• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Seznam přijatých uchazečů do 1. třídy pro školní rok 2022/2023

Základní škola a Mateřská škola Slavkov, okres Opava,

př.org. Slezská 316, 747 57 Slavkov

 

Seznam přijatých uchazečů do 1. třídy pro školní rok 2022/2023

 

                               1                         6                          11                           16                          21                        26

                               2                         7                          12                           17                          22                        27

                               3                         8                          13                           18                          23

                               4                         9                          14                           19                          24

                               5                        10                         15                           20                          25

 

Seznam uchazečů s odkladem školní docházky pro školní rok 2022/2023

 

                            O/1                      O/3                        O/5                      O/7                        O/9                         O/11

                            O/2                      O/4                        O/6                      O/8                        O/10                       O/12

 

O přijetí vašeho dítěte bylo v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

Rozhodnutí o odkladu školní docházky ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Ve Slavkově dne 11. dubna 2022                                                                                            Mgr. Eva Starečková, ředitelka školy

 

 

Školský zákon č. 561/2004 Sb., § 183, odst. 2 Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov