• CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA


    Základní školA Slavkov

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

 

Vzhledem k vyhlášeným a přetrvávajícím krizovým opatřením vydalo MŠMT následující doporučení k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022. Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů.
Organizace zápisu proběhne bez přítomnosti dětí ve škole, pokud je to možné, podání žádosti o přijetí bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

 

Podání žádosti 
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo v elektronické podobě. 
Žádost o přijetí, zápisový lístek, popř. žádost o odklad je tedy možné doručit následujícími způsoby: 

1. do datové schránky školy (e9gmhji)
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (zaslat na e-mail: sekretariat@skolaslavkov.cz )
3. poštou na adresu: ZŠ a MŠ Slavkov, okres Opava, př.org.
                                     Slezská 316, 747 57 Slavkov

4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné nejdříve kontaktovat ředitelku školy

(tel. č.: 553 797 081, mob.: 604147789), která zorganizuje příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy. 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání doručí zákonní zástupci děti, které dovrší věku 6 let do 31. 8. 2021 a všechny děti s odkladem docházky z minulého školního roku. 

 

Žádost o odklad
K odkladu školní docházky je třeba písemná žádost rodičů adresovaná ředitelství školy. Přílohou žádosti musí být:
1. doporučení odborného lékaře s podrobným udáním důvodů
2. doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP)

 

Kritéria pro přijetí
1. dítě s trvalým pobytem ve Slavkově, a to až do povolené kapacity třídy, školy
2. ostatní
 

Termín přijímání žádostí o přijetí:
od 1. dubna do 12. dubna 2021 výše uvedenými způsoby.

 

Zákonný zástupce podá žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání a zápisový lístek, popř. žádost o odklad školní docházky. Pokud není žadatel zákonným zástupcem, předloží navíc plnou moc s oprávněním dítě zastupovat. Po obdržení všech dokladů zašle škola písemnou formou zákonnému zástupci registrační číslo s dalšími pokyny týkající se formální části zápisu.
Prosíme o pečlivé vyplnění všech požadovaných údajů ve formulářích. Velmi nám to usnadní další komunikaci s Vámi.                                   Děkujeme.
Ve Slavkově dne 15. 3. 2021                                                                                                          Mgr. Eva Starečková, ředitelka školy

 

Formuláře ke stažení:
Zápisní lístek pro školní rok 2021/2022
Žádost o přijetí
Žádost o odklad