• CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA


    Základní školA Slavkov

Školní rok - 2017/2018

 

Září

 

 

   Prakticky po celé prázdniny probíhaly investiční práce na zateplení, nové fasádě a rekuperaci školní budovy. Přidaly se k tomu už poslední výměny oken tělocvičny, spojovací chodby a další úpravy, které vyvstaly při tak náročné renovaci. Zatímco vnější vzhled školy dozná nezpochybnitelného zkrášlení, vnitřní prostory, zejména chodby, pochopitelně utrpěly především velkorozměrovými troubami a instalovanými jednotkami nutnými k chodu rekuperace, tj. oběhu vzduchu bez velkých tepelných ztrát. To bylo podmínkou přidělené dotace. Investice by z dlouhodobého hlediska měla výrazně šetřit energie k vytápění budovy. Také si slibujeme zlepšení klimatu učeben v horkých dnech předprázdninového období, kdy se teplota v učebnách blíží třicítce a schopnost dětí přijímat nové podněty naopak klesá k nule.

   Bylo to náročné období pro pana školníka a všechny provozní pracovníky školy, kteří museli vytáhnout do boje se všudypřítomným prachem, stavební sutí, nepořádkem ještě i o posledním prázdninovém víkendu. Dokonce první den školy, v pondělí 4. září se k dílu po slavnostním zahájení přidali i učitelé, aby uvedli učebny do provozuschopného stavu. Podařilo se, prázdniny se prodlužovat nemusely, za což nepochybně sklízí celý kolektiv zaměstnanců školy vděk našich žáků. A také většiny rodičů, ty dva měsíce jsou pro mnohé mámy a táty ke konci už docela dlouhé. 

   Ještě do poloviny listopadu bude škola zahalena do hávu kryjícího lešení, pak se zaskví v plné kráse. Její věk /67 let od otevření původní školní budovy/ by jí určitě nikdo nehádal.

 

   Učitelský sbor první dva dny přípravného týdne tráví na společném výjezdu, tentokrát jsme zvolili blízké centrum v Kravařích. Ústředním tématem školení byla komunikace zaměřená na jednání s rodiči, se žáky, se spolupracovníky i se svými nejbližšími. Věříme, že rodiče i děti posun z naší strany zaznamenají, budeme se snažit ovlivnit i jejich schopnosti a dovednosti v této oblasti. Ano, problematika se týká i některých rodičů, se kterými mnohdy řešíme situace, o kterých se nám před pár lety ani nezdálo, že by mohly vyvolat nedorozumění nebo dokonce konflikt. Celý pobyt také směřuje k upevnění kolektivu /novočesky teambuilding/. Mnohokrát opakované ujišťování lektorky kursu o příjemné atmosféře provázející naše první setkání po dvou měsících prázdnin, znělo upřímně. Mimo pracovní část se nám letos dostalo i příležitosti zažít poslední večer slavného kravařského odpustu.   

 

   Zahájení školního roku proběhlo v pondělí 4. září v sále kulturního domu. A jako obvykle vměstnat do největší místnosti obce stovky žáků, rodičů a dalších přítomných nebylo vůbec jednoduché. Nálada byla i přes staveniště před školou, kterým museli návštěvníci projít, slavnostní. Nejvíce pochopitelně pro dvacet jedna prvňáčků, které přivedli, pod vedením třídní učitelky Hedviky Vaškové, žáci nejstarší.

   Ředitel školy ocenil práci pana školníka, uklizeček a všech, kteří se zasloužili o to, že školní rok začal podle plánu a prázdniny jsme prodlužovat nemuseli. /Ovšem potlesk v sále kulturáku po oznámení této zprávy by se kupodivu nemohl nazvat bouřlivým/. Mnohamiliónové investiční akci tohoto roku se ve svém projevu věnoval pan starosta, se svými záměry v oblasti stravování vystoupila nová ředitelka školní jídelny Zuzana Stojakovič, pozdrav a přání úspěšného školního roku přidal předseda SRPŠ pan Rádek. Pak už se všechno točilo kolem našich prvňáčků, tři z nich vystoupili na pódium, aby zazpívali zaplněnému sálu a odnesli si tak titul nejodvážnějšího školáka tohoto ročníku. Stali se jimi Beata Uhlářová, Anna Ryplová a Viktorie Rádková.

Vystřídali je děvčata a chlapci ze sboru s písněmi, jejichž tituly hovoří sami za sebe- Holky z naší školky, Dítě školou povinné a Néé pětku néé. Do učeben ze sálu KD tentokrát děti neodcházely. Některé stavební práce probíhaly ještě přes víkend a tak místo křídy se ocitnuly v rukou paní učitelek hadry a kbelíky, muži se důkladně zapotili, než do jednotlivých tříd dosadili správný počet a velikost lavic, židlí a dalších pomůcek, aby v úterý mohl začít všední vyučovací den.

 

   V tomto školním roce bude školu navštěvovat 292 žáků, číslo shodné s rokem minulým. Na vyšším stupni převládají chlapci, letošní poměr je asi 60: 40, v první až páté třídě se letos poměr obou pohlaví vyrovnal.  Na první stupeň již přijímáme prakticky pouze žáky slavkovské, i tak jsou třídy naplněny na pedagogicky horní optimální hranici kolem 24 žáků. Na druhém stupni jsou všechny ročníky paralelní s výraznými rozdíly počtů v jednotlivých ročnících. Do nich dojíždějí žáci z Dolních Životic, Litultovic, Otic a dalších, často velmi vzdálených obcí západního Opavska a také samotné Opavy.

   Pedagogický sbor je zastoupen všemi „generacemi“, potěšující je, že na vyšším stupni se počet mužů blíží zastoupení kolegyň. Ještě důležitější je však ztotožnění se s fenoménem slavkovské školy, hrdostí našich kantorů a především kolektivní duch celého sboru včetně provozních zaměstnanců. To není hodnocení pisatele těchto řádků, ale závěr výzkumu University v Liberci, o němž jsme ve Zpravodaji informovali.  

 

   Z celého Slezska se sjeli zpěváci první zářijovou neděli do Dolní Lomné na mezinárodní folklórní dny.Děvčata z malé obce u Opavy“, jak zahlásili pořadatelé - Tereza Anna Králová, Elen a Karin Malchárkovy reprezentovaly kromě Slavkova také opavský okres. Jejich výkony se plně vyrovnaly konkurenci, mezi nejlepších pět postoupila Terezka Králová, byť zejména vystoupení Elen mohlo být pro svou výrazovost do top týmu na celostátní soutěž zařazeno taktéž. Deštivá neděle pod beskydskými kopci proběhla v srdečné atmosféře protkané laskavostí a krásnými melodiemi našeho regionu.

 

   ADAPTAČNÍ POBYT pro žáky šestých tříd jsme letos zařadili bezprostředně na začátek společné docházky. Do tohoto ročníku přicházejí děti ze spádových obcí, ke slavkovským tak přibylo dalších třicet dva dětí a utvořilo dva úplně nové kolektivy, jež spolu prožijí čtyři roky na druhém stupni Základní školy Slavkov. 

   Za místo pobytu jsme zvolili Jeseníky, zvláště první den byl turisticky docela náročný, cesta vedla kaňonem Bílé Opavy pod nejvyšší horu Moravy a Slezska, také druhý den si žáci vyšlápli tentokrát po okolí Karlova. Hlavní náplní pobytu byly společné hry, ve kterých se žáci seznamují, učí se naslouchat, vzájemně respektovat, asertivně jednat. Probíráme s nimi i zásady, které léta vštěpujeme našim žákům ve vztazích žák – žák, žák – učitel a také učitel – žák. Naší zkušeností je, že v rozdělení slavkovských páťáků do dvou tříd převažují pozitiva nad smutkem z oddělení od starých spolužáků.

 

   Pot, dřina a bláto – tak by se dala nazvat první sportovní akce sezóny - okresní závod v přespolním běhu kolem Stříbrného jezera. Je to soutěž obávaná, v několika případech jsme slyšeli výmluvy na zdravotní stav, o to více si ceníme výkonů a nasazení reprezentace školy. V jednotlivých kategoriích se na startu tísnilo i přes stovku závodníků, individuální umístění chlapců do desátého místa považujeme v této konkurenci za skvělé – závodí i členové atletických oddílů. Všichni slavkovští běželi naplno, v cíli už jen padli na zem, to svědčí o tom, jak důležité je pro ně reprezentovat svou školu a díky za jejich výkon jsou určitě na místě.

 

   Dvě desítky let mají školské odbory ve svém programu zakotven cíl sto třiceti procent průměrné hrubé mzdy v České republice pro vysokoškolsky vzdělaného učitele. V současné době je to celostátně lehce nad sto procent, byť na naší škole se nám daří k vysněnému číslu přiblížit více.

   Na první pohled to vypadá jako spor mezi státem a pedagogy, měl by však být viděn jako vztah mezi státem a rodiči.  Těm by mělo záležet na tom, jací učitelé předstoupí před jejich děti. Zdali špička absolventů gymnázií jako je to ve Finsku /cca 6% HDP na školství, přijat je údajně jeden z deseti uchazečů o práci pedagoga/, nebo studenti, jež se hlásí na pedagogické fakulty proto, že o tyto VŠ je nejmenší zájem. /ČR cca 3% HDP na školství/. Je velmi smutné, že jen polovina absolventů nastupuje do praxe, další významná část s kantorským řemeslem do pěti let sekne. Požadavky na učitelskou profesi neustále vzrůstají, naposledy v nesmyslně širokém pojetí inkluze – společném vzdělávání i tam, kde trpí všechny strany: integrovaní žáci, většinová část třídy i kantoři, jež takto nastavenou situaci nejsou schopni v souladu se svou profesní ctí zvládnout.

   Rozhodnutí vlády přidat už od listopadu 15% na mzdy do školství bylo na škole přijato velmi pozitivně. Jedná se o daleko nejvyšší jednorázové zvýšení platů od roku 1989. Dává předpoklad, že výše zmíněného cíle by mohlo být skutečně v již dohledném horizontu, za který považujeme rok 2020, dosaženo.

   Žádné, ani ty nejdokonalejší učební pomůcky, interaktivní tabule atd. nejsou schopny vykompenzovat absenci po všech stránkách vysoce erudovaného pedagoga. Stovky, ba tisíce osob projde životem každého člověka. Učitelé patří k těm, na které se obyčejně nezapomíná. Ne vždy jenom v tom dobrém, ale o to právě jde. Nám nejen o platy ale o školství jako celek potažmo o budoucnost národa Komenského a Masaryka.

 

   K radikálnímu kroku povinnosti žáků vypnout svůj mobil před vstupem do školní budovy a znovu ho moci zapnout až po jejím opuštění po vyučování, se vedení školy, pedagogický sbor, školská rada, SRPŠ a na základě ankety vlastně všichni rodiče odhodlali během loňského školního roku. Samozřejmě to přineslo řadu diskusí, někdy i docela vyhraněných. Zvláště starší žáci nesli tento krok omezit jejich nejoblíbenější formu komunikace a zábavy velmi těžce. Jestliže jsme byli k občasnému porušení v uplynulém období ještě shovívaví, od začátku školního roku bude plnění tohoto nového bodu školního řádu vyžadováno nekompromisně včetně postihů. Jsme velmi vděční za podporu rodičů, důvody k tomuto kontroverznímu kroku máme opravdu pádné. A nevadí nám, že tiché a hodné děti věčně zahleděné do mobilů, teď už zase o přestávkách řádí jako dřív.

 

   Také v tomto školním roce otvírá školní družina a školní klub na tři desítky zájmových útvarů – kroužků. Převahu mají sportovní, hudební, taneční, rukodělné, výtvarné, letos si např. hodně slibujeme od nového kroužku kybernetiky, do něhož  se nám podařilo získat zapáleného vedoucího. (Jaká důležitost je polytechnické výchově v současné době přikládána, nemusíme zdůrazňovat).

Kroužky navazují na vyučování a pobyt ve ŠD, odpadá úmorná povinnost rodičů převážet své potomky z místa na místo, jak je jinde běžné. Za zmínku stojí také poplatky, rodič zaplatí na začátku školního roku 200 Kč za neomezený počet kroužků na jedno dítě. Obec, potažmo škola, touto skutečně symbolickou částkou přichází o nemalé prostředky, priorita je však jasná. Umožnit všem dětem bez ohledu na sociální podmínky smysluplnou zájmovou činnost. Vyplácí se nám to.

   Jsou žáci, kteří navštěvují třeba i pět kroužků a z výše uvedeného důvodu je to nijak časově nezatěžuje – zahrát si po vyučování pálkovanou jistě není na úkor školy ani nutného odpočinku. Řada žáků si však z nabídky nevybere nic, po opuštění budovy školy se zahledí do svého chytrého mobilu  a podobně pak tráví celé odpoledne. Často argumentují tím, že je hodně učení a rodiče odmítání dalších aktivit vyhoví. Pozdě přijdou na to, že udělali chybu, pak se někdy v listopadu snaží o přihlášení. To už je často problematické a dítě to bere spíše jako trest, že někam „musí“. Pokud žáci nezískají rytmus pravidelné docházky hned zpočátku roku, později už se navozuje mnohem hůře. Týká se to především žáků čtvrté až šesté třídy.

   Do konce září je ještě čas informovat se na možnosti, sednout si se svým potomkem a dát mu vybrat nejlépe jeden až dva zájmové útvary. Pak však trvat na pravidelné docházce. Věřte, že o čas na přípravu do školy ho nepřipravíte, zkrátí se většinou pouze doba jeho prodlévání před obrazovkou.

 

 

   Velké překvapení přišlo v obálce od firmy RITSCHNY, která obsahovala téměř jedenácti tisícovou odměnu za druhé a třetí místo v absolutním množství papíru odevzdaného v prvním a druhém pololetí školního roku 2016/17. Soutěž má dvě kategorie – v kg na žáka vítězí prakticky jen malotřídní školy, ve zmíněné absolutní hodnotě odevzdané suroviny se o přední místa dělíme se ZŠ Englišova, Velké Hoštice  a Raduň. Příjemný úkol bude mít nový Žákovský parlament, jak tyto peníze co nejlépe využít. 

 

   Po dvou letech se žáci devátých tříd zúčastnili na Stříbrném jezeře závodu DRAČÍ LODĚ. Tuto soutěž máme hodně rádi, protože kromě síly a fyzické připravenosti rozhoduje hlavně schopnost spolupracovat, navzájem se respektovat a ochota makat za posádku do posledního dechu. I proto nevysíláme do závodu žádné speciální komando, ale třídu jako celek. Hlavním smyslem akce je pak pro nás utužení kolektivu.

   Přesto patří lodě Slavkova mezi nejúspěšnější a potvrdily to i letos. Posádka 9. B třídy skončila mezi základkami druhá a 9. A dokonce vyhrála. Mezi středními školami se našly pouze dvě, které naše mnohem mladší borce dokázaly porazit. Velké gratulace do devítek!!! Na závěr je třeba ještě obě třídy pochválit za vzájemné neúnavné povzbuzování a podporu.

 

   Jako každoročně nemohla škola chybět a společně jsme s početnými občany oslavili DEN SLAVKOVA. Především je třeba pochválit všechny vystupující děti! Byly jedním slovem úžasné! I přes mrholení, které doprovázelo náš sobotní program, se vše povedlo: taneční vystoupení motivované letos muzikálem Rebelové, malým dětem ze sborečku i Školní kapele se sborem. Nápadité pohybové skladbičky Skřítkové a Mravenci předvedli předškolní děti zároveň s prvňáky a také cvičitelé a rodiče. Zasloužili jsme si všichni potlesk a uznání početného publika.

Celé odpoledne, plné zábavy, soutěží i dobrot proběhlo hladce přesně podle programu. Velkému zájmu s mohutným povzbuzováním se těšily zábavné soutěže pro tříčlenné týmy spolků z obce. Vyhráli zástupci TJ Sokol Slavkov. Soutěž o nejchutnější bramborák vyhráli Chovatelé. Po našem vystoupení si nejvíce užili milovníci dechovky, moderní hudby a nakonec tancechtiví občané.

 

   Krajské kolo branné soutěže WOLFRAM se konalo ve vojenském prostoru Libavá. A počasí bylo podle velitele cvičení vpravdě libavské. Hustý déšť provázel účastníky na všech stanovištích – na člunech přehrady Barnov, u střelby, plížení, zdravovědě, vědomostních postech i tam, kde bylo nutné prokázat týmovou spolupráci čtyřčlenných družstev.  Naše kvarteto ve složení Martin Frey, David Marek, Tomáš Glabazňa a Monika Lischková bojovalo statečně s úkoly i podmínkami. Řada družstev nepřijela, naši skončili přesně v polovině startovního pole na sedmém místě. Za projevenou chrabrost si zaslouží upřímnou pochvalu. Doprovodným programem byla ukázka vojenské techniky, přijeli nadšenci z veterán klubu, účastníci si mohli zastřílet na laserové střelnici, z luku, seznámit se se současnými i již historickými ručními zbraněmi.

 

   Dětské mobilní dopravní hřiště zajíždělo dříve k nám, nyní musíme až do Malých Hoštic. Na druhé straně je třeba ocenit daleko lepší podmínky pro výuku, která probíhá přímo na hřišti a také v zařízené učebně. Abychom mohli vypravit autobus za přijatelnou cenu na dítě, poslali jsme hned dvě třídy – páťáci to na konci minulého roku už nestihli a tak jeli společně se čtvrtou třídou.

 

   Běh na počest Svatého Václava a také české státnosti je jedna z nejpěknějších sportovních akcí pro všechny žáky školy známá pod názvem Svatováclavská míle republiky nebo také Běh kolem rybníka.  Trať vede kolem prvního slavkovského rybníka se startem u hájenky.  Ještě před závodem jsme si řekli, že omluvenky neakceptujeme, tu jednu míli, tedy 1 500 m, může každý žák alespoň projít. Počasí nám přálo, bylo sice mlhavo, ale nepršelo. Podmínky na běh byly dobré, závodníky na dvou místech zpomalilo bahno po propršeném víkendu, ale dali do běhu všechno, a když nezávodili, tak povzbuzovali na trati. Velká pochvala pro Lukáše Beila z 8. A, který přinesl na zádech do cíle kamaráda s podezřením na vymknutý kotník.

Na nižším stupni se spolu utkaly vždy sousední třídy, jen prvňáčci běželi spolu. Starší se rozdělí v každém ročníku na děvčata a chlapce.  Vítězové jednotlivých kategorií postupně od první třídy:  Tadeáš Endrych, Marek Kubala, Šarlota Lhotská, Viktor Šnajdr, Eliška Lhotská, Jan Prejda, Karin Malchárková, Filip Lhotský, Veronika Žembová, Dominik Kubala, Pavla Hrazdilová, /nejrychlejší z děvčat 6:35/ David Marek /nejrychlejší absolutně 5:32/, Natálie Stiborská.

 

   Setkání seniorů s vedením obce je dlouholetou tradicí, která se nikdy neobešla bez účinkování školní mládeže, tedy generace na opačném pólu slavkovské populace. Energie, která vycházela od děvčat a chlapců z pódia při vystoupení našeho sboru, se přelila do zaplněného sálu. Radost se stala oboustrannou. Znovu jsme museli konstatovat – senioři jsou našimi posluchači nejvděčnějšími. Aplaus si vysloužily také dívky z Monteráčku, při svěžím vystoupení s názvem Rebelové.

 

   VOLBY DO ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU považujeme na naší škole právem za svátek demokracie. Třída navrhuje několik vhodných kandidátů. O jejich zvolení do sedmnáctičlenného parlamentu však rozhodují všichni žáci třetí až deváté třídy. Každá třída /čtvrtá až devátá/musí mít alespoň jednoho zástupce, o ostatních členech rozhoduje počet obdržených hlasů. Před samotným aktem ocenil ředitel školy všechny, kdo chtějí v životě i něco více, než starat se sami o sebe. Z členství neplynou žádné výhody, naopak chování zástupců je podrobeno větším nárokům. Musejí zvládnout říkat i nepříjemné věci, pálit si prsty za druhé, mít odvahu vystoupit v parlamentu s kritikou.  A především realizovat množství akcí sportovních kulturních, kvízových, anket a dalších aktivit.

Představení a projev ke spolužákům v sále kulturního domu je pro adepty prvním prubířským kamenem schopnosti zapůsobit na plénum jako osobnost, ve kterou mohou mít ostatní důvěru. Z volebního lístku mohli děvčata a chlapci vybrat jen osm svých zástupců. A o tom, že to není jednoduché, svědčí přepisované volební lístky, čtyři z nich museli sčítači prohlásit za neplatné. Po sečtení všech hlasů budou ve školním roce 2017/18 hájit zájmy spolužáků: Jindra Klein, Adéla Gebauerová, Ondřej Volovský, Magdaléna Pavlíčková, Filip Kunc, Tereza Janků, Vendula Trojančíková, Elen Malchárková, Dominik Vícha, Pavla Hrazdilová, Alžběta Skřontová, Anna Nádeníčková, Vojta Rádek, Natálie Stiborská, Adéla Schmidová, Jakub Quis, Jana Kramolišová.

 

    Nesporný talent prokázala žákyně deváté třídy Alžběta Skřontová, když se společně s dalšími děvčaty školy zúčastnila výtvarné soutěže „Kreslím, kreslíš, kreslíme“,  pořádané SŠPU v Opavě. V tělocvičně střední školy kreslilo modely 154 žáků ze 17 škol.  Alžběta výrazně uspěla v nejstarší kategorii (13 -15 let) kde se umístila na krásném 2. místě. Zaslouží si velké blahopřání. Soutěžní práce jsou vystaveny v aule školy od 17. 10.  - 30. 10.2017 denně kromě pátku od 13 do 16 hodin.

 

   Děti ze sportovního kroužku basketu mají svůj sport rády. Na zápase našeho A týmu BK Opava ve sportovní hale dostaly příležitost ukázat, jaké jsou jejich tréninkové metody a co se již naučily. Dospělí hráči A týmu Opavy se utkali s družstvem z Jindřichova Hradce, s přehledem první poločas vyhráli a o přestávce vstoupili na palubovku naši žáci. Děti na velké ploše haly předvedly, jak umí pracovat se švihadlem, běhat, skákat a další dovednosti. A všichni přítomní mohli slyšet, moderátora, chválícího šikovnost a um žáků Základní školy ve Slavkově.            

 

   Poměrně tvrdé lekce dopravní výchovy se dostalo našim nejstarším žákům v Opavě v sále Na Rybníčku na přednášce, spojené s promítáním dopravních situací, které vedly k tragédiím na silnicích. Něco jiného je vnímat statistiku mrtvých a raněných při různých typech dopravních nehod, zážitek z rekonstrukce neochuzený o skutečnou hrůzu z důsledků lehkomyslného a často frajerského jednání zůstává jako memento na celý život.

 

Říjen

 

 

   Ve školní družině se stále něco děje. Paní vychovatelky školní družiny připravily výstavku "Kouzelník podzim". Ke zhlédnutí byly výrobky z přírodních materiálů, jež přinesly děti, a se kterými jim mohli pomoci jejich rodiče.Výstava byly ke zhlédnutí u školní jídelny, výrobky tedy mohli obdivovat i další návštěvníci školy. Celkem se sešlo 38 nápaditých prací, fantazie a kreativita autorů byla obdivuhodná. Každý návštěvník měl možnost vhozením anketního lístku vyjádřit svůj názor na to, který výrobek je nejzdařilejší. A dopadlo to následovně:

1. místo – č. 34 – 224 hlasů – Dubínkovi – Šarlota a Adriana Lhotské

2. místo – č. 20 – 66 hlasů – Sova-špalík – Karolína Losertová

3. místo – č.19 – 60 hlasů – Kadibudka – Vendula Richterová

4. místo – č.24 – 57 hlasů – Dubínci – Klára a Tereza Zahlové

5. místo – č.38 – 52 hlasů – Podzimní strom – Danek Plachký

6. místo – č.17 – 38 hlasů – Ježek z láhve – Ema Beinhauerová

7. místo – č. 37 – 38 hlasů – Lesní zvířátka – Adéla Vlčková

 

   Do logické olympiády se v kategorii A, pro 2. – 5. ročník, zapojilo celkem 23 dětí z naší školy. Dvacet z nich bylo úspěšnými řešiteli. Letos poprvé vyplňovali třicetiminutový test žáci ze svých domovů. Věříme, že to všichni zvládli bez pomoci rodičů. Soutěž je založena především na schopnostech samostatného uvažování, pohotového rozhodování a logických úvah. Nejlepšího výsledku v této kategorii dosáhl na naší škole David Trojančík ze 3. třídy, na druhém místě se umístila Kamila Matalová ze 4. třídy a na třetím místě opět třeťák Konstantin Stojakovič. Ve starší kategorii se této soutěže zúčastnilo asi 21 tisíc žáků šestého až devátého ročníku z celé ČR. Vynikající skóre zaznamenala Alžběta Skřontová z 9.B, v MS kraji skončila dvacátá a postupuje do krajského kola. Pěkného umístění dosáhli ještě Elen Malchárková, teprve šesťák Jiří Pavlinec, Jiří Rypl, Draha Světlíková, Štěpán Rychlý, Matěj Malchárek, Denisa Schneidrová, Kristýna Mellarová. Blahopřejeme, škoda jen, že někteří žáci této příležitosti otestovat se v rámci celé republiky nevyužili.

 

   Soutěž PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN psalo celkem 89 (!) žáků vyššího stupně. Kromě samostatného uvažování a logických úvah vyžadují odpovědi také poměrně velkou sumu znalostí všech přírodovědných oborů. Sedm nejlepších řešitelů dosáhlo skóre nad šedesát bodů. 1. Matěj Jaroš  (8.B)  83bodů, 2. Alžběta Skřontová (9.A) 73 bodů, 3. Drahomíra Světlíková (9.A)  71 bodů,  4. Štěpán Rychlý  (8.B) 66 bodů, 5. Tomáš Glabazňa (9.B) 64 bodů, 6. Karolína Kunzová (9.A) 61 bodů, 7. Adam Otipka (8.B)  60 bodů.

 

   V říjnu se početná skupina žáků osmého a devátého ročníku zúčastnila výtvarného workshopu při SŠPU Opava „Život ve městě“. Vernisáž výstavy, kde bude možné shlédnout práce žáků, proběhne ve výstavní síni ZUŠ na Solné ulici (vedle domu umění) 9. 11. 2017 v 17 hodin a potrvá do 23. 11. 2017.

 

   Celkem 15 412 kg se muselo vejít do čtyř kontejnerů při SBĚRU PAPÍRU žáků základní školy, necelou tunou přispěla také mateřská škola. Zvítězili čtvrťáci, na druhém místě se umístili žáci první třídy, třetí skončila pátá třída. Další pořadí: 7. A, 2. třída, 3. třída, 7. B, 8. A, 9. B, 9. A, 6. B, 6. A, 8. B.

Nejlepší sběrači – nad 200 kg:

Vojta Zemek, Matyáš Srnka, Matěj Kratochvíl, Anna Ryplová, Sabina Najsrová, Štěpán Hajduk, Žaneta Berková, Alex Kožaný, Jindřich Klein, Šimon Bajgar, Adam Schreier, Zdeněk Najser, Alžběta Kadaňková, Víťa Zemek, Dominik Borunský, Luděk Klein, Tereza Anna Králová.

O hladký průběh úspěšné akce se zasloužili všichni členové Žákovského parlamentu, dále žáci devátých tříd a také četní další pomocníci, kteří strávili dvě pracovní odpoledne v dobré náladě a za krásného podzimního počasí. „takovou partu jsem tu ještě neměl“ ohodnotil přístup a nasazení žáků pan školník.

 

   Žákovský parlament vyhlašuje soutěž O nejnápaditější Halloweenskou výzdobu třídy. Vyhodnocena bude každá třída, která bude vyzdobena nejméně třemi vlastnoručně vyrobenými dekoracemi. Dostanete příležitost vyrábět je ve výtvarné výchově, popř. technických činnostech s paní učitelkou Juchelkovou. Termín je poněkud krátký, proto budou do hodnocení zahrnuty i výrobky připravené doma. Ocenění i s odměnou pro třídu proběhne 2. listopadu.

 

   Děti ŠD se zúčastnily turnaje ve vybíjené na ZŠ Šrámková. A jak je pro slavkovské typické, všechny bojovaly a daly ze sebe úplně všechno. V turnaji se utkalo celkem 8 družstev, hrálo se ve dvou skupinách. Nicméně, první zápas, právě s domácí ŠD Šrámkovou, jsme s přehledem vyhráli. Druhý zápas se ŠD Kylešovice bohužel prohráli a třetí se ŠD Englišova opět vyhráli. Tudíž jsme postoupili z naší skupiny a hráli o třetí místo. Bohužel nám před zápasem odjelo 6 dětí, takže i se všemi náhradníky jsme nastupovali do zápasu v osmi, tedy hendikep. Ale ani tohle nás nezastavilo. V řádném čase to byla remíza, po prodloužení opět remíza. Pak rozhodčí stanovil ,,náhlou smrt“, kdo první vybije, vyhrál. A štěstí stálo více na straně soupeře, pro nás, po statečném a bojovém výkonu, zbyla medaile bramborová.

 

 

 

Listopad

 

 

 

 

Prosinec

 

 

 

 

Leden

 

 

Únor

 

 

 

 

Březen

 

 

 

 

Duben

 

 

 

Květen

 

 

 

 

Červen

 

 

 

 

 

Ovoce a zelenina do škol