• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2023/2024 proběhne tradiční formou v souladu s právními předpisy. Zápis bude realizován dne 5. dubna 2023 za osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců v budově nižšího stupně na ZŠ Slavkov.

 

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně, v elektronické podobě nebo osobně při realizaci zápisu.

Žádost o přijetí, zápisový lístek, popř. žádost o odklad je možné doručit následujícími způsoby:

 

1. do datové schránky školy (e9gmhji),

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (zaslat na e-mail: sekretariat@skolaslavkov.cz )

3. poštou na adresu: ZŠ a MŠ Slavkov, okres Opava, př.org.

                                     Slezská 316, 747 57 Slavkov

4. osobní podání (v den zápisu nebo i dříve do rukou ředitelky školy)

 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání doručí zákonní zástupci děti, které dovrší věku 6 let do 31. 8. 2023 a všechny děti s odkladem docházky z minulého školního roku.

 

Žádost o odklad

K odkladu školní docházky je třeba písemná žádost rodičů adresovaná ředitelství školy.

Přílohou žádosti musí být:

1. doporučení odborného lékaře s podrobným udáním důvodů

2. doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP)

 

Kritéria pro přijetí

1. dítě s trvalým pobytem ve Slavkově, a to až do povolené kapacity třídy, školy

2. ostatní

 

Termín přijímání žádostí o přijetí:

od 1. dubna do 5. dubna 2023 výše uvedenými způsoby.

 

Zákonný zástupce podá žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání a zápisový lístek, popř. žádost o odklad školní docházky. Pokud není žadatel zákonným zástupcem, předloží navíc plnou moc s oprávněním dítě zastupovat. Po obdržení všech dokladů zašle škola písemnou formou nebo osobně při zápisu zákonnému zástupci registrační číslo s dalšími pokyny.

Prosíme o pečlivé vyplnění všech požadovaných údajů ve formulářích, které naleznete na webových stránkách školy www.skolaslavkov.cz. Velmi nám to usnadní další komunikaci s Vámi. Děkujeme.

 

Ve Slavkově dne 21. 2. 2023 Mgr. Eva Starečková, ředitelka školy

 

Formuláře ke stažení:

Zápisní lístek pro školní rok 2023/2024

Žádost o přijetí

Žádost o odklad

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov