkování patří také paní učitelkám Herrmannové, Hymlárové, Böhmové, Rožnovské, Trojančíkové a Vaškové.

     Sportovní gymnastika je individuální sport rozvíjející sílu, obratnost a rychlost, kterému se na naší škole pod vedením učitelů i vychovatelek věnují v kroužcích ŠD a klubu desítky žáků. Gymnastika je opravdová dřina, která navíc i docela bolí, kromě uvedených fyzických dovedností však tak jak žádný jiný sport rozvíjí i jiné vlastnosti zejména odvahu i překonávání svých limitů. Vážíme si úsilí a disciplíny, se kterou se cvičenci i cvičitelé připravují na závody na okresní úrovni. Letos přinesla tato soutěž krásné úspěchy. Družstvo starších žákyň 8. – 9. třídy ve složení Tereza Janků, Vendula Trojančíková, Tereza Malčeková a Pavla Hrazdilová se umístilo na 3. místě. Družstvo mladších žáků 2. – 3. třídy ve složení Tadeáš Endrych, Jakub Zahel, Dominik Král se umístilo na 2. místě a nádherného výsledku dosáhli chlapci 4. -5. třídy Adam Humpolec, Šimon Mazur, Šimon Bajgar a David Trojančík, kteří získali nejcennější kov a postoupili do krajského kola, ve kterém nakonec získali nádherné 2. místo. Gratulujeme!

    Přes padesát žáků od první do deváté třídy se zúčastnilo školního kola soutěže Slavkovský skřivánek, v rámci které zazněly lidové písně našeho regionu. Soutěž má vždy vysokou úroveň a krásnou atmosféru vytvořenou soutěžícími i posluchači. Do okresního kola, které se konalo 22. března v sále Střediska volného času v Opavě, jsme vyslali šest připravených zpěvaček – Leontýnu Malchárkovou, Anetu Přibylovou, Janu Pavelkovou, Terezii Zahlovou, Terezu Annu Královou a Elen Malchárkovou. V silné konkurenci zpěvaček a zpěváků celého okresu naše děvčata zvítězila a zúčastní se soutěžního koncertu za doprovodu cimbálové muziky v Loutkovém divadle v Opavě. Všem postupujícím přejeme hodně úspěchů. 

       V sobotu 23. března odpoledne začalo taneční soustředění Monteráčků, kteří se pilně zaměřili na dokončení nových skladbiček a strávili noc ve škole. Po hodinách nácviku vydatně povečeřeli objednanou pizzu a nejstarší děvčata (Venda Trojančíková, Monika Freyová, Magda Pavlíčková, Terezka Tomášková a Adriana Lhotská) si připravily opravdu strašidelnou noční hru. Mladší děti se věnovaly přípravě nové skladbičky a vyrábění nového cvičebního náčiní. Svou novou skladbu předvedou na Dni Matek. Máme se na co těšit. Noc ve škole strávilo a naplno si užilo celkem 22 Monteráčků pod vedením p.uč.Trojančíková a p.uč.Holešové.

      Matematický KLOKAN prověří logické uvažování, hledání chytrých a netradičních řešení, ve vyšších třídách jsou však již nutné poměrně obsáhlé znalosti královny věd. Žáci musí v průběhu 60 minut (kategorie Cvrček v průběhu 45 minut) vyřešit úlohy různé náročnosti a úrovně obtížnosti. Z jednotlivých kategorií vybíráme nejlepší výsledky: Cvrček (2. – 3.) Mikuláš Holuša 78 z 90b., Natálie Kurková73b., Šimon Čech 73b., Vít Richter, Klára Zahlová, Václav Juchelka. Klokánek ( 4. - 5.) Adam Humpolec 104b., Vendula Richterová 99b., Lucie Rýžová, Jindra Klein. Benjamín (6. – 7.) David Zahel – 103b., Adrien Tanekou 100b., Evelína Kunzová, Tereza Otipková. Kadet (8. – 9.) Matěj Jaroš 98b., Jiří Rypl 95b., Simona Harazínová, Štěpán Rychlý, Ondřej Zahel. Dne 25. 3. se čtvrťáci zúčastnili turnaje ve florbalu na ZŠ Englišova Opava. Hráli tzv. malý florbal – bez brankáře, malé branky. Na hřišti se pohybovali celkem čtyři hráči z družstva. Turnaje se zúčastnilo celkem 7 družstev – Englišova, Otická, Šrámková, Chlebičov, TGM, Dolní Životice a Slavkov. Chlapcům ze čtvrté třídy se velice dařilo a umístili se na krásném prvním místě! Hráči: Marek Kubala, Danek Plachký, Matěj Gebauer, Tobiáš Kostřiba, Kosťa Stojaković, David Trojančík.

     Den učitelů – společně s našimi žáky slavíme narození pedagoga a filosofa J.A.Komenského. Máme na škole pěknou tradici, tento den se za katedru postaví žáci a po předběžné přípravě c vyučujícím vedou hodinu oni. Ta je pak zhodnocena přítomným kantorem a ty povedené odměněny ředitelkou školy. Ne každá hodina byla zvládnuta, to se ovšem vždy nepodaří ani zkušenému pedagogovi. Mnozí žáci si za katedrou uvědomili důležitou skutečnost – že totiž dobře připravená hodina je jen polovinou úspěchu. Tou druhou je spolupráce se třídou, její aktivita, oboustranná komunikace. Objevily se mimořádně kvalitní výkony, jež dávají tušit pedagogický talent, který se možná někdy objeví za katedrou naší školy.  Ještě delší tradicí je, že se scházíme s našimi důchodci a dalšími hosty v sále kulturního domu.  Ne jinak tomu bylo i letos. Po zhlédnutí nápaditého a pečlivě připraveného programu, projevu p. ředitelky a p. starosty Mgr. Rostislava Musily, bylo vedením obce uděleno ocenění Učitele roku p. Mgr. Hedvice Vaškové a p. Mgr. Martině Herrmannové.

    Mgr. Hedvika Vašková celý svůj profesní život zasvětila výchově a vzdělání dětí nižšího stupně a se svými kolegyněmi již tři desítky let tvoří jádro, na kterém stojí úspěchy celé školy. V postavě paní učitelky máme osobnost s těmi správnými učitelskými schopnostmi a přiměřenými nároky, která dětem nižšího školního věku předává velmi pozitivní vklad do života. Její zásluhou přicházejí děti na vyšší stupeň připravené s pevně vypěstovanými návyky pořádku a připravenosti na výuku, kázně i aktivního přístupu k učení. Své svěřence vede k zodpovědnosti, rozvíjí v nich chuť po vzdělání i motivaci k učení. Používanými prvky kritického myšlení napomáhá dětem rozvíjet lásku ke knihám a četbě vůbec, podněcuje v dětech schopnost přemýšlení a rozvíjení vlastních úvah. Cestou ocenění „Učitele roku“ chceme poděkovat za výchovné i vzdělávací výsledky práce, vytváření příznivé, dělné a motivující atmosféry pro všechny žáky, práci s integrovanými dětmi, aktivní iniciativu v prohloubení spolupráce s MŠ – „Čteme dětem“, příprava DOD, zápis do 1. třídy, přípravu zajímavých činností, her a projektů aktivizujících výuku, organizaci škol v přírodě, spaní ve škole, zodpovědné plnění funkce vedoucí metodického sdružení 1. – 5. ročníku, jejíž náplní je mimo jiné také metodické vedení nově nastoupivších kolegyň. Podpory se jí také dostává ze strany rodičů, kteří oceňují klid, vyrovnanost, důslednost při vyžadování plnění povinností, schopnost vyrovnat se s každou situací, nacházení společného východiska při řešení problémů. Autoritu u rodičů i dětí si získává svým lidským přístupem a ochotou poradit. Paní učitelka je nedílnou součástí každého veřejného vystoupení, kde uplatňuje své muzikální schopnosti hrou na housle. Jsou to tradiční akce pořádané ve spolupráci s obcí – Vánoční besídka, Den matek, rozsvěcení stromku, oslavy významných výročí, Den Slavkova aj. Vážíme si jejího přístupu, empatie, schopnosti pozitivně ovlivňovat své okolí a v neposlední řadě ochoty kdykoliv pomoci tam, kde je třeba.

     Mgr. Martina Herrmannová patří k početné skupině našich učitelů, kteří se slavkovskou školou spojili prakticky svůj celý dosavadní profesionální život.  Na prvním stupni vyučuje již přes dvě desítky let. Přestože si původně vybrala stupeň vyšší.  Momentálně je třídní učitelkou v relativně početné páté třídě, ve které je navíc několik žáků se specifickými poruchami učení. Paní učitelce se zde podařila vytvořit atmosféra, která je příznivá a motivující pro všechny žáky. V kolektivu této třídy převládají kladné vztahy, činorodost, zdravá soutěživost, vzájemná pomoc a posilování sebedůvěry. Do šesté třídy přicházejí její zásluhou děti, jež mají pevně vštípené zásady chování ke spolužákům, k učitelům, jsou v nich vypěstované pevné návyky udržení pořádku na lavici, přípravy na hodinu, kázně i aktivního přístupu k učení. To všechno je výsledkem obdivuhodné trpělivosti, důslednosti a soustavné každodenní práce, která je zvláště v nižších třídách vyčerpávající. Podpory a obdivu za nesmlouvavost při vyžadování plnění povinností se jí dostává od rodičů. Ti oceňují klid, se kterým se dokáže vyrovnat s každou situací, nacházení společného východiska při řešení problémů, autoritu, jíž se těší u žáků.  Paní učitelka je oporou při přípravě a organizačním zajištění školních akcí a veřejných vystoupení, velikonočních výstav, při kterých uplatňuje své výtvarné cítění, oceňujeme prohloubení aktivní spolupráce s mateřskou školou – Čteme dětem, organizace třídních schůzek pro předškolní děti, příprava zápisu do 1. třídy, organizace Dnů otevřených dveří pro předškolní děti. Vážíme si její individuální práce s integrovanými dětmi, redakční tvorby školního časopisu, zajímavých činností, her a soutěží, kterými aktivizuje výuku svých svěřenců. Pro své okolí může být vzorem pro svůj lidský přístup, nadhled, důslednost, empatii i ochotou kdykoliv podat pomocnou ruku.
 

Duben

 

    V rámci celosvětového týdne o finančním vzdělávání Global Money Week 2019 jsme se rozhodli uskutečnit výuku finanční gramotnosti pro žáky naší školy vedenou zkušenými lektory z praxe, abychom ještě více prohloubili zdravé finanční návyky našich žáků. Výuka byla zrealizována pro žáky páté třídy v počtu 22 žáků a dvou sedmých tříd v celkovém počtu 54 žáků. Po krátkém představení společnosti yourchance o.p.s. byla zdůrazněna důležitost finanční vzdělanosti mezi žáky s jejími pozitivními dopady do běžného praktického života. Postupně byla otevřena a prodiskutována následující témata a pojmy – finančně gramotný člověk, definice finanční gramotnosti, dějiny peněz, výdaje rodiny, finanční návyky, základní pojmy v rozpočtu se zaměřením na rodinný rozpočet, konkrétní praktické sestavení rozpočtu rodiny za předem určených a daných podmínek. Jednotlivé teoretické i praktické bloky byly proloženy instruktážními videi, kterými byla celá problematika více přiblížena dětem. Uskutečněná akce byla pozitivně hodnocena žáky i přihlížejícími pedagogy. V rámci světového týdne vzdělávání o penězích a finanční gramotnosti není rozhodně poslední akcí, kterou bychom ve spolupráci s výše jmenovanou společností zrealizovali.

        Fyzikální olympiáda na Mendelově gymnáziu v Opavě byla příležitostí pro naše reprezentanty ukázat své znalosti. V kategorii E, tedy té nejstarší, jen šest žáků okresu získalo titul úspěšného řešitele a mezi nimi je náš Jirka Rypl, který se umístil na krásném 4. místě. Náš druhý zástupce Štěpán Rychlý skončil na 7. místě. Vzhledem k tomu, že v této kategorii bylo jen deset zástupců z celého okresu, můžeme chlapcům k výsledkům opravdu pogratulovat.

     Žáci šestých, sedmých a osmých tříd, kteří se úspěšně vypořádali se zadáním školního kola matematické olympiády, nás reprezentovali v okresním kole této náročné soutěže na ZŠ Otická. Své znalosti měli možnost porovnat se znalostmi nejlepších matematiků z jiných škol. Úspěšnou řešitelkou v kategorii sedmých tříd se stala Petra Koníčková ze 7. B a v kategorii osmých tříd Vendula Trojančíková z 8. B, která se umístila na 5. místě. Pozoruhodného výsledku dosáhli také žáci 9. B třídy Jirka Rypl a Matěj Jaroš, kteří nás reprezentovali v krajském kole matematické olympiády kategorie Z9. Jirka se umístil na 16. místě a Matěj na 22. místě. Je na místě poznamenat, že tohoto kola se účastní nejlepší matematici celého Moravskoslezského kraje a z přehledů výsledků je patrné, že se naše škola doslovně vklínila mezi zástupce především gymnázií.

      Do okresního turnaje ve vybíjené jsme vyslali tým chlapců, který postoupil z okrskového kola. Turnaje se zúčastnilo celkem 8 družstev a po náročných zápasech jsme se nakonec umístili na 5. místě. Chlapcům patří velká pochvala za pravidelné trénování a bezchybné a férové jednání během celého turnaje.

       Okresních plaveckých závodů v opavském bazénu se zúčastnilo devět našich dětí z druhé až páté třídy, soutěžilo 11 školních družin z velkých opavských, ale i malých vesnických škol. Naši plavci vybojovali dvě bronzové medaile! Anna Ryplová z druhé a Jakub Montag ze třetí třídy.

   Zeměpisná olympiáda je jednou z nejoblíbenějších soutěží, do které se zapojují tisíce dětí. Tolik jich asi bylo i v celém Moravskoslezském kraji, do Ostravy se sjeli ti nejlepší z okresních kol, mezi nimi i náš Adrien Tanekou ze 7. A. Nad úkoly s mapou, atlasem a všeobecnými geografickými znalostmi by se v této úrovni zapotil i skutečný znalec naší planety. Adrien si poradil velmi pěkně a obsadil celkově 9. místo. Gratulace nejen jemu, ale také vyučujícímu zeměpisu.

      Krásného výsledku dosáhli naši tři žáci – dva ze 7. A třídy Adrien Tanekou a Dominik Borunský a žák 8. A třídy Luděk Klein v okresním kole Biologické olympiády. Adrien skončil na 4. místě (nejlépe ze všech napsal test), Dominik na 5. místě (test napsal jako čtvrtý nejlepší) a Luděk v kategorii C na 2. místě a postupuje tak do krajského kola (test napsal jako druhý nejlepší a stejného umístění dosáhl v poznávání rostlin a živočichů). Příprava na biologickou olympiádu patří k těm nejnáročnějším. Podmínkou účasti je vypracování vstupního úkolu, který obsahuje 20 stránek textu, pozorování a fotek. Samotná soutěž se skládá ze tří kol a to laboratorní úkol, poznávání fauny a flóry (300 zástupců) a test z obsáhlého studijního materiálu čítajícího osmdesát stran.

       Ve čtvrtek 11. 4. se 10 chlapců naší školy zúčastnilo šachového turnaje v Opavě. Šachový turnaj se hrál na devět kol a byl rozdělen do tří kategorií. Soupeřily mezi sebou děti ze sedmi škol (ZŠ Slavkov, ZŠ Kravaře, ZŠ Vrchní, ZŠ Boženy Němcové, ZŠ TGM, ZŠ Otická a ZŠ Budišov nad Budišovkou). Z turnaje jsme přivezli dvě nádherná třetí místa. V kategorii 1. – 2. třída získal třetí místo Matyáš Srnka z druhé třídy a v nejpočetnější kategorii 3. – 5. třída uspěl David Pustka. Všechny reprezentující chlapce chválíme za příkladné a gentlemanské chování po celou dobu turnaje, za dodržování stanovených pravidel a za skvělé výsledky, kterých dosáhli.

       Postupová přehlídka finalistů Opavského skřivánka se konala 12. dubna v Loutkovém divadle v Opavě. Naše děvčata zpívala slezské písně za doprovodu cimbálové muziky a podala úžasný pěvecký výkon. Terezie Zahlová se umístila na 2. místě, Elen Malchárková na 3. místě a obě si zajistily postup na další folklórní přehlídku a festival do Dolní Lomné začátkem září. Tereza Anna Králová obsadila 2. místo a postup jako první náhradník do národního kola lidový zpěváček, které se koná 26. května ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm.

      Vyřešit úkoly Pythagoriády se pokusili všichni žáci páté až osmé třídy. Úkoly jsou však určeny pro skutečnou špičku žáků v oboru matematiky. Úspěšných řešitelů, kteří dosáhli minimálního počtu devíti bodů a stali se tak úspěšnými řešiteli, je proto ve třídě jen několik. V páté třídě Anna Stojaković, Anna a Eliška Gorčicovy, Adam Humpolec, Šimon Mazur, David Pustka a Vendula Richterová. V šestých třídáchJana Pavelková, Kristýna Košárková a Jakub Vltavský. V sedmých třídách Barbora Kubcová, Lukáš Čech, Karin Malchárková, Evelína Kunzová, Adrien Tanekou a David Zahel (zisk 15 bodů!). V osmých třídách Filip Kunz a Vendula Trojančíková.

       

V sobotu 13. dubna se uskutečnila krajská přehlídka pódiových skladeb ASPV v Ostravě Pustkovci. Naše dvě skladbičky „Nonstop“ a „Little party“ se publiku velmi líbily. Děkujeme dětem za krásné předvedení.

     V úterý 16. 4. se děti z kroužků Zumby a Monteráčků zúčastnily soutěže pódiových skladeb v Komárově. Děti se na soutěž velmi těšily a do svých vystoupení daly opravdu všechno. Za kategorii školních družin získali Monteráčci se svou skladbou Nonstop nádherné 1. místo. V kategorii školních klubů získala děvčata z kroužku Zumby se skladbou Zumba dance rovněž 1. místo.

 

 

 

     Děti školní družiny se zapojily do výtvarné soutěže „Dopravní prostředky“. Soutěže se zúčastnilo celkem 18 školních družin se svými výtvarnými pracemi. V silné konkurenci výtvarníků se naše děti neztratily. V kategorii 3. – 4. tříd si čestné uznání odnáší Jirka Weiss a Štěpán Hajduk a v kategorii starších dětí získala ŠD Slavkov 2. místo s výtvorem „Limuzína“. Vernisáž a vyhlášení nejlepších prací se uskuteční v Galerii Breda Weinstein v Opavě.

 

 

     V rámci výuky témat ekologické výchovy navštívili naše žáky studenti Slezského gymnázia v Opavě, kteří zrealizovali přednášky v jednotlivých třídách na téma emise a znečišťování životního prostředí, vliv a dopady užívání lokálních topenišť, světelný smog aj. Své výklady obohatili videi a konkrétními zkušenostmi z práce na těchto projektech. Věříme, že jejich vystoupení bude mít pozitivní vliv na vnímání negativních ekologických dopadů našeho chování, které kolem sebe děti vidí.

     Den Země jsme i letos oslavili s igelitovými pytli, do kterých se přesunoval nepořádek po zimě. Nutno říci, že v samotném Slavkově pokračuje trend kladného přístupu občanů k udržení pořádku. Automobilisty projíždějící silnicemi na Zlatníky, Otice, Hertice a Opavu však pozitivní trend zatím nedostihnul, odpadů zde byla na výpadovkách i letos opravdu hodně. Velké množství odpadu bylo sesbíráno také podél cesty směřující ke Štáblovskému mlýnku. Klademe si otázku, co vede lidi k tomu, vyhodit odpad v lese nebo u cesty, když může tím stejným vozem ujet pár stovek metrů dál do vesnice a složit odpad do kontejnerů. Snad děti, které v pátek odpad sesbíraly, už k likvidaci odpadu takto přistupovat nebudou.

      Přes 16 tun papíru se sebralo, zvážilo a naložilo do čtyř kontejnerů při sběru papíru. Rozdělení do dvou dnů se opět osvědčilo, sběr probíhal plynule a čekací doba byla minimální. Zvítězili druháci s 98,5kg na každého jednotlivce, jen těsně za nimi s rozdílem 0,5kg byli chlapci a děvčata z 5. třídy a na třetím místě se umístila 6. B třída se 83 kg na žáka. Další pořadí: 6.A, 7.B, 3., 8.B, 4., 1., 9.A, 9.B, 7.A, 8.A. Celkem 300kg a více dovezli: Šarlota Lhotská, Veronika Janíková, Šimon Bajgar, Tereza Janků, Víťa Zemek, Vojta Zemek, Viktorie Rádková, Ondra Dobrocký, a Adriana Lhotská. O hladký průběh úspěšné akce se zasloužili členové Žákovského parlamentu a žáci obou devátých tříd, kteří strávili dvě pracovní odpoledne pod vedením p. školníka a p. uč. Řehulky v dobré náladě a za krásného počasí.

      Nebývalého úspěchu jsme dosáhli na půdě VŠB – TU Ostrava, kde se 30. dubna konalo finále III. ročníku soutěže S4A v programování robotů. Soutěž je určena pro studenty středních škol a jedinou ZŠ, která se tohoto klání zúčastnila, byla slavkovská škola. Na soutěž se naši žáci intenzivně připravovali v kroužku kybernetiky pod vedením p. Grygarčíka. Zvládnout naprogramování robota (soutěžní autíčko) tak, aby překonával překážky, projel bludištěm i stanovenou dráhu, nebylo opravdu jednoduché. Zodpovědný přístup k přípravě se vyplatil. Naše družstvo, ve složení Vojta Šenk(8.B), Tomáš Adámek(7.B), Lukáš Čech(7.A) a David Zahel(7.A), obsadilo nádherné 4. místo z celkově 20 družstev středoškoláků. Blahopřejeme! Slova uznání zazněla také z úst proděkana Technické univerzity, který ocenil technickou zdatnost našich žáků. 

     Umístění na 4. místě v okresním kole fyzikální olympiády bylo vstupenkou do krajského kola této soutěže pro Jirku Rypla z 9. B třídy. Krajské kolo se konalo v Ostravě za účasti drtivé většiny zástupců gymnázií. Jirka se stal úspěšným řešitelem a umístil se na 19. místě. Gratulujeme!

 

Květen

   Naše škola se v letošním školním roce poprvé zúčastnila soutěže organizované ÚS ČZS Opava, která probíhá ve spolupráci s Masarykovou střední školou zemědělskou a Vyšší odbornou školou v Opavě a koná se v prostorách této školy. Soutěží se ve dvou disciplínách, a to Mladý zahrádkář a Floristika. Mladý zahrádkář se ještě rozděluje na mladší žáky (4. – 6. třída) a starší žáky (7. – 9. třída). V soutěži Mladý zahrádkář mají v obou disciplínách žáci předvést své znalosti ve vědomostním testu a pak následuje poznávání rostlin rostoucích na zahradě, pěstované v domácím prostředí, ale také semínka. Druhá disciplína bývá pro žáky velkým oříškem. Ve Floristice žáci aranžují květiny do mísy na stůl z květin, které jim nabídne pořadatel a ty nejsou dopředu nikdy známé. V kategorii Mladý zahrádkář – mladší žáci nás reprezentovali Lucie a Klára Ryžovy z 5.třídy. Lucie se umístila na 5. místě s 50 body (vítěz získal 58 bodů) a těsně za ní na 6. místě se umístila se 48 body její sestra Klára. V kategorii Mladý zahrádkář – starší žáci se na 5. místě umístila Petra Koníčková ze 7.B třídy a Luděk Klein z 8.A třídy na 11.místě. V této kategorii se soutěže zúčastnilo 19 žáků osmi základních škol v Opavě, takže konkurence byla vysoká.

  V soutěži Floristika nás reprezentovaly děvčata Amálie Macolová ze 6. B třídy a Nela Tichá z 8.B třídy. Krásné umístění a 2. místo pro naší školu získala Nela Tichá. Doufám, že tato soutěž si získá u žáků velkou oblibu a budou naší školu úspěšně reprezentovat i v dalších ročnících.

  

    Druhou neděli v květnu slavíme ve Slavkově svátek nazvaný Den matek. Scházíme se s maminkami a babičkami v sále kulturního domu, kde z rukou zástupců obce obdrží kytičku. Na všechny přítomné pak čeká občerstvení a program připravený dětmi MŠ a ZŠ. Potlesk sklidila všechna vystoupení – veselé písničky Sborečku, nápadité vystoupení předškoláků, upoutávky divadelního kroužku v podobě reklam, pohybová vystoupení Zumby i Monteráčků obou věkových skupin a sólová vystoupení vítězek oblastního kola Opavského skřivánka. Všichni sbírali vděk a sympatie přítomných maminek i babiček. Kromě vystupujících je třeba pochválit moderátory, oponáře, rychlé spojky a především paní učitelky, které vymyslely a nastudovaly jednotlivá čísla pro tento milý svátek. Velmi nás potěšil pozitivní ohlas i děkovný email zaslaný na adresu školy následující den. 

  

     V krajském kole Biologické olympiády, která se konala v květnu v Ostravě, jsme měli nakonec dva zástupce – Luďka Kleina z 8. A a Adriena Tanekou ze 7. A třídy. Je třeba říci, že již samotný postup do krajského kola je obrovským úspěchem. Luděk i Adrien se stali úspěšnými řešiteli. Gratulujeme

     V pátek 17. 5. 2019 se účastnily dva týmy z nižšího stupně a jeden tým z vyššího stupně soutěže Mladých zdravotníků na opavském koupališti. Děti soutěžily v poskytování první pomoci, musely zvládnout celkem pět stanovišť (včetně obvazové techniky a transportu zraněných). Žáci nižšího stupně „ZŠ Slavkov 2“ se umístili na 4. místě, tým vyššího stupně rovněž obsadil krásné 4. místo. Tým žákyň nižšího st. „ZŠ Slavkov“ se umístil na 1. místě a postoupil do krajského kola, ve kterém nakonec tým obsadil nádherné 2. místo.

 

    V pondělí 20. května a v úterý 21. května se na Tyršově stadionu v Opavě uskutečnilo okresní finále Poháru rozhlasu pro děvčata a chlapce 6. – 9. tříd. Závodilo se v těchto disciplínách: 60m sprint, skok daleký, skok vysoký, vrh koulí, 800 m, 1500 m a štafeta 4x60m. V kategorii 6. – 7. tříd skončily dívky na 15. místě a chlapci na 7. místě, v kategorii 8. – 9. tříd dívky na 11. místě a chlapci na krásném 4. místě. Pěkné výkony podali Jan Prejda v běhu na 1 km a sprintu, Jan Chudý ve skoku dalekém, Karin Malchárková v běhu na 600 m a Evelína Kunzová ve skou do dálky.

    Turnaj v kartách se odehrál ve skvělé atmosféře, která byla u jednotlivých stolů zajímavá, napínavá a někdy nervy drásající. Turnaje se zúčastnilo celkem 29 dětí. Mladší děti hrály hru „Prší“, starší si to rozdali v „Žolíku“. Organizátoři z řad členů ŽP zvládli celou organizaci na výbornou a ocenění nakonec předali Sabině Najsrové a Kosťovi Stojakovic´ za třetí místo, Tobiášovi Kostřibovi za druhé místo a Vojtovi Šuranskému za první místo ve hře „Prší“. Vítězství v druhé hře si odnesl Jakub Matýsek, druhý skončil Martin Špilháček. Atmosféru odpoledne si všichni náležitě užili.

    Ve třetím květnovém týdnu zavítaly na naši školu hasičky z Hasičského záchranného sboru. Přijely za dětmi 2. a 6. třídy v rámci projektu HASÍK CZ - Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Během výukových besed si žáci zopakovali důležitá telefonní čísla sloužící k přivolání policie, lékařů a hasičů. Vyzkoušeli si, co se stane, když zavolají na linku 150. Zjistili, jak se zachovat při požáru v domě, ve škole nebo co nesmí dělat, když jim začne hořet oblečení a jak si s tímto ohněm poradit. Zjistili, na která telefonní čísla mají zavolat při autonehodě či požáru. Potěšilo nás pozitivní hodnocení, kterého se dostalo od školitelek dětem za jejich aktivitu, zájem a spolupráci. V sobotu 25. 5. vystoupily děti z kroužku Minimonteráčků u příležitosti 4. setkání občanů Mikroregionu Hvozdnice a otevírání tratě Opava východ – Jakartovice. Oslavy se konaly v Litultovicích. S dětmi jsme se na místo dopravili historickým parním vlakem, který dřív jezdil. Následně jsme od vlaku do zámeckého parku byli přepraveni historickým autobusem. Na místě bylo spoustu zábavných atrakcí. Jeli jsme na koníkovi, svezli jsme se na historickém kolotoči, zaskákali si na nafukovacích hradech, trampolíně. Následně jsme se také nechali zkrášlit u paní, která pár dětem nakreslila na tvář jednorožce. Můžu říct, že jsme si užili krásný den, který jsme zakončili tanečním vystoupením. Pochvalu uděluji Adélce Vlčkové ze třetí třídy, Emě Beinhauerové z druhé třídy, Markétě Maislové, Sáře Mazurové, Šimonovi Mullerovi, Lucce Slavíkové, Elišce Zahlové, Elišce Březinské a Jenny Homolové z první třídy. Pavla Urbanská, vychovatelka ŠD

     Okresní kolo Pythagoriády probíhá v několika kategoriích, páťáky reprezentovali David Pustka a Vendula Richterová, sedmáky Adrien Tanekou a David Zahel a osmáky Vendula Trojančíková. Adrien Tanekou a David Zahel se stali úspěšnými řešiteli a oba se umístili na 11. místě. Gratulujeme.

Den Napříč školou je snad nejoblíbenější akce, kterou organizují dětem učitelé u příležitosti Dne dětí. Losem složená družstva od první do osmé třídy (deváťáky jsme vyslali na Stříbrné jezero natrénovat ovládání lodí) obchází připravená stanoviště a plní uložené úkoly. Strhující zápal do hry, boj o vítězství a úspěch je důležitý pro děti. My si vážíme sounáležitosti, kterou mezi dětmi ve skupinách vidíme a někdy až dojemnou starost a odpovědnost nejstarších členů skupiny o ty nejmladší. A kdo se stal letos vítězem? Vyhrálo družstvo Crazy Frogs řízená velitelskou rukou Stely Stonišové, na druhém místě skončily Rybičky – vedoucí vendula Trojančíková a na třetím místě Plamínci, kterým velel Matěj Škrobánek. Nejen učitelé, ale také rodiče pracující při SRPŠ ZŠ Slavkov zorganizovali Dětský den. Pečlivě připravená trasa vedla členitým terénem slavkovského lesa. Týmy složené z dětí i dospělých plnily po trase úkoly a připravené aktivity. Start celé akce začínal na hřišti TJ Sokol Slavkov a cíl byl na areálu chovatelů, kde na účastníky čekalo nepřeberné množství atrakcí a dalších aktivit. Odměnou byla pro děti čerstvě upečená pizza a slaďoučký zákusek. Pořadatelům patří velké poděkování za přípravu celé akce.

 

Červen

     Nejen učitelé, ale také rodiče pracující při SRPŠ ZŠ Slavkov zorganizovali Dětský den. Pečlivě připravená trasa vedla členitým terénem slavkovského lesa. Týmy složené z dětí i dospělých plnily po trase úkoly a připravené aktivity. Start celé akce začínal na hřišti TJ Sokol Slavkov a cíl byl na areálu chovatelů, kde na účastníky čekalo nepřeberné množství atrakcí a dalších aktivit. Odměnou byla pro děti čerstvě upečená pizza a slaďoučký zákusek. Pořadatelům patří velké poděkování za přípravu celé akce.

      Den Evropy je pro naši školu zvláštním dnem. Žáci 8. tříd v rámci projektového vyučování tradičně seznámí spolužáky zbylých ročníků školy s vybranými evropskými státy. Cílem je nejen všestranně informovat (formou výkladu, dramatizací historických osobností a událostí, ukázkami lidových zvyků a tanců, gastronomií atd.), ale i pobavit, a hlavně zaujmout. Den Evropy se na počátku června konal na naší škole i letos. A opět bylo na co koukat. A protože dny dovolených ještě nezačaly, mohlo přes 200 žáků alespoň virtuálně navštívit Island, Nizozemí, Portugalsko, Švédsko a Švýcarsko. A co se nejvíce „divákům“ líbilo? Na Islandu je zaujala chrlící sopka a ukázka termálních lázní; Nizozemí pobavilo nejen dřevákovým tancem, ale i návštěvou nefalšovaného cofeeshopu; Portugalsko potěšilo nejen dramatizacemi portugalských dějin, ale i návštěvou snad nejslavnějšího současného portugalského fotbalisty; ve Švédsku jsme si pochutnali dvakrát – na pravých švédských lívancích i na vystoupení legendární skupiny ABBA; výborné bylo Švýcarsko – kdo nemá rád pravou švýcarskou čokoládu zapíjenou čerstvě nadojeným ovčím mlékem, zasmál se alespoň u reklamy na Airwaves.

        Letos se o nejpovedenější znázornění státu mezi žáky nehlasovalo. A je to možná dobře! Takto totiž můžeme s čistým svědomím říct, že nejlepší byli všichni. Už teď se těšíme, jak si se Dnem Evropy poradí současné 7. třídy. A budou to mít těžké.

 

       Dne 14. – 16. června jsme se zúčastnili republikového finále soutěže „Medvědí stezkou“, která se konala v Českém ráji v rekreačním středisku Pařez v blízkosti Prachovských skal. Po cestě jsme navštívili v Pardubickém kraji Kunětickou horu, kde se zrovna chystalo večerní divadelní představení pohádky Kráska a zvíře. Před náročným sobotním závodem jsme stihli navštívit ještě zříceninu hradu Pařez a také procházku po okolí. V letošním roce se závodu zúčastnil rekordní počet dvoučlenných hlídek (téměř 160). A jak jsme si nakonec vedli? Troufám si říci, že jsme letos zažili opravdové medailové žně a všechny děti byly úžasné a zaslouží si velikánskou pochvalu.

     V kategorii mladších žákyň poprvé náročnou 5,5 km trať absolvovaly Petra Hlávková a Leontýnka Malchárková, které z 20 hlídek skončily na 10. místě. Mladší žáci Tobiáš Kostřiba a Kosťa Stojakovič skončili na krásném 11. místě. Trošku smůlu a tudíž bramborovou medaili si přiváží hlídka Jirka Duroň a Adri Lhotská, 9. místo pak obsadili David Trojančík a Jindra Klein. V této jejich kategorii startovalo 21 hlídek. Nejpočetnější byla kategorie starších žákyň III. Zde jsme dosáhli dokonce na dva cenné kovy. Z 28 hlídek se na krásném třetím místě umístily Lucka a Klára Ryžové a ještě o příčku výše tzn. druhé místo získaly Eliška a Anička Gorčicové. V kategorii starších žákyň IV., kde poprvé v letošním roce startovala ostřílená dvojice Venda Trojančíková a Terka Janků holky opět nenašly přemožitelky a s přehledem zvítězily a porazily tak 23 hlídek. Pěkného výsledku dosáhla také smíšená dvojice Pavla Hrazdilová a Matěj Vanya, kteří skončili na 9. místě. S potěšením musím říci, že poslední a velmi zaslouženou zlatou medaili si přivezly holky dorostenky a bývalé žákyně naší školy Drahuška Světlíková a Bětka Skřontová. Závod měla běžet také dvojice Jirka Rypl a Luděk Klein. Ovšem z důvodu nešťastného úrazu Luďka, Jirka absolvoval trať se závodnicí z jiného kraje a nevzdal to. Děkuji všem dětem za úžasnou a skvěle prozpívanou cestu autobusem a vzornou reprezentaci.   Martina Trojančíková

         Děti školní družiny se zúčastnily ATLETICKÉHO ČTYŘBOJE 1. – 4. třídy, který se již tradičně konal na ZŠ Englišova. Zúčastnilo se 6 družin (Slavkov, Otice, Šrámkova, Englišova, ŠD T.G.M., Vrchní). Soutěžilo se za jednotlivce, kdy kategorie byly 1. třída, 2. třída, 3. třída a 4. třída, vždy chlapci a děvčata zvlášť. Děti musely zvládnout skok z místa, hod kriketovým míčkem, běh na 50m – sprint a vytrvalostní běh, kdy 1. a 2. třída běžela 250m a 3. a 4. třída běžela 500m.

     Naše děti podaly opravdu perfektní výkony, kdy někteří překonali i své osobní rekordy. Z atletického čtyřboje jsme tak přivezli hned několik ocenění. Za druhou třídu jsme získali 3. místo, které si vybojovala Anička Ryplová, za chlapce rovněž 3. místo, které zaslouženě patří Šimonu Čechovi. V třetí třídě získala 3. místo Natálka Kurková a nejlepší výkon a tedy úžasné 1. místo získal Dominik Král. Ani čtvrťáci nezůstali pozadu a tak i tady vybojoval Danek Plachký hezké 3. místo. Všem dětem děkuji za krásnou reprezentaci naší školy a vítězům gratuluji.   Za ŠD Kateřina Plachká


      Žáci páté, obou šestých tříd a členové kroužku Monteráčků měli příležitost se v rámci besedy osobně seznámit s panem Klapetkem, občanem obce Slavkova, který se celý svůj dosavadní profesní život věnuje baletu, tanci, divadlu a choreografii. V pečlivě připravené přednášce seznámil pan Klapetek děti o svých začátcích, dětství a studiu, seznámil s různými typy tance. Mluvené slovo zpestřil fotkami, ukázkami kostýmů, oblečení, taneční obuví, videi, nahranými ukázkami své práce i ukázkami konkrétních tanečních prvků. Beseda měla velmi pozitivní ohlas a určitě to nebyla poslední návštěva pana Klapetka na naší škole.

 

        V rámci fotografické soutěže Opavský průmysl očima dětí se podařilo dostat do finálové dvacítky Lence Drastichové z 8.B a Ondřeji Volovskému z 7.A. Jejich fotografie byly vystaveny  v OC Breda. Gratulujeme k úspěchu.

       Ve dnech 11. - 12. června byli žáci 5. třídy na dvoudenním školním výletě.  Navštívili tři jeskyně Moravského krasu- jeskyni Balcarku, Sloupsko- Šošůvské jeskyně a Punkevní jeskyně se známou propastí Macocha. Plavili se na podzemní říčce Punkvě a obdivovali nádherné vápencové krápníky, tvořené mnoho miliónů let. Ve Westernovém městečku v Boskovicích strávili dobrodružnou noc v kanadských srubech a další den zde shlédli připravený program- koňskou šou a divadelní představení z Divokého Západu. Žáci si v průběhu dopoledne a odpoledne užili spoustu legrace, nakoupili si suvenýry v místních dobových obchůdcích a mohli se také zúčastnit různých dobrodružných úkolů - rýžování zlata, hledání pokladu v obrovské hromadě písku, jízdě na koni nebo hodu kloboukem. V této disciplíně se soutěžilo o získání šesti kovbojských klobouků. Jeden z nich získal i náš žák Šimon Mazur. Celý výlet proběhl za krásného počasí a děti odjížděly domů s krásnými zážitky. Paní učitelka všechny děti velmi chválí za vzorné chování a kamarádské vystupování během celého výletu.

     V pátek 21. června 2019 navštívili páťáci Mendelovo gymnázium v Opavě, kde byl pro ně nachystaný výukový program zaměřený zejména na ekologii našeho ptactva. Celým programem je provázel pedagog RNDr. Rostislav Herrmann. Akce začala zastávkou u papouščí voliéry na školním dvoře, kde si žáci povídali o biologii tohoto ptačího řádu. Další část programu proběhla v biologické posluchárně. Zde byla připravena jednak prezentace o ptačím hnízdění, další pak byla zaměřena na zajímavosti, nejrůznější ptačí "nej". Děti měly možnost pracovat i s preparačními lupami, ptačí kostrou, ke zpestření programu posloužily i živočišné preparáty ve formalínu. Ukázali jsme si také, jak se staví budka pro hnízdění sýkorek a jaké požadavky musí splňovat. Žákům se celý program velmi líbil.

                                              
    Žáci 5. třídy pracovali v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností na projektu nazvaném Živočichové a rostliny tropického pásu. Výsledky jejich práce byly vystaveny na chodbě nižšího stupně a v prostorách před jídelnou, kde byla nainstalována zvířata z lepenky a obrázky živočichů tropického pralesa, savany a pouště. 

     

    

    

    Dva dny před koncem školního roku je tradiční den pro rozloučení s žáky devátých tříd. Krásná tradice, ze které se stala společenská událost nejen pro žáky a jejich bývalé i současné učitele, ale také pro rodiče, prarodiče a hosty. Postupně představili třídní učitelé Mgr. Martina Frýbová a Mgr. Lenka Kleinová čtyřicet šest slečen a mladých mužů, oděných do společenského úboru. Nastoupeni na pódiu poskytli rodičům nádherný pohled, v němž se mísila hrdost i dojetí nad právě skončenou životní etapou. Obě deváté třídy měly připravený nápaditý a bohatý program, který byl oceněn častým potleskem. I přes úmorné vedro bylo předávání vysvědčení nezapomenutelným zážitkem pro všechny zúčastněné. Přejeme všem vycházejícím žákům šťastný vstup do další etapy života.

Předposlední den školního roku je vyhrazen konání branného dne. Jednotlivé třídy pod vedením svých třídních učitelů obcházeli postupně pečlivě profesionály připravená stanoviště – seznámení s vybavením profesionálního hasičského auta, požární ochrana, dopravní výchova zajištěna policii ČR (pořádková služba, dopravní oddělení), překonávání lanových překážek, střelba na airsoftové střelnici, boot camp, výuka zdravovědy, imobilizace a transport, resuscitace a obvazové techniky. Žáci si veškeré aktivity mohli vyzkoušet a získali tak praktické zkušenosti ve všech jmenovaných oblastech. Děkujeme tímto všem organizátorům za přípravu tohoto smysluplného dne.

  

      V souvislosti s koncem školního roku proběhlo vyhodnocení soutěže tříd. Mezi kritérii hodnocení bylo bodování třídění odpadu, pořádek ve třídě, zapojení do soutěží, účast na vystoupeních, aktivita v hodinách, chování v hodinách i ve škole, prospěch, sběr papíru. K hodnocení se vyjádřili všichni vyučující, kteří v daných třídách vyučují. A jak vše dopadlo? Na nižším stupni se na třetím místě umístili čtvrťáci (p.uč. Hymlárová), na druhém místě druháci (p.uč. Vašková) a první příčka patří páťákům (p.uč. Herrmannová). Na vyšším stupni si bronzové umístění odnáší 9.B (p.uč. Kleinová), druhé místo zaujala 6.B (p. uč. Řehulka) a vítězství si odnesla 8.B (p.uč. Juchelková).

Poslední den školy a u deváťáků den slavnostního vyřazení je kromě vysvědčení dnem odměňování. Zdaleka není jen za prospěch, ale především za pomoc spolužákům, vytváření příznivé atmosféry ve třídě, kamarádství, reprezentaci školy a práci pro školu v Žákovském parlamentu.

 

Pochvala ředitele školy

1.třída - Lucie Slavíková, Šimon Müller; 2.třída - Juchelka Vašek, Mazurová Barbara, Ryplová Anna; 3.třída - Natálie Kurková, Karolína Losertová, Leotýna Malchárková; 4.třída - Nikolas Dak, Matěj Gebauer, Marek Kubala, Daniel Plachký, Konstantin Stojaković, David Trojančík, Matyáš Vícha, Magdaléna Maiwaldová, Lukáš Lindovský; 5.třída - Šimon Bajgar, Adam Humpolec, Jindřich Klein, Šimon Mazur, David Pustka, Aneta Přibylová, Daniela Kozáková; 6.A - Zdeněk Najser, Steinerová Radka;  6.B - Eliška Mičková, Tereza Mikolajková; 7.A - Evelína Kunzová, Dominik Borunský; 7.B - Tomáš Adámek; 8.A - Denisa Schneidrová, Adéla Malíková; 8.B - Tereza Janků; 9.A - Nikola Hajduková, Štěpánka Kořínková, Nikola Kosterová; 9.B - Klára Bradáčová, Štěpán Rychlý

 

Pochvala ředitele školy s věcnou odměnou

jako nejvyšší vyjádření ocenění zásluh žáka Základní školy Slavkov

1.třída - Zahlová Eliška; 2.třída - Maršálková Aneta; 3.třída - Petra Hlávková; 4.třída - Hugo Hříbek; 5.třída - Eliška Gorčicová, Anička Gorčicová, Klára Rýžová, Anna Stojaković, Lucie Rýžová; 6.A - Nina Garšicová; 6.B - Kristýna Košárková; 7.A - Adrien Tanekou; 7.B - Petra Koníčková; 8.A - Luděk Klein; 8.B - Vendula Trojančíková; 9.A - Vanesa Štýbarová, Markéta Volovská, Elen Malchárková, Kateřina Jochcová; 9.B - Pavla Hrazdilová, Daniel Vavrečka, Filip Šenk, Jiří Rypl, Matěj Jaroš, Lukáš Včelka

 

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov