• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Školní rok - 2017/2018

 

Září

    Prakticky po celé prázdniny probíhaly investiční práce na zateplení, nové fasádě a rekuperaci školní budovy. Přidaly se k tomu už poslední výměny oken tělocvičny, spojovací chodby a další úpravy, které vyvstaly při tak náročné renovaci. Zatímco vnější vzhled školy dozná nezpochybnitelného zkrášlení, vnitřní prostory, zejména chodby, pochopitelně utrpěly především velkorozměrovými troubami a instalovanými jednotkami nutnými k chodu rekuperace, tj. oběhu vzduchu bez velkých tepelných ztrát. To bylo podmínkou přidělené dotace. Investice by z dlouhodobého hlediska měla výrazně šetřit energie k vytápění budovy. Také si slibujeme zlepšení klimatu učeben v horkých dnech předprázdninového období, kdy se teplota v učebnách blíží třicítce a schopnost dětí přijímat nové podněty naopak klesá k nule.

    Bylo to náročné období pro pana školníka a všechny provozní pracovníky školy, kteří museli vytáhnout do boje se všudypřítomným prachem, stavební sutí, nepořádkem ještě i o posledním prázdninovém víkendu. Dokonce první den školy, v pondělí 4. září se k dílu po slavnostním zahájení přidali i učitelé, aby uvedli učebny do provozuschopného stavu. Podařilo se, prázdniny se prodlužovat nemusely, za což nepochybně sklízí celý kolektiv zaměstnanců školy vděk našich žáků. A také většiny rodičů, ty dva měsíce jsou pro mnohé mámy a táty ke konci už docela dlouhé. 

   Ještě do poloviny listopadu bude škola zahalena do hávu kryjícího lešení, pak se zaskví v plné kráse. Její věk /67 let od otevření původní školní budovy/ by jí určitě nikdo nehádal.

   Učitelský sbor první dva dny přípravného týdne tráví na společném výjezdu, tentokrát jsme zvolili blízké centrum v Kravařích. Ústředním tématem školení byla komunikace zaměřená na jednání s rodiči, se žáky, se spolupracovníky i se svými nejbližšími. Věříme, že rodiče i děti posun z naší strany zaznamenají, budeme se snažit ovlivnit i jejich schopnosti a dovednosti v této oblasti. Ano, problematika se týká i některých rodičů, se kterými mnohdy řešíme situace, o kterých se nám před pár lety ani nezdálo, že by mohly vyvolat nedorozumění nebo dokonce konflikt. Celý pobyt také směřuje k upevnění kolektivu /novočesky teambuilding/. Mnohokrát opakované ujišťování lektorky kursu o příjemné atmosféře provázející naše první setkání po dvou měsících prázdnin, znělo upřímně. Mimo pracovní část se nám letos dostalo i příležitosti zažít poslední večer slavného kravařského odpustu.   

   Zahájení školního roku proběhlo v pondělí 4. září v sále kulturního domu. A jako obvykle vměstnat do největší místnosti obce stovky žáků, rodičů a dalších přítomných nebylo vůbec jednoduché. Nálada byla i přes staveniště před školou, kterým museli návštěvníci projít, slavnostní. Nejvíce pochopitelně pro dvacet jedna prvňáčků, které přivedli, pod vedením třídní učitelky Hedviky Vaškové, žáci nejstarší.

   Ředitel školy ocenil práci pana školníka, uklizeček a všech, kteří se zasloužili o to, že školní rok začal podle plánu a prázdniny jsme prodlužovat nemuseli. /Ovšem potlesk v sále kulturáku po oznámení této zprávy by se kupodivu nemohl nazvat bouřlivým/. Mnohamiliónové investiční akci tohoto roku se ve svém projevu věnoval pan starosta, se svými záměry v oblasti stravování vystoupila nová ředitelka školní jídelny Zuzana Stojakovič, pozdrav a přání úspěšného školního roku přidal předseda SRPŠ pan Rádek. Pak už se všechno točilo kolem našich prvňáčků, tři z nich vystoupili na pódium, aby zazpívali zaplněnému sálu a odnesli si tak titul nejodvážnějšího školáka tohoto ročníku. Stali se jimi Beata Uhlářová, Anna Ryplová a Viktorie Rádková.

Vystřídali je děvčata a chlapci ze sboru s písněmi, jejichž tituly hovoří sami za sebe- Holky z naší školky, Dítě školou povinné a Néé pětku néé. Do učeben ze sálu KD tentokrát děti neodcházely. Některé stavební práce probíhaly ještě přes víkend a tak místo křídy se ocitnuly v rukou paní učitelek hadry a kbelíky, muži se důkladně zapotili, než do jednotlivých tříd dosadili správný počet a velikost lavic, židlí a dalších pomůcek, aby v úterý mohl začít všední vyučovací den.

   V tomto školním roce bude školu navštěvovat 292 žáků, číslo shodné s rokem minulým. Na vyšším stupni převládají chlapci, letošní poměr je asi 60: 40, v první až páté třídě se letos poměr obou pohlaví vyrovnal.  Na první stupeň již přijímáme prakticky pouze žáky slavkovské, i tak jsou třídy naplněny na pedagogicky horní optimální hranici kolem 24 žáků. Na druhém stupni jsou všechny ročníky paralelní s výraznými rozdíly počtů v jednotlivých ročnících. Do nich dojíždějí žáci z Dolních Životic, Litultovic, Otic a dalších, často velmi vzdálených obcí západního Opavska a také samotné Opavy.

   Pedagogický sbor je zastoupen všemi „generacemi“, potěšující je, že na vyšším stupni se počet mužů blíží zastoupení kolegyň. Ještě důležitější je však ztotožnění se s fenoménem slavkovské školy, hrdostí našich kantorů a především kolektivní duch celého sboru včetně provozních zaměstnanců. To není hodnocení pisatele těchto řádků, ale závěr výzkumu University v Liberci, o němž jsme ve Zpravodaji informovali.  

   Z celého Slezska se sjeli zpěváci první zářijovou neděli do Dolní Lomné na mezinárodní folklórní dny.Děvčata z malé obce u Opavy“, jak zahlásili pořadatelé - Tereza Anna Králová, Elen a Karin Malchárkovy reprezentovaly kromě Slavkova také opavský okres. Jejich výkony se plně vyrovnaly konkurenci, mezi nejlepších pět postoupila Terezka Králová, byť zejména vystoupení Elen mohlo být pro svou výrazovost do top týmu na celostátní soutěž zařazeno taktéž. Deštivá neděle pod beskydskými kopci proběhla v srdečné atmosféře protkané laskavostí a krásnými melodiemi našeho regionu.

 

   ADAPTAČNÍ POBYT pro žáky šestých tříd jsme letos zařadili bezprostředně na začátek společné docházky. Do tohoto ročníku přicházejí děti ze spádových obcí, ke slavkovským tak přibylo dalších třicet dva dětí a utvořilo dva úplně nové kolektivy, jež spolu prožijí čtyři roky na druhém stupni Základní školy Slavkov. 

   Za místo pobytu jsme zvolili Jeseníky, zvláště první den byl turisticky docela náročný, cesta vedla kaňonem Bílé Opavy pod nejvyšší horu Moravy a Slezska, také druhý den si žáci vyšlápli tentokrát po okolí Karlova. Hlavní náplní pobytu byly společné hry, ve kterých se žáci seznamují, učí se naslouchat, vzájemně respektovat, asertivně jednat. Probíráme s nimi i zásady, které léta vštěpujeme našim žákům ve vztazích žák – žák, žák – učitel a také učitel – žák. Naší zkušeností je, že v rozdělení slavkovských páťáků do dvou tříd převažují pozitiva nad smutkem z oddělení od starých spolužáků.

    Pot, dřina a bláto – tak by se dala nazvat první sportovní akce sezóny - okresní závod v přespolním běhu kolem Stříbrného jezera. Je to soutěž obávaná, v několika případech jsme slyšeli výmluvy na zdravotní stav, o to více si ceníme výkonů a nasazení reprezentace školy. V jednotlivých kategoriích se na startu tísnilo i přes stovku závodníků, individuální umístění chlapců do desátého místa považujeme v této konkurenci za skvělé – závodí i členové atletických oddílů. Všichni slavkovští běželi naplno, v cíli už jen padli na zem, to svědčí o tom, jak důležité je pro ně reprezentovat svou školu a díky za jejich výkon jsou určitě na místě.

 

   Dvě desítky let mají školské odbory ve svém programu zakotven cíl sto třiceti procent průměrné hrubé mzdy v České republice pro vysokoškolsky vzdělaného učitele. V současné době je to celostátně lehce nad sto procent, byť na naší škole se nám daří k vysněnému číslu přiblížit více.

   Na první pohled to vypadá jako spor mezi státem a pedagogy, měl by však být viděn jako vztah mezi státem a rodiči.  Těm by mělo záležet na tom, jací učitelé předstoupí před jejich děti. Zdali špička absolventů gymnázií jako je to ve Finsku /cca 6% HDP na školství, přijat je údajně jeden z deseti uchazečů o práci pedagoga/, nebo studenti, jež se hlásí na pedagogické fakulty proto, že o tyto VŠ je nejmenší zájem. /ČR cca 3% HDP na školství/. Je velmi smutné, že jen polovina absolventů nastupuje do praxe, další významná část s kantorským řemeslem do pěti let sekne. Požadavky na učitelskou profesi neustále vzrůstají, naposledy v nesmyslně širokém pojetí inkluze – společném vzdělávání i tam, kde trpí všechny strany: integrovaní žáci, většinová část třídy i kantoři, jež takto nastavenou situaci nejsou schopni v souladu se svou profesní ctí zvládnout.

   Rozhodnutí vlády přidat už od listopadu 15% na mzdy do školství bylo na škole přijato velmi pozitivně. Jedná se o daleko nejvyšší jednorázové zvýšení platů od roku 1989. Dává předpoklad, že výše zmíněného cíle by mohlo být skutečně v již dohledném horizontu, za který považujeme rok 2020, dosaženo.

   Žádné, ani ty nejdokonalejší učební pomůcky, interaktivní tabule atd. nejsou schopny vykompenzovat absenci po všech stránkách vysoce erudovaného pedagoga. Stovky, ba tisíce osob projde životem každého člověka. Učitelé patří k těm, na které se obyčejně nezapomíná. Ne vždy jenom v tom dobrém, ale o to právě jde. Nám nejen o platy ale o školství jako celek potažmo o budoucnost národa Komenského a Masaryka.

 

   K radikálnímu kroku povinnosti žáků vypnout svůj mobil před vstupem do školní budovy a znovu ho moci zapnout až po jejím opuštění po vyučování, se vedení školy, pedagogický sbor, školská rada, SRPŠ a na základě ankety vlastně všichni rodiče odhodlali během loňského školního roku. Samozřejmě to přineslo řadu diskusí, někdy i docela vyhraněných. Zvláště starší žáci nesli tento krok omezit jejich nejoblíbenější formu komunikace a zábavy velmi těžce. Jestliže jsme byli k občasnému porušení v uplynulém období ještě shovívaví, od začátku školního roku bude plnění tohoto nového bodu školního řádu vyžadováno nekompromisně včetně postihů. Jsme velmi vděční za podporu rodičů, důvody k tomuto kontroverznímu kroku máme opravdu pádné. A nevadí nám, že tiché a hodné děti věčně zahleděné do mobilů, teď už zase o přestávkách řádí jako dřív.

 

   Také v tomto školním roce otvírá školní družina a školní klub na tři desítky zájmových útvarů – kroužků. Převahu mají sportovní, hudební, taneční, rukodělné, výtvarné, letos si např. hodně slibujeme od nového kroužku kybernetiky, do něhož  se nám podařilo získat zapáleného vedoucího. (Jaká důležitost je polytechnické výchově v současné době přikládána, nemusíme zdůrazňovat).

Kroužky navazují na vyučování a pobyt ve ŠD, odpadá úmorná povinnost rodičů převážet své potomky z místa na místo, jak je jinde běžné. Za zmínku stojí také poplatky, rodič zaplatí na začátku školního roku 200 Kč za neomezený počet kroužků na jedno dítě. Obec, potažmo škola, touto skutečně symbolickou částkou přichází o nemalé prostředky, priorita je však jasná. Umožnit všem dětem bez ohledu na sociální podmínky smysluplnou zájmovou činnost. Vyplácí se nám to.

   Jsou žáci, kteří navštěvují třeba i pět kroužků a z výše uvedeného důvodu je to nijak časově nezatěžuje – zahrát si po vyučování pálkovanou jistě není na úkor školy ani nutného odpočinku. Řada žáků si však z nabídky nevybere nic, po opuštění budovy školy se zahledí do svého chytrého mobilu  a podobně pak tráví celé odpoledne. Často argumentují tím, že je hodně učení a rodiče odmítání dalších aktivit vyhoví. Pozdě přijdou na to, že udělali chybu, pak se někdy v listopadu snaží o přihlášení. To už je často problematické a dítě to bere spíše jako trest, že někam „musí“. Pokud žáci nezískají rytmus pravidelné docházky hned zpočátku roku, později už se navozuje mnohem hůře. Týká se to především žáků čtvrté až šesté třídy.

   Do konce září je ještě čas informovat se na možnosti, sednout si se svým potomkem a dát mu vybrat nejlépe jeden až dva zájmové útvary. Pak však trvat na pravidelné docházce. Věřte, že o čas na přípravu do školy ho nepřipravíte, zkrátí se většinou pouze doba jeho prodlévání před obrazovkou.

 

   Velké překvapení přišlo v obálce od firmy RITSCHNY, která obsahovala téměř jedenácti tisícovou odměnu za druhé a třetí místo v absolutním množství papíru odevzdaného v prvním a druhém pololetí školního roku 2016/17. Soutěž má dvě kategorie – v kg na žáka vítězí prakticky jen malotřídní školy, ve zmíněné absolutní hodnotě odevzdané suroviny se o přední místa dělíme se ZŠ Englišova, Velké Hoštice  a Raduň. Příjemný úkol bude mít nový Žákovský parlament, jak tyto peníze co nejlépe využít. 

 

   Po dvou letech se žáci devátých tříd zúčastnili na Stříbrném jezeře závodu DRAČÍ LODĚ. Tuto soutěž máme hodně rádi, protože kromě síly a fyzické připravenosti rozhoduje hlavně schopnost spolupracovat, navzájem se respektovat a ochota makat za posádku do posledního dechu. I proto nevysíláme do závodu žádné speciální komando, ale třídu jako celek. Hlavním smyslem akce je pak pro nás utužení kolektivu.

   Přesto patří lodě Slavkova mezi nejúspěšnější a potvrdily to i letos. Posádka 9. B třídy skončila mezi základkami druhá a 9. A dokonce vyhrála. Mezi středními školami se našly pouze dvě, které naše mnohem mladší borce dokázaly porazit. Velké gratulace do devítek!!! Na závěr je třeba ještě obě třídy pochválit za vzájemné neúnavné povzbuzování a podporu.

 

   Jako každoročně nemohla škola chybět a společně jsme s početnými občany oslavili DEN SLAVKOVA. Především je třeba pochválit všechny vystupující děti! Byly jedním slovem úžasné! I přes mrholení, které doprovázelo náš sobotní program, se vše povedlo: taneční vystoupení motivované letos muzikálem Rebelové, malým dětem ze sborečku i Školní kapele se sborem. Nápadité pohybové skladbičky Skřítkové a Mravenci předvedli předškolní děti zároveň s prvňáky a také cvičitelé a rodiče. Zasloužili jsme si všichni potlesk a uznání početného publika.

Celé odpoledne, plné zábavy, soutěží i dobrot proběhlo hladce přesně podle programu. Velkému zájmu s mohutným povzbuzováním se těšily zábavné soutěže pro tříčlenné týmy spolků z obce. Vyhráli zástupci TJ Sokol Slavkov. Soutěž o nejchutnější bramborák vyhráli Chovatelé. Po našem vystoupení si nejvíce užili milovníci dechovky, moderní hudby a nakonec tancechtiví občané.

 

   Krajské kolo branné soutěže WOLFRAM se konalo ve vojenském prostoru Libavá. A počasí bylo podle velitele cvičení vpravdě libavské. Hustý déšť provázel účastníky na všech stanovištích – na člunech přehrady Barnov, u střelby, plížení, zdravovědě, vědomostních postech i tam, kde bylo nutné prokázat týmovou spolupráci čtyřčlenných družstev.  Naše kvarteto ve složení Martin Frey, David Marek, Tomáš Glabazňa a Monika Lischková bojovalo statečně s úkoly i podmínkami. Řada družstev nepřijela, naši skončili přesně v polovině startovního pole na sedmém místě. Za projevenou chrabrost si zaslouží upřímnou pochvalu. Doprovodným programem byla ukázka vojenské techniky, přijeli nadšenci z veterán klubu, účastníci si mohli zastřílet na laserové střelnici, z luku, seznámit se se současnými i již historickými ručními zbraněmi.

 

   Dětské mobilní dopravní hřiště zajíždělo dříve k nám, nyní musíme až do Malých Hoštic. Na druhé straně je třeba ocenit daleko lepší podmínky pro výuku, která probíhá přímo na hřišti a také v zařízené učebně. Abychom mohli vypravit autobus za přijatelnou cenu na dítě, poslali jsme hned dvě třídy – páťáci to na konci minulého roku už nestihli a tak jeli společně se čtvrtou třídou.

 

   Běh na počest Svatého Václava a také české státnosti je jedna z nejpěknějších sportovních akcí pro všechny žáky školy známá pod názvem Svatováclavská míle republiky nebo také Běh kolem rybníka.  Trať vede kolem prvního slavkovského rybníka se startem u hájenky.  Ještě před závodem jsme si řekli, že omluvenky neakceptujeme, tu jednu míli, tedy 1 500 m, může každý žák alespoň projít. Počasí nám přálo, bylo sice mlhavo, ale nepršelo. Podmínky na běh byly dobré, závodníky na dvou místech zpomalilo bahno po

ropršeném víkendu, ale dali do běhu všechno, a když nezávodili, tak povzbuzovali na trati. Velká pochvala pro Lukáše Beila z 8. A, který přinesl na zádech do cíle kamaráda s podezřením na vymknutý kotník.

Na nižším stupni se spolu utkaly vždy sousední třídy, jen prvňáčci běželi spolu. Starší se rozdělí v každém ročníku na děvčata a chlapce.  Vítězové jednotlivých kategorií postupně od první třídy:  Tadeáš Endrych, Marek Kubala, Šarlota Lhotská, Viktor Šnajdr, Eliška Lhotská, Jan Prejda, Karin Malchárková, Filip Lhotský, Veronika Žembová, Dominik Kubala, Pavla Hrazdilová, /nejrychlejší z děvčat 6:35/ David Marek /nejrychlejší absolutně 5:32/, Natálie Stiborská.

 

   Setkání seniorů s vedením obce je dlouholetou tradicí, která se nikdy neobešla bez účinkování školní mládeže, tedy generace na opačném pólu slavkovské populace. Energie, která vycházela od děvčat a chlapců z pódia při vystoupení našeho sboru, se přelila do zaplněného sálu. Radost se stala oboustrannou. Znovu jsme museli konstatovat – senioři jsou našimi posluchači nejvděčnějšími. Aplaus si vysloužily také dívky z Monteráčku, při svěžím vystoupení s názvem Rebelové.

 

   VOLBY DO ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU považujeme na naší škole právem za svátek demokracie. Třída navrhuje několik vhodných kandidátů. O jejich zvolení do sedmnáctičlenného parlamentu však rozhodují všichni žáci třetí až deváté třídy. Každá třída /čtvrtá až devátá/musí mít alespoň jednoho zástupce, o ostatních členech rozhoduje počet obdržených hlasů. Před samotným aktem ocenil ředitel školy všechny, kdo chtějí v životě i něco více, než starat se sami o sebe. Z členství neplynou žádné výhody, naopak chování zástupců je podrobeno větším nárokům. Musejí zvládnout říkat i nepříjemné věci, pálit si prsty za druhé, mít odvahu vystoupit v parlamentu s kritikou.  A především realizovat množství akcí sportovních kulturních, kvízových, anket a dalších aktivit.

Představení a projev ke spolužákům v sále kulturního domu je pro adepty prvním prubířským kamenem schopnosti zapůsobit na plénum jako osobnost, ve kterou mohou mít ostatní důvěru. Z volebního lístku mohli děvčata a chlapci vybrat jen osm svých zástupců. A o tom, že to není jednoduché, svědčí přepisované volební lístky, čtyři z nich museli sčítači prohlásit za neplatné. Po sečtení všech hlasů budou ve školním roce 2017/18 hájit zájmy spolužáků: Jindra Klein, Adéla Gebauerová, Ondřej Volovský, Magdaléna Pavlíčková, Filip Kunc, Tereza Janků, Vendula Trojančíková, Elen Malchárková, Dominik Vícha, Pavla Hrazdilová, Alžběta Skřontová, Anna Nádeníčková, Vojta Rádek, Natálie Stiborská, Adéla Schmidová, Jakub Quis, Jana Kramolišová.

 

    Nesporný talent prokázala žákyně deváté třídy Alžběta Skřontová, když se společně s dalšími děvčaty školy zúčastnila výtvarné soutěže „Kreslím, kreslíš, kreslíme“,  pořádané SŠPU v Opavě. V tělocvičně střední školy kreslilo modely 154 žáků ze 17 škol.  Alžběta výrazně uspěla v nejstarší kategorii (13 -15 let) kde se umístila na krásném 2. místě. Zaslouží si velké blahopřání. Soutěžní práce jsou vystaveny v aule školy od 17. 10.  - 30. 10.2017 denně kromě pátku od 13 do 16 hodin.

 

   Děti ze sportovního kroužku basketu mají svůj sport rády. Na zápase našeho A týmu BK Opava ve sportovní hale dostaly příležitost ukázat, jaké jsou jejich tréninkové metody a co se již naučily. Dospělí hráči A týmu Opavy se utkali s družstvem z Jindřichova Hradce, s přehledem první poločas vyhráli a o přestávce vstoupili na palubovku naši žáci. Děti na velké ploše haly předvedly, jak umí pracovat se švihadlem, běhat, skákat a další dovednosti. A všichni přítomní mohli slyšet, moderátora, chválícího šikovnost a um žáků Základní školy ve Slavkově.            

 

   Poměrně tvrdé lekce dopravní výchovy se dostalo našim nejstarším žákům v Opavě v sále Na Rybníčku na přednášce, spojené s promítáním dopravních situací, které vedly k tragédiím na silnicích. Něco jiného je vnímat statistiku mrtvých a raněných při různých typech dopravních nehod, zážitek z rekonstrukce neochuzený o skutečnou hrůzu z důsledků lehkomyslného a často frajerského jednání zůstává jako memento na celý život.

 

Říjen

   Ve školní družině se stále něco děje. Paní vychovatelky školní družiny připravily výstavku "Kouzelník podzim". Ke zhlédnutí byly  výrobky z přírodních materiálů, jež přinesly děti, a se kterými jim mohli pomoci jejich rodiče. Výstava byla ke zhlédnutí u školní jídelny, výrobky tedy mohli obdivovat i další návštěvníci školy. Celkem se sešlo 38 nápaditých prací, fantazie a kreativita autorů byla obdivuhodná. Každý návštěvník měl možnost vhozením anketního lístku vyjádřit svůj názor, který výrobek je nejzdařilejší. A dopadlo to následovně:

1. místo – č. 34 – 224 hlasů – Dubínkovi – Šarlota a Adriana Lhotské

2. místo – č. 20 – 66 hlasů – Sova-špalík – Karolína Losertová

3. místo – č.19 – 60 hlasů – Kadibudka – Vendula Richterová

4. místo – č.24 – 57 hlasů – Dubínci – Klára a Terezie  Zahlové

5. místo – č.38 – 52 hlasů – Podzimní strom – Danek Plachký

6. místo – č.17 – 38 hlasů – Ježek z láhve – Ema Beinhauerová

7. místo – č. 37 – 38 hlasů – Lesní zvířátka – Adéla Vlčková

 

            Do logické olympiády se v kategorii A pro 2. – 5. ročník zapojilo celkem 23 dětí z naší školy. Dvacet z nich bylo úspěšnými řešiteli. Letos poprvé vyplňovali třicetiminutový test žáci ze svých domovů. Věříme, že to všichni zvládli bez pomoci rodičů. Soutěž je založena především na schopnostech samostatného uvažování, pohotového rozhodování a logických úvah. Nejlepšího výsledku v této kategorii dosáhl na naší škole David Trojančík ze 3. třídy, na druhém místě se umístila Kamila Matalová ze 4. třídy a na třetím místě opět třeťák Konstantin Stojakovič. Ve starší kategorii se této soutěže zúčastnilo asi 21 tisíc žáků šestého až devátého ročníku z celé ČR. Vynikající skóre zaznamenala Alžběta Skřontová z 9.A, v MS kraji skončila dvacátá. Pěkného umístění dosáhli ještě Elen Malchárková, teprve šesťák Jiří Pavlinec, Jiří Rypl, Drahomíra Světlíková, Štěpán Rychlý, Matěj Malchárek, Denisa Schneidrová, Kristýna Mellarová. Blahopřejeme, škoda jen, že někteří žáci této příležitosti otestovat se v rámci celé republiky nevyužili.

 

            Soutěž PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN psalo celkem 89 (!) žáků vyššího stupně. Kromě samostatného uvažování a logických úvah vyžadují odpovědi také poměrně velkou sumu znalostí všech přírodovědných oborů. Sedm nejlepších řešitelů dosáhlo skóre nad šedesát bodů. 1. Matěj Jaroš  8.B  83bodů, 2.Alžběta Skřontová     9.A 73 bodů, 3. Drahomíra Světlíková 9.A  71 bodů,  4. Štěpán Rychlý  8.B  66 bodů, 5. Tomáš Glabazňa 9.B  64 bodů, 6. Karolína Kunzová 9.A  61 bod, 7. Adam Otipka 8.B  60 bodů.

 

    V říjnu se početná skupina žáků osmého a devátého ročníku zúčastnila výtvarného workshopu při SŠPU Opava „Život ve městě“. Vernisáž výstavy, kde bude možné zhlédnout práce žáků, proběhne ve výstavní síni ZUŠ na Solné ulici (vedle Domu umění) 9. 11. 2017 v 17 hodin a potrvá do 23. 11. 2017.

 

Celkem 15 412 kg se muselo vejít do čtyř kontejnerů při SBĚRU PAPÍRU žáků základní školy, necelou tunou přispěla také mateřská škola. Zvítězili čtvrťáci, na druhém místě se umístili žáci první třídy, třetí skončila pátá třída. Další pořadí: 7. A, 2. třída, 3. třída, 7. B, 8. A, 9. B, 9. A, 6. B, 6. A, 8. B.

Nejlepší sběrači – nad 200 kg:

Vojta Zemek, Matyáš Srnka, Matěj Kratochvíl, Anna Ryplová, Sabina Najsrová, Štěpán Hajduk, Žaneta Berková, Alex Kožaný, Jindřich Klein, Šimon Bajgar, Adam Schreier, Zdeněk Najser, Alžběta Kadaňková, Víťa Zemek, Dominik Borunský, Luděk Klein, Tereza Anna Králová.

O hladký průběh úspěšné akce se zasloužili všichni členové Žákovského parlamentu, dále žáci devátých tříd a také četní další pomocníci, kteří strávili dvě pracovní odpoledne v dobré náladě a za krásného podzimního počasí. „Takovou partu jsem tu ještě neměl,“ ohodnotil přístup a nasazení žáků pan školník.

 

 

    Děti ŠD se zúčastnily turnaje ve vybíjené na ZŠ Šrámkova. A jak je pro slavkovské děti typické, všechny bojovaly a vydaly ze sebe úplně maximum. V turnaji se utkalo celkem 8 družstev, hrálo se ve dvou skupinách. Nicméně první zápas, právě s domácí ŠD Šrámkovou, jsme s přehledem vyhráli. Druhý zápas se ŠD Kylešovice bohužel prohráli a třetí se ŠD Englišova opět vyhráli. Tudíž jsme postoupili z naší skupiny a hráli o třetí místo. Bohužel nám před zápasem odjelo 6 dětí, takže i se všemi náhradníky jsme nastupovali do zápasu v osmi, tedy s hendikepem. Ale ani tohle nás nezastavilo. V řádném čase to byla remíza, po prodloužení opět remíza. Poté rozhodčí stanovil ,,náhlou smrt“, kdo první vybije, vyhrál. A štěstí stálo více na straně soupeře, pro nás po statečném a bojovém výkonu zbyla medaile bramborová.

 

    Zaplněný kostel svaté Anny s napětím očekával, jak se Slavkov popasuje se zařazením do Mezinárodního festivalu duchovní hudby, který pořádá a organizuje náš rodák a čestný občan pan Karel Kostera. Ten se ke svému rodišti hrdě hlásí, oceňujíce hudební aktivity vycházející ze základní školy. A my se obdivujeme jeho neutuchající energii související se vším kolem muzicírování. Je pro nás skutečně velkou ctí, že vedle hudebních těles, známých nejen v České republice, dostaly příležitost i naše sbory, tedy žáci slavkovské základní školy. Čas, který nám byl dán na přípravu, nebyl dlouhý, jen několik týdnů. Záleželo tedy na každém z dětí, jak se ke každodennímu nácviku postaví. A je třeba napsat, že téměř všichni z těch celkových osmdesáti pěti zpěváků a hudebníků pochopily, co je to zodpovědnost ke kamarádům ze sboru a ke svým sbormistryním, paním učitelkám Heleně Malčekové, Magdaleně Hymlárové, Ivaně Potepové a Hedvice Vaškové.

            Povedlo se. Před námi vystoupil chlapecký sbor Bruncvík z Prahy. Svým programem naladil publikum, které pak tleskalo nejdříve sborečku za chytré písně dvojice Svěrák – Uhlíř a Středňákům Mgr. Ivy Potepové po písních Létat a Zlatý den. Koncert vyvrcholil nástupem téměř pěti desítek děvčat a chlapců pod taktovkou paní učitelky Malčekové. Postupně si získali srdce náročnými skladbami Stín katedrál, Conquest of Paradise, Babylon´s falling, Halleluja a orchestrádou Portsmouth.

Venku panovalo nevlídné deštivé počasí, nálada v kostele však byla prosluněná písněmi i atmosférou v hledišti, pokud tak můžeme nazývat kostelní lavice. Za krásné odpoledne poděkoval starosta obce všem, kteří se o nevšední zážitek zasloužili.

Příští rok oslavíme sto let od vzniku samostatného Československa. Na naší škole je datum 28. října 1918 vzpomenuto každoročně na společném setkání žáků i pedagogů v kulturním domě. Předtím se v testu obsahujícím symbolických 28 otázek děti samy přesvědčí, jak svou vlast znají – její dějiny, současnost, geografii i nejbližší region. Kromě těchto otázek si také prověří znalost svého mateřského jazyka. Obtížnost je zvolena tak, aby mohli odpovídat žáci od čtvrtých až po deváté třídy, je možné smeknout před těmi, jež se přiblíží k maximálnímu počtu 34 bodů. Letos to byli zejména Matěj Jaroš a Jan Bitner 32,5 bodu, Luděk Klein 31,5 bodu, Filip Kunz 29,5 bodu, dále pak Anna Nádeníčková, Alžběta Skřontová, Samuel Svoboda, Petr Lenek, Vendula Trojančíková, Petra Koníčková, Adrien Tanekou, Jonáš Montag, Tereza Mikolajková, Jindra Klein.

            Určitým vyvrcholením oslav jsou závody štafet, které staví jednotlivé třídy. Závodí se mezi sousedními ročníky s hendikepy, jejichž délka je tématem nekonečných diskusí. Atmosféra je však pokaždé skvělá, zvláště když se vyhrává „o prsa“, to je pak slyšet až na dolním konci. Z obřího koláče, díla našich kuchařek, se letos radovali: prvňáčci, čtvrtá třída, 6. A, 9. B.

            Zmíněné slavnostní shromáždění slouží nejen k připomenutí výročí, ale je to příležitost k ocenění výsledků, kterých dosáhli jednotlivci nebo jako v případě sběru třídní kolektivy. Před zraky svých voličů skládají slib nově zvolení členové Žákovského parlamentu. Prožitek ze společně zazpívané státní hymny pak patří k těm, které vedou k přijetí svého údělu být oddaný své vlasti nejen rozumem, ale i citem.

 

     Koncert Radima Zenkla, opavského rodáka, který už třicet let žije v Kalifornii, byl přijat všemi věkovými skupinami. Celkem třikrát vystoupil na pódium, nejdříve pro nejmenší, poté pro žáky čtvrté až šesté třídy, nejbouřlivější ohlas pak měl u nejstarších, z plánovaného hodinového vystoupení byla skoro hodina a půl. Jeho hru na mandolínu lze nazvat virtuózní. Technika, kdy je vlastně slyšet nástroje dva, je unikátní ve světovém měřítku. Slyšeli jsme i další nástroje, repertoár byl široký od flamenga po blue grass, často se podařilo rozezpívat celý sál. Pro školní kapelu bylo ctí zahrát si s mistrem, zakončili jsme překvapením - společně zazpívanou písní We Shall Overcome – Jednou budem dál. Krásný společný zážitek, navíc si při některých komentářích a vyprávění mohli starší žáci konfrontovat svou angličtinu s tou ze západního pobřeží USA.

Vzkaz Radima Zenkla pro naše žáky: Milí žáci ZŠ Slavkov. Bylo mi potěšením pro vás dnes zahrát. Děkuji vám za pozornost a přeji hodně studijních úspěchů ve všech předmětech. A NEZAPOMEŇTE NA HUDBU – TU AKTIVNĚ HRANOU NA NÁSTROJ. Vyberte si ten, který vás osloví svým zvukem, či jinak k vám promluví. Stojí to za to, je to přítel na celý život. Poznámka: Byť se jedná o krátký text, je psán po třiceti letech mezi Američany bez jediné chybičky!  

 

Neobvyklý zážitek se při ranní cestě do školy přihodil panu řediteli. Nejdříve měl za to, že po poli mezi sv. Annou a Zlatníky běží, a to nějak podivně, kůň bez jezdce. Pak se ale zdráhal uvěřit svým očím. Ze vzdálenosti cca 30 m mohl s nezpochybnitelnou jistotou identifikovat toto zvíře jako losa, resp. samičku tohoto zvířete. Definitivně se o tom ujistil po konzultaci s oběma přírodovědci školy a pracovníky Slezského muzea.  Ač jsou losice o něco menší než jejich samčí druhové, jedná se o zvíře, které dosahuje váhy až 375kg, s velikostí koně si tedy příliš nezadá.

 

Halloween je svátek připadající na 31. října, přišel k nám z anglosaských zemí. Je spojen se strašidelnou výzdobou a kostýmy. Žákovský parlament vyhlásil soutěž o výzdobu třídy k tomuto dnu, a přestože děti měly na všechno necelý týden, měla porota obtížnou práci rozhodnout, která výzdoba je nejnápaditější, ale i nejvkusnější. Zvítězila čtvrtá třída, úkol pojaly děti jako společný projekt a dotáhly ho do nejmenších detailů. Za druhou nejnápaditější výzdobu označili porotci učebnu 9. A, na třetím místě skončila třída 7. B.

 

Chlapci z 6.- 8. třídy se zúčastnili turnaje v halové kopané. Akce se uskutečnila v městské hale SFC Opava. Hoši statečně bojovali, ale na postup to nestačilo. Slavkov - Pustá Polom 4:5, Slavkov - E. Beneše 2:9, Slavkov - Neplachovice 10:1, Slavkov - Kylešovice 2:4.

Reprezentovali nás Šimon Rychlý, Filip Kostera, Ondřej Elznic, Jiří Rypl, Daniel Vavrečka, Ondřej Zahel, Daniel Borč, Adam Žilka, Matěj Varyš, Filip Lhotský.

 Ve školní družině se stále něco děje. Paní vychovatelky školní družiny připravily výstavku "Kouzelník podzim". Ke zhlédnutí byly  výrobky z přírodních materiálů, jež přinesly děti, a se kterými jim mohli pomoci jejich rodiče. Výstava byla ke zhlédnutí u školní jídelny, výrobky tedy mohli obdivovat i další návštěvníci školy. Celkem se sešlo 38 nápaditých prací, fantazie a kreativita autorů byla obdivuhodná. Každý návštěvník měl možnost vhozením anketního lístku vyjádřit svůj názor, který výrobek je nejzdařilejší. A dopadlo to následovně:

1. místo – č. 34 – 224 hlasů – Dubínkovi – Šarlota a Adriana Lhotské

2. místo – č. 20 – 66 hlasů – Sova-špalík – Karolína Losertová

3. místo – č.19 – 60 hlasů – Kadibudka – Vendula Richterová

4. místo – č.24 – 57 hlasů – Dubínci – Klára a Terezie  Zahlové

5. místo – č.38 – 52 hlasů – Podzimní strom – Danek Plachký

6. místo – č.17 – 38 hlasů – Ježek z láhve – Ema Beinhauerová

7. místo – č. 37 – 38 hlasů – Lesní zvířátka – Adéla Vlčková

 

            Do logické olympiády se v kategorii A pro 2. – 5. ročník zapojilo celkem 23 dětí z naší školy. Dvacet z nich bylo úspěšnými řešiteli. Letos poprvé vyplňovali třicetiminutový test žáci ze svých domovů. Věříme, že to všichni zvládli bez pomoci rodičů. Soutěž je založena především na schopnostech samostatného uvažování, pohotového rozhodování a logických úvah. Nejlepšího výsledku v této kategorii dosáhl na naší škole David Trojančík ze 3. třídy, na druhém místě se umístila Kamila Matalová ze 4. třídy a na třetím místě opět třeťák Konstantin Stojakovič. Ve starší kategorii se této soutěže zúčastnilo asi 21 tisíc žáků šestého až devátého ročníku z celé ČR. Vynikající skóre zaznamenala Alžběta Skřontová z 9.A, v MS kraji skončila dvacátá. Pěkného umístění dosáhli ještě Elen Malchárková, teprve šesťák Jiří Pavlinec, Jiří Rypl, Drahomíra Světlíková, Štěpán Rychlý, Matěj Malchárek, Denisa Schneidrová, Kristýna Mellarová. Blahopřejeme, škoda jen, že někteří žáci této příležitosti otestovat se v rámci celé republiky nevyužili.

 

            Soutěž PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN psalo celkem 89 (!) žáků vyššího stupně. Kromě samostatného uvažování a logických úvah vyžadují odpovědi také poměrně velkou sumu znalostí všech přírodovědných oborů. Sedm nejlepších řešitelů dosáhlo skóre nad šedesát bodů. 1. Matěj Jaroš  8.B  83bodů, 2.Alžběta Skřontová     9.A 73 bodů, 3. Drahomíra Světlíková 9.A  71 bodů,  4. Štěpán Rychlý  8.B  66 bodů, 5. Tomáš Glabazňa 9.B  64 bodů, 6. Karolína Kunzová 9.A  61 bod, 7. Adam Otipka 8.B  60 bodů.

 

V říjnu se početná skupina žáků osmého a devátého ročníku zúčastnila výtvarného workshopu při SŠPU Opava „Život ve městě“. Vernisáž výstavy, kde bude možné zhlédnout práce žáků, proběhne ve výstavní síni ZUŠ na Solné ulici (vedle Domu umění) 9. 11. 2017 v 17 hodin a potrvá do 23. 11. 2017.

 

Celkem 15 412 kg se muselo vejít do čtyř kontejnerů při SBĚRU PAPÍRU žáků základní školy, necelou tunou přispěla také mateřská škola. Zvítězili čtvrťáci, na druhém místě se umístili žáci první třídy, třetí skončila pátá třída. Další pořadí: 7. A, 2. třída, 3. třída, 7. B, 8. A, 9. B, 9. A, 6. B, 6. A, 8. B.

Nejlepší sběrači – nad 200 kg:

Vojta Zemek, Matyáš Srnka, Matěj Kratochvíl, Anna Ryplová, Sabina Najsrová, Štěpán Hajduk, Žaneta Berková, Alex Kožaný, Jindřich Klein, Šimon Bajgar, Adam Schreier, Zdeněk Najser, Alžběta Kadaňková, Víťa Zemek, Dominik Borunský, Luděk Klein, Tereza Anna Králová.

O hladký průběh úspěšné akce se zasloužili všichni členové Žákovského parlamentu, dále žáci devátých tříd a také četní další pomocníci, kteří strávili dvě pracovní odpoledne v dobré náladě a za krásného podzimního počasí. „Takovou partu jsem tu ještě neměl,“ ohodnotil přístup a nasazení žáků pan školník.

 

 

    Děti ŠD se zúčastnily turnaje ve vybíjené na ZŠ Šrámkova. A jak je pro slavkovské děti typické, všechny bojovaly a vydaly ze sebe úplně maximum. V turnaji se utkalo celkem 8 družstev, hrálo se ve dvou skupinách. Nicméně první zápas, právě s domácí ŠD Šrámkovou, jsme s přehledem vyhráli. Druhý zápas se ŠD Kylešovice bohužel prohráli a třetí se ŠD Englišova opět vyhráli. Tudíž jsme postoupili z naší skupiny a hráli o třetí místo. Bohužel nám před zápasem odjelo 6 dětí, takže i se všemi náhradníky jsme nastupovali do zápasu v osmi, tedy s hendikepem. Ale ani tohle nás nezastavilo. V řádném čase to byla remíza, po prodloužení opět remíza. Poté rozhodčí stanovil ,,náhlou smrt“, kdo první vybije, vyhrál. A štěstí stálo více na straně soupeře, pro nás po statečném a bojovém výkonu zbyla medaile bramborová.

 

Zaplněný kostel svaté Anny s napětím očekával, jak se Slavkov popasuje se zařazením do Mezinárodního festivalu duchovní hudby, který pořádá a organizuje náš rodák a čestný občan pan Karel Kostera. Ten se ke svému rodišti hrdě hlásí, oceňujíce hudební aktivity vycházející ze základní školy. A my se obdivujeme jeho neutuchající energii související se vším kolem muzicírování. Je pro nás skutečně velkou ctí, že vedle hudebních těles, známých nejen v České republice, dostaly příležitost i naše sbory, tedy žáci slavkovské základní školy. Čas, který nám byl dán na přípravu, nebyl dlouhý, jen několik týdnů. Záleželo tedy na každém z dětí, jak se ke každodennímu nácviku postaví. A je třeba napsat, že téměř všichni z těch celkových osmdesáti pěti zpěváků a hudebníků pochopily, co je to zodpovědnost ke kamarádům ze sboru a ke svým sbormistryním, paním učitelkám Heleně Malčekové, Magdaleně Hymlárové, Ivaně Potepové a Hedvice Vaškové.

            Povedlo se. Před námi vystoupil chlapecký sbor Bruncvík z Prahy. Svým programem naladil publikum, které pak tleskalo nejdříve sborečku za chytré písně dvojice Svěrák – Uhlíř a Středňákům Mgr. Ivy Potepové po písních Létat a Zlatý den. Koncert vyvrcholil nástupem téměř pěti desítek děvčat a chlapců pod taktovkou paní učitelky Malčekové. Postupně si získali srdce náročnými skladbami Stín katedrál, Conquest of Paradise, Babylon´s falling, Halleluja a orchestrádou Portsmouth.

Venku panovalo nevlídné deštivé počasí, nálada v kostele však byla prosluněná písněmi i atmosférou v hledišti, pokud tak můžeme nazývat kostelní lavice. Za krásné odpoledne poděkoval starosta obce všem, kteří se o nevšední zážitek zasloužili.

Příští rok oslavíme sto let od vzniku samostatného Československa. Na naší škole je datum 28. října 1918 vzpomenuto každoročně na společném setkání žáků i pedagogů v kulturním domě. Předtím se v testu obsahujícím symbolických 28 otázek děti samy přesvědčí, jak svou vlast znají – její dějiny, současnost, geografii i nejbližší region. Kromě těchto otázek si také prověří znalost svého mateřského jazyka. Obtížnost je zvolena tak, aby mohli odpovídat žáci od čtvrtých až po deváté třídy, je možné smeknout před těmi, jež se přiblíží k maximálnímu počtu 34 bodů. Letos to byli zejména Matěj Jaroš a Jan Bitner 32,5 bodu, Luděk Klein 31,5 bodu, Filip Kunz 29,5 bodu, dále pak Anna Nádeníčková, Alžběta Skřontová, Samuel Svoboda, Petr Lenek, Vendula Trojančíková, Petra Koníčková, Adrien Tanekou, Jonáš Montag, Tereza Mikolajková, Jindra Klein.

            Určitým vyvrcholením oslav jsou závody štafet, které staví jednotlivé třídy. Závodí se mezi sousedními ročníky s hendikepy, jejichž délka je tématem nekonečných diskusí. Atmosféra je však pokaždé skvělá, zvláště když se vyhrává „o prsa“, to je pak slyšet až na dolním konci. Z obřího koláče, díla našich kuchařek, se letos radovali: prvňáčci, čtvrtá třída, 6. A, 9. B.

            Zmíněné slavnostní shromáždění slouží nejen k připomenutí výročí, ale je to příležitost k ocenění výsledků, kterých dosáhli jednotlivci nebo jako v případě sběru třídní kolektivy. Před zraky svých voličů skládají slib nově zvolení členové Žákovského parlamentu. Prožitek ze společně zazpívané státní hymny pak patří k těm, které vedou k přijetí svého údělu být oddaný své vlasti nejen rozumem, ale i citem.

 

 

 

Listopad

Ve velmi příjemné atmosféře probíhalo páteční odpoledne ve školní družině. Na návštěvu za dětmi přišli vedoucí skautského oddílu vodních skautů - přístaviště Černý čáp z Opavy, Honza a Eliška.  Děti zaujaly stejnokroje ozdobené šátkem, odznaky a vlaječkami, oddílové vlajky, ale také poutavé vyprávění o činnosti tohoto oddílu. Pro děti si tito vedoucí připravili hry, procvičování  vázání uzlů, luštění vzkazů psaných morseovkou, skládání obrázků. Při této příležitosti jsme se dozvěděli, že mezi námi už skauti jsou, Viktorka Rádková teprve z první třídy, sourozenci Kleinovi, J.Bitner, D.Pavelek, V.Rádek, A.Kreuzberger, P.Štěchová,  kteří chodí do skautských oddílů v Dolních Životicích.  

     Věříme, že po této návštěvě budou řady skautů, ať těch vodních nebo životských posíleny dalšími milovníky pobytu v přírodě a kamarádství.

 

Pěvecký sbor Re-canto Vyškov vznikl v roce 2015. Zpěváci jsou nadšenými staršími žáky Základní umělecké školy ve Vyškově, kteří v rámci zkoušek objevují kouzla sborového zpěvu. Členové sboru jsou velcí kamarádi, kteří se nikdy nehádají a jsou spolu rádi. Bylo to znát na jejich projevu, který byl bezesporu nejčistší a umělecky perfektně zvládnutý. Mráz šel po zádech při interpretaci lidových písní z jihu Moravy, dokázali zaujmout dalšími skladbami i z míst podstatně vzdálenějších.  Celý program perfektně moderoval ředitel LŠU Aleš Musil.

Vystoupení sborového zpěvu je tradičním programem při oslavách výročí 17. listopadu. Je to svátek svobody a demokracie, před samotným programem vysvětlil ředitel školy dětem co tato, místy i trochu nadužívaná, slova znamenají pro generaci, která má ještě v živé paměti dobu nesvobody a totality.   

 

 

Druhý nejstarší turnaj s nepřerušenou tradicí ve Slavkově je Pohár starosty ve volejbale. Na jeho dvacátém pátém ročníku se sešlo pět družstev, která se po celodenním klání poskládala do pořadí: Mládežnická ulice, slavkovští Rybáři, Orel Slavkov, základní škola a Sokol Slavkov, který je jinak ovšem nejúspěšnějším týmem v historii soutěže s  desítkou titulů. Turnaj má neměnná pravidla, zúčastnit se mohou pouze hráči pořádající obce, kteří ve Slavkově žijí, pracují, popř. jsou členy některé ze složek. Slavností ráz tohoto jubilejního ročníku podtrhly velkorysé ceny patrona akce, na účastníky pak večer čekala slavnostní tabule, jejímž hlavním chodem byla svatomartinská husa servírovaná školní jídelnou.

 

Děvčata z  6.-9. třídy se zúčastnila okresního finále v halové kopané. Akce se uskutečnila v tréninkové hale SFC Opava. Turnaje se zúčastnilo 7 nejlepších družstev z okresu Opava (Kylešovice, Stěbořice, Hlučín, Otická, Mařádkova, Vrchní a Slavkov) a naše děvčata nakonec obsadila 6. místo. Reprezentovaly nás hráčky Monika Freyová, Tereza Otipková, Nikola Kosterová, Pavlína Štěchová, Drahomíra Světlíková, Jana Bolíková, Jana Kramolišová, Monika Lischková a Míša Žembová.

 

Pěkného umístění dosáhla Karin Malchárková, teprve šesťačka, na soutěži O nejrychlejšího řešitele sudoku. Ač ji většina účastníků věkem převyšovala, sedmé místo mezi řešiteli opavských škol je povzbuzující pro další zlepšování v této hře tříbící logiku.

 

Od letošního roku je na naší škole otevřen nový kroužek kybernetiky určený pro zájemce a nadšence o elektroniku a programování. Elektronika nás obklopuje na každém kroku a je dobré ji trošku porozumět a případně si ji přizpůsobit ke svým potřebám a vyrobit si sami nějaké zařízení. Žáci se seznamují se základy elektroniky, významem elektrosoučástek, učí se „číst“ elektro schémata a dle schémat sestavovat zapojení obvodů. Okrajově pronikají do číslicové techniky, jež je předstupněm programování jednoduchých obvodů postavených na platformě Arduina, znalost je nezbytná pro účast v soutěžích (Arduino, Lego) jež jsou vyvrcholením mnohaměsíčního snažení.

Organizátoři dvoudenního Robotechkempu na  VŠB-TU Ostrava nám umožnili exkluzívní návštěvu s možností prohlédnout si roboty a některé z nich ovládat. Tříhodinová návštěva opravdu stála za to, jeden z členů kroužku, Adam Otipka, se tohoto dvoudenního kempu zúčastnil v plném rozsahu.

 

CHEMIE. Prvního kola soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR se zúčastnili všichni žáci obou devátých tříd. Nejlepších výsledků dosáhli v 9. A Jana Bednaříková, Drahomíra Světlíková, Alžběta Skřontová a v 9. B Lukáš Hoffmann, Tomáš Wittek a Kristýna Mellarová. Tři nejlepší Jana, Drahomíra a Lukáš nás budou reprezentovat na soutěži regionálního kola v Ostravě.

 

Tradiční ŠACHOVÝ TURNAJ přilákal celkem 26 vyznavačů královské hry. Letos jsme přivítali i dvě děvčata. V obou učebnách probíhaly nemilosrdné boje na 64 polích v mladší a starší kategorii. Na hře některých hráčů už byly znát prvky šachové teorie – zahájení, koncovky, u mladší kategorie byla většina utkání spíše o tom, jak táhnout figurkami, ale i zde se našly slušné partie.  Herní systém uspořádal účastníky do následujícího pořadí. Mladší: Danek Plachký, Marek Kubala, Konstantin Stojakovič, Mikuláš Holuša, David Pustka, Daniel Gorčica. Starší: Jiří Rypl, Štěpán Rychlý, Petr Lenek, Tonda David, Adam Otipka, David Zahel, Guliano Šolc. Nejlepší pětici obou kategorií pak do šachového turnaje školních družstev provázel pan školník. Bohužel škol, které obsazují královskou hru, je stále méně. Čtvrté místo mladších a páté místo starších žáků proto nemůžeme ani v rámci celého okresu považovat za úspěch. Citelně chybí pravidelná práce v šachovém kroužku, který v minulosti dostal na solidní úroveň pan Alois Zahel. Najde se ve Slavkově jeho nástupce?

 

            Žáci a žákyně, pro které je dějepis i něco víc než další předmět na rozvrhu, měli možnost poměřit své síly ve školním kole Dějepisné olympiády. Letošní téma bylo za posledních několik dlouhých let nejbližší současnosti – téma znělo „To byla první republika aneb Československo v letech 1918-1938“. Atraktivita tématu nebyla ale přímo úměrná snadnosti, naopak. Žáci museli přesvědčit, že záběr jejich znalostí je skutečně široký – od funkcionalismu a vily Tugendhat, přes svatováclavské milénium a dostavbu chrámu svatého Víta až po osobnosti typu Stanislava Bechyněho a Josefa Pekaře. A jak zápolení dopadlo?

Klání se účastnilo jedenadvacet statečných deváťáků. Maximální počet dosažených bodů byl 65. Zvítězila Alžběta Skřontová se ziskem 47 bodů, o druhém a třetím místě musely rozhodnout rozřazovací otázky, které stříbrnou příčku přisoudily Drahomíře Světlíkové a bronz Matěji Malchárkovi. Další pořadí: Anna Nádeníčková, Danek Petržílka, Petr Lenek, Jakub Petržilka, Jana Kramolišová, Adéla Kubátová, Barbora Kaperová.

 

Na pět desítek chlapců a děvčat školy se zúčastnilo okresního finále v plavání jednotlivců a školních štafet. V této soutěži nečekáme nějaké výrazné úspěchy, soutěžíme s opavskými žáky, kteří většinou navštěvují sportovní oddíly plavání. Jde nám o to, aby děti prožily odpoledne plné pohybu v jedné z nejzdravějších pohybových aktivit, popř. aby si někdo všiml jejich dispozic pro vodní sporty. Soutěže se protáhly, atmosféra však byla skvělá, kromě svalových partií dostaly zabrat i ušní bubínky. Navíc jsme si do celoroční soutěže škol zapsali několik cenných bodů zejména zásluhou kategorie mladších dívek.

 

Prosinec

Děti školní družiny si v pátek vyjely na výlet na výstavu „Advent na zemědělské škole“. Celá střední škola byla krásně vánočně vyzdobena a děti nevěděly, kam se dříve podívat. Navštívili jsme třídy, které byly vyzdobeny v retro stylu, třídu pekelnou i s Luciferem, anebo třídu s živými zvířátky. V jiných třídách si děti mohly vyrobit přáníčko, zasoutěžit, vyzkoušet si nějakou vánoční zvyklost. Všude dostávaly dobrůtky. Na chodbách jsme se několikrát potkali s panem Mikulášem v doprovodu andělů i čertů, který pochválil naše děti za pěknou písničku. Byl tam Santa Klaus i se sobíky. Děti psaly dopisy s přáním pod stromeček, skládaly obrázky. Od Santy pak získaly razítko. 

     Ale co nás nejvíce zajímalo, bylo, jak si vedou v soutěži naše dvě vánoční svíčky. Viděli jsme přes 150 výrobků ze škol i dalších zařízení a všechny byly zajímavě nazdobeny. My jsme dali hlasy pochopitelně těm našim a stejně tak je musely ocenit i stovky dalších návštěvníků, neboť - světe div se - po týdnu přišly výsledky s báječným třetím místem!

 

            Po celý listopad a ještě i začátkem prosince probíhal tradiční školní turnaj ve florbalu organizovaný žákovským parlamentem. Hrálo se v ranních hodinách ještě před vyučováním, ocenění patří zejména rozhodčím z řad žáků ŽP, není jednoduché získat si ve vypjatých herních situacích respekt všech hráčů. V kategorii sedmých až devátých tříd si nejlépe vedli chlapci z 9. B, druhá skončila 8. A, bronzoví byli hoši z 8. B a čtvrtou příčku obsadilo smíšené družstvo 7. A. V 9. B jsou také nejlepší florbalistky, dívky z 9. A skončily na druhém a z 8. A na třetím místě. V kategorii nejmladších zvítězila 6. B před smíšeným týmem 6. A, bronz patřil páťáci, smíšené družstvo čtvrťáků se tentokrát muselo smířit s medailí bramborovou.

 

DEN JAZYKŮ přilákal na Střední hotelovou školu  v Opavě dvě desítky žáků devátých tříd. Probíhal ve čtyřech učebnách, kde byly příslušným jazykem prezentovány reálie Spojeného království, Německa, Francie a Ruska. Navíc si budoucí absolventi naší školy mohli prohlédnout prostory a vybavení, které se pro některé možná stane na čtyři roky druhým domovem.

 

TURNAJ ŠKOL VE FLORBALU smíšených družstev nižšího stupně probíhal v bouřlivé atmosféře tělocvičny ZŠ Vrchní. Mezi nejlepší hráče klání patřil Marek Kubala, který se s lehkostí prodíral obranou soupeřů a neomylně zakončoval, nejsehranější dvojkou pak byl tandem Dominik Šenk a Danek Tůma.  

 

VÁNOČNÍ LAŤKA přinesla hodnotné výkony zejména v kategorii starších žáků: Jakub Quis 145 cm, Vojta Winkler a David Hučík 140 cm, osmáci Jirka Rypl, Erik Nádeníček a Lukáš Beil 135 cm. Z děvčat se nejvýše vyhouply Tereza Kaperová 135 cm, Barbora Kaperová a Jana Kramolišová 130 cm, Bětka Skřontová 120 cm. V mladší kategorii vynikli sedmáci Filip Lhotský 130 cm a Luděk Klein 120 cm, u děvčat pak Natálie Gurecká společně s Terezou Janků – obě 120 cm. Čtyři nejmladší žáci pak pokořili 110 cm – Barbora Pavelková, Tereza Mikolejková, Jindra Klein a Adam Humpolec.

 

Nad některými úkoly OLYMPIÁDY JAZYKA ČESKÉHO by se zapotil i dobře připravený maturant, převládaly otázky ze stylistiky a slovní zásoby, gramatika se objevila jen sporadicky. Nejvyššího počtu bodů dosáhla Drahomíra Světlíková před Alžbětou Skřontovou a Simonou Harazínovou, teprve nimi se objevili hoši – Štěpán Rychlý a Samuel Svoboda. Do okresního kola postoupily první dvě dívky, obě skončily v první třetině zúčastnivších se škol, úspěšnější byla tentokrát na šestém místě Alžběta Skřontová.

 

Nikoliv vzrostlý smrk podťatý v lese, ale živý symbol naší státnost - vzrostlá lípa - je oním vánočním stromem, který se den před první adventní nedělí rozzářil uprostřed obce. Nechyběl program našich dětí, k jejich písničkám s vánočními motivy se přidali i četní občané. Ti se mohli dosyta najíst zabijačkových pochoutek a dalších dobrot, děti si zase nazdobily perníčky, všichni se těšili ze zimní předvánoční náladu.

 

Zatímco vánoční svátky jsou především rodinnou záležitostí, MIKULÁŠE prožíváme také ve škole. Nádherné kostýmy představující tradiční postavy kolem svatého Mikuláše proplouvaly chodbami a zájem o svatého muže – přirozeně i s patřičným doprovodem -  projevili kromě naší školy také žáci z Životic, děti ze školky a babičky a dědečkové ze Seniorcentra. Šikovní deváťáci zvládli všechny, naši se mohli těšit z bohatých balíčků, které pro ně připravilo SRPŠ. Dobrou zprávou je, že objemné pytle satanášů zůstaly letos prázdné a po přepočítání si mohli i letos třídní učitelé zapsat do kolonky ztrát nulu.

 

Výběr chlapců 8. a 9. třídy se zúčastnil okrskového kola FLORBALU na ZŠ Englišova v Opavě. Chlapci si nevedli vůbec špatně a skončili na krásném druhém místě. Na konci turnaje nastala kuriózní situace, kdy první tři týmy měly shodně stejný počet bodů a ze vzájemných zápasů měl každý tým jednu výhru a jednu prohru. Rozhodovalo tak celkové skóre a to rozhodlo, že jsme  o jednu branku druzí. Tudíž i když jsme porazili prvního a měli stejný počet bodů, skončili jsme na druhém místě.

 

            Loňský úspěch a příznivý ohlas na vystoupení anglicky mluveného divadla DOMINO THEATRE nás vedl k opětnému pozvání tohoto souboru do našeho kulturního domu. Celkem čtyři představení, která odehráli herci pro jednotlivé ročníky, byla pro většinu dětí srozumitelná, probíhala v interaktivní spolupráci herců a žáků. Velcí pak zhlédli Zimní pohádku W. Shakespeara, zde už byl text obtížnější, byť používal moderní angličtinu a nikoliv původní alžbětinskou verzi tohoto největšího světového dramatika.

 

DĚTSKÝ ČIN ROKU je charitativní projekt, který podporuje děti v konání dobra. Do projektu se mohou zapojit žáci, kteří udělali něco dobrého, byť by šlo o zdánlivou maličkost. Naše děti psaly pravdivé zprávy o svých skutcích, mohly také informovat o dobrém činu, který vykonali jiní. Příběhy, o nichž psaly, musely být skutečné, nesmyšlené. Soutěží se v sedmi hlavních kategoriích. Velkého úspěchu dosáhl náš žák Patrik Vilč, který vyhrál kategorii Pomoc na netu. Psal příběh o tom, jak zabránil svému kamarádovi podlehnout pokušení spojit se na internetu s falešnými profily osob, jež mohou ostatním ubližovat. Speciální ocenění pak získali další naši žáci Jan Houdek a Jan Čermín, ti vyprávěli příběh svého kamaráda. Vítek Šachteli pomáhá svému otci, který náhle oslepl, se stavbou rodinného domu, díky jeho úsilí a pracovitosti může rodina ve stavbě pokračovat. I Vítek získal speciální cenu a to v konkurenci stovek příběhů celé ČR. Slavnostní vyhlášení proběhlo 7. prosince 2017 v Brožíkově síni Staroměstské radnice v Praze. Zúčastnilo se mnoho významných osobností z politiky, byť ministr školství tentokrát chyběl, a z českého showbyznysu -  Jan Révai, Lucie Hadašová, Petra Černocká, Zora Jandová, Lucie Křížková a Aleš Háma, který celý slavnostní akt moderoval. Po skončení oficiální části pokračoval program v Muzeu voskových figurín Grevin.

Je jen málo podobných příležitostí společného prožitku rodičů a jejich dětí, slavnost si kromě nich užívali i další blízcí, jimž byla účast na slavnosti v Praze umožněna. Slavkovská výprava pod vedením bývalého třídního Martina Řehulky byla v Praze nejpočetnější. Od sponzorů obdržela škola šek na 10 000 Kč.

Prvním třídním schůzkám předchází setkání rodičů a pedagogů v sále kulturního domu. Každým rokem si ředitel školy vybere téma, které je nejaktuálnějším v životě školy. Vloni to byl úplný zákaz zapnutí mobilu v době od vstupu po opuštění školní budovy. Je třeba říci, že nás potěšila prakticky stoprocentní podpora rodičů, kteří se v anketě mohli k navrženému a pro děti velmi obtížně stravitelnému opatření vyjádřit. Od začátku školního roku jsme zaznamenali jen jednotlivá porušení tohoto zákazu, kdy si pro přístroj musel do kanceláře dojít rodič.

Letošní téma byla samostatnost či spíše nesamostatnost současných dětí. Název – pomozte mi, abych to dokázal sám – vystihuje podstatu problému. Mnozí rodiče jsou přesvědčeni o tom, že nejlépe prospějí svému potomkovi usnadňováním života, zametáním cestiček, kterými by se měl prodírat podle svých sil již sám. Je správné klást na děti od nejútlejšího věku přiměřené požadavky. Splnění je pro dítě samo o sobě první odměnou, vaše uspokojení, jež dáte najevo, pak druhou. Je dokonce správné, aby byl občas požadavek nad síly dítěte a ono si zvyklo, že ne vždy bude úspěšné.  Pak nebudeme mít vystresované prvňáčky reagující hysterickým pláčem na nezvládnutý úkol. A život skutečně nelze zařídit tak, abychom se setkávali jen se splnitelnými požadavky. Je určitě lehčí dítěti zavazovat boty ještě ve školním věku, než ho hodiny učit kličku. To je trénink nejen jemné motoriky, ale i trpělivosti, vypořádání se s prvotními neúspěchy. Jak jinak ale můžeme chtít po elementaristce, aby dítě naučila psát?

Nastává sváteční doba, několik dnů budeme trávit pohromadě ve vzájemné blízkosti, jaká přichází jen jednou v roce. Dobrá příležitost zamyslet se nad tím, zdali vedle nás vyrůstá jedinec, jehož připravujeme na samostatný a plnohodnotný život.

 

Pěkného úspěchu dosáhli čtyři žáci naší školy na konverzační soutěži v jazyce anglickém až v dalekém Šternberku. Na místní gymnázium se sjeli osmáci a deváťáci z Moravskoslezského a Olomouckého kraje, kteří hovoří anglicky skoro stejně plynně jako česky. A naši zástupci Sofii Svobodová (8.A), Drahomíra Světlíková (9.A), Samuel Svoboda (8.A), Tomáš Glabazňa (9.B) si nevedli vůbec špatně: tři ze čtyř se ve svých skupinách probojovali mezi nejlepších osm a dva z nich (Sofie a Samuel) pak postoupili až do bojů o medaile. Ty se nakonec získat nepovedlo, ale i umístění těsně pod stupni vítězů je velkým úspěchem, uvážíme-li navíc fakt, že naši žáci, jako jedni z mála, studují angličtinu pouze ve škole a nechodí do žádných jiných kroužků či jazykových škol.

 

            Koncem listopadu zmizely poslední zbytky lešení a škola se objevila v novém hávu. Letos je to sedmdesát let od položení základního kamene, za tři roky budeme slavit sedm desítek roků od otevření nové školní budovy. Ta prošla dvěma rozšířeními a mnoha proměnami, dnes je neodmyslitelnou dominantou naší obce, navíc dobře viditelnou všemi, kdo Slavkovem byť jenom projíždějí.  

            Ač složité vnitřní i vnější práce probíhaly v době vyučování, na chod školy neměly prakticky žádný vliv. Na posledním setkání považoval ředitel školy za svou povinnost poděkovat vedoucím, ale i všem pracovníkům stavby za ohleduplnost /dohodnuta problematická otázka kouření/, vstřícnost a v neposlední řadě také důstojné chování, vystupování i vyjadřování dělníků. Mnozí měli jen základní vzdělání, a přesto pochopili, že se pohybují v prostředí, kde je výchova na prvním místě.

            V poslední době se otevřela otázka koncentrace oxidu uhličitého ve školách, která dosahuje ve třídách již po krátkém čase hodnot snižující výkon dětí a negativně ovlivňuje také zdraví. „Povinnou “ rekuperaci, která bezesporu interiér chodeb určitě nezkrášlila, jsme zrovna s nadšením nepřijali. Zmíněný problém by však měl být na Základní škole Slavkov tímto opatřením definitivně vyřešen a my si můžeme připsat další kladný bod v dlouhodobém úsilí o naplnění hodnot Zdravé školy.

 

Dlouholetou předvánoční tradicí na naší škole jsou tzv. vánoční vstupy do škol, v nichž děti slyší souvislosti slavení vánočních svátků s jejich původním křesťanským smyslem. Pořádáme je ve spolupráci s Opavsko – Ostravskou diecézí. Letos se žáci prvních až třetích tříd spolu s paní učitelkou Zahlovou vydali na "Putování za hvězdou", v němž se v příjemně hravé atmosféře seznámili s příběhem cesty králů do Betléma, přemýšleli o touhách lidí vydat se za něčím, co neznají a chtějí poznat. Ve čtvrté až šestých třídách se tentokrát děti vypravily do světa hudby - přiřazovaly písňové texty ke konkrétním biblickým událostem, rozpoznávaly ukázky vánočních písní podle země původu i podle stáří. Závěrem se poté i ony samy staly hudebníky. Velké ocenění si zaslouží vlastní kreativita žáků, jejich pozitivní naladění a kladný postoj k uměleckým dílům.

           

            Tradice školní VÁNOČNÍ BESÍDKY už trvá desítky let. Na jejím počátku se jednalo výhradně o motivy nejkrásnějších svátků v roce, dnes je přehlídkou toho nejlepšího, čím se děti zabývají v kroužcích školní družiny a klubu. Ale předvánočně slavnostní náladu v sále kulturního domu každoročně spolehlivě navodí. Kouzelným snem nazvaly autorky Mgr. Eliška Kvarčáková a Natálie Stiborská vystoupení nově založeného baletního souboru.  Střídaly se prvky klasického i moderního baletu, zaujalo netradiční náčiní. Na pódiu se vystřídaly starší i mladší obdivovatelky žhavých jihoamerických rytmů kroužku Zumba. Monteráčci, to je už dnes slavkovský fenomén, zájem o činnost v tomto kroužku je enormní, obě předvedené skladby ukázaly vysokou úroveň. Kdo se nesoustředil jen na dokonalé pohybové zvládnutí a zaposlouchal se do krásného textu s názvem Abeceda, zjistil, že s ní stvoříme celý svět. Druhou skladbu si děvčata vybrala, zpracovala choreografii a nacvičila sama. Paní učitelky Trojančíková a Holešová v nich brzy budou mít důstojné pokračovatelky. S nesmírnou chutí a vitalitou zazpívali své písničky Středňáci pod vedením paní učitelky Potepové. Nejmladší děvčata si připravila hudební produkci na téma nestárnoucího Mrazíka, dívky si říkají Minimonteráčci, vede je paní učitelka Urbanská. Ta také nacvičila pohádku Jak princ Mojmír ke štěstí přišel. Děti z mateřské školy paní učitelek Gorčicové a Kremserové roztleskaly sál pásmem Vánoční sen. Ve vánočním duchu vystoupil také Sboreček, tedy naši nejmladší zpěváčci, pod taktovkou paní učitelky Hymlárové. A zpěv provázel celý podvečer. Velcí zapěli za doprovodu školní kapely paní učitelky Malčekové skladby, které posloucháme v předvánočním i vánočním čase už po desítky let. Jejich podmanivé melodie chytly. Nakonec se jako obyčejně auditorium propojilo s hledištěm. Chuť zazpívat si koledy, které tradičně zakončují naši besídku, dostali v zaplněném sále snad úplně všichni. A rozcházeli se s pocitem, že Vánoce už vlastně začaly. A také s tím, že naše děti nám mohou jinde závidět. Při vší skromnosti neznám jinou školu, která dokáže připravit tak pestrý hodinu a půl trvající program. Až se rodiče někdy budou probírat vašim dětstvím, ty chvíle, kdy vás viděli na jevišti, utkví v paměti nesmazatelně. Provází je hrdost a také si myslím, že mají vliv na váš vztah k rodičům – získáváte si jejich uznání a takové okamžiky silně sbližují.

Vyjmenoval jsem čísla našeho programu. Mohl bych začít jmenovat všechny, kdo se na pódiu včera večer objevili, ale bylo by jich příliš mnoho, několik desítek. A tak využívám této příležitosti k vyzvednutí těch, kdo vidět nebyli, ale perfektně zvládli technickou stránku vystoupení. Přicházeli s vlastními nápady, nic nepodcenili, aby všechno včera správně fungovalo. Proto speciální díky do 9. B Vojtovi Winklerovi, Martinu Freyovi, Davidu Markovi a Adamu Vinckerovi.

 

Vycházkou do lesa začala tradiční předvánoční akce M + M, děti nazdobily stromky dobrotami pro naše volně žijící zvířecí kamarády. Pak se všichni přesunuli k Lesance a vytvářeli ozdoby, které po celé svátky zdobí venkovní terasu. Ručně vyrobenými ozdobami ověšeli i vánoční stromek. Očekávaným vyvrcholením programu bylo vystoupení školní kapely. Onemocnění vedoucí paní Malčekové děti poněkud znejistělo, brzy ale ostych ztratily a k nacvičeným písničkám přidávaly i další, jež si zaplněná Lesanka vyžádala. Naštěstí je vedly housle paní učitelky Vaškové, která si soustředěnost, ochotu a snahu dětí nemohla vynachválit. Při horkém čaji se zpívaly koledy a další písničky se zimními motivy, nakonec si /nejen/ děti i zatancovaly. Drobný dáreček byl jen maličkostí ve srovnání se zážitkem předvánočního sobotního odpoledne a podvečera.

 

            Každým rokem pořádá Žákovský parlament ADVENTNÍ SBÍRKU. Je spojena s vysíláním České televize, jejíž adventní koncerty patří k Vánocům už neodmyslitelně. Systém je jednoduchý. Nestojíme o okázalé dary, které jsou spojeny s konkrétním jménem. U vchodu do školy bývá schránka, do níž vhazují své obnosy žáci anonymně. Odměnou není pochvala a ocenění ze strany ostatních, ale jen to pěkné zašimrání někde blízko srdíčka – pomohl jsem někomu, kdo peníze potřebuje víc než já, byť je zrovna před Vánocemi. Všichni, kdo koncert ČT sledovali, mohli být hrdí na částku 3 000 Kč, která se objevila s nápisem Žáci a učitelé ZŠ Slavkov.

 

Na půdě Slezského gymnázia v Opavě se konal již 12. ročník Vánoční matematické soutěže organizované Matematickým ústavem v Opavě a výše jmenovaným gymnáziem. Soutěž je určena zejména pro žáky 9. tříd, kteří reprezentují školu jako tříčlenné družstvo. Tato trojice řeší různé matematické úlohy, hádanky, rébusy, ale i konkrétní situace, při nichž využijí svých matematických znalostí, schopnosti logicky uvažovat a také umění volit vhodnou taktiku. Každá základní škola může nominovat pouze jedno družstvo. Naše škola vyslala do boje Alžbětu Skřontovou (9.A), Matěje Jaroše (8.B) a Jirku Rypla (8.B). V silné konkurenci matematicky nadaných žáků se naše družstvo umístilo na nádherném třetím místě, za což jim patří upřímné poděkování za vzornou reprezentaci slavkovské školy. Vzhledem k tomu, že většina nominovaných družstev byla tvořena žáky devátých ročníků a my vyslali dva osmáky, je tento výsledek dobrým příslibem úspěšnosti i v dalším ročníku.

 

Školní parlament vyhlásil u příležitosti Vánoc soutěž ve výzdobě tříd. Podle daných kritérií-celkového dojmu, sladění jednotlivých prvků, originality a estetického vzhledu hodnotila třídy šestičlenná komise. Čtyři děti a dva dospělí. Zvlášť byly vyhodnoceny třídy 1-5 a 6-9.

Na nižším stupni zvítězila 5. třída s 48 body, druhá třída získala 45 bodů a první třída 43 bodů. Moc se nám líbila atmosféra v 5. třídě, vůně svícnů v první třídě. Zvláštní ocenění patří druhákům s jejich originálním adventním kalendářem. Každý den měli nějaké úlevy nebo úkoly /např. delší přestávku nebo jeden den měli pomáhat maminkám/ Každé dítě mohlo zvolit jeden den. Opravdu skvělý nápad.

A jak to dopadlo na vyšším stupni? Konečný výsledek byl překvapením i pro samotnou komisi. Na prvním místě se umístila 6. A třída s 46 body a na druhém a třetím společně 9. A a 7. B třída. Mezi třídami byly větší bodové rozdíly. Co se nám líbilo? V 6. A závěs na dveřích a nápad s hodinami. V 7. A sněhulák, v 7. B domečky, v 9.A adventní kalendář a závěs.Shodli jsme se, že vánoční výzdoba ve třídách byla vesměs vkusná, zajímavá a určitě přispěla k pěkné vánoční atmosféře.

Děti školní družiny si v pátek vyjely na výlet na výstavu „Advent na zemědělské škole“. Celá střední škola byla krásně vánočně vyzdobena a děti nevěděly, kam se dříve podívat. Navštívili jsme třídy, které byly vyzdobeny v retro stylu, třídu pekelnou i s Luciferem, anebo třídu s živými zvířátky. V jiných třídách si děti mohly vyrobit přáníčko, zasoutěžit, vyzkoušet si nějakou vánoční zvyklost. Všude dostávaly dobrůtky. Na chodbách jsme se několikrát potkali s panem Mikulášem v doprovodu andělů i čertů, který pochválil naše děti za pěknou písničku. Byl tam Santa Klaus i se sobíky. Děti psaly dopisy s přáním pod stromeček, skládaly obrázky. Od Santy pak získaly razítko. 

     Ale co nás nejvíce zajímalo, bylo, jak si vedou v soutěži naše dvě vánoční svíčky. Viděli jsme přes 150 výrobků ze škol i dalších zařízení a všechny byly zajímavě nazdobeny. My jsme dali hlasy pochopitelně těm našim a stejně tak je musely ocenit i stovky dalších návštěvníků, neboť - světe div se - po týdnu přišly výsledky s báječným třetím místem!

 

            Po celý listopad a ještě i začátkem prosince probíhal tradiční školní turnaj ve florbalu organizovaný žákovským parlamentem. Hrálo se v ranních hodinách ještě před vyučováním, ocenění patří zejména rozhodčím z řad žáků ŽP, není jednoduché získat si ve vypjatých herních situacích respekt všech hráčů. V kategorii sedmých až devátých tříd si nejlépe vedli chlapci z 9. B, druhá skončila 8. A, bronzoví byli hoši z 8. B a čtvrtou příčku obsadilo smíšené družstvo 7. A. V 9. B jsou také nejlepší florbalistky, dívky z 9. A skončily na druhém a z 8. A na třetím místě. V kategorii nejmladších zvítězila 6. B před smíšeným týmem 6. A, bronz patřil páťáci, smíšené družstvo čtvrťáků se tentokrát muselo smířit s medailí bramborovou.

 

DEN JAZYKŮ přilákal na Střední hotelovou školu  v Opavě dvě desítky žáků devátých tříd. Probíhal ve čtyřech učebnách, kde byly příslušným jazykem prezentovány reálie Spojeného království, Německa, Francie a Ruska. Navíc si budoucí absolventi naší školy mohli prohlédnout prostory a vybavení, které se pro některé možná stane na čtyři roky druhým domovem.

 

TURNAJ ŠKOL VE FLORBALU smíšených družstev nižšího stupně probíhal v bouřlivé atmosféře tělocvičny ZŠ Vrchní. Mezi nejlepší hráče klání patřil Marek Kubala, který se s lehkostí prodíral obranou soupeřů a neomylně zakončoval, nejsehranější dvojkou pak byl tandem Dominik Šenk a Danek Tůma.  

 

VÁNOČNÍ LAŤKA přinesla hodnotné výkony zejména v kategorii starších žáků: Jakub Quis 145 cm, Vojta Winkler a David Hučík 140 cm, osmáci Jirka Rypl, Erik Nádeníček a Lukáš Beil 135 cm. Z děvčat se nejvýše vyhouply Tereza Kaperová 135 cm, Barbora Kaperová a Jana Kramolišová 130 cm, Bětka Skřontová 120 cm. V mladší kategorii vynikli sedmáci Filip Lhotský 130 cm a Luděk Klein 120 cm, u děvčat pak Natálie Gurecká společně s Terezou Janků – obě 120 cm. Čtyři nejmladší žáci pak pokořili 110 cm – Barbora Pavelková, Tereza Mikolejková, Jindra Klein a Adam Humpolec.

 

Nad některými úkoly OLYMPIÁDY JAZYKA ČESKÉHO by se zapotil i dobře připravený maturant, převládaly otázky ze stylistiky a slovní zásoby, gramatika se objevila jen sporadicky. Nejvyššího počtu bodů dosáhla Drahomíra Světlíková před Alžbětou Skřontovou a Simonou Harazínovou, teprve nimi se objevili hoši – Štěpán Rychlý a Samuel Svoboda. Do okresního kola postoupily první dvě dívky, obě skončily v první třetině zúčastnivších se škol, úspěšnější byla tentokrát na šestém místě Alžběta Skřontová.

 

Nikoliv vzrostlý smrk podťatý v lese, ale živý symbol naší státnost - vzrostlá lípa - je oním vánočním stromem, který se den před první adventní nedělí rozzářil uprostřed obce. Nechyběl program našich dětí, k jejich písničkám s vánočními motivy se přidali i četní občané. Ti se mohli dosyta najíst zabijačkových pochoutek a dalších dobrot, děti si zase nazdobily perníčky, všichni se těšili ze zimní předvánoční náladu.

 

Zatímco vánoční svátky jsou především rodinnou záležitostí, MIKULÁŠE prožíváme také ve škole. Nádherné kostýmy představující tradiční postavy kolem svatého Mikuláše proplouvaly chodbami a zájem o svatého muže – přirozeně i s patřičným doprovodem -  projevili kromě naší školy také žáci z Životic, děti ze školky a babičky a dědečkové ze Seniorcentra. Šikovní deváťáci zvládli všechny, naši se mohli těšit z bohatých balíčků, které pro ně připravilo SRPŠ. Dobrou zprávou je, že objemné pytle satanášů zůstaly letos prázdné a po přepočítání si mohli i letos třídní učitelé zapsat do kolonky ztrát nulu.

 

Výběr chlapců 8. a 9. třídy se zúčastnil okrskového kola FLORBALU na ZŠ Englišova v Opavě. Chlapci si nevedli vůbec špatně a skončili na krásném druhém místě. Na konci turnaje nastala kuriózní situace, kdy první tři týmy měly shodně stejný počet bodů a ze vzájemných zápasů měl každý tým jednu výhru a jednu prohru. Rozhodovalo tak celkové skóre a to rozhodlo, že jsme  o jednu branku druzí. Tudíž i když jsme porazili prvního a měli stejný počet bodů, skončili jsme na druhém místě.

 

            Loňský úspěch a příznivý ohlas na vystoupení anglicky mluveného divadla DOMINO THEATRE nás vedl k opětnému pozvání tohoto souboru do našeho kulturního domu. Celkem čtyři představení, která odehráli herci pro jednotlivé ročníky, byla pro většinu dětí srozumitelná, probíhala v interaktivní spolupráci herců a žáků. Velcí pak zhlédli Zimní pohádku W. Shakespeara, zde už byl text obtížnější, byť používal moderní angličtinu a nikoliv původní alžbětinskou verzi tohoto největšího světového dramatika.

 

DĚTSKÝ ČIN ROKU je charitativní projekt, který podporuje děti v konání dobra. Do projektu se mohou zapojit žáci, kteří udělali něco dobrého, byť by šlo o zdánlivou maličkost. Naše děti psaly pravdivé zprávy o svých skutcích, mohly také informovat o dobrém činu, který vykonali jiní. Příběhy, o nichž psaly, musely být skutečné, nesmyšlené. Soutěží se v sedmi hlavních kategoriích. Velkého úspěchu dosáhl náš žák Patrik Vilč, který vyhrál kategorii Pomoc na netu. Psal příběh o tom, jak zabránil svému kamarádovi podlehnout pokušení spojit se na internetu s falešnými profily osob, jež mohou ostatním ubližovat. Speciální ocenění pak získali další naši žáci Jan Houdek a Jan Čermín, ti vyprávěli příběh svého kamaráda. Vítek Šachteli pomáhá svému otci, který náhle oslepl, se stavbou rodinného domu, díky jeho úsilí a pracovitosti může rodina ve stavbě pokračovat. I Vítek získal speciální cenu a to v konkurenci stovek příběhů celé ČR. Slavnostní vyhlášení proběhlo 7. prosince 2017 v Brožíkově síni Staroměstské radnice v Praze. Zúčastnilo se mnoho významných osobností z politiky, byť ministr školství tentokrát chyběl, a z českého showbyznysu -  Jan Révai, Lucie Hadašová, Petra Černocká, Zora Jandová, Lucie Křížková a Aleš Háma, který celý slavnostní akt moderoval. Po skončení oficiální části pokračoval program v Muzeu voskových figurín Grevin.

Je jen málo podobných příležitostí společného prožitku rodičů a jejich dětí, slavnost si kromě nich užívali i další blízcí, jimž byla účast na slavnosti v Praze umožněna. Slavkovská výprava pod vedením bývalého třídního Martina Řehulky byla v Praze nejpočetnější. Od sponzorů obdržela škola šek na 10 000 Kč.

Prvním třídním schůzkám předchází setkání rodičů a pedagogů v sále kulturního domu. Každým rokem si ředitel školy vybere téma, které je nejaktuálnějším v životě školy. Vloni to byl úplný zákaz zapnutí mobilu v době od vstupu po opuštění školní budovy. Je třeba říci, že nás potěšila prakticky stoprocentní podpora rodičů, kteří se v anketě mohli k navrženému a pro děti velmi obtížně stravitelnému opatření vyjádřit. Od začátku školního roku jsme zaznamenali jen jednotlivá porušení tohoto zákazu, kdy si pro přístroj musel do kanceláře dojít rodič.

Letošní téma byla samostatnost či spíše nesamostatnost současných dětí. Název – pomozte mi, abych to dokázal sám – vystihuje podstatu problému. Mnozí rodiče jsou přesvědčeni o tom, že nejlépe prospějí svému potomkovi usnadňováním života, zametáním cestiček, kterými by se měl prodírat podle svých sil již sám. Je správné klást na děti od nejútlejšího věku přiměřené požadavky. Splnění je pro dítě samo o sobě první odměnou, vaše uspokojení, jež dáte najevo, pak druhou. Je dokonce správné, aby byl občas požadavek nad síly dítěte a ono si zvyklo, že ne vždy bude úspěšné.  Pak nebudeme mít vystresované prvňáčky reagující hysterickým pláčem na nezvládnutý úkol. A život skutečně nelze zařídit tak, abychom se setkávali jen se splnitelnými požadavky. Je určitě lehčí dítěti zavazovat boty ještě ve školním věku, než ho hodiny učit kličku. To je trénink nejen jemné motoriky, ale i trpělivosti, vypořádání se s prvotními neúspěchy. Jak jinak ale můžeme chtít po elementaristce, aby dítě naučila psát?

Nastává sváteční doba, několik dnů budeme trávit pohromadě ve vzájemné blízkosti, jaká přichází jen jednou v roce. Dobrá příležitost zamyslet se nad tím, zdali vedle nás vyrůstá jedinec, jehož připravujeme na samostatný a plnohodnotný život.

 

Pěkného úspěchu dosáhli čtyři žáci naší školy na konverzační soutěži v jazyce anglickém až v dalekém Šternberku. Na místní gymnázium se sjeli osmáci a deváťáci z Moravskoslezského a Olomouckého kraje, kteří hovoří anglicky skoro stejně plynně jako česky. A naši zástupci Sofii Svobodová (8.A), Drahomíra Světlíková (9.A), Samuel Svoboda (8.A), Tomáš Glabazňa (9.B) si nevedli vůbec špatně: tři ze čtyř se ve svých skupinách probojovali mezi nejlepších osm a dva z nich (Sofie a Samuel) pak postoupili až do bojů o medaile. Ty se nakonec získat nepovedlo, ale i umístění těsně pod stupni vítězů je velkým úspěchem, uvážíme-li navíc fakt, že naši žáci, jako jedni z mála, studují angličtinu pouze ve škole a nechodí do žádných jiných kroužků či jazykových škol.

 

            Koncem listopadu zmizely poslední zbytky lešení a škola se objevila v novém hávu. Letos je to sedmdesát let od položení základního kamene, za tři roky budeme slavit sedm desítek roků od otevření nové školní budovy. Ta prošla dvěma rozšířeními a mnoha proměnami, dnes je neodmyslitelnou dominantou naší obce, navíc dobře viditelnou všemi, kdo Slavkovem byť jenom projíždějí.  

            Ač složité vnitřní i vnější práce probíhaly v době vyučování, na chod školy neměly prakticky žádný vliv. Na posledním setkání považoval ředitel školy za svou povinnost poděkovat vedoucím, ale i všem pracovníkům stavby za ohleduplnost /dohodnuta problematická otázka kouření/, vstřícnost a v neposlední řadě také důstojné chování, vystupování i vyjadřování dělníků. Mnozí měli jen základní vzdělání, a přesto pochopili, že se pohybují v prostředí, kde je výchova na prvním místě.

            V poslední době se otevřela otázka koncentrace oxidu uhličitého ve školách, která dosahuje ve třídách již po krátkém čase hodnot snižující výkon dětí a negativně ovlivňuje také zdraví. „Povinnou “ rekuperaci, která bezesporu interiér chodeb určitě nezkrášlila, jsme zrovna s nadšením nepřijali. Zmíněný problém by však měl být na Základní škole Slavkov tímto opatřením definitivně vyřešen a my si můžeme připsat další kladný bod v dlouhodobém úsilí o naplnění hodnot Zdravé školy.

 

Dlouholetou předvánoční tradicí na naší škole jsou tzv. vánoční vstupy do škol, v nichž děti slyší souvislosti slavení vánočních svátků s jejich původním křesťanským smyslem. Pořádáme je ve spolupráci s Opavsko – Ostravskou diecézí. Letos se žáci prvních až třetích tříd spolu s paní učitelkou Zahlovou vydali na "Putování za hvězdou", v němž se v příjemně hravé atmosféře seznámili s příběhem cesty králů do Betléma, přemýšleli o touhách lidí vydat se za něčím, co neznají a chtějí poznat. Ve čtvrté až šestých třídách se tentokrát děti vypravily do světa hudby - přiřazovaly písňové texty ke konkrétním biblickým událostem, rozpoznávaly ukázky vánočních písní podle země původu i podle stáří. Závěrem se poté i ony samy staly hudebníky. Velké ocenění si zaslouží vlastní kreativita žáků, jejich pozitivní naladění a kladný postoj k uměleckým dílům.

           

            Tradice školní VÁNOČNÍ BESÍDKY už trvá desítky let. Na jejím počátku se jednalo výhradně o motivy nejkrásnějších svátků v roce, dnes je přehlídkou toho nejlepšího, čím se děti zabývají v kroužcích školní družiny a klubu. Ale předvánočně slavnostní náladu v sále kulturního domu každoročně spolehlivě navodí. Kouzelným snem nazvaly autorky Mgr. Eliška Kvarčáková a Natálie Stiborská vystoupení nově založeného baletního souboru.  Střídaly se prvky klasického i moderního baletu, zaujalo netradiční náčiní. Na pódiu se vystřídaly starší i mladší obdivovatelky žhavých jihoamerických rytmů kroužku Zumba. Monteráčci, to je už dnes slavkovský fenomén, zájem o činnost v tomto kroužku je enormní, obě předvedené skladby ukázaly vysokou úroveň. Kdo se nesoustředil jen na dokonalé pohybové zvládnutí a zaposlouchal se do krásného textu s názvem Abeceda, zjistil, že s ní stvoříme celý svět. Druhou skladbu si děvčata vybrala, zpracovala choreografii a nacvičila sama. Paní učitelky Trojančíková a Holešová v nich brzy budou mít důstojné pokračovatelky. S nesmírnou chutí a vitalitou zazpívali své písničky Středňáci pod vedením paní učitelky Potepové. Nejmladší děvčata si připravila hudební produkci na téma nestárnoucího Mrazíka, dívky si říkají Minimonteráčci, vede je paní učitelka Urbanská. Ta také nacvičila pohádku Jak princ Mojmír ke štěstí přišel. Děti z mateřské školy paní učitelek Gorčicové a Kremserové roztleskaly sál pásmem Vánoční sen. Ve vánočním duchu vystoupil také Sboreček, tedy naši nejmladší zpěváčci, pod taktovkou paní učitelky Hymlárové. A zpěv provázel celý podvečer. Velcí zapěli za doprovodu školní kapely paní učitelky Malčekové skladby, které posloucháme v předvánočním i vánočním čase už po desítky let. Jejich podmanivé melodie chytly. Nakonec se jako obyčejně auditorium propojilo s hledištěm. Chuť zazpívat si koledy, které tradičně zakončují naši besídku, dostali v zaplněném sále snad úplně všichni. A rozcházeli se s pocitem, že Vánoce už vlastně začaly. A také s tím, že naše děti nám mohou jinde závidět. Při vší skromnosti neznám jinou školu, která dokáže připravit tak pestrý hodinu a půl trvající program. Až se rodiče někdy budou probírat vašim dětstvím, ty chvíle, kdy vás viděli na jevišti, utkví v paměti nesmazatelně. Provází je hrdost a také si myslím, že mají vliv na váš vztah k rodičům – získáváte si jejich uznání a takové okamžiky silně sbližují.

Vyjmenoval jsem čísla našeho programu. Mohl bych začít jmenovat všechny, kdo se na pódiu včera večer objevili, ale bylo by jich příliš mnoho, několik desítek. A tak využívám této příležitosti k vyzvednutí těch, kdo vidět nebyli, ale perfektně zvládli technickou stránku vystoupení. Přicházeli s vlastními nápady, nic nepodcenili, aby všechno včera správně fungovalo. Proto speciální díky do 9. B Vojtovi Winklerovi, Martinu Freyovi, Davidu Markovi a Adamu Vinckerovi.

 

Vycházkou do lesa začala tradiční předvánoční akce M + M, děti nazdobily stromky dobrotami pro naše volně žijící zvířecí kamarády. Pak se všichni přesunuli k Lesance a vytvářeli ozdoby, které po celé svátky zdobí venkovní terasu. Ručně vyrobenými ozdobami ověšeli i vánoční stromek. Očekávaným vyvrcholením programu bylo vystoupení školní kapely. Onemocnění vedoucí paní Malčekové děti poněkud znejistělo, brzy ale ostych ztratily a k nacvičeným písničkám přidávaly i další, jež si zaplněná Lesanka vyžádala. Naštěstí je vedly housle paní učitelky Vaškové, která si soustředěnost, ochotu a snahu dětí nemohla vynachválit. Při horkém čaji se zpívaly koledy a další písničky se zimními motivy, nakonec si /nejen/ děti i zatancovaly. Drobný dáreček byl jen maličkostí ve srovnání se zážitkem předvánočního sobotního odpoledne a podvečera.

 

            Každým rokem pořádá Žákovský parlament ADVENTNÍ SBÍRKU. Je spojena s vysíláním České televize, jejíž adventní koncerty patří k Vánocům už neodmyslitelně. Systém je jednoduchý. Nestojíme o okázalé dary, které jsou spojeny s konkrétním jménem. U vchodu do školy bývá schránka, do níž vhazují své obnosy žáci anonymně. Odměnou není pochvala a ocenění ze strany ostatních, ale jen to pěkné zašimrání někde blízko srdíčka – pomohl jsem někomu, kdo peníze potřebuje víc než já, byť je zrovna před Vánocemi. Všichni, kdo koncert ČT sledovali, mohli být hrdí na částku 3 000 Kč, která se objevila s nápisem Žáci a učitelé ZŠ Slavkov.

 

Na půdě Slezského gymnázia v Opavě se konal již 12. ročník Vánoční matematické soutěže organizované Matematickým ústavem v Opavě a výše jmenovaným gymnáziem. Soutěž je určena zejména pro žáky 9. tříd, kteří reprezentují školu jako tříčlenné družstvo. Tato trojice řeší různé matematické úlohy, hádanky, rébusy, ale i konkrétní situace, při nichž využijí svých matematických znalostí, schopnosti logicky uvažovat a také umění volit vhodnou taktiku. Každá základní škola může nominovat pouze jedno družstvo. Naše škola vyslala do boje Alžbětu Skřontovou (9. A), Matěje Jaroše (8. B) a Jirku Rypla (8. B). V silné konkurenci matematicky nadaných žáků se naše družstvo umístilo na nádherném třetím místě, za což jim patří upřímné poděkování za vzornou reprezentaci slavkovské školy. Vzhledem k tomu, že většina nominovaných družstev byla tvořena žáky devátých ročníků a my vyslali dva osmáky, je tento výsledek dobrým příslibem úspěšnosti i v dalším ročníku.

 

Školní parlament vyhlásil u příležitosti Vánoc soutěž ve výzdobě tříd. Podle daných kritérií-celkového dojmu, sladění jednotlivých prvků, originality a estetického vzhledu hodnotila třídy šestičlenná komise. Čtyři děti a dva dospělí. Zvlášť byly vyhodnoceny třídy 1-5 a 6-9.

Na nižším stupni zvítězila 5. třída s 48 body, druhá třída získala 45 bodů a první třída 43 bodů. Moc se nám líbila atmosféra v 5. třídě, vůně svícnů v první třídě. Zvláštní ocenění patří druhákům s jejich originálním adventním kalendářem. Každý den měli nějaké úlevy nebo úkoly /např. delší přestávku nebo jeden den měli pomáhat maminkám/ Každé dítě mohlo zvolit jeden den. Opravdu skvělý nápad.

A jak to dopadlo na vyšším stupni? Konečný výsledek byl překvapením i pro samotnou komisi. Na prvním místě se umístila 6. A třída s 46 body a na druhém a třetím společně 9. A a 7. B třída. Mezi třídami byly větší bodové rozdíly. Co se nám líbilo? V 6. A závěs na dveřích a nápad s hodinami. V 7. A sněhulák, v 7. B domečky, v 9.A adventní kalendář a závěs.Shodli jsme se, že vánoční výzdoba ve třídách byla vesměs vkusná, zajímavá a určitě přispěla k pěkné vánoční atmosféře.

 

 

Leden

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA se ve Slavkově těší mimořádné přízni dárců, nemalý podíl na jejím úspěchu mělo také 23 žáků školy tvořících jednotlivé skupiny koledníků. Celkem vybrali na podporu nemocným seniorům, lidem v hmotné nouzi, osobám s mentálním nebo duševním postižením a na činnost chráněných dílen 65 720 Kč. Pro srovnání v loňské, také rekordní sbírce, se shromáždilo 51 469 Kč. Za odměnu mohli koledníci navštívit filmové představení, bruslení či kravařský akvapark.

Krásného dárku se dočkali chlapci z Kybernetického kroužku. Dědeček jednoho z nadšenců elektroniky zaplatil pět sad ne zrovna levných zahraničních stavebnic, které potřebují k budování svých robotických výrobků. I nadále budou hoši moci sestavovat své složité výrobky bez zvláštního příplatku k běžnému poplatku za kroužek.

     Zoufalství nad nedostatkem kvalifikovaných pracovníků není jen mediální bublina, ale alarmující stav pro většinu strojírenských podniků v regionu. Že práce v tomto oboru již není spojena se zaolejovanýma rukama a  pucvolou, se přesvědčili žáci devátých tříd i další zájemci. Do svých strojíren, v Oticích – Rybníčky je pozval a závodem provázel ředitel firmy Strojírny Vehovský.

     Po loňském úspěchu v okresní kole byl i letos zájem žáků o ZEMĚPISNOU OLYMPIÁDU značný. Ve třech disciplínách  - v práci s mapou, atlasem a geografických znalostech se utkalo 80 /!/ žáků druhého stupně. V nejmladší kategorii šestých tříd nejlépe uspěla Barbara Kubcová před Evelinou Kunzovou, Lukášem Plachkým, Lukášem Čechem a Petrou Kořínkovou. Sedmáky vyhrál podle očekávání loňský vítěz okresu Filip Kunz, ale jen těsně před Vendulou Trojančíkovou, Denisou Schneidrovou a Luďkem Kleinem. Z téměř čtyř desítek osmáků a deváťáků prokázala největší znalosti a dovednosti Alžběta Skřontová, velmi nadějný byl výsledek Jirky Rypla. Na dalších místech se poskládali Karolína Kunzová, Adam Otipka, Lukáš Hoffman, Štěpánka Kořínková, Matěj Jaroš, Draha Světlíková a Jana Bednaříková. Jmenovaní žáci si poslední den prvního pololetí za odměnu užili v opavském kině Mír cestopisný film Divoká Brazílie.  Po postupu do okresního kola opět zazářil Filip Kunc, který s přehledem vyhrál svou kategorii a čeká ho boj v kole krajském v Ostravě. Soutěží se celkem ve třech kategoriích, v té nejmladší – šesťáků, skončila Barbora Kubcová na místě jedenáctém, nejstarší kategorii jsme kvůli chřipkové epidemii neobsadili. 

 

Letos již po druhé jsme organizovali LYŽAŘSKÝ KURS v Malé Morávce na chatě Sedmikráska. Lyžařský areál na Kopřivné, kde se žáci učili lyžařským dovednostem, prošel výraznou změnou. Přibyla vyhřívaná šesti sedačková lanovka a nová červená sjezdovka. Na jejích pečlivě upravených svazích se vystřídaly obě osmé třídy.

Den začínal budíčkem a rozcvičkou před budovou. Dopolední a odpolední program  byl zpravidla vyplněn výukou lyžování na svahu v družstvech deseti až jedenácti lyžníků. V podvečer si žáci vyslechli přednášky na téma bezpečnosti na sjezdovce, běžeckého lyžování, carvingu a extrémních zimních sportů. Po večeři následoval program, který si připravily skupiny žáků většinou ještě před zájezdem. Bavit spolužáky i sebe bez použití televize, případně jiných médií považujeme za důležitou součást výchovného významu kurzu, večerka v deset však musela být dodržena.

Sněhové podmínky pro obě třídy byly velmi dobré. 8. B měla o něco lepší počasí, a tak mohla vyrazit na běžkařský výcvik na okruh Malá Morávka – Karlov.

            Pokroky v lyžování byly velmi rychlé. Snad k tomu přispěl i vyšší věk dětí, od loňska je kurz přesunut do osmého ročníku. Děti tak od začátku mohly využívat vleku a věnovat se zdokonalování lyžařské techniky. Konec lyžařského kurzu je zakončen závodem ve slalomu, tam žáci předvedou lyžařské umění natrénované během celého pobytu. Vítězi jednotlivých tříd se stali Nikola Kosterová, Ondra Zahel, Klára Bradáčová a Matěj Jaroš.

Co nás těší nejvíc. Cena 1 700 Kč + poplatky za vlek umožní účast prakticky všem dětem. Žádná další akce na základní škole se netěší takové oblibě. Soudě podle slohových prací žáků popisující prožité dny, bylo dosaženo i druhého cíle – semknutí třídního kolektivu.

 

 S nadšením přijaly děti odpoledne ve školní družině nazvané MOJE NEJ HRAČKA.  K vidění byly hračky největší i nejmenší, nejmazlivější i nejtechničtější, robotické, auta na dálkové ovládání, ale třeba jen oblíbené hry, se kterými si hrají děti nejraději. Každý svou hračku představil a poté dal k vyzkoušení ostatním. Všem se odpoledne velmi líbilo, určitě si tuto zábavu někdy příště opět zopakujeme.

            VOLBY ČESKÉHO PREZIDENTA se těšily velkému zájmu i našich žáků. ŽP proto zorganizoval fiktivní druhé kolo, kde se proti sobě postavili dva kandidáti -  současný prezident Miloš Zeman a profesor Jiří Drahoš. Zájem o volby projevilo 152 žáků školy, což je přibližně 80% dětí příslušných ročníků. Někteří byli nemocní, ti, kteří se o volby příliš nezajímali, nevolili. Bylo odevzdáno 150 platných volebních lístků. Výsledek: 63 dětí volilo Jiřího Drahoše, 87 dětí pak dalo hlas Miloši Zemanovi.

 

            Soutěž v SUDOKU přilákala jak žáky vyššího, tak i nižšího stupně, škoda však, že se touto logiku tříbící činností nezabývá více našich dětí.  V „malé“ kategorii dosáhl nejvyššího počtu bodů Danek Plachký /3. třída/před Davidem Trojančíkem a Julií Bradáčovou. Na vyšším stupni zvítězila Jana Kramolišová, o druhé a třetí místo se podělili Filip Kunc a Štěpánka Kořínková. 

 

            SPORTOVNÍ GYMNASTIKA je individuální sport rozvíjející sílu, obratnost a rychlost, kterému se na naší škole pod vedením učitelů i vychovatelek věnují v kroužcích ŠD a klubu desítky žáků. Gymnastika je opravdová dřina, která navíc i docela bolí, kromě uvedených fyzických dovedností však tak jak žádný jiný sport rozvíjí i jiné vlastnosti zejména odvahu i překonávání svých limitů.  Vážíme si úsilí a disciplíny, se kterou se cvičenci i cvičitelé připravují na závody na okresní úrovni. A letos přinesla tato soutěž neobvyklou žeň úspěchů. Především první místo v družstvech mladších chlapců a tím postup do krajského kola, i tři bronzová místa v dalších kategoriích! Z jednotlivců vynikli zejména Tereza Kaperová  a Jan Vitásek.

 

V den, kdy děti obdržely vysvědčení byl uspořádán Žákovským parlamentem MAŠKARNÍ KARNEVAL. Žáci nižšího stupně prožili zábavné odpoledne plné dětských písniček, her a soutěží. Zúčastnila se téměř stovka dětí, v nejhojnějším počtu dorazili čtvrťáci, a napočítali jsme 45 nápaditých masek. Ty se všem představily, na pódiu defilovali krásné princezny, stateční rytíři, vojáci, odvážní kovbojové, čarodějky a také např. sympatická letuška nebo Červená Karkulka. Odborná porota pak vyhodnotila nejlepší masku domácí výroby, kde třetí místo obsadily Jing a Jang v podání Julie Bradáčové a Nikol Lischkové ze 4. třídy, druhé místo patřilo 30% sýru Eidam a špekáčku v představení Kamili Matalové a Klárky Ryžové (4.třída) a první místo získala Svíčka a sirka, ztvárnily Eliška a Anička Gorčicovy  ze 4. třídy. Nejvtipnější maskou a absolutním vítězem se stala „ Šatní skříň“ v podání Davida Trojančíka z 3. třídy. Žákovský parlament si pro děti připravil hry, nejdéle děti bavila „židličkovaná“, „Kuba řekl“ a další. V samotném závěru se na děti vysypaly nafouknuté balonky, které si účastníci mohli odnést domů.

Pro všechny to bylo velmi příjemně strávené odpoledne. Velký dík patří Žákovskému parlamentu za precizní přípravu a organizaci celého karnevalu.

 

Únor

   V únoru proběhl DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pro děti, které ještě nechodí do školy. U vstupu děti vítali pejsek a kočička, dvojice, jež děti po celou dobu doprovázela a pomáhala plnit lehčí i obtížnější úlohy. Děti si vyzkoušely, že není vůbec jednoduché zašít pejskovi kalhoty, ozdobily si proslulý „moc dobrý dortík“, oživily smutnou noční košilku a pomohly pejskovi a kočičce usušit se po mytí podlahy. Všichni se zapojili do zpěvu, při písničce Kočka leze dírou – si mohli připraveným otvorem opravdu prolézt. Odměnou za úspěšné absolvování okruhu byl počítačový dětský koutek. Při odchodu obdrželi předškoláci na krk upomínkovou medaili. Poděkování patří žákům páté třídy a deváťákům, kteří učitelkám nižšího stupně zdatně sekundovali a svého úkolu průvodců školou se skvěle zhostili.

     Okresního kola pěvecké soutěže školních družin se zúčastňuje stále více těchto zařízení, Slavkov však svou dominantní pozici opět uhájil. Obě naše vystoupení byla zařazena do zlatého pásma se zvláštním oceněním poroty. V mladší kategorii prvňáků a druháků si srdce hodnotitelů získala skladba J. Nohavici Tři čuníci, starší pak zabodovali skladbou Buchet je spousta. Nechyběl ani doprovod ať už na flétničky, kytary, klavír, housle či jenom Orfovy rytmické nástroje. Tradičně se jedná o odpoledne plné úsměvů a radosti ze zpěvu, kterého /tedy aktivně prováděného/ v naší společnosti nějak ubývá.

            SPORTOVNÍ GYMNASTIKA je individuální sport rozvíjející sílu, obratnost a rychlost, kterému se na naší škole pod vedením učitelů i vychovatelek věnují v kroužcích ŠD a klubu desítky žáků. Gymnastika je opravdová dřina, která navíc i docela bolí, kromě uvedených fyzických dovedností však tak jak žádný jiný sport rozvíjí i jiné vlastnosti zejména odvahu i překonávání svých limitů.  Vážíme si úsilí a disciplíny, se kterou se cvičenci i cvičitelé připravují na závody na okresní úrovni. A letos přinesla tato soutěž neobvyklou žeň úspěchů. Především první místo v družstvech mladších chlapců a tím postup do krajského kola, i tři bronzová místa v dalších kategoriích! Z jednotlivců vynikli zejména Tereza Kaperová  a Jan Vitásek.

    V den, kdy děti obdržely vysvědčení byl uspořádán Žákovským parlamentem MAŠKARNÍ KARNEVAL. Žáci nižšího stupně prožili zábavné odpoledne plné dětských písniček, her a soutěží. Zúčastnila se téměř stovka dětí, v nejhojnějším počtu dorazili čtvrťáci, a napočítali jsme 45 nápaditých masek. Ty se všem představily, na pódiu defilovali krásné princezny, stateční rytíři, vojáci, odvážní kovbojové, čarodějky a také např. sympatická letuška nebo Červená Karkulka. Odborná porota pak vyhodnotila nejlepší masku domácí výroby, kde třetí místo obsadily Jing a Jang v podání Julie Bradáčové a Nikol Lischkové ze 4. třídy, druhé místo patřilo 30% sýru Eidam a špekáčku v představení Kamili Matalové a Klárky Ryžové (4.třída) a první místo získala Svíčka a sirka, ztvárnily Eliška a Anička Gorčicovy  ze 4. třídy. Nejvtipnější maskou a absolutním vítězem se stala „ Šatní skříň“ v podání Davida Trojančíka z 3. třídy. Žákovský parlament si pro děti připravil hry, nejdéle děti bavila „židličkovaná“, „Kuba řekl“ a další. V samotném závěru se na děti vysypaly nafouknuté balonky, které si účastníci mohli odnést domů.

Pro všechny to bylo velmi příjemně strávené odpoledne. Velký dík patří Žákovskému parlamentu za precizní přípravu a organizaci celého karnevalu.

    Obecní knihovna je již tradičním místem, kde probíhá slavnostní PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE žáčků prvních tříd. Po přivítání třídní učitelkou Hedvikou Vaškovou si děti vyslechly popletenou pohádku, kterou společně opravily. Poté dva zástupci třídy přednesli slib čtenáře, který děti stvrdily hlasitým „slibuji“ a podpisem. Pan starosta Vladimír Chovanec v dobovém oblečení postupně všechny pasoval na rytíře „Řádu čtenářského“. Od paní knihovnice Mgr. Dany Jarošové dostaly děti svou průkazku a hned si mohly vybrat knihu ke čtení.

Příjemné odpoledne všem přítomným osladily maminky upečenými dobrotami, při kterých se dobře povídalo. Kromě snahy rodičů udělat toto odpoledne slavnostním a pro děti nezapomenutelným zážitkem, si paní učitelka váží upřímného poděkování za práci s  dětmi, kterého se jí toho odpoledne od rodičů dostalo.

                PLES SRPŠ se konal tradičně v kulturním domě ve Slavkově, k zábavě hrála skupina MERKUR. Tradiční vysokou společenskou úroveň zpestřil bohatý kulturní program. Ples zahájily fanfáry a vystoupení žáků hry na žesťové nástroje ZUŠ Václava Kálika v Opavě. Poté ukázaly své dovednosti mažoretky. Vrcholem bylo jedinečné premiérové vystoupení slavkovských žen pod vedením Mgr. Martiny Trojančíkové, které nacvičily sletovou skladbu „Siluety“. Ve všech vystoupeních se předvedly jak současné, tak bývalé žákyně naší školy. K dobré pohodě plesu přispěla bohatá květinová výzdoba, vynikající guláš, pečené kuře a zákusky, jež šly na dračku. Výbor SRPŠ i vedení školy děkují všem účinkujícím, sponzorům i rodičům, kteří si zakoupili vstupenku a přispěli darem do tomboly. V neposlední řadě patří poděkování také našim kuchařkám ze školní jídelny za vynikající občerstvení. Připomínáme, že výtěžek z plesu jde zpět dětem naší školy na podporu četných aktivit, odměny za úspěchy v soutěžích apod.

    Uspokojení z výrazného snížení absence v prvním pololetí vzalo před jarními prázdninami za své chřipkovou epidemií, se kterou se letos potýkala celá republika. Tentokrát se nevyhnula ani učitelskému sboru, a tak zajistit vyučování opravdu nebylo jednoduché. Naštěstí jarní prázdniny měly na zdraví dětí pozitivní účinek, třídy jsou už opět plné.

 

Březen

   Šatny a /ne/pořádek v nich, byl léta evergreen provozních porad. V naší škole jsou tyto prostory prvním dojmem pro příchozího.  Udržet vzhled na přijatelné úrovni se dařilo spíše úsilím uklizeček a třídních učitelů než smyslem pro pořádek samotných žáků. Zděšení v Žákovském parlamentu vyvolal návrh zahrnout bodování pořádku do celoroční soutěže tříd a byl zamítnut nezvykle jednotně. Před každou třídní schůzkou se stoly prohýbaly pod věcmi různě zatoulanými.

Po jarních prázdninách se dětem po vstupu do školy naskytl pohled, který úplně změnil vstupní prostory. Namísto ocelových klecí, které znají generace slavkovských školáků, přivítaly děti vkusné uzamykatelné skříňky – tak, jak je znají z amerických filmů. Zatím se zdá, že nemalá investice přispěje k většímu pořádku, pocitu soukromí a zamezí i případným ztrátám. Na nejbližší třídní schůzce však doporučíme rodičům, aby si nezapomněli vyzvednout u synátora či dcery klíček a obsah skříněk podrobili zevrubné prohlídce.  

   Kdo chtěl vidět jaro, musel do školy. Třetí březnový víkend toužebně očekávanou vesnu ani v nejmenším nepřipomínal. Mráz zesílený silnými poryvy severáku, přibil většinu občanů do tepla bytů, kde mohli jen vzpomínat na předcházející neděli s krásným slunečním počasím. Ti, jež přijali pozvání Základní a mateřské školy ve Slavkově na VELIKONOČNÍ VÝSTAVU, se však z jara těšit mohli. Celé jedno křídlo bylo věnováno motivům nadcházejících svátků. Chodby i učebny byly zaplněny symboly nadcházejícího znovuzrození přírody a života v ní. Většina návštěvníků přišla se svými dětmi či vnuky, aby s nimi absolvovala různorodé aktivity jako hod vejcem, slalom, lovení kuřátek a další.  Využívali příležitosti tvořit jednoduché výrobky, mohli si podle svého vkusu nazdobit připravené perníčky. Zájem byl i o zakoupení toho, co připravili v hodinách výtvarné výchovy a pracovního vyučování děti základní a mateřské školy. Nakoupit bylo možné sladkosti připravené školou i školní jídelnou, jen koláčů, které získávají proslulost v širokém okolí, se prodalo nepočítaně. Mnozí návštěvníci strávili v prostorách školy celý půlden, vždyť součástí bylo i posezení v improvizovaných zákoutích s podávaným občerstvením. Vyvrcholením bylo nedělní odpoledne, vystoupení školních souborů s nápaditým aranžmá jednotlivých skladeb rozneslo dobrou náladu po celém areálu.

Zorganizovat podobnou akci je možné jen v součinnosti celého kolektivu zaměstnanců školy, a žáků. Ti po oba dny bez problému přejímali společně se svými učiteli dohled nad celou akcí, která přilákala přes tisícovku malých i velkých návštěvníků nejen ze Slavkova.  

   DEN UČITELŮ -společně s našimi žáky slavíme narození pedagoga a filosofa J. A. Komenského. Máme na škole pěknou tradici, tento den se za katedru postaví žáci a po předběžné přípravě s vyučujícím vedou hodinu oni. Ta je pak zhodnocena přítomným kantorem a ty povedené odměněny ředitelem školy. Už i prvňáčci/!/ dokázali vést své spolužáky způsobem, který sice v roztomilých detailech kopíroval třídní učitelku, znamenal však plnohodnotných 45 minut výuky. Ne každá hodina byla zvládnuta, to se ovšem vždy nepodaří ani ostřílenému pedagogovi. Mnozí žáci si za katedrou uvědomili důležitou skutečnost – že totiž dobře připravená hodna je jen polovinou úspěchu. Tou druhou je spolupráce se třídou, její aktivita, oboustranná komunikace. Velmi podobně o své práci hovoří také herci na jevišti. Objevily se mimořádně kvalitní výkony, jež dávají tušit pedagogický talent a možná je za pár let přivítáme za katedrou ZŠ Slavkov už natrvalo…

 

   Ještě delší tradicí je, že se scházíme s našimi důchodci a dalšími hosty. Vždy jednou za tři roky pořádá tuto slavnost škola a obec Dolní Životice. Koná se v místním sále, ten musí pojmout hodně přes stovku účastníků. Zvláště nás těší zájem důchodců ze škol, školek, jídelny – vždyť řada z nich strávila v těchto školských zařízení velkou část svého aktivního života.  Starostové na slavnostním shromáždění každoročně oceňují osobnosti školního roku a práci pedagogických i správních zaměstnanců. Letos byla tato část setkání výjimečná – vedení obce Slavkov využilo slavnostní příležitosti k ocenění ředitele a zástupkyně naší školy, kteří se závěrem tohoto školního roku končí svou pracovní kariéru.

 

Mgr. František Hodný poprvé vstoupil do slavkovské školy v lednu 1975 za ředitelování pana Jiřího Vaňka. Bylo to ještě před jeho studiemi na Pedagogické fakultě v Ostravě, začátky tedy byly hodně těžké. Od té doby však měl o své další budoucnosti jasno – vyučovat na venkovské škole se širokým sportovním zázemím i přírodně hodnotným okolím. Po absolvování školy a vojenské služby devět let působil na blízké Základní škole Stěbořice a v březnu 1990 se vrátil již ve funkci ředitele do Slavkova. Pamětní plaketa obce Slavkov mu byla udělena za celoživotní velmi odpovědnou tvůrčí a pedagogickou práci ve funkci ředitele školy, za vytváření podmínek pro práci žákovského parlamentu, vytváření místa s přátelskou atmosférou podporující morální hodnoty a tradice, kde se žáci, rodiče i zaměstnanci cítí spokojeně a přispívají tak k vytváření dobrého jména ZŠ a MŠ Slavkov na veřejnosti.

Mgr. Sylva Chovancová je spjata se slavkovskou školou ještě těsněji – stala se jejím osudem od první třídy školní docházky. Její stopa ve Slavkově je naprosto mimořádná, stovky slavkovských občanů prošlo kromě jejího působení pedagogického třeba také nezapomenutelnými letními tábory. Ocenění s pamětní plaketou bylo uděleno za úspěšnou celoživotní tvůrčí pedagogickou práci, za dlouholetou odpovědnou práci ve funkci zástupkyně ředitele školy, vytváření co nejlepších podmínek pro práci žáků a pedagogů, za dosahované vynikající výsledky svých žáků v matematických soutěžích, které přispívají k dobrému jménu ZŠ a MŠ na veřejnosti.

 

  Dne 20.3.2018 jsme se zúčastnili se ŠK turnaje ve florbale na ZŠ Šrámková v Opavě. Na turnaji byly čtyři družstva – nakonec jsme po součtu gólů skončili na krásném 2. místě. 

   Dne 22.3. jsme se s dětmi ŠD zúčastnili turnaje v miniházené na ZŠ Šrámková v Opavě. Turnaj se hrál stejně jako na podzim – za pomocí kostky. Když dal někdo z dětí gól, šel si hodit kostkou a jaké číslo mu padlo, tolik se zapsalo bodů do tabulky. Tato metoda se nám velmi líbila už na podzim, protože jde zejména o zábavu. Na turnaji byla mladší a starší kategorie. V mladší kategorii byly celkem 3 družstva – Vrchní, Otická a my. Ve starší kategorii byly družstva čtyři – Otická, Šrámková, E. Beneše a my.

Mladší žáci:

   Mladší družstvo tvořilo celkem 6 chlapců – Daniel Plachký, Marek Kubala, Konstantin Sojakovič, Matyáš Vícha a David Vincker ze 3. třídy a Jakub Zahel z 2. třídy. Kluci si vedli zejména v prvním zápase výtečně. Hráli se ZŠ Otickou a na konci hry brankář Marek Kubala odcházel s čistým štítem, kdežto na druhé straně bylo celkem 35 bodů. Tudíž výhra 35:0. Druhou hru už se nám bohužel tolik nedařilo, ale i přesto jsme to nevzdávali a vybojovali skóre 10:37. Jedna výhra a jedna prohra nás nakonec umístila na krásné 2. místo. Nejlepším střelcem byl stejně jako na podzim Danek Plachký s celkovým skóre 34 bodů. Všem naším malým bojovníkům patří velká pochvala.

Starší žáci:

   Starší družstvo tvořilo také 6 chlapců – Daniel Tůma, Dominik Šenk, Matyáš Slunský a Jakub Mellar z 5. třídy a dále Šimon Mazur a Adam Humpolec ze 4. třídy. Hoši krásně remízovali první zápas s Otickou 19:19, druhý zápas se Šrámkovou jsme bohužel prohráli 30:38 a poslední zápas se ZŠ E.Beneše jsme taktéž prohráli 25:27. Všechny zápasy byly velmi napínavé až do samotného konce, kluci to nevzdávali, ale bohužel jim to vždy o pár bodů uteklo. Nejlepšími střelci byli po celý zápas Danek Tůma a Dominik Šenk.

   Přes padesát žáků od prvňáčků po nejstarší se zúčastnilo školního kola soutěže lidových písní z našeho slezského regionu. A jako každý rok by nám každá škola mohla závidět nejen úroveň, ale i překrásnou atmosféru vytvořenou posluchači i soutěžícími, mezi kterými nechyběla ani desítka chlapců. Je potěšitelné, kolik slezských písní děti znají a jak rádi je zpívají. Do okresního klání jsme mohli beze studu poslat všechny, které obsadily Zlaté pásmo: Elen Malchárková, Tereza Anna Králová, Karin Malchárková, Jiří Duroň, Eliška Lhotská, Adriana Lhotská, Leontýna Malchárková, Natálie Kurková,  Beata Uhlářová. Do tohoto pásma byli zařazeni i Danilel Gorčica a David Trojančík, oba byli skvělí. Stříbrné pásmo: Tereza Malčeková, Pavla Hrazdilová,  Vendula Trojančíková, Tereza Tomášková, Tereza Zahlová, Mimořádné ocenění: Dominik Borunský, Ondřej Malchárek, Adrien Tanekou, Ondřej Volovský, Vojtěch Šenk.  Bronzové pásmo a o cenění za účast: Tadeáš Endrych, Václav Juchelka, Anna Ryplová, Viktorie Radková, Dominika Grosmanová, Aneta Maršálková, Vanda Najsrová, Karolína Lozertová, Klárka Zahlová, Petra Hlávková, Adéla Vlčková, Anna Stojakovič, Nikola Lischová, Aneta Přibylová, Julie Bradáčová, Adéla Malíková, Lucie Kempková, Tereza Janků, Monika Freyová, Elen Bořecká, Veronika Janíková, Pera Koníčková, Magdaléna Pavlíčková, Barbora Černá, Barbora Kubcová, Karolína Albertová.

   Okresních PLAVECKÝCH ZÁVODŮ v opavském bazénu se zúčastnilo jedenáct našich dětí z druhé až páté třídy, soutěžilo 12 školních družin z velkých opavských, ale i malých vesnických škol!!! V této obrovské konkurenci jsme si vedli skvěle. Naši plavci vybojovali dvě zlaté! Kuba Montag z druhé a Julinka Bradáčová ze čtvrté třídy.

 

Duben

   Nejlepšího výsledku ve školním kole FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY dosáhl osmák Jiří Rypl, do okresu jej provázela Jana Bednaříková z 9. A. Další umístění Alžběta Skřontová, Draha Světlíková, Markéta Volovská a Štěpánka Kořínková. 

    Paní učitelka Hlásná připravovala děti v zeměpisné olympiádě. Velmi nás těší 1. místo Filipa Kunce, žáka 7. A v okresním kole.

    Nejlepší skřivánkové a skřivánci ze Slavkova zazpívali v Opavě. V sále Střediska volného času v obrovské konkurenci 31 a 33 účastníků postoupili:Adriana Lhotská z 5.třídy s písní: Šla děvucha, Před tum našum siňum, Tereza Anna Králová  ze 7.třídy: Nad našum dědinum, Řikaj děvča. Hned v sobotu odpoledne se zkoušelo s cimbálovou muzikou Gizdi z Opavy. V pátek  4.5. 2018 v 16.00 hodin v Loutkovém divadle proběhne koncert nejlepších Skřivánků z Opavska.

    Úžasného výsledku dosáhla dvě naše děvčata, členky přírodovědného kroužku, v BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDĚ. Drahomíra Světlíková a Alžběta Skřontová nenašly mezi reprezentanty škol opavského okresu přemožitele, Draha zvítězila a Bětka obsadila místo druhé !!! To se snad ještě žádné škole nepodařilo. Jenom poznávačka obsahovala tři stovky živočichů a rostlin, bylo nutné vypracovat vstupní práci, která připomínala seminární práci VŠ studenta, nastudovat obsáhlý odborný materiál. Obě děvčata pochopitelně postoupila do krajského kola do Ostravy, tam už nedokázala napodobit vítězství Filipa Kunce z olympiády zeměpisné a skončila na deváté a jedenácté příčce. Do krajského kola postoupil z okresu i žák 7. A Luděk Klein.

   DEN ZEMĚ jsme i letos slavili s igelitovými pytli, do kterých se přesunoval nepořádek po zimě. Nutno říci, že v samotném Slavkově pokračuje trend kladného přístupu občanů k udržení pořádku, výjimku tvoří kuřáci, obtížného dobývání nedopalků z chodníků a dalších ploch bylo náležitě výchovně – proti kuřácky – využito. Automobilisty projíždějící silnicemi na Zlatníky, Otice, Hertice a Opavu však pozitivní trend zatím nedostihnul, pytlů s plasty a netříděným odpadem zde byla na výpadovkách i letos slušná úroda.

 

   V rámci Dne země vyrazily obě devítky na trošku netradiční plavbu po řece Opavě. Úkolem bylo nejen vrátit se živí a zdraví s kopou zážitků, ale taky vyčistit břehy řeky od věcí, které v přírodě opravdu nemají co dělat. Na zhruba 8 km jsme nasbírali asi deset velkých pytlů plastů, gumy a skla. Došlo také na vodní bitvy mezi posádkami, čehož pak někteří v chladnoucím počasí hořce litovali.

   Celou zimu až do jarních měsíců se v ranních hodinách odehrával v tělocvičně turnaj v BADMINTONU. Potěšil velký zájem o tento sport, jen jedna z mnoha přihlášených dvojic skončila před odehráním jednotlivých skupin. V kategorii čtvrté a páté třídy zvítězili Jirka Duroň s Jakubem Mellarem před Dankem Tůmou a Dominikem Šenkem. U osmáků nejvíce bodů získali Matěj Jaroš s Jirkou Ryplem, druzí byli Filip Šenk a Dominik Kubala, třetí Dominik Vícha a Lukáš Beil. V nejstarší kategorii nenašli přemožitele Jakub Quis s Davidem Markem, druzí byli Adam Vincker a Martin Frey, třetí David Hučík a Vojta Winkler.Ocenění patří zástupcům ŽP, kteří sami celý turnaj zorganizovali a řídili, celkem šlo o desítky zápasů, všechny proběhly bez problémů.

   Žákovský parlament se zabýval připomínkami žáků ke ŠKOLNÍ JÍDELNĚ. Předseda s nejstaršími zástupci pak jednali s ředitelkou ŠJ a vydali společné memorandum:

Především předali díky svých spolužáků za jídla, která milují, ač jsou velmi pracná – např. když jsou tolik oblíbené vdolky, nastupuje tým kuchařek již ve čtyři hodiny ráno.

POZITIVA: Oceňován je nápad se zeleninovými saláty, ze stolečku rychle mizí, ač když je děti dostanou k hlavnímu jídlu, mnozí je vrací.

Vynikající svíčková i ostatní omáčky.

Oblíbené jsou špagety a jiní těstoviny.

Chutnají /bohužel ne všem/ zeleninové přílohy.

Všichni si cení možnosti vybírat ze dvou jídel.

Shoda zvýšit podíl bezmasých jídel.

Většinou pozitivní přístup paní kuchařek u výdeje.

VÝHRADY: Nechutná maso z tuňáka, u dětí si našlo oblibu jen u jednotlivců, přijat návrh nahradit zeleninovým rizotem. Občas se stane, že brambory jsou pře nebo nedosolené. Poznámka: Obecně Češi mají dvojnásobnou spotřebu kuchyňské soli a snahou jídelny je solení omezit.

Výhrady ke konzistenci bramborové kaše, snad díky zředění velkým množstvím mléka. Je však z brambor a nikoliv z prášku, jak se některé děti domnívají.

   Dne 25. 4. 2018 navštívili žáci z fotografického kroužku spolu s některými žáky 8. ročníků dvě strojírenské firmy, a to Prestar a Ferram. Žáci navštívili podniky v rámci fotografické soutěže Opavský průmysl očima dětí pořádané SDST a SŠT Opava. Na exkurzi měli žáci možnost seznámit se s jednotlivými pracovními obory ve strojírenském průmyslu, výrobky daných firem, případně se na cokoliv zeptat našich průvodců. Do soutěže bylo posláno 5 fotografií. Věřme, že se žákům podaří uspět s jejich snímky jako v loňském roce.

  Naši žáci jsou dlouhodobě úspěšní také v matematických soutěžích. Pod vedením p. uč. Starečkové se žáci připravovali na matematickou olympiádu. Velmi dobře nás reprezentovali v okresním kole Matěj Jaroš a Jiří Rypl, kteří se stali úspěšnými řešiteli. 

   V únoru vyhlásil Opavský a Hlučínský deník soutěž pro školky, školy a školní družiny pod názvem O nejpěknější velikonoční vajíčko.  V té době jsme měli v kroužcích hodně práce s přípravou výrobků na naši školní velikonoční výstavu, ale přesto jsme jedno vajíčko vyrobili a do soutěže poslali.   V OC Breda bylo vajíčko vystaveno společně s dalšími a návštěvníci si mohli vybrat, kterému dají svůj hlas. A k našemu velkému překvapení to naše vajíčko v anketě vyhrálo 1. místo!  Pro naši školní družinu to znamenalo také finanční odměnu ve výši 3000,- Kč.  Dětem ŠD udělala výhra obrovskou radost. Slavnostní předání bylo součástí velké show známých youtuberů. Když moderátor vyhlásil ZŠ Slavkov, dostavila se na pódium dvacítka našich žáků od první do deváté třídy.

   ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA je jednou z nejoblíbenějších soutěží, do které se zapojují tisíce dětí. Tolik jich asi bylo i v celém Moravskoslezském kraji, do Ostravy se sjeli ti nejlepší z okresních kol, mezi nimi i vítěz Opavska Filip Kunz ze 7. A.. Na úkoly s mapou, atlasem a všeobecnými geografickými znalostmi by se v této úrovni zapotil i výjimečný znalec naší planety. Filip si s nimi poradil vskutku excelentně a s nejvyšším počtem bodů vyhrál i krajské kolo. Gratulace nejen jemu, ale i jeho učitelce zeměpisu Mgr. Kristýně Hlásné.

   FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA na Mendlově gymnáziu v Opavě byla příležitostí pro naše reprezentanty ukázat své znalosti. V kategorii E, tedy té nejstarší, jen šest žáků okresu získalo titul úspěšného řešitele. Jana Bednaříková z 9. A se mezi ně nevešla, podle počtu dosažených bodů skončila na devátém místě. Jiří Rypl z 8. B sice skončil v kategorii F na místě desátém, podmínky úspěšného řešitele však naplnil, k čemuž lze při obtížnosti zadaných úkolů jen gratulovat, úspěšných řešitelů se našlo v této kategorii mezi soutěžícími celého okresu jen jedenáct.

   MATEMATICKÝ KLOKAN prověří logické uvažování, hledání chytrých řešení, ve vyšších třídách jsou však již nutné poměrně obsáhlé znalosti královny věd. Soutěží se „na dálku“, velmi pěkným výsledkem je dosažení padesáti a více bodů. Neoficiálně se zúčastnili i prvňáčci /museli přelouskat poměrně složitý text zadání/, pozoruhodného skóre dosáhli Vašek Juchelka a Danek Pustka. Z jednotlivých kategorií vybíráme: CVRČEK  /2. – 3./ Petra Hlávková, Natálie Kurková, David Trojančík, Danek Plachký. KLOKÁNEK /4. – 5./ Adéla Gebauerová, Tereza Mikolajková, Viktor Šnajdr, Vendula Richterová, Alžběta Kadaňková. BENJAMIN /6. – 7./ Magdaléna Pavlíčková, David Zahel, Barbora Kubcová,  Matěj Škrobánek, Adéla Malíková.  KADET /8. – 9./ Štěpán Rychlý – nejvyšší skóre, Tomáš Glabazňa, Jan Winkler, Alžběta Skřontová, Tereza Kaperová, Adam Mička, Štěpán Vystrk, Matěj Jaroš. Potěšily výrazně vyšší výsledky u obou devátých tříd ve srovnání s loňskem, půlroční dril přípravy na přijímací zkoušky zřejmě přinesl ovoce.

   Dne 11.4.2018 jsme se s dětmi ŠD zúčastnili turnaje ve vybíjené na ZŠ Edvarda Beneše v Opavě. Nakonec jsme skončili na krásném 3. místě z 5 družstev.

Květen

   Mc Donald´s Cup 2018 Ve čtvrtek 3.5. jsme uspořádali fotbalový turnaj u nás na hřišti TJ. Musím poděkovat všem, co se podíleli na přípravě a hlavně paní učitelce Malčekové, která vše zařídila. Také klukům z 9.B třídy – Tomáši Markovi a Jakubovi Quisovi, kteří všechny zápasy pískali. Turnaje se zúčastnily celkem čtyři školy – Šrámková, Englišova a Mařádkova. Hráči hráli 2x10 minut ve složení 5+1. Na hřišti panovala převážně soutěživá atmosféra a touha po vítězství. První turnaj jsme hráli se ZŠ Mařádkovou, kterou jsme porazili s přehledem 4:1. Druhý zápas už se nám tolik nedařilo a zápas se ZŠ Englišovou jsme prohráli 9:0. Naše naděje na vítězství trochu upadla, ale i přesto jsme šli plní sil do posledního zápasu se ZŠŠrámková, kterou jsme porazili 4:2. Konečné umístění tak dopadlo následovně: 1. ZŠ Englišova 2. ZŠ Slavkov 3. ZŠ Mařádkova 4. ZŠ Šrámková Hráči, kteří se podíleli na skvělém výkonu : Dominik Šenk, Daniel Tůma, Jiří Duroň, Jakub Mellar, Matyáš Slunský, Zdeněk Najser, Barbora Slavíková a Barbora Pavelková z 5. třídy, Viktor Šnajder ze 4. třídy a Marek Kubala, Daniel Plachký a David Trojančík ze 3. třídy. Všem bojovníkům patří velká pochvala za krásný výkon. 

 OPAVSKÝ SKŘIVÁNEK proběhl počátkem května v Loutkovém divadle za doprovodu cimbálové hudby Opavští gizdi. Dvě želízka, která jsme měli v kategorii zpěváčků šesté a sedmé třídy, jsme přetavili ve dvojnásobné zlato. Zasloužily se o to Karin Malchárková a Anna Tereza Králová, které svým výkonem oslnily fundovanou porotu. Do moravského finále, které se koná ve Valašském Meziříčí, postoupily z okresu ze všech kategorií pouze dvě zpěvačky, mezi nimi i naše Elen. Koncert pořádá Český rozhlas Brno. Zpěváčky doprovází Brněnský orchestr lidových nástrojů, interpreti tam vystupují v lidových krojích. Druhým vrcholem úspěšného ročníku je účast obou našich hvězdiček na Mezinárodním folklórním festivalu v Dolní Lomné. Kromě rodičů a všech, jež našim pěveckým nadějím drží palce, způsobila děvčata radost své učitelce hudební výchovy, že společná mnohaměsíční dřina byla korunována tak krásnou odměnou. 

   Květnový atletický čtyřboj pro žáky prvních až čtvrtých tříd se uskutečnil na sportovní ZŠ Englišova. Naši školu reprezentovali odhodlaní chlapci a děvčata, jež bojovnost neztratili ani ve vyčerpávajícím horku. A přinesli škole medaile. Teprve prvňáček Šimon Čech dosáhnul hned napoprvé třetí příčky a z úplného vítězství nad všemi soupeři se radoval Viktor Šnajdr.

   Druhá rodičovská kavárna s matematikou profesora Hejného se uskutečnila v květnu ve druhé třídě. Druháčci v roli průvodců a učitelů představili svým rodičům postupně šest různých prostředí Hejného matematiky. Cyklotrasy, Rodinu, Sousedy, Geodesky, Indické násobení a Násobilkové obdélníky. Rodiče si při šálku dobré kávy procvičili paměť a mnohdy i mozkové závity. Panovala atmosféra vzájemného povzbuzování, všechny připravené úlohy se přítomní snažili splnit až do konce. Velkou pochvalu si zaslouží všichni druháčci, kteří ze všech sil vyučovali své rodiče.

   Druhá třída se v posledním květnovém týdnu vydala na Bílou Holubici v Mokřinkách.  Hned v první společné aktivitě se děti proměnily v piráty.  Na ostrově Bílá Holubice našly v lese každý svůj pirátský šátek a mapu k pokladu.  Pak začal výcvik. Stavba lodi, lezecká stěna, jízda na koni, maskování oděvů, odhalení bandy pirátů, sbírání známek na okolních ostrovech, mlynářská cesta v Davidově mlýně, lov ryb z marshmallow a další zajímavé úkoly děti výrazně zocelily. A tak se ve středu odpoledne podle mapy a získaných indicií vydaly k pokladu. Cestou je čekaly různé nástrahy a překážky, ale přesto poklad nakonec našly.  A byl velmi bohatý. Stejně jako závěrečný jarmark, kde si děti získané body proměňovaly za odměny. Paní učitelka D. Jarošová děkuje všem rodičům, kteří přispěli krásnými odměnami pro děti, p. Zahelovi a p. Najsrovi za zajištění lezecké stěny na hasičské škole a p. Kvarčákové za doprovod a zdravotní dohled. 

  Okresní soutěž Mladých zdravotníků - 11. 5. 2018 na Městském koupališti V Opavě. Vynikajícího výsledku dosáhly děti obou družstev, které získaly úžasné 2. místa! Pro žáky v obou kategoriích byly připraveny 3 stanoviště s modelovými situacemi, kde si prakticky ověřili své znalosti první pomoci z kroužku, dále stanoviště obvazové techniky, transportu zraněného, přivolání a komunikace s operátorem záchranné služby. Opravdoví záchranáři - rozhodčí je pak bedlivě sledovali a hodnotili jejich týmové počínání. Je nádherné vidět naše děti, jak ošetřují zraněné a cítit hrdost a pýchu. Leckterý dospělý by se jim nemohl rovnat! Ošetřovali např. pneumotorax, tepenné krvácení, otřes mozku s masivním krvácením z nosu, bezvědomí, výron kotníku, spáleniny, hluboké řezné rány, epileptický záchvat, zasahovali u hromadného zranění a další.

Na každém stanovišti vždy byly alespoň tři zranění. Naši mladí zdravotníci museli zjišťovat o jaká zranění se jedná, vyhodnotit nejvážnější a u toho zasahovat nejdříve, sledovat po celou dobu zásahu zraněné, utěšovat je a zjišťovat další případná, třeba skrytá poranění.

  Druhou májovou neděli jsme již po devětadvacáté oslavili DEN MATEK ve Slavkově. O tom, že udělená zlatá pásma, přední místa v pěveckých a tanečních soutěžích, vynikající výsledky i postup do národního kola nejsou jen náhodnými úspěchy, přesvědčila všechna vystoupení. Slavnostní úvod obstaraly Slezské lidové písně, poté následovaly úsměvné skladbičky plné nápadů /Tři čuníci, Medvědi, Když se načančám…/, svůj šarm, chuť do zpěvu představili nejmenší s dvěma známými Svěrákovými písněmi Dělání a Statistika. Nemohla chybět pohádka se zvláštním názvem Naši malí herci. Jako obvykle se přidaly i děti ze školky, jež si připravily opravdu bohatý a překrásný program. Ještě před přestávkou vběhli na pódium Monteráčci s novou skladbou Hurá na prázdniny aneb Holiday, publikum zklidnilo baletní vystoupení Květinky a Španělky. Po tradiční kávičce a zákusku, distribuovanými výhradně mužskými pořadateli slavnostního odpoledne, předvedli své hudební umění malí flétnisté, vystřídali je temperamentní Středňáci s písní Budulínek. A pak už se programu zmocnily Sestřičky v akci /Minimonteráčci/, vystoupily oba kroužky Zumby a program zakončili děvčata a chlapci, kteří nacvičují sletovou skladbu Cirkus. Celkem předvedlo své umění, v drtivé většině nabyté v kroužcích školní družiny a klubu, 98 školních a dvě desítky školkových dětí.

   V květnu proběhlo ve čtvrté třídě výtvarné odpoledne v duchu STŘEDOVĚKÝCH ŘEMESEL. Děti byly rozděleny do šesti skupin podle jednotlivých cechů. Žáci za odpoledne ušili lněnou košili a měšce na peníze, namalovali iniciály do starých knih, vyrobili meč, štít a helmu, narazili a postříbřili pražské dukáty a zhotovili pečetě na Zlatou bulu sicilskou. Velká část dětí se také věnovala stavbě hradu a kostela. Celá akce byla završena spaním ve škole.

   LONDÝN. V květnu se 15 žáků osmých a devátých tříd spolu s panem učitelem Hodným připojilo k ZŠ Otické a společně vyrazili na dlouhou cestu západním směrem. Jejich cesta skončila po 24 hodinách na britských ostrovech, jmenovitě v jejich hlavním městě – Londýně. Program byl nabitý a čas do poslední minuty využitý. Děti viděly nejen klasické monumenty jako Tower Bridge, Buckingham Palace či Nelson´s Collumn na Trafalgar Square, ale taky navštívily spíše zábavné atrakce typu Logoland či muzeum Harryho Pottera. Kořením pak byla královská svatba ve Windsoru, kdy šílenství okolo ní zachvátilo celou Británii. Zajímavý byl jistě i blízký kontakt s místními obyvateli, kteří unaveným cestovatelům na dva dny poskytli střechu nad hlavou a naplnili hladové žaludky chutnou krmí. Dle ohlasů všech účastníků hodnotíme zájezd jako povedený a do budoucna budeme uvažovat o jeho opakování pro další žáky školy.

   MASTER CHEF je již druhý ročník soutěže, která přilákala celkem 72 kuchařů a kuchařek do školní jídelny, kde připravovali lahůdky studené kuchyně sladké i slané. Každý z porotců musel ochutnat 24 anonymních vzorků – stejně tolik, jako bylo družstev. Náročný úkol zvládli sudí s menšími obtížemi a podle počtu přidělených bodů vyhlásili za vítěze tým č. 14 Adélu Schmidovou, Míšu Žembovou  a Janu Kramolišovou.

Červen

   PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Žáci podávají dvě přihlášky a mezi kritéria patří prospěch ze základní školy (je hodnocen a bodován prospěch 1.a2. pololetí 8. ročníku a 1.pololetí 9.ročníku), úspěchy -  především v naukových soutěžích pořádaných MŠMT na úrovni okresních a krajských kol - a zejména úspěšné zvládnutí písemných testů z matematiky a českého jazyka u oborů ukončených maturitní zkouškou. Písemné zkoušky jsou povinné a výsledky vyhodnocuje centrálně společnost Cermat. Žáci, kteří podávají obě přihlášky na maturitní obory, píší testy ve dvou určených termínech a středním školám jsou zasílány lepší výsledky. Střední školy pak sestavují pořadí uchazečů, kde výsledky písemných testů tvoří 60% celkového bodového zisku získaného za přijímací řízení. Novou změnou je stanovení minimální hranice úspěšnosti v testech, kterou by střední školy při přijímání budoucích studentů neměly překročit.

S rozhodnutím konat povinné přijímací zkoušky se plně ztotožňujeme, je jedním z hlavních motivačních prvků v samotné přípravě na přijímací zkoušky. Příprava probíhající v hodinách českého jazyka a matematiky není jednoduchá. Celkové opakování vyžaduje aktivní přístup žáků, důslednou znalost veškerého učiva, chuť a zájem na sobě pracovat, systematickou domácí přípravu a v neposlední řadě schopnost překonávat překážky. Myslíme si, že pro působení na vyšších stupních škol jsou tyto vlastnosti a návyky velmi důležité a spolu se správným výběrem oboru přispějí k bezproblémovému a úspěšnému absolvování budoucího studia.

Z celkového počtu 46 žáků obou devátých tříd písemné testy absolvovalo 30 chlapců a děvčat. Všichni byli přijati v prvním kole a v drtivé většině se dostali na obě vybrané školy. Pouze tři žáci řešili odvolání na jeden z vybraných oborů.  Ve dvou případech se odvolání týkalo oboru Mechanik seřizovač na Střední škole technické a v jednom případě na obor Ošetřovatelství na Střední zdravotnické škole – všechna nakonec dopadla úspěšně. Tak jako v předchozích letech, i nadále přetrvává největší zájem o studium gymnázií. Pro představu, každé z gymnázií přijímá 90 uchazečů - na Mendelovo gymnázium se přihlásilo 245 zájemců, na Slezské gymnázium 215 zájemců. Zvyšující se zájem pozorujeme u technických škol na úrovni maturitních i tříletých oborů. Nadále zdůrazňujeme potřebu všech řemesel a jejich nedostatek na trhu práce. V mnoha případech apelujeme na rodiče, aby přehodnotili svá rozhodnutí nechat dítě studovat obory s maturitou. Máme na mysli děti, u kterých máme jisté pochybnosti o zvládnutí studia a doporučujeme raději absolvování tříletého oboru a teprve až poté doplnění si vzdělání s maturitou.  Je na místě si uvědomit, že pokud student opakovaně nezvládne maturitní zkoušku, končí svá studia se základním vzděláním.

A kam nakonec své svěřence po prázdninách vyšleme? V silné konkurenci se podařilo všem 9 žákům uspět na gymnáziích (podotýkám, že pokud si podali přihlášku na obě gymnázia, byli úspěšní v obou případech a mohli si tedy vybírat), 3 žáci pokračují studiem lyceí, 14 žáků vstoupí na SOŠ, 4 žáci na SOU s maturitou a 16 na střední odborná učiliště. Potěšilo také umístění na předních místech žebříčku přijetí, ač se jedná o údaj neoficiální, který nám mohou sdělit pouze samotní žáci.

Průběh přijímacího řízení hodnotím velmi kladně, všichni se dostali tam, kam směřovali svůj zájem. Za úspěchem stojí vždy pečlivá příprava žáků pod vedením svých pedagogů, kritické zhodnocení svých schopností a přiměřený výběr vhodného studia. Přejeme všem, aby působení na nových školách bylo stejně úspěšné a splnilo všechna jejich očekávání.

 

 DĚTSKÝ DEN jsme zkusili zase trochu jinak. Žádná soutěž, po jednotlivých stanovištích procházely třídní kolektivy a záleželo především na schopnosti spolupráce, domluvě mezi sebou, zda za úspěšně zvládnutý úkol obdrží jeden nebo dva body. A některá zadání opravdu jednoduchá nebyla. Proto k získání bohaté odměny z prostředků SRPŠ stačilo jen 21 z maximálních 32 bodů. Nakonec se z balíčku mohly radovat všechny třídy, chutnal i nanuk firmy NOVACO, která se sponzorsky přidala.

  DĚTSKÝ DEN SE SRPŠ si naši žáci, většinou z prvního stupně, také prožili v neobvyklé, dosud nevyzkoušené podobě. Start i cíl byly v Areálu chovatelů, většinu stanovišť situovali pořadatelé do okolí školy.  Nové byly úkoly, které musely děti plnit na různých místech Slavkova, pokud je absolvovaly v pořadí z průkazu, docela se naběhaly. Déšť se nám naštěstí vyhýbal, až při rozdávání zasloužených bohatých odměn poněkud zhatil závěrečné společné posezení v útulném prostředí Areálu.

 

  V páteční družině podnikáme vycházky a výlety, v dubnu jsme vypravili do Opavy navštívit Střední zemědělskou školu na vyhlášený “Den mláďat a Den Země”.   Jeli jsme se podívat   na zvířátka a zároveň  podpořit naše výrobky, které jsme poslali do soutěže “Domeček pro mláďátko”. Poslali jsme dva výtvory - “Domeček pro berušku” a “ Perníkovou chaloupku pro štěňátka”. A teď to nejlepší - naše Perníková chaloupka získala 1. místo. Z přibližně 120 výrobků! 

   DĚTI DĚTEM je název sbírky, při které dárci obdrží malý upomínkový předmět – přívěsek na klíč, propisku, náramek, balíček kávy, magnetku s obrázkem, srdíčko v ceně 30 – 40 Kč. Výtěžek slouží dětem dlouhodobě nemocným nebo hendikepovaným.  Akce se ujal, Žákovský parlament na konto nadace odeslal celkem 3 100 korun. 

   Máme rekord! Poprvé přes dvacet tun se sebralo, zvážilo a naložilo do čtyř přeplněných kontejnerů při SBĚRU PAPÍRU. Rozdělení do dvou dnů se opět osvědčilo, sběr probíhal plynule, čekací doba byla minimální. Přálo i počasí. Zvítězili čtvrťáci se 102 kg na jednoho každého, jen těsně za nimi s necelou stovkou na žáka byli kluci a děvčata z páté třídy a snad poprvé se mezi tři nejlepší dostal kolektiv deváťáků /9.  A - 87 kg na žáka/. Další pořadí: VI. B, I.třída, II.třída, III.třída, VII.B, VIII.A, VI.A, IX.B, VIII.B, VII.A. O hladký průběh úspěšné akce se zasloužili členové Žákovského parlamentu, dále žáci devátých tříd a také četní další pomocníci, kteří strávili dvě pracovní odpoledne v dobré náladě a za krásného jarního počasí.

   Republikové finále Medvědí stezky v Horním Bradle u Chrudimi ve dnech 8.-10.6.2018 . Ve svých kategoriích se naše děti umístily takto:Vendula Trojančíková - Tereza Janků – 1.místo z 16 hlídek, Alžběta Skřontová – Drahomíra Světlíková – 1.místo z 22 hlídek,

Luďek  Klein -Vojta Kadaňka – 3.místo  z 15 hlídek, Anna Stojakovič – Lucka Ryžová – 3.místo  z 22 hlídek, Jindřich Klein – David Trojančík – 4.místo  z 16 hlídek, Eliška Gorčicová – Anna Gorčicová – 5.místo z 22 hlídek, Konstantin  Stojakovič -  Marek Kubala – 8.místo  z 16 hlídek. Děti běžely 6 km dlouhou trať v členitém terénu a plnily zajímavé, ale mnohdy i těžké úkoly: např. tábornické dovednosti, orientaci v terénu a v mapě, zdravovědu, musely prokázat fyzickou zdatnost i znalosti o významných „osmičkách“, odhadnou vzdálenosti, obvod, střílely z praku….prostě byly prověřeny v mnoha směrech!

   Jen 21 matematických nadějí okresu bylo úspěšných v MATEMATICKÉ OLYMPIÁDĚ konané na ZŠ Otická. Matěj Jaroš skončil na desátém místě, Jirka Rypl byl sedmnáctý, Štěpán Rychlý skončil těsně pod úspěšnými řešiteli na 24. místě.

    Počátkem března oslovila paní učitelka Plachká děvčata v kroužku ZUMBA, zda by se chtěla zapojit do soutěže POHYBOVÉ SKLADBY, od té doby probíhaly usilovné tréninky až do vlastní přehlídky. Soutěžilo se ve třech kategoriích – gymnastika, aerobic a tanec - a zúčastnilo se celkem 16 družstev, z toho deset do části TANEC, kterou jsme obsadili i my. Naše děvčata dala do svého výkonu energii, soustředěnost, úsměv, ale především srdce. A porota náš výkon ocenila prvním místem. Zásluhu na tom mají i tři čtvrťačky -  Nikola Lischková, Anička a Eliška Gorčicovy, které z velké části vymyslely  choreografii. Poděkování ale patří všem vystupujícím děvčatům za svědomitost, poctivost a vytrvalost při nácviku naší skladby. 

   Vyřešit úkoly PYTHAGORIÁDY se pokusili všichni žáci páté až osmé třídy, Úkoly jsou však určeny pro skutečnou špičku žáků v oboru matematiky, úspěšných řešitelů, kteří dosáhli určitého počtu bodů je proto ve třídě jen několik. 5. třída Adéla Gebauerová, Tereza Mikolajková, Tomáš Tesař. Šesté třídy: Adrien Tanekou, Evelina Kunzová, Terezie Zahlová, Magdaléna Pavlíčková, Tereza Tomášková, Petra Koníčková. Sedmé třídy: Matěj Škrobánek, Vendula Trojančíková, Filip Kunc, Luděk Klein, Osmé třídy: Jirka Rypl, Matěj Jaroš, Jan Bittner.

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení