• Základní školA Slavkov

     

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Seznam přijatých uchazečů do 1. třídy

 

Základní škola a Mateřská škola Slavkov, okres Opava, př.org. Slezská 316, 747 57 Slavkov

 

Seznam přijatých uchazečů do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

 

                                              1        6     12         17

                                              2        7     13

                                              3        9     14

                                              4       10    15

                                              5       11    16

 

Seznam nepřijatých uchazečů do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

 

                                              8

 

O přijetí vašeho dítěte bylo v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

 

Ve Slavkově dne 14. dubna 2021

Mgr. Eva Starečková, ředitelka školy

 

Školský zákon č. 561/2004 Sb., § 183, odst. 2 Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní …školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění… Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.