• mateřská školA Slavkov

Pokyny k zápisu do MŠ pro školní rok 2021/2022

Pokyny k zápisu do MŠ pro školní rok 2021/2022

 

  1. Odevzdat žádost o přijetí dítěte
  2. Odevzdat evidenční list dítěte
  3. Odevzdat kopii rodného listu dítěte
  4. Doložení řádného očkování dítěte.
  • Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
  • V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:
  • a) prohlásí, že je dítě řádně očkované                                                             
  • b) doloží kopii očkovacího průkazu.

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání  v mateřské škole zde.

 

PODÁNÍ ŽÁDOSTI

 

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 

1. do datové schránky školy (e9gmhji)

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (zaslat na email: msslavkov@seznam.cz )

3. poštou na adresu: ZŠ a MŠ Slavkov, okres Opava, př.org. Slezská 316, 747 57 Slavkov

4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné nejdříve kontaktovat vedoucí učitelku MŠ (tel. č.: 739 566 488), která zorganizuje příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školky.

 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 

V případě, že máte nařízenou karanténu a nemůžete odevzdání splnit v daném termínu, prosím kontaktujte nás a domluvíme se na jiném termínu nebo způsobu dodání. (739 566 488 nebo e-mail msslavkov@seznam.cz)

 

Další informace:

Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení. Tato povinnost platí i v případě přijímání do školy či třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.

 

Má-li ředitelka školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

 

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2021 pěti let.

 

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá ředitelce školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 

DOKUMENTY:

Čestné prohlášení k očkování

Evidenční list pro dítě v mateřské škole

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání