• mateřská školA Slavkov

Školní rok - 2010/2011

 

Školní rok zahájen ve středu 1. září 2010.

I.třída Broučci - p.uč. Bc. Zuzana Kociánová

II.třída Sluníčka - p.uč. Jaroslava Rohovská, p.uč. Věra Chovancová

III.třída Kuřátka - p.uč. Marcela Králová

Do 31.12.2010      - p.uč. Sabina Vaňková

Od 7.1.2011          - p.uč. Františka Křempková

 

Září 2010

20.9. Mateřskou školu navštívilo divadélko Smíšek s pohádkou „Jak Honza neuměl do 5 napočítat“ – jako vždy ponaučení a humor nechybělo.

22.9. Zahajovací schůzka s rodiči všech dětí ve třídě Sluníček. Zúčastnila se asi polovina rodičů dětí zapsaných do MŠ. Schůzky se zúčastnila jako host zástupkyně ředitelky ZŠ a MŠ Mgr. Sylva Chovancová. Na programu bylo seznámení rodičů s provozem v MŠ a všemi edukačními činnostmi ve školním roce 2010/2011. Rodiče měli možnost do aktivit své děti přihlásit.

Edukační činnosti

Cvičení rodičů a dětí – p.uč.Marcela Králová

Angličtina – p.uč.Dana Jarošová, p.uč.Jana Žurková

Flétnička – p.uč.Františka Křempková

Tanečky – p.uč.Edita Kubalová

Cvičení Předškolata – p.cvičitelka Magda Petrželová

Hopík – p.uč.Zuzana Kociánová

Šikulka – p.uč.Věra Chovancová

Logopedická cvičení Pusík – p.uč. Zuzana Kociánová

Relaxační cvičení – p.uč.Marcela Králová

Pastelka – grafomotorické cvičení – p.uč.Františka Křempková

 

Zdravá MŠ – září

1. Vytváříme podmínky pro pohodu a zdraví laskavým přijetím dítěte.

2. Posilujeme a podporujeme sebedůvěru dětí pochvalou.

3. Vedeme děti k dodržování pitného režimu pitím ovocného neslazeného čaje v průběhu celého dne – se zdůvodněním prospěšnosti pro zdraví.

4. Sledujeme venkovní teplotu a oblékáme děti přiměřeně počasí.

5. Nabízíme dětem dostatek ovoce a zeleniny v čerstvém stavu pro pravidelný přísun vitamínů.

6. Účast rodičů při různých činnostech dětí v MŠ – dárky, které dostane MŠ od rodičů, nejlépe jejich vlastní výroby (hračky), čímž se rodiče zpřítomní dítěti, i když s ním momentálně nejsou.

7. Nenásilné, postupné přizpůsobování na uspořádání dne v MŠ.

8. Dohoda s rodiči, že dítěti ráno poskytnou dostatek času na vstávání, oblékání a že omezí ranní shon a vyloučí křik, kteréžto dítěti neprospívají.

9. Osobní předávání dítěte přímo učitelce.

10. Ranní přivítání a rozhovor s dítětem a rodičem (co je nového).

11. Laskavá pomoc dítěti při činnostech, které nezvládá.

12. Posilování pocitu dítěte, že bylo kladně přijato (pochvalou).

13. Kladení takových požadavků na dítě, které je schopné zvládnout.

14. Navázání kladného citového vztahu mezi učitelkou a dítětem.

 

Říjen 2010

2.10. – V sobotu proběhla akce cvičení rodičů, dětí a předškolat pod názvem „Co se děje v lese po celý rok ‘‘– plnilo se 12 disciplín – motivace ke každému měsíci v roce (Sponzoři pí. Blanka Dittrichová). Dárek pro děti byl rovněž motivován podzimem. Pexeso – ovoce, zelenina – česko-anglické verzi.

7.10. Na školní zahradě proběhla akce s rodiči – „Podzimní skřítci“. Na jednotlivých stanovištích děti společně s rodiči plnili úkoly: výroba podzimního skřítka z klacíků, provázků a jiných přírodnin, splétání pavoučí sítě z provázků, uvazování uzlů s klacíky, navlékání papírových listů na dlouhý provaz. Velkým lákadlem byla jízda na dvou koních v areálu zahrady. Na závěr si děti s rodiči opékali špekáčky. Akce se zúčastnilo mnoho dětí s rodiči, někteří rodiče si přivedli mladší i starší sourozence. Odpoledne se vydařilo a počasí nám přálo.

12.10. – Děti shlédly pohádku „O psí princezně“,  divadélko Interbubák. Seznámily se s loutkami – klasické malé loutky.

 

ZDRAVÁ MŠ – říjen

1. Využíváme zahrady MŠ a jejího okolí pro uvolnění psychiky, posílení těla a imunity.

2. Hledáme a objevujeme krásu přírody na podzim za každého počasí – otužování vzduchem.

3. Dbáme na dodržování hygienických návyků v budově školy i při pobytu venku.

4. Víme, že jablíčko je zdravé, obsahuje vitamíny a že před jeho konzumací dodržujeme hygienu.

5. Víme, že ovoce zelenina jsou součástí zdravého stravování.

6. Rozvíjíme dětská přátelství, schopnost poučit se od kamaráda, jak se chováme v lese, co nám radí kamarád (rodič, učitel).

7. Poučíme se o chování v lese, chováme se tiše a nenápadně, nejíme žádné plody, které neznáme a neničíme přírodu kolem sebe.

8. Osvojujeme si poznatky o lese a o funkci myslivce, hajného, lesníka.

9. Přivítání podzimu na školní zahradě společně s rodiči, plnění disciplín např.zdobení stromů listy, zhotovení papírového draka, opékání špekáčků za dohledu rodičů, jízda na koni (hipoterapie).

 

Listopad 2010

8.11. Oblíbené divadélko Smíšek přivezlo dětem pohádku „O rybáři a zlaté rybce“.

26.11. III.třída Kuřátek navštívila výstavu na zemědělské škole v Opavě pod názvem

„Od adventu do Vánoc“.

29.11. Všechny třídy se fotily na série s vánoční tématikou. Fotografie byly nabídnuty rodičům k zakoupení. Byly velmi zdařilé.

30.11. Celá MŠ navštívila kulturní dům, kde shlédly všechny děti pohádku „Tajuplný zámek“ – hráli herci z opavského divadla.

 

ZDRAVÁ MŠ – listopad

1. Seznamujeme se změnami počasí, jak počasí mění tvář země.

2. Procházíme se společně přírodou k lesu a pouštíme draky.

3. Poznáváme některé části svého těla a jejich funkce.

4. Probuzení zájmu o péči o své zdraví a učíme se předcházet úrazům a nemocem, rozlišovat aktivity, které mohou zdraví člověka i prostředí prospívat a nebo naopak poškozovat.

5. Vytváření povědomí o pohybu na zdravém vzduchu.

6. Uvědomujeme si význam celoročního třídění odpadu v MŠ.

7. V době zvýšeného výskytu/rizika chřipkových a respiračních onemocnění dbáme na prevenci – nutno kýchat, kašlat,smrkat do kapesníku, důkladně si umýváme ruce, zbytečně se nestýkáme s dalšími dětmi, otužujeme se a dbáme na vhodné oblečení venku i v prostorách MŠ.

 

Prosinec 2010

ZDRAVÁ MŠ – prosinec

1. Při každé vhodné příležitosti v průběhu dne zařazujeme tělovýchovné a relaxační chvilky.

2. Při výtvarných činnostech zacházíme opatrně s ostrými předměty, vánoční baňky, nůžky apod.

3. Nezdravé přejídání způsobuje zažívací potíže. Nepřejídáme se sladkostmi (vánoční cukroví) v MŠ a doma.

Úzce spolupracujeme s rodinou při vytváření a upevňování zdravých výživových a stravovacích návyků, plnohodnotná strava: pestrá a vyvážená, zajišťuje splnění fyziologických potřeb dětského organismu po stránce kvality i kvantity.

4. Optimální emocionální vývoj – prožívání povzbuzení, uznání, chválu, trpělivý přístup a podporu od dospělého člověka. Vyjadřování svých pocitů, potěšení a radosti, úzkosti a strachu.

Cítit se v bezpečí, milováno, chtěno, přijímáno, nebýt pod tlakem vykonat něco nad své schopnosti a možnosti.

Mikulášská nadílka 6.12.2010 společně s rodiči, mikulášský taneček, zpěv vánočních koled, pohádka ,,Čarovné vánoce“.

Vánoční besídka

Posezení u vánočního stromečku 16.12.2010

 

leden 2010

ZDRAVÁ MŠ – leden

1. V zimním počasí vedeme děti při pobytu venku k aktivnímu pohybu – prevence prochladnutí.

2. Neochutnáváme sníh, led, rampouchy. Přesvědčíme děti názornými pokusy o přítomnosti špíny a baktérií.

3. Nacházíme v zimním období nejen krásy přírody, ale i možnost sportování.

4. Získáváme povědomí o úloze pohybu pro zdravý život člověka.

5. Hry se sněhem a ledem – pokusnická činnost, rekreační činnost – sáňkujeme z kopce, lyžujeme na mírném svahu, bruslíme, stavíme sněhuláka a stavby ze sněhu.

6. Rozvíjíme obratnost a pohotovost, manipulační schopnosti v oblasti hrubé motoriky – rozšiřujeme poznatky o sportovcích a sportech.

7. Rozlišujeme aktivity, které mohou zdraví člověka podporovat, a vědět, které je mohou poškozovat.

20.ledna 2011 – informativní schůzka pro rodiče na téma ,,Školní zralost“ za přítomnosti p.uč.ZŠ.

Individuální pohovory s rodiči.

31.ledna 2011 – Zápis dětí do I.tř. ZŠ Slavkov.

 

Únor 2010

ZDRAVÁ MŠ – únor

1.  Učíme se dohodnout mezi sebou navzájem.

2.  Všímáme si změn v nejbližším okolí, které byly způsobeny lidskou činností, vážíme si jejich výsledků.

 3.  Pochopíme, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit, zlepšovat je, ale i naopak poškozovat a ničit.

4.  Víme, že práce je důležitá a že pro pracovitého člověka je radost pracovat, že peníze si musíme vydělat a že jimi šetříme.

5.  Vytváříme představu o laskavém jednání a hezkých vztazích mezi dětmi v mateřské škole, během celého denního režimu.

6.  Rozvíjíme psychickou i fyzickou zdatnost.

7.  Vytváříme zdravé postoje jako základy zdravého životního stylu.

8.  Získáme představu o významu dodržování určitého režimu dne pro zdravý a spokojený život.

9.  Rozvíjíme city ke svým blízkým, projevujeme radost z kostýmů, které nám maminka připraví.

10.  Pěstujeme základní kulturní a společenské postoje.

11.  Těšíme se z příjemných zážitků – karnevalový rej, veselí, legrace – masky.

 Připravujeme karnevalový rej na 23.2.2011 v naší MŠ. Těšíme se na přehlídku masek, soutěže, tanečky a spoustu legrace.

 

Březen 2010

ZDRAVÁ MŠ – březen

1.   Posilujeme vůli, zvídavost z objevování zákonitostí probouzející se jarní přírody.

2.   Rozvíjíme receptivní dovednosti ( vnímání, naslouchání, porozumění ).

3.   Vyzdobíme prostředí, třídy, šatny jarními motivy – radost z vlastního nápadu.

4.   Upevňujeme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou, objevujeme rozmanitost světa přírody.

5.   Objevujeme první jarní květiny, které kvetou na jaře. Proč je netrháme? Jak o ně pečujeme?

6.   Získáme vztah k přírodě, učíme se chránit zeleň a rostliny kolem nás ke zkvalitnění životního prostředí. Víme, co rostlina potřebuje k životu a jak o ni pečujeme.

7. Poznáváme zahrádku jako součást dobrého životního prostředí.

8.   Rozvíjíme schopnost žít ve společenství ostatních lidí, přijímáme základní hodnoty v tomto společenství uznávané.

9.   Rozvíjíme poezii a prózu, verše a volné slovo, lidové říkadla a zvyky.

 

Duben 2010

ZDRAVÁ MŠ – duben

1.   Dodržujeme správné zásady silničního provozu, při pobytu venku a při přecházení přes cestu.

2.   Při návštěvě lesa neničíme zvířecí obydlí, nesaháme na volně žijící zvířata – mláďata (možnost nákazy vzteklinou u krotké lišky nebo jiného zvířete)

3.   Dbáme na čistotu okolí potoků, řek a rybníků. Odpadky neodhazujeme v okolí vodních toků a ani do vody.

4.   Nedotýkáme se cizích zvířat, nebezpečí kousnutí, škrábnutí a přenos nebezpečných chorob.

Chystáme se na oslavy Velikonočních svátků.

Děti připravují velikonočního zajíčka z krabic a barevných lepících papírků. Zajíček se účastní soutěže o nejoriginálnějšího a nejkrásnějšího velikonočního zajíčka v rámci velikonoční výstavy od 10.4. – 15.4. v Sále purkmistrů v Obecním domě v Opavě.Přijďte se na něj podívat!

 

Květen 2010

ZDRAVÁ MŠ – květen

1.    Naše maminka má svátek – máme se rádi.

Vytváříme citové vztahy k rodině – rozvíjíme je a city plně prožíváme.

Budujeme esteticky vztahy k životu a připravujeme společně oslavy pro maminku.

 

2.    Hledáme odpovědi na úlohu vody v přírodě i v životě člověka.

Upevňujeme znalosti o koloběhu vody v přírodě – filtrace vody, čističky, vodárny.

3.    Poznáváme, že je správné třídit odpad a chovat se ekologicky k živé i neživé přírodě.

Získáváme povědomí o správném chování člověka k životnímu prostředí.

 

 Oslavy Dne maminek v MŠ

1.tř. Broučci, 2.tř. Sluníčka dne 4.května 2011 v 15 hodin

3.tř. Kuřátka dne 5.května 2011 v 15 hodin

Obecní oslavy Dne maminek v kulturním domě v neděli 8.května 2011.

 

Červen 2010

ZDRAVÁ MŠ – červen

1. Oslavujeme den dětí: Získáváme povědomí o přátelství a toleranci všech lidí bez rozdílu barvy pleti. Osvojujeme si vztah ke všem dětem – na planetě Zemi – klademe základy rasové snášenlivosti.

2. Poznáváme jiné kultury, vytváříme vlastní sounáležitost se světem, s lidmi, společnostmi a s planetou Zemí.

3. Získáváme povědomí o existenci národů a kultur různých zemí, planetě Zemi, vesmíru.

4. Získáváme poznatky o vodě jako nebezpečném živlu, ale i nezbytnosti vody pro život.

5. Loučíme se se školáky – hurá prázdniny!

Mateřská škola bude v době letních prázdnin uzavřena od 11.července do 19.srpna 2011.

Prázdninový provoz bude od 1.července do 8.července a od 22.srpna do 31.srpna 2011.

 

 

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov