• CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA


    Základní školA Slavkov

Organizace výuky 1. - 5. třídy

Organizace výuky a provoz v ZŠ a MŠ Slavkov 
(od 25. 5. do 30. 6. 2020)


Organizace vychází z doporučení MŠMT vydaného 30. 4. 2020 Ochrana zdraví a provoz základních škola v období do konce školního roku 2019/2020.


Příchod žáků:
Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména: 
- zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky
- dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními

(není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).


Organizace:

Žáci vstupují do budovy školy samostatně, u vchodu provedou dezinfekci rukou, do šatnové skříňky si odloží věci, přezují se a ihned odchází do své kmenové třídy.
Vstup do budovy je povolen jen žákům, doprovázejícím osobám je vstup zakázán.
 

Rozdělení do skupin:
        skupina – žáci 1. třídy, Mgr. Lucie Klapetková
        skupina – žáci 2. třídy, Mgr. Martina Trojančíková
        skupina – žáci 3. třídy, Mgr. Hedvika Vašková
        skupina – žáci 4. třídy, Mgr. Kateřina Böhmová
        skupina – žáci 5. třídy, Mgr. Magdaléna Hymlárová 


- vzdělávací aktivity budou probíhat každý pracovní den


- složení skupin je neměnné po celou dobu do 30. 6. 2020
- žáka nelze do skupiny do skupiny zařadit později, než 25. 5. 2020
- o složení skupiny rozhoduje ředitelka školy
- ranní družina nebude poskytována
- školní stravování bude poskytováno dle zájmu, přihlášení na webových stránkách jidelna.slavkov@quick.cz

nebo tel. č. 724 963 929, 553 797 044


Organizace stravování:
    skupina – žáci 1. třídy, odvede Mgr. Lucie Klapetková v 11.35 hod.
    skupina – žáci 2. třídy, odvede Mgr. Martina Trojančíková v 11.40 hod
    skupina – žáci 3. třídy, odvede Mgr. Hedvika Vašková v 11.45 hod.
    skupina – žáci 4. třídy, odvede Pavla Urbanská v 11.45 hod.
    skupina – žáci 5. třídy, odvede Mgr. Magdaléna Hymlárová v 11.35 hod.


Žáci budou sedět u jídelních stolů samostatně (1 stůl = 1 žák), u jídelního stolu si mohou odložit roušku.
- dopolední aktivity vycházejí ze vzdělávacího programu školy, bude zaměřeno na hlavní předměty, stejně jako u stále probíhajícího distančního vzdělávání
- distanční vzdělávání bude zachováno
- rozvrh jednotlivých skupin bude zaslán rodičům před zahájením výuky 
- začátek a konec aktivit je dán rozvrhem konkrétní skupiny, všechny skupiny budou končit v 11:35,

- po 4. vyučovací hodině, poté postupně odváděny k obědu a jednotlivé skupiny převezmou vychovatelky ŠD
- venkovní přestávky budeme trávit venku pod dohledem vyučujícího dané skupiny
odpolední aktivity vycházejí ze vzdělávacího programu ŠD a budou ukončeny v 15:00 


Organizace ŠD: 
skupina – žáci 1. třídy, Zuzana Bendíková
skupina – žáci 2. třídy, Kateřina Plachká 
skupina – žáci 3. a 4. třídy, Pavla Urbanská
- nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit
- škola si vyhrazuje právo změřit teplotu žáka před vstupem do školy bezkontaktním teploměrem
 

Povinnosti žáků:
Žák je povinen přicházet do školy přesně v určenou dobu a dodržovat hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou. Hygiena rukou bude probíhat také po každém vzdělávacím bloku.
Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky, pohyb ve společných prostorách stanovuje pedagog.
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a uzavíratelný sáček (plastový box) na uložení roušky.
Použití roušky ve třídě se řídí pokyny vyučujícího, žák odkládá roušku vždy do svého plastového obalu (doporučujeme podepsat).
 

Povinnosti zákonných zástupců:
- při prvním vstupu do školy předložit Čestné prohlášení – ke stažení na webových stránkách školy, bez tohoto čestného prohlášení nebude žák zařazen ke vzdělávání
- v případě nepřítomnosti žáka je zákonný zástupce povinen informovat o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet 
- vyzvednout žáka ze školy, popřípadě předem písemně sdělit čas, kdy může být žák ze školy poslán domů bez doprovodu

 

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím. Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený níže nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.


Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: 
Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou
systémovou farmakologickou léčbou.
Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
Porucha imunitního systému, např. 
a)  při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b)  při protinádorové léčbě,
c)  po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin
(dialýza).
Onemocnění jater (primární nebo sekundární).