• CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA


    Základní školA Slavkov

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

 

MŠMT v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu vydalo opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů.

Organizace zápisu proběhne bez přítomnosti dětí ve škole, pokud je to možné, podání žádosti o přijetí bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

 

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo v elektronické podobě.

Žádost o přijetí, zápisový lístek, popř. žádost o odklad je tedy možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy (e9gmhji),

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (zaslat na e-mail: zsslavkov@centrum.cz )

3. poštou na adresu: ZŠ a MŠ Slavkov, okres Opava, př.org. Slezská 316, 747 57 Slavkov

4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné nejdříve

kontaktovat ředitelku školy (tel. č.: 553 7697081, mob.: 604147789), která zorganizuje příjem žádostí tak,

aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání doručí zákonní zástupci děti, které dovrší věku 6 let do 31. 8. 2020 a všechny děti s odkladem docházky z minulého školního roku.

 

Žádost o odklad

K odkladu školní docházky je třeba písemná žádost rodičů adresovaná ředitelství školy. Přílohou žádosti musí být:

1. doporučení odborného lékaře s podrobným udáním důvodů

2. doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP)

 

Kritéria pro přijetí

1. dítě s trvalým pobytem ve Slavkově, a to až do povolené kapacity třídy, školy

2. ostatní

 

Termín přijímání žádostí o přijetí: od 1. dubna do 15. dubna 2020 výše uvedenými způsoby.

 

Zákonný zástupce podá žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání a zápisový lístek, popř. žádost o odklad školní docházky. Pokud není žadatel zákonným zástupcem, předloží navíc plnou moc s oprávněním dítě zastupovat. Po obdržení všech dokladů zašle škola písemnou formou zákonnému zástupci registrační číslo s dalšími pokyny týkající se formální části zápisu. Prosíme o pečlivé vyplnění všech požadovaných údajů ve formulářích.

 

Velmi nám to usnadní další komunikaci s Vámi. Děkujeme.

Ve Slavkově dne 20. 3. 2020                               Mgr. Eva Starečková, ředitelka školy

 

Formuláře ke stažení:

Zápisní lístek pro školní rok 2020/2021

Žádost o přijetí

Žádost o odklad