• mateřská školA Slavkov

Zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021

 

Pokyny k zápisu do MŠ pro školní rok 2020/2021

 

1. Odevzdat žádost o přijetí dítěte

2. Odevzdat evidenční list dítěte

3. Odevzdat kopii rodného listu dítěte

4. Doložení řádného očkování dítěte.

(odkaz na jednotlivé dokumenty na konci článku nebo v dokumentech MŠ)

 

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře.

Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

a) prohlásí, že je dítě řádně očkované                                                             

b) doloží kopii očkovacího průkazu.

 

PODÁNÍ ŽÁDOSTI

 

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 

1. do datové schránky školy (e9gmhji)

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (zaslat na email: msslavkov@slavkov.cz )

3. poštou na adresu: ZŠ a MŠ Slavkov, okres Opava, př.org. Slezská 316, 747 57 Slavkov

4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné nejdříve kontaktovat vedoucí učitelku MŠ (tel. č.: 739 566 488), která zorganizuje příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 

Další informace

Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení. Tato povinnost platí i v případě přijímání do školy či třídy zřízené podle § 16 odst.

9 školského zákona.

 

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

 

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

 

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole ZDE

Žádost o přijetí 

Evidenční list

Čestné prohlášení k očkování

Individuální vzdělávání