• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Školní rok - 2011/2012

 

Září

První den školního roku 2011/12 začal netradičně. Sál kulturního domu byl v této době ještě plný řemeslníků, jež prováděli závěrečné práce v rámci jeho rekonstrukce. S napětím jsme čekali na předpověď počasí, na níž závisel úspěch důležitého prvního dne. Ale meteorologové se po neslaném létě vytáhli a všechny, kdo se shromáždili před školní budovou, hladilo laskavé zářijové sluníčko. Naše prvňáčky třímající kytičku od nejstarších spolužáků provázel povzbudivý potlesk špalíru žáků, rodičů, hostů i pracovníků školy. Do první učebny dovedla dvě desítky děvčat a chlapců třídní učitelka Mgr. Martina Trojančíková, tam je krátkými projevy uvítal ředitel školy a starosta obce. Ostatní žáci si hlavní uvítání k začátku školního roku vyslechli tentokrát prostřednictvím školního rozhlasu. V tradičně koncipovaném projevu se ředitel školy obrátil zvlášť na žáky devátých tříd, nově příchozí děti z Dolních Životic, Litultovic, Lhotky, na nově se přistěhovavší žáky.Poté jsme se všichni přesunuli na dokončené víceúčelové hřiště za školou, abychom je slavnostně uvedli do provozu. Zahájili jsme hymnou zpívanou bez hudebního doprovodu a ocenili dobrou akustiku školního dvora. O prázdninách jsme hřiště dali tak trochu k dispozici, striktní pravidla jeho provozu jsou však nezbytná. I s těmi byli žáci seznámeni.  Plochy umělého trávníku, který je nejvhodnějším povrchem pro většinu sportů, záhy využili chlapci a děvčata k předvedení tanečního vystoupení, jež si nacvičili na letním táboře. Nechybělo ani tradiční zakončení prvního setkání po prázdninách: Soutěž o nejodvážnějšího prvňáčka tentokrát nemusela začít povzbuzováním a dodáváním odvahy. Hned pět děvčat a chlapců sklidilo od všech přítomných potlesk za svůj neohrožený projev, ztížený tentokrát dvou až trojnásobně větším prostorem než je sál kulturního domu: Jan Kreuzberger, Viktor Obrusník, Vendulka Trojančíková, Tereza Janků, a Petra Valíková.Žákům i rodičům byli představeni i noví členové kolektivu pracovníků školy. Mgr. Jolana Kaniová převzala početnou šestou třídu a bude vyučovat především angličtinu Ve školní družině nahradí paní Vlastu Sedláčkovou Zuzana Bendíková. Největší pozornost žáků však byla upřena na nového pana školníka, který po patnácti letech vystřídal pana Gorčicu. Jeho projev byl stručný, pan Martin Malchárek má rád pořádek a ten bude vyžadovat také od dětí. Jinak je vyučeným truhlářem a po celé dva měsíce prázdnin svou prací ve škole dokazoval, že řemeslo opravdu umí. Kéž by se stal na další léta uznávanou osobností, pro niž je škola, její vzhled i fungování osobní prestiží i srdeční záležitostí. Nakročeno k tomu má.Většině žáků se ani po ukončení společné části nechtělo domů, a tak se ještě vrátili nazpět do tříd, kde se ponejvíce povídalo o právě skonči vších prázdninách.Přibližně dva týdny po začátku školního roku se schází první pedagogická rada, aby zhodnotila rozjezd a především vytkla filosofii, priority i opatření pro tento školní rok. Z nejdůležitějších závěrů: Při hodnocení a klasifikaci upřednostňovat i jiná kritéria než memorování učiva z minulé hodiny, zohledňovat především pochopení látky a trvalost zapamatování i aplikace. Nedopustit, abychom výrazně snížili nároky na zvládnutí určité sumy vědomostí základních znalostí a kompetencí pro všechny žáky, dále pak již diferencovat požadavky podle schopností. Na základě diskuse na začátku školního roku preferovat zvládnutí učební látky ve škole zejména v naukových předmětech jako přírodopis, zeměpis, dějepis. Zkoordinovat požadavky na domácí přípravu, ta by neměla mimo opakování za delší období činit nejvíce jednu hodinu denně. v jednotlivých předmětech. Pokud nevyužijeme tohoto období, kdy si děti zapamatují na celý život, pak bychom se na nich neodčinitelně provinili. Priority stálé, platící obecně: Vyžadovat od žáků zřetelný a hlasitý pozdrav. Nedopustit vulgární mluvu. Učit dbát na vlastní bezpečnost.Eliminovat následky změn v životním stylu, naučit děti žít a komunikovat v normálním, ne pouze virtuálním světě. Zvrátit tendenci vycházejících žáků ignorovat SOU a hlásit se na střední školy bez studijních předpokladů. Vysvětlovat, že absolventy s řemeslem čeká jistější uplatnění a perspektivy rozvoje. Podporovat manuální zručnost a technické myšlení. Využít potenciálu talentovaných žáků, zabezpečit jejich rozvoj. Zaměřit se na rozvoj čtenářské gramotnosti. Rozvíjet matematickou gramotnost.Vychovávat k zodpovědnosti, zdůrazňovat důležitost osobního úsilí, učit překonávat obtíže. Zvláště u žáků deváté třídy vytvořit přesvědčení, že další osud je v jejich rukou. V mimoškolní činnosti chceme udržet nabídku téměř tří desítek kroužků a zájmových útvarů školní družiny a školního klubu. Není náhodou, že právě uvedené období, kdy jsme na škole zaznamenali zvýšené množství negativních jevů, je shodné s omezeným fungováním školního klubu vlivem dlouhodobé nemocnosti vedoucí vychovatelky. Dát žákům smysluplnou náplň volného času, to je i politika obecního úřadu. Vždyť poplatek 200 Kč za celoroční činnost v neomezeném množství kroužků je už dnes raritou. Cítí to tak i většina rodičů, která využívá nabídky prostřednictvím webových stránek školy www.skolaslavkov.cz. Těm ostatním vzkazujeme, aby si udělali časový snímek, jak tráví jejich dítě čas mimo průměrných dvacet až třicet vyučovacích hodin týdně.Den před svátkem české státnosti se žáci školy tradičně postupně shromažďují u hájenky, aby oběhli jednu míli kolem prvního slavkovského rybníka. Na úvod závodu byli žáci seznámeni s osobností tohoto českého národního světce, od jehož mučednické smrti uplynulo již téměř jedenáct století. Letos, kdy v podstatě celé září panuje letní počasí s teplotami vysoce nad dvacítku, byl celý závod provázen skvělou náladou, bojovností, ale i sportovní atmosférou. Snad jen časy některých starších děvčat, překonané i výkony prvňáčků, zamrzely ředitelku závodu Mgr. Lenku Dudovou. Devět kategorií našlo těchto devět vítězů: Šimon Rychlý, Martin Frey, Adéla Fialová, Filip Dziadkowiecz, Lucie Černochová, Filip Elbl, Natálie Beilová, Filip Barteska, Klára Burdová. K hladkému průběhu a rychlému vyhodnocení přispělo tentokrát i skvělé technické zabezpečení s využitím výpočetní techniky.

 

Říjen

Volby do Žákovského parlamentu, to je každoročně nejen svátek demokracie, ale i její škola. Postup je zažitý. Nejdříve navrhnou žáci čtvrté až deváté třídy několik spolužáků – tentokrát jich na místa patnácti zastupitelů kandidovalo dvacet čtyři. Představili se zaplněnému sálu kulturního domu a především prezentovali své úmysly, jimiž chtěli oslovit své spolužáky včetně třeťáků, kteří mají první možnost se voleb také zúčastnit zatím jen v roli volitelů. Poté označili osm jmen a volební komise mohla záhy vyhlásit ve školním rozhlase výsledky. Každá třída musí mít alespoň jednoho zástupce. Nepřekvapila první dvě místa Markéty a Kláry, které spolužáci znají z pravidelných rozhlasových relací a loňské úspěšné akce Slavkovská škola hledá talent. Ovšem třetí místo teprve páťáka Jonáše Krále - to volby nepamatují. Tradičně největší důvěru dávají totiž děti deváťákům. I ti letošní se těší značné autoritě a v parlamentu zasedne hned pět žáků posledního ročníku. Pro zajímavost uvádím znění slibu, který patnáctka zástupců stvrdí na slavnostní shromáždění k 93.výročí vniku ČSR.

 

I letos pokračujeme v projektu, který z fondů na vzdělání EU umožňuje čerpat prostředky jednak na vybavení školy především v oblasti informačních technologií, jednak vzniká nový metodický materiál, který je k dispozici všem, a to nejen našim, učitelům. Bohužel dobrá myšlenka je potlačena množstvím práce administrativního charakteru týkající se výkaznictví, která naprosto zbytečně odvádí učitele od základních povinností.

 

Přespolní běh kolem Stříbrného jezera je celookresní soutěž, která přiláká do každé kategorie přes stovku běžců. Naši mladší hoši skončili na výborném čtvrtém místě, zásluhu na tom mělo kvarteto Filip Elbl – ten byl celkově pátý,  Marek Baláž, David Gonšor, Jan Palyza. Zabojovali také Dominik Pavlíček a Tomáš Valík.

 

Nový parlament si své organizační schopnosti tradičně otestuje při sběru starého papíru. Také letos v úterý odpoledne a ve středu ráno vítali děvčata a chlapci desítky aut, vozíků, kočárků a dětí s balíčky pevně svázané suroviny. Zvážit, uložit, nahlásit, vyplatit jednu korunu za kg a ještě podpis… . Celkem bylo vyplaceno přes devět tisíc korun, drobné si sebou bral málokdo a tak to byla i fuška na přísun stále nových mincí a na zodpovědnost, protože když jde o peníze, končí každá legrace a vše musí na korunu „sedět“. Navíc byl první kontejner už kolem čtvrté hodiny plný a papír bylo nutno uskladňovat před školou. Ve středu ráno se spustil podzimní déšť, ale všechny překážky byly překonány a nebyla zaznamenána jediná stížnost či reklamace. Celkem se zapojilo kolem sto dvaceti dětí, potěšil nemalý příspěvek deváťáků, prakticky stoprocentní účast dětí druhé třídy i pozoruhodné příspěvky některých žáků – Matěj Škrobánek  221 kg, Tereza Janků 292 kg, Dominik Kubala 590 kg, Elen Malchárková 124 kg, Jirka Rypl 143 kg, Nikol Hajduková 140 kg, Pavla Hrazdilová 177 kg, Adéla Pretschová 127 kg, Jakub Quis 137 kg, Jan Říčný 412 kg, Matěj Malchárek 204 kg, Lukáš Hlub 137 kg, David Marek 164 kg, , Zbyněk Škrobánek 221 kg, Adéla Kubátová 281 kg, Nikol Hadámková 142 kg, Jan Stoklasa 244 kg, Ivana Šašková 1460 kg, Jan Hrazdil 177 kg, Marek Leifert 133 kg.

 

Sběr přineslo i nemálo slavkovských občanů i jim byly vypláceny peníze, jež někteří odmítali, byť každý balíček byl svým způsobem i příspěvkem pro žáky školy. O tom, jak bude s celkovým výtěžkem naloženo je v kompetenci ŽP.

 

OSLAVY VZNIKU ČESKOSLOVENSKA

se u nás již po dvě desetiletí slaví zažitým způsobem. Atraktivní je především závod pětičlenných štafet, letos se běželo ve čtyřech rozbězích, kdy početná šestá a sedmá třída mohla postavit po dvou družstvech. V rozběhu nejmladších si obří koláč ze školní kuchyně vybojovali třeťáci, v dalších dvou kategoriích se prosadili šesťáci a sedmáci, dramatem byl závod nejstarších, kdy k rozuzlení došlo až v cílové rovince a první cíli byl štafetový kolík 8.B třídy. 28 otázek z historie, vlastivědy i našeho regionu s krátkým testem ze znalostí našeho jazyka napsali nejlépe: Ondra Chodura, Jan Houdek, Jonáš Král, Katka Janků, Jan Stoklasa, Klára Šínová, Lucka Kosterová, Filip Elbl, Iveta Galiová, Sabina Gregořicová, Martina Antlová, Klára Burdová, Sára Švánová Žaneta Malcharčíková, Ketrin Jedličková, Karolína Šášková, Vlaďka Majnušová, Katka Němcová a Filip Barteska. Slavnostní shromáždění proběhlo v sále KD a zahájili jsme jej zpívanou hymnou.  Po ní ředitel školy vylíčil dlouhou cestu udatného českého národa k samostatnosti a zamyslel se i nad důvody neradostného stavu naší společnosti. Poté všech patnáct členů Žákovského parlamentu složilo slib před svými voliteli. Snad tato generace, vychovávaná již k zodpovědnosti za školu a práci pro jiné, bude umět spravovat svou vlast lépe, než to vidíme u současné garnitury.

 

V pátek odpoledne 21.10. se uskutečnila ve školní družině DRAKIÁDA.

Za slunečného a příjemně větrného počasí se sešlo více než 60 dětí naší školy. Všem dětem draci, netopýři i jiné tvary vysoko létaly a dělaly účastníkům i divákm velkou radost.A jak to dopadlo? Z 1. třídy porotci vybrali a ohodnotili na 1. místě Denisku Schneidrovou, Viktorka Obrusníka, Vojtíška Kadaňku, Vendulku Trojančíkovou, Matýska Škrobánka. Ze 2. třídy získal 1. místo Dominik Kubala a Filip Šenk, 2. místo Nikolka Kosterová,  3. místo Ondra Zahel a Martin Špilháček.  Z 3. třídy na 1. místě Janka Kramolišová, 2. místo Barunka Klímková, 3. místo Matyáš Kittel a Lucka Kordulová. Ze 4. třídy získala ocenění Adélka Pretschová, která jako jediná z této třídy přinesla draka. Zato děti z 5. třídy se zúčastnily v hojném počtu: 1. místo drak Španělák od Terezky Rymanové,  2.místo Zbyňa Škrobánek spolu s  Kubou a Honzíkem Elblovými. Velká pochvala však patří nejen dětem, které si přinesly draky nebo se jen přišly podívat a fandit, ale také žákům  6. třídy, kteří ochotně nabídli svou pomoc při organizaci, byli také ve funkcích porotců. Mile nás všechny překvapila účast žáků sportovního kroužku školního klubu, kteří měli s sebou draky jako například Viktor Martinec, Matěj Frey a Klára Burdová z 8. třídy. Všechny děti získaly účastnický list, nejlepší pak diplom a odměnu.

 

DISKOTÉKA pořádaná žákovským parlamentem před odchodem na podzimní prázdniny zaznamenala vysoký počet účastníků a především jejich spokojenost s prací diskžokejů Petra a Honzy. Hitem odpoledne se staly fosforeskující náramky, také díky jejich prodeji získal Žákovský parlament další finanční prostředky na své příští akce.

 

Úkoly PŘÍRODOVĚDNÉHO KLOKANA jsou sice připraveny pro žáky osmé a deváté třídy, mezi 74 zúčastněnými byli i sedmáci a nejlepší z nich Jan Hrazdil vybojoval prvenství. Projevil největší znalosti zejména přírodopisné a zeměpisné, nezalekl se ani otázek z fyziky a matematiky. Vynikající znalosti předvedli dále Ondřej Kinšt, Vlaďka Majnušová, Karolína Šášková, Danek Matuščík a Zuzana Sivková.

 

PLANETARIUM A ZOO V OSTRAVĚ

Žáci 5. a 6. tříd vyjeli společně 18. října na výlet do Ostravy. V planetáriu zhlédli film o rekordech zvířat, a přestože původně měli domluvené pozorování Slunce v kopuli, všichni byli kvalitou a vtipností filmu mile překvapeni. Potom jsme se přesunuli do horního promítacího sálu. Průvodce programem žákům vysvětlil, co je planetárium a malý mimozemšťan Uf žáky provedl celou Sluneční soustavou. Na závěr byli žáci pochváleni za zvídavé a bystré otázky týkající se vesmíru.

Po nezbytném nákupu suvenýrů a sladkostí se přesunuli do ostravské ZOO, kde měli žáci obou tříd své úkoly k učivu přírodovědy a přírodopisu. Obcházeli ZOO ve skupinkách. Během dvouhodinové procházky si všichni všimli, že zoologická zahrada zažila spoustu příjemných změn. A stále ji vylepšují.  Společný výlet se tedy nakonec vydařil po všech stránkách.

Letos poprvé se žáci nižšího stupně zúčastnili LOGICKÉ OLYMPIÁDY. Soutěž pořádá společnost Mensa České republiky a není založena na znalostech, ale na logickém uvažování a rychlém rozhodnutí. Žáci vyplňovali třicetiminutový on-line test, který nebyl vůbec snadný, navíc vyplňovali stejný test druháci jako páťáci. Některé úlohy byly opravdu zapeklité, ale přesto se podařilo 17 dětem z 24 úspěšně test zvládnout. Pět nejúspěšnějších řešitelů: Lucka Špilháčková 5.třída, Tereza Rymanová 5., Matěj Malchárek 3., Matěj Jaroš 2., Žaneta Jedličková 5.

 

Listopad

Na čtvrtém zasedání Žákovského parlamentu byla do jeho čela zvolena KLÁRA BURDOVÁ z 8. A třídy. Celkem 32 žáků školy se zúčastnilo ZÁVODŮ V PLAVÁNÍ v opavském bazénu, ve kterém se toto odpoledne vystřídaly stovky chlapců a děvčat ze škol opavského okresu. Nejlepšího umístění dosáhla Markéta Janíková z 8. A jedenáctým místem.

 

Po celý školní rok probíhá v opavském okrese OPAVSKÁ LIGA SPORTU ŠKOL. Celkem pět desítek základek získává body za umístění v atletických, gymnastických, herních a dalších sportovních soutěžích. V závěru je pak vyhodnoceno deset nejúspěšnějších. V této desítce nejlepších pravidelně bývá i naše škola, mimochodem jako jediná vesnická. V posledních letech se zavedl i pěkný rituál – setkání nejlepších sportovců v reprezentativní budově Minoritského kláštera v Opavě za přítomnosti významných osobností města i okresu. Pro paní učitelku Dudovou není jednoduché vybrat pět sportovců, kteří se nejvíce zasloužili o úspěch školy. Letos takto ocenila Pavlu Urbanskou a Filipa Bartesku z deváté třídy, Kláru Burdovou z 8. A, Markétu Řehulkovou z 8. B a sedmáka Filipa Elbla.  Potěšil i dodatečný telefonát organizátorů, kterým neuniklo, jak se naši reprezentanti odlišovali oblečením i důstojným chováním a přispěli k slavnostnímu průběhu akce.

 

DĚTSKÝ ČIN ROKU

Obrovskou radost si prožila celá sborovna a především třídní učitel 8. A třídy Jiří Mička. Do školy se dostala zpráva, že naše škola získala prvenství hned ve dvou kategoriích celostátní soutěže Dětský čin roku. Markéta Janíková psala o svých návštěvách v Seniorcentru ve Slavkově, kam chodí zpívat, hrát na klavír a také si jenom tak povídat s babičkami a dědečky a především s oblíbenou paní Ludmilou, která je na vozíčku. Za tento příběh plný lásky a lidského porozumění dostala od hlasujících nejvíce hlasů v kategorii Pomoc ostatním lidem. Pozornost hlasujících vzbudilo také vylíčení pohnutého osudu dívky, která ztratila oba rodiče, musela do dětského domova a s touto situací se sama nebyla schopna vyrovnat. Z děcáku utekla, přebývala, kde se dalo a na internetové síti se svěřila s touhou ukončit svůj mladý život. Dva žáci naší školy, kteří ji poznali právě přes počítačovou hru, s ní začali intenzivně komunikovat. Postupně ji dostali zpět do normálního života. Těmito dvěma žáky jsou Ondřej Kinšt a Tomáš Jedlička, jenž o tom později napsal. Chovat se slušně, pomáhat bližním, zapomenout na lhostejnost k osudu jiných. Zdá se to naprosto samozřejmé, jenže přesto tomu tak stále ještě není. Právě proto se zrodil charitativní projekt Dětský čin roku. Ten se před lety rozhodl, že nechce naši společnou budoucnost ponechat náhodě a chce pomoci s výchovou slušných lidí. Dětský čin roku podporuje děti v konání dobra. Jednak mapuje, kolik statečných činů přes svůj věk vykonaly a stále konají, jednak je nabádá, aby o takových skutcích mluvily a tím jejich hodnotu posílily. Zapojit se mohou děti, které udělaly něco dobrého, byť by šlo o zdánlivou maličkost, všimly si dobrého skutku svého stejně starého kamaráda nebo nějakým způsobem dobro podpořily. Naše škola se od roku 2007 podněcuje žáky, aby se tohoto projektu účastnili. Už vloni naše žákyně Markéta Dardová jednu z kategorií v loňském roce vyhrála a letos je úspěch dokonce dvojnásobný. Na každé pedagogické radě zdůrazňujeme prvořadost výchovy před vzděláním. Vždyť kauzy, jimiž náš stát ztrácí každoročně desítky miliard, jsou výsledkem zlodějen vysoce vzdělaných a erudovaných grázlů. Poděkování patří celému kolektivu školy, jmenovitě však panu učiteli Mičkovi, který je dlouholetým propagátorem této ojedinělé akce. Byl to také on, jenž odjel do Prahy s vítězi, jejich kamarády a rodiči. Ke slavnostnímu předání ocenění došlo v historických prostorách Staroměstské radnice za přítomnosti ministra školství, dalších představitelů státu a populárních osobností, které si vzaly záštitu nad jednotlivými kategoriemi. Navíc přivezla tato početná výprava do školy dvě nádherné třešničky na dortu - šeky na 2x 10 000 Kč. O jejich využití rozhodnou odměnění žáci.

 

První adventní neděli proběhlo v parku u hasičské zbrojnice PRVNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU VE SLAVKOVĚ. Při slavnostním aktu promluvil starosta obce, zazpívaly děti základní školy i slavkovská Schola, slova k zamyšlení jsme si vyslechli od pana faráře. Chce se věřit, že byla založena další pěkná tradice, neboť kromě vlastního rozzářeného stromku byly v hasičské zbrojnici připravené perníčky, čaj i silnější grog, další občerstvení i malé překvapení OÚ. Na akci se podíleli slavkovští hasiči, Seniorcentrum, rodiče i děti základní a mateřské školy.

 

ŠKOLNÍ KOLO DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY mělo zajímavé téma třiceti nejvýznačnějších a nejzajímavějších osobností naší historie o čemž svědčí i název tématu – V bohatství i chudobě aneb osobnosti k nezaplacení. Otázky byly průřezem učiva od starověku po současnost se zaměřením na peněžnictví, platidla apod. Úctyhodného počtu 35 bodů dosáhnul žák sedmé třídy Jan Hrazdil, ten také v soutěži zvítězil, ač jeho soupeři byli i děvčata a chlapci o dva roky starší. Výborně si dále vedli Luděk Pavelek, Veronika Jakešová, Karolína Šašková, Vlaďka Majnušová, Sára Švanová a Radek Weiss, celkem se zapojily tři desítky soutěžících.

 

Naše děti ze školní družiny obsadily z 15 družstev nádherné 2. místo v okresní soutěži ve VYBÍJENÉ. Ve finále podlehly pouze ZŠ Englišova a předtím s přehledem / bez prohry!!! /vyhrály ve své šestičlenné skupině i nad tak velkými soupeři z početně silných škol jako jsou např. Šrámkova a Vrchní. ALE SNAD JEŠTĚ VÍCE SI VÁŽÍME TOHO, ŽE NAŠE SLAVKOVSKÉ DĚTI SE BĚHEM TURNAJE CHOVALY VELMI SLUŠNĚ - NA ROZDÍL OD JINÝCH - a paní vychovatelka na ně byla právem hrdá.

Poděkování patří těmto hráčům:

Lucka Špilháčková, Klára Víchová, Ondra Chodura,  Matěj Tomáš,  Filip Dziadkowiec,  Michal Kostera, Adam Lazecký,  Michal a Jan Houdkovi, Tereza Rymanová, Lucka Černochová, Denisa Jakschová.

 

Maškarní "MIKULÁŠSKÝ KARNEVAL", který proběhl v pátek 2. 12. 2011, byla velmi propracovaná, organizačně výborně zvládnutá akce Žákovského parlamentu pro malé školáky ze školní družiny.   Soutěže střídaly tance na perfektně vybrané písničky, spousta odměn, které si děti mohly v soutěžích odnést, se ani nedala spočítat. Velký dík patří hlavním organizátorkám a současně komentátorkám celé akce, Klárce Burdové a Markétce Janíkové, které skvěle doplňoval DJ Honza Turek. Poděkování však zaslouží také Tereza Lazecká, Markéta Řehulková, Marek Leifert, Krista Heczková, Sára Švanová, Pavla Urbanská. Přítomné paní učitelky mohly jen spokojeně pozorovat, jak to pořadatelé s dětmi umí a jak je úžasně zvládají!  No a protože to byl maškarní karneval, měly děti možnost předvést nejvtipnější kalhoty nebo boty. Prvňáci byli zastoupeni nejpočetněji, ale nejvtipnějšími kalhotami byly vyhlášeny kalhoty pošité ústřižky s vtipy od Matýska Jaroše z 2. třídy.

 

Ve spolupráci s centrem vzdělávání proběhl na škole seminář pro pedagogy – PRÁCE S TŘÍDNÍM KOLEKTIVEM. Učitelé si vyzkoušeli četné aktivity včetně zážitkových her, které jim pomohou zlepšit třídní klima, zapojit žáky do třídního kolektivu, preventivně odstraňovat problémy, zvýšit sociální dovednosti žáků.

 

SLAVKOVSKÁ LAŤKA pořádaná Žákovským parlamentem měla i letos „vysokou úroveň“, čtyři hoši ji překonali na 150 cm, výborný výkon podala z mladších děvčat Markéta Řehulková 135 cm, Pavla Urbanská a Katka Němcová daly nadějných 130 cm. Ve výškařské elitě okresu si nejlépe vedla mladší děvčata, která v součtu o pouhých 13 cm zaostala za atletickou ZŠ Englišova.

 

POZNEJ NOVOU TECHNIKU ANEB HRY S ENERGIÍ PRO DĚTI A UČITELE. Takto se jmenovala soutěž pro žáky základních škol, kterou pořádalo občanské sdružení MAS Opavsko se sídlem v Hradci nad Moravicí.

Soutěž byla vyvrcholením projektu, který podpořila společnost ČEZ Prodej Zelená energie. Cílem tohoto projektu bylo zlepšit výuku moderních technologií ve školách na Opavsku, pořídit potřebné vybavení do škol a propagovat alternativní zdroje energie. Klání se zúčastnilo celkem 11 družstev z partnerských škol projektu a týmu z Polska. V rámci projektu dostala každá škola set stavebnic, včetně radiem řízeného modelu. Úkolem žáků bylo vyrobit aerodynamickou karoserii, která by uvezla malý náklad a následně s modelem projet připravenou dráhu.

 

Pět chlapců z deváté třídy po dobu 3 měsíců vyrábělo a vylepšovalo své dílo tak, aby obstálo v náročném finálovém klání. Součástí byly i další disciplíny.  Chlapci z naší školy si vzájemně pomáhali a nakonec vybojovali krásné 5. místo. Družstvo to mělo o to těžší, že jejich RC model byl od začátku vadný, do soutěže se ho nepodařilo vyreklamovat, a tudíž nemohli trénovat jako ostatní.

 

Všichni si však našli nové kamarády a seznámili se s novou technikou. Bylo by dobré, kdyby se z této soutěže stala tradice a příští rok se nám povedlo probojovat se na příčky vítězů.

 

Biskupství opavsko – ostravské spolupracovalo s učiteli na programu v jednotlivých třídách s názvem  POSELSTVÍ VÁNOC.  Pracovnice vzdělávacího centra seznámila děti s křesťanským přístupem k nejkrásnějším svátkům v roce. Nebyla to nezáživná přednáška, děti se aktivně zapojily, dokázaly uplatnit své představy i přání ale také pozorně naslouchat strhujícímu příběhu narození našeho Spasitele.

 

VÁNOČNÍ BESÍDKA - neodmyslitelný závěr roku.

I letos se sál kulturního domu začal plnit již hodinu před začátkem představení. Všichni očekávali bohatý a pestrý program: hudbu školní kapely, zpěv našich pěveckých těles, pohádku a další překvapení.

Mnoho hodin práce v zájmových kroužcích pracujících při školní družině a školním klubu bylo odměněno uznáním zaplněného sálu nejen vystupujícím, ale také všem, kteří se aktivně podíleli na přípravě besídky.

Těžko říci, co vzbudilo největší aplaus – překrásné písně autorů Svěráka a Uhlíře, které se postaraly o zajímavý a nápaditý úvod, nebo roztomilé děti z mateřské školy, velmi zpěvné a oblíbené zimní a vánoční písně, pohádka o princezně na hrášku, detektivní příběh nebo taneční vystoupení Mezi hvězdami.

Tradiční společný závěr - zpívání vánočních koled všech vystupujících i auditoria– dokázal vytvořit atmosféru sounáležitosti, takže se lidé rozcházeli do svých domovů v té správné adventní, sváteční náladě.  A tak to má být.

 

Prosinec

První adventní neděli proběhlo v parku u hasičské zbrojnice PRVNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU VE SLAVKOVĚ. Při slavnostním aktu promluvil starosta obce, zazpívaly děti základní školy i slavkovská Schola, slova k zamyšlení jsme si vyslechli od pana faráře. Chce se věřit, že byla založena další pěkná tradice, neboť kromě vlastního rozzářeného stromku byly v hasičské zbrojnici připravené perníčky, čaj i silnější grog, další občerstvení i malé překvapení OÚ. Na akci se podíleli slavkovští hasiči, Seniorcentrum, rodiče i děti základní a mateřské školy.

 

ŠKOLNÍ KOLO DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY mělo zajímavé téma třiceti nejvýznačnějších a nejzajímavějších osobností naší historie, o čemž svědčí i název tématu – V bohatství i chudobě aneb osobnosti k nezaplacení. Otázky byly průřezem učiva od starověku po současnost se zaměřením na peněžnictví, platidla apod. Úctyhodného počtu 35 bodů dosáhnul žák sedmé třídy Jan Hrazdil, ten také v soutěži zvítězil, ač jeho soupeři byli i děvčata a chlapci o dva roky starší. Výborně si dále vedli Luděk Pavelek, Veronika Jakešová, Karolína Šašková, Vlaďka Majnušová, Sára Švanová a Radek Weiss, celkem se zapojily tři desítky soutěžících.

 

Naše děti ze školní družiny obsadily z 15 družstev nádherné 2. místo v okresní soutěži ve VYBÍJENÉ. Ve finále podlehly pouze ZŠ Englišova a předtím s přehledem / bez prohry!!! /vyhrály ve své šestičlenné skupině i nad tak velkými soupeři z početně silných škol jako jsou např. Šrámkova a Vrchní. ALE SNAD JEŠTĚ VÍCE SI VÁŽÍME TOHO, ŽE NAŠE SLAVKOVSKÉ DĚTI SE BĚHEM TURNAJE CHOVALY VELMI SLUŠNĚ - NA ROZDÍL OD JINÝCH - a paní vychovatelka na ně byla právem hrdá.

Poděkování patří těmto hráčům:

Lucka Špilháčková, Klára Víchová, Ondra Chodura,  Matěj Tomáš,  Filip Dziadkowiec,  Michal Kostera, Adam Lazecký,  Michal a Jan Houdkovi,  Tereza Rymanová, Lucka Černochová, Denisa Jakschová.

 

Maškarní "MIKULÁŠSKÝ KARNEVAL", který proběhl v pátek 2. 12. 2011, byla velmi propracovaná, organizačně výborně zvládnutá akce Žákovského parlamentu pro malé školáky ze školní družiny.   Soutěže střídaly tance na perfektně vybrané písničky, spousta odměn, které si děti mohly v soutěžích odnést, se ani nedala spočítat. Velký dík patří hlavním organizátorkám a současně komentátorkám celé akce, Klárce Burdové a Markétce Janíkové, které skvěle doplňoval DJ Honza Turek. Poděkování však zaslouží také Tereza Lazecká, Markéta Řehulková, Marek Leifert, Krista Heczková, Sára Švanová, Pavla Urbanská. Přítomné paní učitelky mohly jen spokojeně pozorovat, jak to pořadatelé s dětmi umí a jak je úžasně zvládají!  No a protože to byl maškarní karneval, měly děti možnost předvést nejvtipnější kalhoty nebo boty. Prvňáci byli zastoupeni nejpočetněji, ale nejvtipnějšími kalhotami byly vyhlášeny kalhoty pošité ústřižky s vtipy od  Matýska Jaroše z 2. třídy.

 

Ve spolupráci s centrem vzdělávání proběhl na škole seminář pro pedagogy – PRÁCE S TŘÍDNÍM KOLEKTIVEM. Učitelé si vyzkoušeli četné aktivity včetně zážitkových her, které jim pomohou zlepšit třídní klima, zapojit žáky do třídního kolektivu, preventivně odstraňovat problémy, zvýšit sociální dovednosti žáků.

 

POZNEJ NOVOU TECHNIKU ANEB HRY S ENERGIÍ PRO DĚTI A UČITELE. Takto se jmenovala soutěž pro žáky základních škol, kterou pořádalo občanské sdružení MAS Opavsko se sídlem v Hradci nad Moravicí.

Soutěž byla vyvrcholením projektu, který podpořila společnost ČEZ Prodej Zelená energie. Cílem tohoto projektu bylo zlepšit výuku moderních technologií ve školách na Opavsku, pořídit potřebné vybavení do škol a propagovat alternativní zdroje energie. Klání se zúčastnilo celkem 11 družstev z partnerských škol projektu a týmu z Polska. V rámci projektu dostala každá škola set stavebnic, včetně radiem řízeného modelu. Úkolem žáků bylo vyrobit aerodynamickou karoserii, která by uvezla malý náklad a následně s modelem projet připravenou dráhu.

 

Pět chlapců z deváté třídy po dobu 3 měsíců vyrábělo a vylepšovalo své dílo tak, aby obstálo v náročném finálovém klání. Součástí byly i další disciplíny.  Chlapci z naší školy si vzájemně pomáhali a nakonec vybojovali krásné 5. místo. Družstvo to mělo o to těžší, že jejich RC model byl od začátku vadný, do soutěže se ho nepodařilo vyreklamovat, a tudíž nemohli trénovat jako ostatní.

 

Všichni si však našli nové kamarády a seznámili se s novou technikou. Bylo by dobré, kdyby se z této soutěže stala tradice a příští rok se nám povedlo probojovat se na příčky vítězů.

 

Biskupství opavsko – ostravské spolupracovalo s učiteli na programu v jednotlivých třídách s názvem  POSELSTVÍ VÁNOC.  Pracovnice vzdělávacího centra seznámila děti s křesťanským přístupem k nejkrásnějším svátkům v roce. Nebyla to nezáživná přednáška, děti se aktivně zapojily, dokázaly uplatnit své představy i přání ale také pozorně naslouchat strhujícímu příběhu narození našeho Spasitele.

 

VÁNOČNÍ BESÍDKA KDO PŘIŠEL - NELITOVAL

Také letos všichni očekávali bohatý a pestrý program: hudbu školní kapely, zpěv našich pěveckých těles, pohádku a další překvapení.  V úvodu zazněly tři písničky svěžích melodií a vtipného textu známé dvojice Uhlíř – Svěrák. Zazpívalo a zahrálo je šedesátičlenné hudební těleso sborů a hudebních kroužků školy. Milé bylo vystoupení našich nejmenších z mateřské školy, zaujali svými nápaditými kostýmy, bezprostředností a hravostí skladeb. Aplausem byla odměněna i další vystoupení  - velmi zpěvné a oblíbené zimní a vánoční písně, detektivní příběh, nadějní flétničkáři, dívčí pěvecká skupina, taneční vystoupení Mezi hvězdami a nádherně pojatá píseň skupiny Fleret Zafúkané. To už byly na pódiu zase všechny děti a následoval tradiční společný závěr - zpívání vánočních koled vystupujících i auditoria. Podařilo se vytvořit atmosféru sounáležitosti, takže se lidé rozcházeli do svých domovů v té správné adventní, sváteční náladě a vůbec jim nevadilo, že přišli o pohádku Princezna na hrášku, neboť shodou nešťastných okolností onemocněly obě alternující princezny. Letos jsme navíc zkusili podat i malé občerstvení, o které se postarali šesťáci, a bylo brzy vyprodáno. Nálada byla všeobecně skvělá, na dobrovolném vstupném se sešla nebývalá částka – však také žáci hned navrhli, aby se její část poslala na konto adventních koncertů České televize. Smutné mohly být jen ty děti, jejichž rodiče či blízcí si nedokázali najít čas na to, aby ocenili desítky hodin příprav, disciplínu i zodpovědnost ke kolektivu, které všichni vystupující i jejich učitelky projevili.

 

Školní kolo OLYMPIÁDY Z JAZYKA ČESKÉHO přilákalo do lavic celkem 31 soutěžících od sedmé do deváté třídy, což je vzhledem k obecně nevelké oblíbenosti češtiny samotné úspěchem.  Celkem bylo možné dosáhnout 19 bodů v náročné mluvnické části a dalších max. deseti bodů ve slohu.  Na prvních místech se zpravidla umisťují děvčata, ani letos tomu nebylo jinak. Shodných osmnácti bodů dosáhly Karolína Šašková a Veronika Jakešová. Třetím místem pak překvapil sedmák Marek Hlávka se skórem sedmnácti bodů a jen díky slabšímu hodnocení ve slohu se nedostal do okresního kola.

 

SLAVKOVSKÁ LAŤKA pořádaná Žákovským parlamentem měla i letos „vysokou úroveň“, čtyři hoši ji překonali na 150 cm, výborný výkon podala z mladších děvčat Markéta Řehulková 135 cm, Pavla Urbanská a Katka Němcová daly nadějných 130 cm. Ve výškařské elitě okresu si nejlépe vedla mladší děvčata, která v součtu o pouhých 13 cm zaostala za atletickou ZŠ Englišova.

 

Až týden před vánočními prázdninami byl dohrán dlouhodobý turnaj ve FLORBALE. Hlavně před vyučováním byly sváděny usilovné boje ve skupinách o body, které zaručovaly postup do semifinálových a finálových bojů. V chlapecké části zvítězilo družstvo deváté třídy po krásném boji před sedmáky, na třetím místě skončila 8. A posílená děvčaty, čtvrtí byli šesťáci a na pátém místě se umístili chlapci z páté třídy.

V dívčím klání si vítězství odneslo A družstvo deváté třídy, druhé byly holky z 8. B před sedmačkami, B družstvem devítky a šesťačkami. Nejproduktivnějšími střelci byli vyhlášeni Marek Leifert, Vojta Toporčák, Filip Elbl, Krista Kleinová, Krista Heczková, Ivana Bartesková a Tereza Lazecká. Nejlépe chránili branku Danek Matuščík a Lucka Klapetková.

 

Celkem 2 500 Kč jsme poslali na konto ADVENTNÍ SBÍRKY ČESKÉ TELEVIZE. Částka byla složena ze dvou částí. Celkem 1 256 bylo vybráno od zcela anonymních dárců do schránky, která byla v adventním čase přístupná všem žákům i učitelům školy. Přibližně stejná suma pak byla přidána z dobrovolného vstupného naší Vánoční besídky. Děkujeme především těm, jež nepotřebují k tomu, aby pomohli svým bližním postiženým nemocí svědka, a stačí jim vlastní uspokojení z toho někoho obdarovat.

 

Poslední vyučovací dny tohoto školního roku byly poznamenány smutkem nad úmrtím prezidenta Václava Havla. Tradiční pondělní hlášení bylo přerušeno minutou ticha za památku politika, jehož odkaz je v tak příkrém rozporu s dnešní situací na politické scéně naší vlasti. Žádná výchovná metoda není tak účinná jako metoda příkladu. Tak jako žáci musí mít důvěru ve své rodiče, učitele i ředitele, tak mnozí z nás věřili ideám a měli morální oporu v našem statečném prezidentovi.

 

Závěrečný školní den roku už se neučíme. Děvčatům a chlapcům od první do páté třídy byla herci Slezského divadla zahrána pohádka o Aladinovi v našem Kulturním domě. Trochu jim pak chyběl čas na vlastní posezení u vánočního stromečku, na to, aby si pohráli s dárečky od spolužáků. Šesťákům se líbilo dopoledne v obecním domě v Opavě, kde navštívili interaktivní výstavu, a až poté si prožili radost z Vánoc v třídním kolektivu. Nejstarší žáci pak shlédli emočně silný film Lidice. Před tím nebyl ani učitelský sbor zcela zajedno v názoru na vhodnost zařazení do předvánoční doby, společně jsme pak konstatovali, jak je dobře, že naši žáci tento film viděli.

 

Leden

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ je tradiční akce, kterou pořádáme pro předškoláky ještě před vlastním zápisem. Nebývalý počet adeptů na školní docházku nedokázal pořadatele – učitele i žáky nejvyšších ročníků – zaskočit. Tentokrát měli na sobě montérky, tričko a čepici se štítkem. Ano tušíte správně, na jednotlivých stanovištích radili a provázeli úkoly populární všeumělové Pat a Mat.  A zbylo by jen málo činností, do kterých by děti nezasáhly – skládalo se, kreslilo, stavělo, peklo  - někdy zdařile, mnohdy méně úspěšně, ale vždy s dobrou náladou dětí i rodičů. A určitě touto akcí ubylo těch, jež se obávali vstupu do „velké“ školy. A zde jsou jména žáků, kteří společně s učitelkami odpoledne připravili: Sabina Stuchlíková, Ketrin Jedličková, Martina Zbořilová, Martina Antlová, Monika Štěchová, Karolina Šašková, Jakub Kurka, Adam Grygar, Kristýna Kleinová, Sandra Losertová, Danek Šnajder, Pavla Urbanská, Natálie Matýsková.

 

PEDAGOGICKÁ RADA K PRVNÍMU POLOLETÍ

Koncem ledna se schází pedagogická rada, aby zhodnotila prospěch a chování za první pololetí školního roku

 

Kázeňská opatření byla udělována ve velké většině za neplnění školních povinností, zejména v domácí přípravě, v ojedinělých případech za vyrušování ve vyučování. Naprosto ojedinělý byl zaznamenaný počet neomluvených hodin u žáka sedmé třídy. Z důvodů podezření na skryté záškoláctví jsme v souladu se školním řádem vyžadovali zprávu od lékaře, ta dodána nebyla a počet neomluvených hodin tak přesáhnul hranici pro trestný čin zanedbávání povinné péče. Znovu tedy apelujeme na rodiče, aby třídnímu učiteli telefonicky oznamovali nepřítomnost žáka ještě před vyučováním a zvažovali nutnost jeho nepřítomnosti. Pozitivním jevem je, že přes četné dlouhodobé absence, zaviněné onemocněním neštovicemi, se počet zameškaných hodin snížil, nebylo třeba ani v jednom případě sáhnout k odložení klasifikace. Zaznamenali jsme vulgární poznámku směrem k učiteli a dali exemplárně najevo, že takové jednání nestrpíme a bude postihováno s největší možnou přísností. Druhý stupeň z chování byl udělen žákovi, který surově napadl na zastávce autobusu spolužáka. Pochvaly třídních učitelů však jednoznačně převážily. Na místě je poděkování vám rodičům, kteří důslednou spoluprácí s třídními učiteli řešíte nedostatky v chování, jejichž ignorování vede k vážnějším následkům. Podpory, která je vzájemná, si nesmírně vážíme.

 

Zvláštní pozornost byla věnována situaci v 6. třídě. Početný kolektiv se podařilo nově příchozí třídní učitelce stmelit ve společenství chlapců a děvčat, které drží spolu, vzájemně se povzbuzuje, při úspěchu spolužáka vyvolá spontánní potlesk. Příchod dětí z Dolních Životic a Litultovic se ukázal být pro všechny žáky obohacením a pozoruhodné jsou také výsledky prospěchu. Nemám k dispozici historickou statistiku, ale stěží bylo kdy v jedné třídě dosaženo dvaceti čtyř (!) vysvědčení s vyznamenáním. Samozřejmě lze v souvislosti se zvyšováním nároků počítat s postupným poklesem známkového průměru, ale i tak patří obdiv učitelkám nižšího stupně, jak děti na vstup do šestého ročníku připravily.

 

Těší nás přístup deváté třídy, atmosféra v hodinách je dělná, žáci se připravují nejen na přijímací řízení, ale shrnutí znalostí bude mít jistě i velmi pozitivní vliv na start v dalším stupni vzdělání. Rodiče i děti již také mnohem zodpovědněji zvažují výběr školy. Řada z nich dospěla k názoru, že než bezcenná maturita, je lepší řemeslo, které je stále žádanější na trhu práce.

 

Tématem jednání byla i testování žáků nejstarší třídy v úlohách společnosti SCIO. Výborné výsledky v matematice, poněkud slabší hodnocení v mateřském jazyce způsobené zejména vysokým podílem žáků se specifickými poruchami učení (dyslexie). V tomto roce společnost provedla zajímavý experiment. Použila shodného testu, jako v roce 2006. Výsledek nás nepřekvapil – úhrnné aktuální skóre za celou republiku bylo významně horší, než měli žáci před pěti lety. A to přesto, že se výrazně zvýšil týdenní počet hodin. Příčiny tohoto neradostného trendu již byly na těchto stránkách publikovány, a pokud se nezastaví současný trend, obrat k lepšímu nás nečeká. Máme jeden z úplně nejnižších podílů vydaných na vzdělání ze všech vyspělých zemí. Ministerstvo přijímá rozhodnutí, která by mohla s úspěchem kandidovat na absurditu roku a v současné době připravuje změnu financování obecného školství, které má pod rouškou údajné větší spravedlnosti ušetřit v příštím roce 8 mld. Kč v resortu.

 

Tradičním datem našeho ZÁPISU DO PRVNÍ TŘÍDY je poslední den prvního pololetí. Máme dobré zkušenosti se skupinovým pojetím této slavnostní chvíle v životě každé rodiny. Děti pracují pod vedením učitelek prvního stupně u stolečků, vědomosti zdaleka nejsou tím nejdůležitějším, co je posuzováno. Tím je celý komplex kompetencí, který nazýváme školní zralostí. Jde především o dobu udržení pozornosti, správnou výslovnost, schopnost jednat podle pokynů vyučující, spolupracovat s ostatními dětmi, vyrovnání se s neúspěchem. Zápis je rovněž příležitost dát rodičům jasné pokyny, jak ve zbývajícím více než půlroce dítě na vstup do školy připravit. V tomto ohledu je velkou výhodou spojení školy a školky v jeden subjekt, ale především v neformální spolupráci učitelek obou těchto stupňů vzdělání. Letošní úroda předškoláků /přišlo jich přes třicet/ znamená skutečně bedlivě vážit, jak se každé jednotlivé dítě s dosud největší změnou svého života vyrovná.

 

Velice milou, příjemnou a přátelskou atmosféru vytvořila dětem Pohádkového kroužku paní ředitelka Marie Gorčicová a také zaměstnanci Domu seniorů ve Slavkově. Děti sem přišly zahrát babičkám a dědečkům pohádku O princezně na hrášku. Pro malé herce to byla jejich premiéra před obecenstvem a nemohli si přát lepší  a  pozornější   posluchače.  Děti byly odměněny  nejen velkým potleskem, ale dostaly také sladkou odměnu. Za pohádkový  kroužek poděkovala vychovatelka ŠD Zuzana Bendíková také maminkám paní Králové a paní Bradáčové za pomoc s odvedením dětí a za převoz kulis.

Osoby a obsazení:

Princezna Terezka Králová z 1. tř.,Královna Sofie Svobodová z 2. tř., Král David Klapetek ze 4. tř.,

Princ Samuel Svoboda z 2. tř., Dvorní dáma Klárka Bradáčováz 2. tř., Strážný  Dominik Lokoč

z 1.tř., kulisáci Kubík a Danek Petržílkovi z 3. tř.,Vojta Kadaňka1.tř a Danek Poštulka ze 7. tř.,

Vypravěčka Iva Šašková ze 6.tř.

 

Lucka Špilháčková, Klára Víchová, Dominik Špilháček, Ondra Chodura,  Filip Dziadkowiec,  Michal Kostera, Adam Lazecký,  Jan Houdek, Tereza Rymanová, Jonáš Král, Lukáš Soška, Matěj Soška, Matěj Tomášek, Adam Lazecký. Tyto děti vyhrály velmi vyrovnanou skupinu ve VYBÍJENÉ. Do okresního kola postoupily nad silnými družstvy základních škol Kylešovice, Vrchní a Mařádkova, přičemž o úspěchu rozhodoval často jen jediný bod. Potěšující bylo i silné zastoupení čtvrťáků v kategorii, kde převahu měli žáci pátých tříd.

 

Naši žáci se zúčastnili okresního kola matematické PYTHAGORIÁDY na Slezské universitě. Aby se mohli zařadit mezi úspěšné řešitele, museli vyřešit devět příkladů z patnácti. To se podařilo Šárce Ševčíkové ze šesté třídy /10 /, Marku Hlávkovi, Ondrovi Kinštovi / celkově deváté místo/ a především Honzovi Hrazdilovi s 12 body, za které se společně s dalšími obsadil třetí místo. Všechny příklady byly velmi obtížné, zvláště právě pro sedmáky, o to více je cenný dosažený úspěch.

 

Pěkného umístění dosáhli naši žáci v CELOOKRESNÍ SOUTĚŽI V PLAVÁNÍ ŠD.  Honza Jaroš a Matěj Tomášek skončili třetí, druhé místo vybojovala Klára Víchová.

 

Nejstarší děvčata a chlapci se utkali v Opavě ve FLORBALOVÉM TURNAJI. Děvčatům se vedlo skvěle, když porazila ZŠ Šrámkovu a Velké Hoštice, nad jejich síly byla pouze ZŠ Englišova. Také hoši měli „štěstí“ na velmi našlapanou a vyrovnanou skupinu. Začali výborně, když porazili ZŠ TGM a následně i Pustou Polom. Na domácí Otickou však nestačili a tak poslední zápas již bylo jasné, že postoupit nemohou – přesto zabojovali a remízou nakonec poslali do finále ZŠ TGM.

 

RECITAČNÍ SOUTĚŽ 1.-5TŘÍD proběhla za účasti celkem 43 přednášejících dětí. Ostatní děti ze školní družiny přišly své spolužáky povzbudit a vytvořit jim příjemné prostředí. Děti soutěžily ve třech kategoriích.

I. kategorie:  1. třída - přednášelo 7 odvážlivců. Porota vybrala tři nejúspěšnější: Terezku Janků, která na porotu udělala velice dobrý dojem, Vendulku Trojančíkovou a Jakuba Černého. U všech ostatních prvňáčků oceňujeme, že měli odvahu vystoupit před tolika dětmi a básničky přednášely s chutí.

 

II. kategorie: 2. – 3. třída - v této kategorii přednášelo 21 dětí. Porotě se nejvíce líbil přednes Elen Malchárkové, Jany Kramolišové a Martina Freye.

 

III. kategorie: 4. – 5. třída. V kategorii nejstarších soutěžilo 15 dětí. Zde se nejvíce dařilo Lucce Černochové, Terce Rýmannové a Filipovi Dziadkowiedcovi.

 

Všem nejlepším byla předána malá odměna a věříme, že se příští rok znovu setkáme u recitace pěkných básniček.

 

SOUTĚŽ VE ŠPLHU přilákala páteční odpoledne do tělocvičny na šedesát chlapců a děvčat od první do deváté třídy. Celkem třikrát bylo nutno dosáhnout mety ve výšce 4,5 m, dva nejlepší pokusy se sečetly a rozhodly o pořadí. Největší sílu paží prokázali Jan Turek / na značku dosáhnul za 3, 1 sec. /, Filip Čech, Luděk Pavelek, Klára Burdová, Denisa Žiačiková, Dominik Špilháček, Klára Pavelková, Marie Šašková, Jakub Pavelek, Elen Malchárková, mezi staršími se neztratil ani prvňáček Filip Lhotský /10,7/.

 

Oslava stých narozenin je výjimečná událost, v našem pedagogickém sboru nastala konstelace, která zasluhovala být výrazně vzpomenuta. Dvě kolegyně a pan učitel /30 + 30+ 40 / připravili do tělocvičny a posléze školní kuchyňky sportovní a kvízový program spojený s odpoledním společenským  posezením. Trochu jsme se rozehřáli při utkání ve vybíjené a pak i zapotili, snažíce se odhalit to správné slovní spojení ve známé hře KUFR. Všichni kladně zhodnotili a ocenili nápad nejmladší části našeho kolektivu.

 

Školní družina jde od úspěchu k úspěchu. Tentokrát se prosadila v okresní pěvecké soutěži, kde v soutěži pěveckých skupin vyhrála v obou kategoriích.  Prvňáci a druháci zvítězili ve složení Pavla Hrazdilová, Klára Beinhauerová, Elenka Malchárková a Vendulka Trojančíková, zásluhu na druhém úspěchu si připsali Jakub Elbl, Klára Víchová, Lenka Špilháčková, Matěj Malchárek, Tereza Rýmanová a samozřejmě také paní učitelka Helena Malčeková.

 

Únor

Celkem tři turnusy LYŽAŘSKÉHO VÝCVIKU proběhly v měsíci únoru. Zatímco vloni jsme museli odvolávat kursy pro nedostatek sněhu, letos ho bylo v našem zařízení Slunečná v Nové Vsi pod Pradědem hodně přes metr. Naštěstí jsme se vyhnuli arktickým mrazům, takže sedmá třída, osmáci i naši nejstarší si mohli vychutnávat radosti sjezdového i běžeckého lyžování. Stejně příjemné byly i večery v kolektivu tříd, zaujaly rovněž přednášky týkající se problematiky lyžování, hor i navštíveného regionu. Součástí byly závody ve slalomu a běhu na tři km. Nejúspěšnějšími závodníky se po bojovných výkonech stali v běhu a slalomu Marek Baláž, Jan Palyza, Filip Elbl, Marie Šašková, Klára Losertová, Tereza Slivková, Aneta Macolová a Sabina Gregořicová. Osmáci si to rozdali v jedné kategorii a děvčata vůbec nezaostala. Ve slalomu zvítězila Tereza Rožnovská před Ondrou Kinštem a Markétou Janíkovou. V běhu na tři km byl nejrychlejší Filip Čech, za ním skončily Klára Burdová a Markéta Janíková.

 

36 nadějných zpěváků od první do osmé třídy se sešlo na školním kole SLAVKOVSKÉHO SKŘIVÁNKA. Další desítky chlapců a děvčat je přišlo do prostředí učebny hudební výchov povzbudit. Vytvořili pěknou povzbuzující atmosféru pro děvčata a v nemalé míře i chlapce. Porotu nejvíce zaujali: Vendulka Trojančíková a Terezka Králová z první třídy, v kategorii druhé a třetí třídy Adam Otipka, Elenka Malchárková a Pavla Hrazdilová, dále Veronika Antlová a Míša Kupková. Ve starší kategorii zvítězila Šárka Ševčíková, o druhé místo se podělily Tereza Janíková a Daniela Opletalová, do okresního kola postoupila také Lucka Kosterová. V nejstarší kategorii pak nenašla konkurenci Sára Švánová z osmé třídy.

 

Téma KYBERŠIKANY je v současné době velmi aktuálním a probíraným tématem. Před dvěma lety jsme na základě rostoucích problémů uspořádali pro žáky besedu s pracovníkem MP v Opavě na toto téma a od té doby se situace již nikdy nevyhrotila. Také v letošním roce jsme pozvali pracovníky Eurotopie z Opavy a kolegyně z centra inkluzivního vzdělání. Po dvouhodinových lekcích věříme, že děti pochopily problematiku tohoto negativního jevu. Pracovnice s nimi rovněž diskutovaly na téma bezpečného internetu a dalších otázek spojených s fenoménem informačních technologií.

 

GYMNASTIKA je sportem, který bezkonkurenčně nejvíce ze všech ostatních pohybových činností rozvíjí sílu a obratnost, v neposlední řadě je i cvičením disciplíny. Zároveň patří odvětvím, kde tréninky nejvíce „bolí“. Ať už jsou to prostná, hrazda, kruhy, kladina či přeskok. Pro žáky jsou proto především hry nesrovnatelně atraktivnější. Dvojnásobnou radost máme proto z velkého počtu dětí, které pravidelně podstupují ve školní družině a klubu náročná cvičení sestav. Školní kolo soutěže mělo svým pořadovým a ukázněným pojetím blízko k atmosféře sokolských klání, byli jsme zvědaví, jak si povedeme v okresní soutěži. Naši žáci soutěžili jak v dívčích, tak i chlapeckých kategoriích. U děvčat je konkurence velká, soutěží i dívky z oddílů sportovní gymnastiky. Chlapci se však dokázali prosadit. Mladší družstvo ve složení Filip Dziakowicz, Jan a Michal Houdkovi spolu s Ondrou Chodurou obsadili nádherné druhé místo a jejich starší kamarádi Jan Elbl, Jonáš Král a Jan Hrazdil skončili třetí. Poděkování patří učitelům i dobrovolným trenérům, kteří je na závody tak skvěle připravili.

 

V únoru v souvislosti se ztíženými klimatickými podmínkami vyhlásila Armáda spásy akci s názvem POZVI SVÉHO BLIŽNÍHO NA ČAJ. Motto: „Vaše pomoc zahřeje“nenechala chladným ani Žákovský parlament, který inspirovala paní učitelka Kaniová. Dětem bylo vysvětleno, že to, čemu se obecně říká bezďák nebo houmlesák jsou také lidé, jejichž příběhy by se mohly stát komukoliv. Ve velmi krátké době bylo mezi dětmi vybráno 600 Kč, ty byly proměněny ve 200 porcí polévek a čajů a předány osobně zástupci tříd řediteli Armády spásy v Opavě. Výhodou této akce je jednoznačná adresnost pomoci i co se dá za vybranou částku pořídit. Vážíme si všech, kdo se nezištně připojili k pomoci druhým lidem.

 

Březen

Vysvětlit dětem, že VELIKONOCE nejsou jen svátkem jara, ale pro křesťany mají ještě další významné poselství, jsme svěřili pracovnici Ostravsko – opavské diecéze. Ve vhodně komponovaných pořadech formou vyprávění, hry, besedy, za pomoci interaktivní tabule, se žákům, s přihlédnutím k jejich věku dostalo nejen informací o největší události v lidských dějinách. Nevíme, kolik dětí je vedeno svými rodiči a širší rodinou duchem tradiční křesťanské výchovy. Všechny mají ale nárok se seznámit se světovým názorem, který zcela zásadně ovlivnil podobu naší civilizace.

 

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA se u dětí obecně těší velkému zájmu, k vědomostním úlohám, práci s atlasem i mapou se jich ve školním kole sejde několik desítek. Soutěží se ve třech věkových kategoriích, v tomto ročníku postoupili do okresního kola Markéta Hloušková, Jan Hrazdil a Ketrin Jedličková. Velkou radost udělal své učitelce zeměpisu Mgr. Kristýně Hlásné Jan Hrazdilkterý přetavil jedno z našich tří želízek ve zlato. Kromě znalostí a dovedností, které získal v hodinách geografie i v populární Medvědí stezce, je to neobyčejný přehled, jímž disponuje díky četbě a širokému spektru zájmů. Po dvou letech, kdy jsme získali i prvenství v krajském kole, je to výrazný úspěch a zbývá si jen přát, aby se Honzovi podařilo dostat ještě výše.

 

Ministr školství se rozhodl řešit náplň volného času dětí vyhlášením soutěže v tolik populárním FLORBALU. Na Pohárový turnaj v Opavě se sjela družstva z celého okresu. Naši hoši si vedli výborně, vyhráli základní skupinu a po bojovných výkonech skončili s bronzovou medailí na stupních vítězů. O tento úspěch se zasloužili: Marek Baláž, Filip Elbl, Lukáš Štrbík, Lukáš Benešl, Marek Leifert, Adam Radek, Vojta Toporčák, David Ružinský, Jakub Soška a možná nejlepší brankář celého turnaje Danek Matuščík.

 

Nejlepší práce ve školním kole OLYMPIÁDY ČESKÉHO JAZYKA odevzdaly panu učiteli Mičkovi Veronika Jíšová a Karolina Šášková. Karolína reprezentovala školu v jediné kategorii okresního kola, kde se scházejí nejlepší řešitelé osmých a devátých tříd. Bodový součet mluvnické a slohové části ji zajistil velmi pěkné páté místo mezi třiceti šesti účastníky soutěže.

 

Královská hra ŠACHY i přes konkurenci osobních počítačů stále táhne – překvapivě více žáky mladší, kteří nad šachovnicemi bojovali ve čtyřech skupinách, aby se nakonec seřadili čtyři nejlepší: 1.Ondra Chodura, 2. Jiří Rypl, 3. Lukáš Soška, 4. Adam Vincker. Za nimi skončili Michal Houdek, Dominik Kubala Matěj Soška a Ondra Zahel. Ve starší kategorii si prvních pět míst rozdělili: Jan Hrazdil, Jan Stoklasa, Viktor Martinec, Dominik Špilháček a Pavel Kubín. Letošní turnaj měl po delším času jednu mladou dámu – Elen Malchárkovou teprve z druhé třídy, dva docela nadějné prvňáčky a jeden džentlmenský moment. Ondra Chodura hrál s Jirkou Ryplem již o finále, na obou se však projevila únava z téměř tří hodin soustředění a dopustili se několika chyb. Z té poslední vytěžil Ondra regulérní, ale trochu levné vítězství. Rytířským gestem nabídnul Jirkovi, že si za týden zahrají o finále ještě jednou, dobrovolně se tak vzdal jistého postupu.

 

Naprosto ojedinělý až neuvěřitelný úspěch zaznamenali mladší hoši ze školní družiny v tolik opulárním FLORBALU. Podle tříd byly vypsány tři věkové kategorie, které byly obsazeny vždy devíti až deseti týmy – navíc z tak velkých a obávaných škol, jako je Englišova a další. I přes nejhorší systém, tzv. pavouka, jsme dokázali neohroženě postupovat až do finále. Druháci a čtvrťáci vyhráli zlatou a třeťáci ve finále v poslední minutě nešťastným gólem soupeřů získali stříbro, což oplakali. Byly to neuvěřitelné chvíle triumfu školní družiny ze Slavkova, ostatní vychovatelky mohly jen závidět našim obrovskou radost. Zbývá poděkovat nejen vychovatelkám, ale i pomocnému dozoru chlapců z vyššího stupně, kteří dokázali klukům poradit s taktikou a také je hlasitě povzbudit.  /Jan Hrazdil, David Růžinský, Lukáš Kunert, Danek Matušík/za ŠD Helena Malčeková

 

Jednou za dva roky, vždy před velikonočními svátky, se Kulturní dům ve Slavkově vyzdobí jarně. Pokaždé jsou stovky návštěvníků / i letos jich přišlo přes tisíc/ překvapeni, kolik nápadů, invence, tvořivosti dokážou projevit všichni, kdo se na VELIKONOČNÍ VÝSTAVĚ podílejí: základní i mateřská škola, Český svaz žen, Senior centrum, obecní úřad i jednotliví občané Slavkova. Nejmenší návštěvníky zaujala malá domácí zvířata včetně symbolu Velikonoc – právě vylíhnutých kuřátek. Příjemným zpestřením byla hudební vystoupení našich dětí po oba dny. K úspěchu akce letos přispělo slunečné jarní počasí, mnozí návštěvníci si tak mohli výstavu spojit s první jarní procházkou či cyklistickou vyjížďkou.

 

28. března – DEN UČITELŮ - slavíme společně s našimi žáky narození pedagoga a filosofa J. A. Komenského. Máme na škole pěknou tradici, tento den se za katedru postaví žáci a po předběžné přípravě s vyučujícím vedou hodinu oni. Ne každá hodina byla zvládnuta, to se ovšem vždy nepodaří ani ostřílenému pedagogovi. Mnozí žáci za katedrou si však uvědomili důležitou skutečnost – že totiž dobře připravená hodna je jen polovinou úspěchu. Tou druhou je spolupráce se třídou, její aktivita, oboustranná komunikace. Velmi podobně o své práci hovoří také herci na jevišti. Objevily se mimořádně kvalitní výkony, jež dávají tušit pedagogickému talentu. V roli učitele se jako ve své kůži cítili teprve sedmáci Jan Palyza s Nikol Hadámkovou, výborné byly Klára Pavelková s Luckou Kosterovou, ale i další.

 

Ještě hezčí tradicí je, že se scházíme s kolegy z Dolních Životic, našimi důchodci a dalšími hosty. Starostové obcí na slavnostním shromáždění ocení osobnosti tohoto školního roku a práci pedagogických i správních zaměstnanců. Setkání bylo významné zejména pro dvě naše kolegyně. Po třiceti třech letech nepřetržité práce opustila naše řady uklizečka a předtím školnice paní Hana Kubínová. S budovami základní školy spojila téměř celý svůj pracovní život. Od starosty obce i vedení školy se jí dostalo vřelého poděkování. Mrzet nás může jen fakt, že neodešla do zaslouženého důchodu, ale ze zdravotních důvodů. Druhou oceněnou kolegyní byla Mgr. Lenka Dudová. Vyučuje na Základní škole ve Slavkově již šestým rokem. Jako tělocvikářka nastoupila do školy, která má vynikající podmínky a vždy byla známa svými sportovními úspěchy. Paní učitelka projevila dostatek zdravé ctižádosti, aby štafetu sportovního nadšení nesla dál a navázala na práci svých předchůdců. Ze zhruba padesáti úplných základních škol okresu Opava se stále držíme v nejlepší desítce. Její druhý aprobační předmět - fyzika - patří k nejoblíbenějším předmětům především z důvodů využívání moderních technologií při výuce. Je potěšující, že jsou to i mladí kolegové, kterým můžeme s čistým svědomím navrhnout ocenění obce Slavkov.

 

Jen nás mrzí, jak tento svátek vymizel z kalendáře, stejně jako obecně zájem české veřejnosti o stále více upadající školství.

 

VELIKONOČNÍ LAŤKA je sympatická soutěž pro všechny, neboť rozhodující je rozdíl v překonané výšce a tělesném vzrůstu. První místo v okresní soutěži vybojovala Adéla Obrusníková, Eliška Klímková získala medaili bramborovou, od druhého místa ji dělil jen větší počet pokusů. Pěkné výkony, které však „na bednu“ nestačily, zaznamenali Jakub Pavelek, Markéta Řehulková a Filip Čech.

 

FLORBAL. Zatím asi největšího letošního úspěchu v tomto populárním sportu dosáhlo družstvo ve složení Marek Hlávka, Jan Hrazdil, David Přibyla, Tomáš Štrbík, Adam Honka a brankář Tomáš Valík. Po vítězství v oblastním kole se nám podařilo vyřadit ve dvou zápasech ZŠ Boženy Němcové a tím si zajistit postup mezi nejlepší týmy Moravy a Slezska do ČEZ - arény v Ostravě.

 

Duben

Jen krůček od absolutního úspěchu byli naši prvňáčci. Sedmičlenný kolektiv ve složení Šimon Rychý, Dominik Lokoč, Vojta Kadaňka, Ondra Elznic, Jakub Černý, Filip Lhotský a Filip Kostera, vyhrál svou skupinu a ve finále florbalového turnaje prvních tříd podlehl až ZŠ Otické, Ondra Elznic si odnesl titul nejlepšího střele.

 

Jak mile nás stále překvapují žáci vyššího stupně, kteří  pro své mladší spolužáky ze školní družiny připravují během školního roku nápadité, zábavné, sportovní, ale i vědomostní programy. Připomínám perfektně zorganizovaný vánoční karneval připravený žákovským parlamentem, pak nám, rovněž parlament,
připravil sportovní turnaj v kopané. Iva Šašková s Natálií Kertiovou ze 6. třídy připravily, vyhodnotily i odměnily jarní výtvarnou soutěž.

 

V pátek 13. 4. zorganizoval Matěj Frey z 8. třídy, spolu se svým bratrem Martinem a kamarády Jonášem Králem a Honzou Elblem trasu Slavkovem, inspirován soutěží Pevnost Boyard. Matěj nám připravil mapu, podle které jsme se všichni zorientovali a pokračovali trasou, během níž jsme hledali indicie a klíče, až jsme dorazili k cíli cesty. Tam nás čekali chlapci s překvapením v podobě exkurze do staré stodoly s vybavením, které se už v dnešní době nevidí. Děti si mohly vyzkoušet mlácení cepem, prohlédly si starý traktor i zevnitř, mohly pohladit ovečky i jehňata. Beran měl v tu dobu domácí vězení a byl pro jistotu přivázán řetězem, to aby nikomu neublížil. Zlatou tečkou této naší výpravy  se stala stará truhla, ve které děti našly sladkosti a také dárek od Matěje - tři pohádky na CD. Vydařená akce zaslouží nejen pochvalu, ale měli by to slyšet všichni žáci školy. To aby si uvědomili, že jsou mezi námi děti, které ve svém volnu myslí i na jiné a udělají pro ostatní tak skvělou zábavu i s odměnami. Proto velké poděkování  všem chlapcům, včele s Matějem.

 

MOJE NEJMILEJŠÍ ZVÍŘÁTKO je název soutěže, kterou vyhlásila Zemědělská škola v Opavě. Zaujala i naše děti, celkem se v galerii na provázku v prostorách školní družiny objevilo 117 prací, které hodnotili návštěvníci výstavy. Nejvíce hlasů dali opičce Lucky Kosterové z šesté třídy, líbili se rovněž delfíni Terezy Rymanové, třetí místo zaujala sova Kláry Pavelkové.

 

Plná třída dětí a rodičů si přišla vyslechnout důvody, proč by správným rozhodnutím, kam postoupit po absolvování otické základní školy, měla být právě ta naše. Vedení školy, učitelé i obecní úřad snahu rodičů, aby jejich děti chodily do Slavkova, přivítali. Přestože se zatím nepodařilo zajistit odpovídající spojení rozšířením linky MHD, prohlídka školy spojená s podanými informacemi vedla rodiče i děti k jednoznačnému rozhodnutí - od příštího roku nastoupit na Základní školu ve Slavkově.

 

S potěšující zprávou přišla děvčata z Monteráčku. Na přehlídce pódiových skladeb v Opavě byla za svou novou skladbu vybrána, do krajského kola.

 

Květen

Až do Palkovic /FM/ cestovaly naše gymnastické naděje na krajské kolo. V tělocvičně bylo špičkové vybavení pro oddíly sportovní gymnastiky, se kterým se naše děti neuměly a ani nemohly vypořádat, dovezly dva diplomy za 3. místo - byli to mladší žáci Jan Houdek Jan Elbl, Štěpán Valík,  a starší žákyně Klára Pavelková, Eliška Klimková, Monika Schneiderová. Ostatní děti sice „neuspěly“, ale moc si ceníme jejich snahy a výkonů. Například naše nejmenší děvčátka se dokázala během měsíce naučit šňůru a placku.

 

Opravdová přehlídka masek, tak bychom mohli nazvat zábavné MAŠKARNÍ ODPOLEDNE, které dětem školní družiny připravil Žákovský parlament. Hry se střídaly s tancem a soutěžemi, dětem zářily oči nad spoustou odměn, které získávaly. Sešlo se 34 masek, jedna pěknější než druhá: kovbojové, indiáni, princezny, spidermani, zvířátka všeho druhu, tanečnice i egyptský šejk. Jako nejlepší maska byla vyhlášena "zebra" od Filipa Lhotského z 1. třídy, nejoriginálnější maskou se stala " Pipi dlouhá punčocha" od Nikolky Heidukové z 2.třídy.  Každé z dětí si odnášelo náruč hraček, sladkostí a balónků a skvělý pocit z dokonalé zábavy. Celé show připravila i uváděla děvčata  Žákovského parlamentu, jmenovitě pak patří zvláštní poděkování  Kláře Burdové, která zajistila odměny, připravila hry i vše uváděla. V tom jí pomáhala Markéta Řehulková, Pavla Urbanská a samozřejmě hoši, kteří se střídali u mixážního pultu. Moc si této práce vážíme a oceňujeme, ochotu nezištně pracovat pro své mladší spolužáky.

 

DEN ZEMĚ slavíme již po léta s igelitovými pytli, které pak naplněné všelikým odpadem za námi sváží obecní Máňa. Již několik let konstatujeme, že divoké skládky v podstatě z okolí naší obce vymizely. Ale i tak je co sbírat. Letos byla nejhorší situace na silnici mezi Slavkovem a Oticemi, Olomoucká k Latarně, pytle se daly počítat na desítky. Rádi bychom věděli, která firma likvidaci starých pneumatik řeší jejich vyvezením na „alkoholku“, na ty vozíky nestačily. Naši nejmenší, kteří uklízeli přímo v obci, svorně odsuzovali bezohledné kuřáky, pozůstatky jejich vášně byla přímo poseta zejména ulice Za Humny. Šesťáci pročesávali širší okolí slavkovských rybníků, tam si naši ochránci přírody pořádek udržují, ani zde však děti nevyšly naprázdno.

 

Druhou akcí byl SBĚR PAPÍRU – předvídavě jsme přistavili hned dva kontejnery a tentokrát ani ty nestačily. Ve stále větší míře se na sběru podíleli i občané Slavkova, přímo na místě jim byla stejně jako dětem vyplacena koruna za kilogram a ještě přispěli na sportovní i jiné vybavení pro jednotlivé třídy. Všichni organizátoři dostali docela zabrat – děvčata u váhy, registrace a pokladny, hoši při odnesení a uložení dvanácti tisíc kilogramů do kontejnerů. Díky Ivaně Šaškové zvítězili šesťáci, jen o málo méně na žáka přinesli druháci a třetí místo obsadila pátá třída. Zvláště na nižším stupni potěšilo, že alespoň malý balík přinesl prakticky každý, jako test loajality k alma mater hodnotíme příspěvek deváťáků – 8 kg na žáka není příliš, ale počítá se. Rekordní je celkové množství i přepočtených padesát kilogramů na žáka školy.

 

Červen

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ se konal na Tyršově stadionu v Opavě.

Družstva chlapců obsadila shodně 3. místo, kdy k nejlepším patřil Filip Čech, který se stal nejlepším jednotlivcem a zvítězil také ve sprintu na 60 m v čase 7,7 s. Ve skoku vysokém se podařilo zvítězit Jakubu Kurkovi a to výkonem 165 cm. Dále družstva tvořili tito žáci: Luděk Pavelek, Lukáš Štrbík a Filip Barteska, u mladších kluků Filip Elbl, Marek Baláž, Jakub Fiala, Dominik Pavlíček a Jakub Pavelek.
Obě družstva dívek byla o stupínek lepší a obsadila tedy 2. místo. Zde jsme měli spoustu vítězek jednotlivých kategorií a to Markétu Řehulkovou ve skoku vysokém - 145 cm, Pavlu Urbanskou ve vrhu koulí - 9,09m, Kláru Burdovou v běhu na 800m - 2,40 min a u mladších byla celkově nejlepší vícebojařkou Marie Šašková, která zvítězila ve skoku vysokém - 125 cm a hodu míčkem - 40 m. Další, kdo vyhrál dvě disciplíny byla Klára Pavelková a to skok daleký - 3,98 m a běh na 600m časem 2,04.
Přímý postup do finále si zajistila vítězná družstva ze ZŠ Kylešovice, naše družstva musí počkat na bodové srovnání s ostatními školami a vyrozumění emailem.

Všem zúčastněným gratuluji ke skvělým výsledkům!

 

Krásné chvíle při vyhlašování výsledků okresní soutěže ZDRAVOTNÍCH HLÍDEK si prožila parta nadšených zdravotníků ze sedmé a šesté třídy ve složení Klára Šínová (vedoucí), Míša Machovská, Nikol Hadámková, Klára Losertová, Danek Poštulka i obě náhradnice Ivana Šašková a Tereza Slivková. Rok pravidelné práce ve zdravotnickém  kroužku školního klubu pod vedením obětavé Barbory Šaškové, která ještě před třemi lety zasedala do lavic zdejší školy, přinesl zaslouženou odměnu- druhé místo. Zároveň rozhodčí neoficiálně prohlásili naši pětku za nejlepší a nejsoudržnější kolektiv ze všech přihlášených od Hlučína po Budišov nad Budišovkou. Velký dík patří především Barboře, jež svou „kvalifikaci“ studentky třetího ročníku zdravotnické školy v Opavě dokázala tak skvěle předat děvčatům a chlapcům školy. Jistě je hodně ovlivnila a věříme, že pro řadu z nich se pomoc bližnímu stane životní náplní.

 

Tentokrát netradičně první neděli v máji se sál Kulturního domu ve Slavkově zaplnil maminkami a babičkami s květinou od starosty. Netrpělivě očekávající a těšící se, co pro ně děti mateřské a základní školy připravily na obecní oslavy DNU MATEK. Zklamány určitě nebyly. Svěží a radostná byla všechna pěvecká vystoupení, při tom posledním ve stylu trampské a country hudby se podařilo rozezpívat celý sál. Milé byly obě nastudované pohádky o princezně na hrášku a té se stříbrnou hvězdou na čele. Děvčata zvládla své pojetí zumby, půvabné bylo pásmo písní tanců a společné recitace mateřské školy. Devadesát minut pestrého programu provázela příjemná a uvolněná nálada, přesto bylo chování auditoria vzorně pozorné. Není asi mnoho škol, jež dokážou během školního roku připravit dvě až tři vystoupení takového rozsahu a kvality. I letošní Den matek probíhal v režii paní učitelky Malčekové, pochvalu zaslouží určitě všichni – děti i učitelé.

 

Regionální kolo u nás velmi populární soutěže MEDVĚDÍ STEZKA mělo letos menší účast, o to lepší byly výkony našich dvojic, které obsadily v žákovských kategoriích pět prvních míst: Jan Hrazdil a Marek Hlávka, Šárka Ševčíková a Klára Pavelková, Klára Burdová a Markéta Janíková, Luděk Pavelek a Radek Weiss, Katka Janků a Klára Víchová. Navíc v kategorii dorostenců postoupili Jakub Pavelek a Jan Kurka.

 

POHÁR ROZHLASU

je atletická soutěž, kde se zápolí i v takových disciplínách, jako je vrh koulí, krátké i dlouhé tratě, skok vysoký i daleký, tedy velmi všestranné dovednosti. Za postupem stojí ve škole dosažené výsledky, za nás se dostala do okresního finále tři družstva - mladší chlapci i dívky. Obě mladší družstva postupovala z posledního jedenáctého místa. Dokázali ale zabojovat a kluci tak obsadili 7. místo a dívky 5. místo. O den později soutěžila starší děvčata, která obsadila celkově 6. místo.


Za úspěchy stojí:
Filip Elbl, Marek Baláž, Tomáš Hymlar, Jakub Fiala, Tomáš Štrbík, Josef Galvas, Jakub Pavelek, Zbyněk Jablonský, Klára Pavelková, Lucka Kosterová, Anna Gregořicová, Eliška Klímková, Kristýna Lhotská, Marie Šašková, Petra Kleinová, Iveta Galiová, Natálie Beilová, u starších dívek Markéta Řehulková, Pavla Urbanská, Klára Burdová, Markéta Janíková, Sandra Losertová, Petra Bouchalová, Lucka Klapetková a Marie Zahelová.

Mladí a nadějní fotbalisté se v okrskovém kole MC – DONALD CUP střetli na hřišti TJ Sokol o postup. Družstvo tvořilo 7 + 1 hráčů, neměli jsme hráče na střídání, navíc kromě jednoho hráče bylo celé naše družstvo složeno jen z žáků čtvrté třídy, zatímco u soupeřů převládali páťáci. Třetí místo nás určitě neuspokojilo, příští rok ať se ale soupeři třesou.

 

TECHNICKÁ OLYMPIÁDA je určena pro žáky 7. až 9. ročníku všech ZŠ v Moravskoslezském kraji. Žáci soutěží jako jednotlivci. Z naší školy postoupili z okresního kola dva žáci a to JAH HRAZDIL ze sedmé třídy a SANDRA LOSERTOVÁ z deváté třídy. Ve Fryčovicích mezi sebou soutěžilo asi 30 žáků z 15 základních škol celého kraje. Soutěž se skládala ze dvou částí, z nichž jedna byla teoretická, úkolem bylo odpovědět na spoustu technických otázek. Druhá část pak byla praktická, žáci měli za úkol vyrobit výrobky dle zadání. JAN HRAZDIL skončil na krásném 2.místě. Obdržel spoustu krásných cen, které do soutěže věnovali sponzoři. Tato soutěž je koncipována se snahou zaujmout nápaditými úkoly i celkovým zadáním a prověřit technické schopnosti v myšlení žáků, případně odhalit talenty při výběru technických profesí.

 

Celkem čtyři první a jedno druhé místo ze šesti žákovských kategorií dokázaly vybojovat slavkovské dvoučlenné hlídky na krajské soutěži MEDVĚDÍ STEZKY, která se konala v krásném přírodním prostředí Pobeskydí. Dvojice Hlávka Hrazdil dokonce dosáhla absolutně nejmenšího počtu trestných minut ze všech, tedy i dorosteneckých, hlídek. Obdiv vzbudil také součet trestňáků Šárky Ševčíkové a Kláry Pavelkové. Všem postupujícím dvojicím držíme palce do národního kola. 1.místa Markéta Janíková a Klára Burdová

Jan Hrazdil a Marek Hlávka,Luděk Pavelek a Radek Weiss, Šárka Ševčíková a Klára Pavelková. 2. místo

Katka Janků a Klára Víchová.

 

Pohodové odpoledne v areálu školy prožili děti a jejich rodiče na DĚTSKÉM DNU, který připravili členové výboru SRPŠ s pomocí pedagogů. Základem úspěchu bylo zcela ideální slunečné počasí, zajímavá stanoviště, bohatá tombola a připravené občerstvení. Celkem asi sto dětí si nakonec mohlo opéci špekáčky, zatančit si na improvizovaném parketu. Nálada s postupujícím časem stoupala, asi nejtěžším úkolem pořadatelů bylo ukončit vydařené odpoledne a večer. Předchozí dva ročníky nám kvůli počasí příliš nevyšly, tentokrát byla připravena i mokrá varianta, úspěch nám naznačil, jak v dalších ročnících.

 

V soutěži zvané "óvéčko" neboli ODZNAK ZDATNOSTI OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ se naše družstvo dokázalo skvěle prosadit a obsadilo krásné 5. místo z třinácti soutěžících družstev v okresním finále. Tato soutěž je mimořádně náročná, jelikož se jedná o sedmiboj, který je složený ze sprintu, skoku dalekého, hodu medicinbalem, trojskoku, driblingu, přeskoků přes švihadlo a sed-lehů. Za Slavkov soutěžili tito žáci: Klára Pavelková, Klára Losertová, Iveta Galiová, Anna Gregořicová, Marek Baláž, Jakub Fiala, Jakub Pavelek a David Přibyla. A mezi vesnickými školami jsme byli nejlepší.

 

Republikové finále v soutěži MEDVĚDÍ STEZKA bylo obsazeno děvčaty a chlapci ze Slavkova, jako zástupci Moravskoslezského kraje, celkem v pěti kategoriích. Absolutního úspěchu dosáhla dvojice Šárka Ševčíková a Klára Pavelková, která nenašla ani v rámci celé ČR  přemožitele. Jen o stupínek níže ve starší kategorii se na stupně vítězů postavily Klára Burdová s Markétou Janíkovou. Jan Hrazdil s Markem Hlávkou pak skončili pátí a Luděk Pavelek s Radkem Weissem šestí. Úspěch našich barev potvrdili ještě vloni žáci školy Jakub Pavelek s Janem Kůrkou bronzovými medailemi. Za tímto skvělým umístěním je spousta hodin tréninku, čerpání znalostí i dovedností z různých oborů. Díky patří dětem za poctivou přípravu, jejich trenérům, kterými jsou vlastně všichni učitelé, ale především dobrovolníkům z řad rodičů a dalších přátel naší školy.

 

MEDVĚDÍ STEZKA

Je název náročného závodu dvojic, při kterém se plní úkoly zdravovědy, znalosti přírody, vlastivědy, topografie, uzlování a mnohých dalších. Předchází mu celoroční příprava pod vedením zkušených instruktorů pracujících ve školním klubu Základní školy ve Slavkově, zúročí znalosti a dovednosti nabyté ve škole.  Naše nejlepší hlídky prošly regionálním kolem bez ztráty kytičky a zvítězily i ve čtyřech kategoriích krajského závodu, což jim zajistilo možnost reprezentovat Moravskoslezský kraj na republikovém finále v Českém ráji.  Zazářila především děvčata. Trať byla jedna z nejobtížnějších svým profilem ,  délkou /6 km stále do kopce a pak ďábelský sešup/, do cesty se stavěly kopřivy, popadané stromy, vytrvalý déšť udělal z cestiček klouzačky. Statečné holky vše bravurně zvládly a v kategorii mladších dívek si šesťačky Šárka Ševčíková  a Klára Pavelková doběhly pro zlato. Jen sedm proklatých sekund pak odsunulo druhou statečnou dvojici Kláru Burdovou a Markétu Janíkovou na druhou pozici. Kluci ještě přidali bronz, takže Slavkov mohl hrdě slavit úplnou kolekci medailí v celostátním kole.  Vedoucí školní družiny a klubu Helena Malčeková na ně mohla být právem hrdá.

 

Druhou červnovou neděli se sešli všichni přátelé tělovýchovy na tradičním SPORTOVNÍM DNU. Tentokrát byl ve znamení vystoupení skladeb děvčat, chlapců a také žen, připravovaných pro Sokolský slet. Všichni plni obav z těžkých mračen nad sokolským hřištěm, zda vydají svůj obsah na pestré postavičky připravené pochlubit se výsledky půlročního nácviku. Nevydaly – to až o několik minut později – a tak jsme viděli naše děti v několika vydařených vystoupeních. Asi největší potlesk sklidila náročná a nápaditá skladba Návštěvníci, ale líbili se všichni - mateřská škola musela vystoupit dokonce dvakrát. Častým potleskem byla přerušována vystoupení mladých gymnastů na lavičkách, hrazdě a gymnastickém koberci. Pětiletka Monteráčků byla sestřihem jejich stejně dlouhého působení ve školním klubu.

 

Nevíme, kolik je takových obcí, které mají na to, uspořádat podobnou podívanou v duchu nejlepších sokolských tradic.

 

Za přítomnosti své početné třídy i kolegů řekla ve svatební síni v Opavě své ANO paní učitelka Lenka Dudová, od této chvíle Najsrová. Po získání ocenění při příležitosti Dne učitelů jí přejeme i v osobním životě hodně radosti a naplnění manželského stavu.

 

DEN DĚTÍ, který organizoval společně s učiteli Žákovský parlament, jsme byli nuceni na pokyn Svatého Petra o čtrnáct dní posunout. V kolektivech, které se sešly ráno ve třídách, by však málokdo našel nějaký systém -  třinácti až čtrnáctičlenná družstva totiž tvořili chlapci a děvčata losovaní postupně od první do osmé třídy. Tyto týmy pak po absolvování  seznamovací dílny vyrazily na jednotlivá stanoviště, kde bodoval prvňák stejně jako nejstarší. Záleželo především na tom, jak se vedoucímu podaří stmelit kolektiv v duchu mušketýrského „Jeden za všechny, všichni za jednoho“. Mnozí pochopili, že půvab této akce nespočívá ve sbírání bodů, ale v neopakovatelné atmosféře vzájemné pomoci a hecu. Stanoviště byla různá, nejtěžší, a zároveň nejatraktivnější lanové centrum. Nikdo by nevěřil, že na vršek švédské bedny se vměstná až 14 trosečníků z Titaniku. Pro hledání tajemného vzkazu bylo nutno řádně prošmejdit půdu. Bylo třeba vymyslet, jak překonat laťku ve výšce 150 cm co největším počtem členů družstva, vyšplhat, připravit si sborovou píseň, zaběhnout štafetu, překonat rozbouřené moře, složit puzzle, vyřešit Kimovku, vzduchovkou „sundat“ co nejvíce teroristů … . Den napříč školou se i tentokrát hodně vydařil a určitě splnil zmiňovaný záměr.

 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

V závěru května prožili páťáci pět krásných dnů v podhůří Krkonoš, v  Radvanicích. Přálo nám nejen počasí, také spoje jsme vždy stihli načas. A že jsme se nacestovali.

 

V úterý jsme díky předpovědi počasí odložili výstup na nejvyšší horu ČR a vyjeli jsme do ZOO a safari ve Dvoře Králové. Projížďka safari busem i pěší prohlídka ZOO se všem velmi líbila. Ve středu nás čekal nejnáročnější a nejočekávanější výstup. Cílem dne bylo zdolání nejvyšší hory ČR Sněžky. Ráno jsme vyrazili autobusem do Pece pod Sněžkou a došli jsme k lanovce. Jelikož se horní část lanovky v tomto období upravuje, dojeli jsme pouze do půlky kopce a dále jsme museli pěšky. Cíl jsme měli téměř celou dobu na dohled, ale těch schodů, napočítali jsme jich přes 350. Ale dokázali jsme to. Sejít dolů bylo pro naše nohy ještě náročnější. Ve čtvrtek nás čekal poslední výlet, do Adršpašských skal, všichni už jsme byli docela unavení, ale přesto jsme si i ve skalách užili, hlavně u jezírka. Večer nás ještě čekalo velké překvapení, super diskotéka i s DJ. Za celou dobu jsme neřešili žádný prohřešek ani úraz, kromě puchýřů a ekzémů. Celou dobu jsme navíc propluli projektem Kryštof Kolumbus na lodích Santa Maria, Pinta a Niňa. A děti jako obvykle získaná maravedí utratily ve škole na trhu. V pátek jsme se už těšili domů, že si odpočineme po náročném týdnu.   Dana Jarošová, 5. třída

 

BRANNÝ DEN byl letos poněkud chudší na atraktivní disciplíny. Městká policie v Opavě již na výjezdy mimo město nesmí. Naštěstí pomohli hasiči z Opavy (pan Jaroš) a Dolních Životic. Pro osmáky byla připravena celodenní teoretická i praktická zdravověda, školením první pomoci  prošli i všichni ostatní na dalších dvou postech. Místo laserové pistole se střílelo „jenom“ ze vzduchovek, i tak den splnil svůj účel.

Vyřazení žáků deváté třídy.

 

SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU je především o odměnách těm, kteří si před shromážděnou školou vyslechnou poděkování za  reprezentaci, úspěchy při soutěžích, vynikající výsledky v dalších oblastech školního života zaznamenaných zejména v druhém pololetí. Přes hodinu se na podiu střídali hoši a děvčata, aby přijímali potlesk i gratulace. Vyvrcholením jsou pak dvě vyhlášení.  V celoroční soutěži tříd došlo ke kuriózní situaci. Konečný výsledek – tři nejlepší třídy – bylo nutno spočítat na tisíciny. Nejvyššího ohodnocení od pedagogů, jež v příslušné třídě vyučují, se dostalo - IX.třída 3, 656,    VI.třída 3,611,    VII. 3, 609 – tedy rozdíl pouhé dvě tisíciny! Proto jsme se také rozhodli odevzdat obálku s finančním příspěvkem SRPŠ ve shodné výši. Druhým očekávaným výstupem bylo udělení pochvaly ředitele školy spojené s věcným darem -  výpravná publikace. Pro tento školní rok pedagogická rada vybrala tyto žáky:

  1. Vendula Trojančíková
  2. Samuel Svoboda
  3. David Marek
  4. Matěj Soška
  5. Tereza Rymanová
  6. Klára Pavelková
  7. Jan Hrazdil, Iveta Galiová

 

VIII.A  Markéta Janíková

VIII.B  Sára Švánová

 

Žáci deváté třídy byli takto odměněni na slavnostním rozloučení s naší školou o dva dny dříve: Simone Raidová, Marek Leifert, Krista Heczková, Ketrin Jedličková, Kristýna Kleinová, Natálie Matýsková, Karolina Šášková.

 

K nejhezčím společným okamžikům patří zazpívání hymny Kde domov můj? Zřejmě inspirováni mohutným chorálem zaplněných stadionů při vystoupení našich fotbalistů na Euru 2012, zazpívali žáci i jejich učitelé srdcím nejdražší skladbu se stejným zápalem.

 

Také letos se pedagogický sbor rozloučil s koncem školního roku společným posezením v myslivecké chatě

na Štáblovském mlýnku.

 

SOKOLSKÝ SLET

Celé to začalo již začátkem září, kdy se celkem šestnáct chlapců a dívek přihlásilo do tanečního kroužku „Mezi hvězdami“. Sedm minut trvající skladba dala dětem i jejich vedoucím Martině Trojančíkové a Michale Henzlové pořádně zabrat vlastně po celý školní rok. Nácvik neskončil ani po vystoupení v Palkovicích, Opavě a Doubí u Třeboně, kde děti prožily překrásný prodloužený víkend pouhý týden před koncem školního roku. Do Prahy se muselo všechno vypilovat, každá chybička by byla znát. Když však všichni zaslechli první tóny známé skladby a vyběhli na stadión, vnímali potlesk a skandování tisíců diváků, byl to báječný a nezapomenutelný pocit. Povedlo se! A zážitkem na celý život byl i průvod z Václavského na Staroměstské náměstí /v třicetistupňovém vedru/ i vlastně celý týden v našem hlavním městě.

 

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení