• CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA


    Základní školA Slavkov

Zápis

Z Á P I S

do první třídy Základní školy ve Slavkově proběhne

ve čtvrtek 4. 4. 2019

v první třídě – vchod od jídelny.

 

K zápisu se dostaví rodič nebo zákonný zástupce s dítětem, které

k 31. srpnu 2019 dovrší věku šesti let.

 

Zahájení společných činností ve dvou skupinách:

v 14.00 a v 15.00 hod.

Pokud z různých důvodů nebude možné se v uvedený den nebo hodinu dostavit, prosím, sdělte s předstihem telefonicky na 553 797 081, 604 147 789

domluvíme individuální termín.

 

S sebou psací potřeby a rodný list dítěte, vše ostatní obdržíte u zápisu.

 

Na základě rozhodnutí rady obce Slavkov bude každému žákovi, který nastoupí do první třídy Základní školy Slavkov, přiznán mimořádný jednorázový příspěvek

1 000,- Kč

na nákup školních potřeb.

 

 

Mgr. Eva Starečková, ředitelka školy

 

Průběh zápisu na ZŠ Slavkov

ve čtvrtek 4. 4. 2019

Rodiče jsou pozváni na předem určený čas tak, aby se pracovalo najednou s dětmi u stolečků. Děti obdrží na oděv připravené jmenovky.

 

Začínáme přivítáním dětí a rodičů.

 

Proběhne krátká ukázka činnosti letošních prvňáčků

 

Při veselé písničce s pohybovým doprovodem se děti uvolní.

 

Pak jsou děti rozděleny do malých skupinek po 4 žácích k jednotlivým učitelkám a společně pracují v této skupince u stolečku na úkolech:

 

* Pravolevá orientace

* Vyhledávání stejných geometrických tvarů

* Výslovnost dětí – básnička, písnička, vyprávění

* Držení tužky

* Určování barev

* Dokreslování obrázku – u domečku chybí např. okna apod.

* Figurální kresba – rodiče

* Počítání předmětů do 5

* Manipulace s drobnými předměty

 

V těchto činnostech je sledováno zejména:

* schopnost plnit pokyny

* udržení pozornosti a soustředění po 30 minut

* schopnost komunikovat

* kázeň

* sociální zralost – spolupráce s učitelem i spolužáky

 

Po zahájení práce u stolečků seznámí ředitelka školy rodiče se Základní školou Slavkov, požadavky na spolupráci vyučujících a rodičů, zodpoví dotazy týkající se samotného zápisu i dalších podrobností docházky na ZŠ.

 

Zápis není brán jako formalita, ale jako skutečné zhodnocení žákovy zralosti nastoupit školní docházku. Podstatná není suma naučených vědomostí. Až po činnostech podá přímo na místě zákonný zástupce buď

* Žádost o přijetí do základního vzdělávání

nebo

* Žádost o odklad školní docházky, ke které je zapotřebí posouzení školní zralosti Pedagogicko-psychologickou poradnou a dětského lékaře. Nutno mít oba posudky.

(Kontakt na PPP Opava – 553 622 768)

O žádosti rozhoduje ředitelka školy.

 

Poraďte se především s učitelkami mateřské školy, ony znají Vaše dítě v uvedených kritériích nejlépe. Těšíme se.

Mgr. Eva Starečková

ŠKOLNÍ ZRALOST Dítě zná celé své jméno, věk a adresu bydliště, vyjmenuje jména nejbližších příbuzných a ví, kde pracují. Zná také jména svých kamarádů. Poznává státní vlajku, ví, jaké je hlavní město republiky. Na ulici se chová podle pravidel, zná základní dopravní značky. Zvládne pojmenovat a vysvětlit účel dopravních prostředků a známých předmětů, poznává širší škálu barev a jejich odstíny. Orientuje se v časových pojmech: vyjmenuje dny v týdnu.

Pozná a pojmenuje základní suroviny na přípravu jídla: ovoce a zeleninu, maso, pečivo, sladkosti. Předškolák pojmenuje základní rostliny, zvířata a jejich mláďata, části lidského těla. Dále pak poznává materiály a umí je charakterizovat podle jejich vlastností (papír, dřevo, písek). Umí rozpoznat, co je nebezpečné, zvolit základní oblečení i obutí a zvládne chování u lékaře včetně stomatologa. Vědomě se projevuje zdvořile a ohleduplně, pomáhá druhým. Zvládne udržet pořádek ve svých věcech a pomáhá doma. Při hře umí dodržovat stanovená pravidla, vydrží se soustředit.

 

Zkvalitňování řeči

Předškolák naváže řečový kontakt, umí vést dialog, naslouchá, mluví obsahově přiměřeně, plynule, artikulačně, gramaticky, intonačně a rytmicky správně. Používá rozvité věty se správným slovosledem. Drobné nedostatky v této době ještě tolerujeme, ale měli bychom pracovat na jejich odstranění.

Dítě dokáže zopakovat poměrně dlouhou větu, pojmenovat předměty kolem sebe, vysvětlit, k čemu slouží, vysvětlit vztahy mezi předměty či osobami a jevy, které s nimi souvisejí, umí vytvořit skupinu pojmů podle jejich obsahu. Aktivně užívá kolem 3 000 slov, vypráví s lehkou pomocí kratší příběh, popíše situační děj na obrázku. Vyjadřuje se souvisle, samostatně a srozumitelně. Chápe a plní i složitější pokyny. Také zvládá artikulaci většiny hlásek, někdy může přetrvávat vadná výslovnost sykavek či vibrant: c-s-z, č-š-ž, r, ř.

V předškolním věku už dítě porozumí vtipu, zvládne rozložit slovo na slabiky, určí první a poslední hlásku, dokáže hláskovat. Tvoří slova opačná, vysvětlí význam běžných pojmů, tvoří zdrobněliny, najde slova stejného významu. Vymýšlí si hádanky, přednese zpaměti básničku, vydrží se soustředit na předčítaný text. Poznává a charakterizuje pohádkové postavy, domýšlí vlastní konce příběhů.

 

Rozvíjení matematických představ

Předškolák se orientuje v číselné řadě do šesti, případně deseti. Určí opačné stavy: málo/hodně, daleko/blízko. Třídí objekty podle velikosti, tvaru, barvy, pojmenuje základní geometrické tvary a vyjádří vzájemnou polohu předmětů. Většina dětí má zájem o úkoly pro předškoláky: hledání cesty v bludišti, určování rozdílů ve dvou obrázcích, skládání rozstříhaného celku či doplňování detailů do obrázku.

 

Tělesná zdatnost

Šestileté dítě má mít pružnou chůzi se správným držením těla. Pohybuje se obratně v prostoru a mezi překážkami, udrží rovnováhu na jedné noze. Při běhání umí měnit směr, skáče snožmo i jednonož, do dálky i do výšky, přeskakuje překážky. Udělá kotoul dopředu. V oblibě mívá míčové hry, hází míč obouruč i jednou rukou, chytí míč odražený od země. Nepotřebuje asistenci na záchodě, při mytí a čistění zubů, při smrkání, zavazování tkaniček, oblékání a svlékání. Používá celý příbor.

 

Umělecké základy

V kresbě dochází k výraznému pokroku. Předškolák znázorní lidskou postavu s detaily a prostředí, kde se nachází, zvířata a přírodu, dopravní prostředky, pohádkové postavy. Správně drží psací náčiní, snaží se opisovat křestní jméno a číslice, napodobuje velká tiskací písmena. Umí zacházet s nůžkami. Už by mělo být jasné, kterou ruku preferuje. Většina dětí umí zazpívat písničku a intonovat.

 

Zdá se vám toho moc? Tak to se nemýlíte! Proto je nanejvýš vhodné, aby dítě nejpozději rok před zahájením školní docházky začalo docházet do mateřské školky, kde tyto dovednosti získá a má ideální příležitost je procvičovat mezi vrstevníky. S důvěrou se obraťte na paní učitelky v MŠ, které jsou připraveny Vám poradit.

 

 

 

 

Ovoce a zelenina do škol