• mateřská školA Slavkov

Seznam přijatých uchazečů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Základní škola a Mateřská škola Slavkov,

okres Opava, př.org. Slezská 316, 747 57 Slavkov

 

Seznam přijatých uchazečů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

1                  6                   12                   19                 25

2                   7                  14                   21                 26

3                   9                  16                   22                       

4                  10                 17                    23                       

5                  11                 18                    24                      

 

Seznam nepřijatých uchazečů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

 

8                    13                  15                 20           

 

O přijetí vašeho dítěte bylo v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte v mateřské škole. Zákonným zástupcům přijatých dětí nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, mohou ale požádat o jeho vydání.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

 

Ve Slavkově dne 9. května 2022                                                                                               

                                                                                                                                                      Mgr. Eva Starečková, ředitelka školy

 

Školský zákon č. 561/2004 Sb.,

§ 183, odst. 2

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.               

         

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov